Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Praktische informatie

Praktische informatie

Afwezigheid melden

Als een leerling afwezig is/zal zijn door ziekte, bezoek aan een dokter, tandarts, ziekenhuis e.d. dienen de ouders/verzorgers de school bij voorkeur vooraf, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen (tel. 0512- 571020).
Voor afwezigheid anders dan om bovengenoemde redenen/bijzonder verlof dienen ouders/verzorgers minimaal 4 weken van tevoren via mail of telefonisch toestemming te vragen aan de teamleider. 
Bij een langere periode van ziekte neemt de mentor contact op, o.a. om afspraken te maken om een mogelijke leerachterstand zoveel mogelijk te beperken. 
Elke schooldag start om 08.20 uur en eindigt om 16.40 uur. Het lesrooster en overige activiteiten bepalen de invulling van de dag. Dit kan dus naast lessen ook steunlessen, excursies, inhaaltoetsen en disciplinaire maatregelen betreffen. Leerlingen moeten er dus rekening mee houden dat ze pas na 16.40 uur afspraken maken/verplichtingen aangaan, dit om problemen te voorkomen.

Informatiefolder verlofaanvragen

Informatie over hoe u verlof kunt aanvragen voor bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, ziekenhuis, CBR (theorie of praktijkexamen), familieomstandigheden, bedrijfsvakantie, seizoenswerk en dorpsfeesten kunt u vinden in deze informatiefolder.

Verzuimmedewerker

De school probeert, o.a. door een nauwgezette registratie van de absentie, spijbelgedrag tegen te gaan. De verzuimmedewerker (mw. B. Grit b.grit@singelland.nl ) gaat ’s morgens langs de klassen van de onderbouw om de absenten op te nemen. Is een leerling niet aanwezig en is er van de ouders geen bericht hierover ontvangen, dan wordt direct contact met één van de ouders opgenomen. Verder controleert deze medewerker dagelijks de meldingen van docenten t.o.v. die van de ouders; bij afwijkingen wordt actie ondernomen, zo nodig in overleg met de teamleider. Bij frequente absentie verstrekt de verzuimmedewerker een overzicht daarvan aan de mentor en de teamleider. Ouders kunnen het verzuim van hun kind(eren) via Magister volgen.

Regels

In een school bestaan vele geschreven en ongeschreven regels. Wij willen erop wijzen dat regels bedoeld zijn om in de school een plezierige vorm van samenleven mogelijk te maken, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen bestaat. Zo zijn afspraken als het tijdig aanwezig zijn in de les, het tot het atrium beperken van eten en drinken en het direct doorgeven van adreswijzigingen voor de hand liggend.

Onze Leefregels

  • Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online en offline onacceptabel!
  • We behandelen elkaar, online en offline, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
  • We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber-) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
  • We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening telt.
  • Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie zoals geluids- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
  • We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
  • We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar erop aan als die niet worden nagekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
  • We willen een 'gezonde school' zijn: we spreken elkaar aan op - en nemen maatregelen tegen - gebruik en misbruik van alcohol, (e-) sigaretten en drugs.

Jaarrooster

Bekijk hier het jaarrooster van Het Drachtster Lyceum. 

Lestijden

schema rooster

Houdt u er rekening mee dat in de Torenstraat en Vogelzang een parkeerverbod geldt? Tip: u kunt gebruik maken van het parkeerterrein bij de VHS, of van het parkeerterrein op de Noorderbuurt (betaald parkeren).

parkeerverbod

 

Kindpakket 
(Financiële vergoeding)

In steeds meer gezinnen is er sprake van een laag inkomen van de ouder(s), waardoor kinderen  niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Denk aan meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of een verjaardagsfeestje vieren.

Er bestaan diverse financiële voorzieningen en vergoedingen voor deze gezinnen. Deze zijn te vinden in onze Schoolgids. Eén brengen we in het bijzonder onder uw aandacht: het Kindpakket. Via het kindpakket kunt u als ouder op eenvoudige wijze vergoedingen aanvragen voor school, sport, cultuur, vrije tijd of andere zaken die belangrijk zijn voor uw kind(eren).

Hoe vraagt u deze vergoeding aan?
Volg deze link die u leidt naar de website www.kindpakket.nl. Vul uw postcode in. Hierna verschijnt het kindpakket-aanvraagformulier van de gemeente waarin u woont.