Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Praktische informatie

Praktische informatie

Afwezigheid melden

Als een leerling afwezig is/zal zijn door ziekte, bezoek aan een dokter, tandarts, ziekenhuis e.d. dienen de ouders/verzorgers de school bij voorkeur vooraf, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. U kunt als ouder/verzorger uw kind tussen 7:30 en 9:00 uur telefonisch ziek melden bij de school via (0512) 57 10 20. De betermelding van de leerling geschiedt doordat uw kind zich beter meldt bij de balie op de eerste dag van het herstel.

Het ziekmelden voor PTA- en Examenonderdelen in de (voor)examenklas dient altijd te gebeuren via het formulier dat door de examensecretaris wordt verspreid.

Bij een langere periode van ziekte neemt de mentor contact op, o.a. om afspraken te maken om een mogelijke leerachterstand zoveel mogelijk te beperken. 
Elke schooldag start om 08.30 uur en eindigt om 17.05 uur. Het lesrooster en overige activiteiten bepalen de invulling van de dag. Dit kan dus naast lessen ook steunlessen, excursies, inhaaltoetsen en disciplinaire maatregelen betreffen. Leerlingen moeten er dus rekening mee houden dat ze pas na 17.05 uur afspraken maken/verplichtingen aangaan, dit om problemen te voorkomen.

Informatiefolder verlofaanvragen 

Informatie over hoe u verlof kunt aanvragen voor bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, ziekenhuis, CBR (theorie of praktijkexamen), familieomstandigheden, bedrijfsvakantie, seizoenswerk en dorpsfeesten kunt u vinden in de folder verlof aanvragen. Deze folder staat op deze site bij de downloads.  

Verzuim

De school probeert, o.a. door een nauwgezette registratie van de absentie, spijbelgedrag tegen te gaan. Is een leerling niet aanwezig en is er van de ouders geen bericht hierover ontvangen, dan wordt direct contact met één van de ouders opgenomen. Verder worden dagelijks de meldingen van docenten t.o.v. die van de ouders gecontroleerd; bij afwijkingen wordt actie ondernomen, zo nodig in overleg met de schoolleider. Bij frequente absentie wordt een overzicht daarvan aan de mentor en de schoolleider gegeven. Ouders kunnen het verzuim van hun kind(eren) via Magister volgen.

Regels

In een school bestaan vele geschreven en ongeschreven regels. Wij willen erop wijzen dat regels bedoeld zijn om in de school een plezierige vorm van samenleven mogelijk te maken, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen bestaat. Zo zijn afspraken als het tijdig aanwezig zijn in de les, het tot het atrium beperken van eten en drinken en het direct doorgeven van adreswijzigingen voor de hand liggend.

Onze Leefregels

 • Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online en offline onacceptabel!
 • We behandelen elkaar, online en offline, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
 • We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber-) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
 • We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening telt.
 • Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie zoals geluids- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
 • We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
 • We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar erop aan als die niet worden nagekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
 • We willen een 'gezonde school' zijn: we spreken elkaar aan op - en nemen maatregelen tegen - gebruik en misbruik van alcohol, (e-) sigaretten en drugs.

Leerlingenstatuut

Het leerlingenstatuut legt de rechten en plichten vast van de leerlingen die staan ingeschreven op de school en bevat tevens de daaruit voortvloeiende opdrachten aan het bevoegd gezag en de geledingen van de school. 

In het leerlingenstatuut worden onder meer onderstaande punten beschreven:

 • Recht op informatie en privacy 
 • Vrijheid van vergadering en meningsuiting 
 • Recht op medezeggenschap 
 • Aanwezigheid in de lessen 
 • Lesuitval 
 • Lesvervangende en niet-lesgebonden activiteiten 
 • Uiterlijk en kleding 
 • Gedragsregels, rechten en plichten 
 • Orde en veiligheid
 • Schade 
 • Conflicten
 • Sancties 

Het leerlingenstatuut is te vinden op de downloadpagina van OSG Singelland
                     

Vakanties

Zomervakantie 
22 juli t/m 3 september 2023
 
Herfstvakantie 
21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023 

Kerstvakantie 
23 december 2023 t/m 7 januari 2024 

Voorjaarsvakantie 
17 februari t/m 25 februari 2024 

Goede Vrijdag 
29 maart 2024 

Tweede Paasdag 
1 april 2024 

Meivakantie 
27 april t/m 12 mei 2024 

Tweede Pinksterdag 
20 mei 2024 

Zomervakantie 
20 juli t/m 1 september 2024

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Schoolgids

Beste ouder/verzorger, 
Hier ontdekt u alles wat u over Het Drachtster Lyceum weten wilt

Bekijk hier onze schoolgids

Jaarrooster

Bekijk hier het jaarrooster van Het Drachtster Lyceum. 

Houdt u er rekening mee dat in de Torenstraat en Vogelzang een parkeerverbod geldt? Tip: u kunt gebruik maken van het parkeerterrein bij de VHS, of van het parkeerterrein op de Noorderbuurt (betaald parkeren).

parkeerverbod