Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Onderwijs

Onderwijs

 

dl
Brugklas

De overgang van basisschool naar de brugklas is een belangrijke gebeurtenis in de ontwikkeling van elke leerling. Op Het Drachtster Lyceum is er veel aandacht om deze overstap zo goed mogelijk te laten verlopen. Het basisschooladvies vormt de basis voor plaatsing in een bepaalde klas: havo, havo/vwo, vwo of gymnasium.
We vinden het belangrijk dat leerlingen stabiliteit en veiligheid hebben in hun ontwikkeling. Leerlingen en hun ouders krijgen daarom de belofte dat, ongeacht het verloop van de individuele ontwikkeling, iedere leerling gedurende drie jaren onderwijs op maat krijgt op dezelfde locatie. Na deze periode van drie jaren zal de leerling verder gaan in de stroom waarin hij of zij eindexamen zal gaan doen; vwo, havo of vmbo tl.
Welbevinden speelt een belangrijke rol bij het functioneren op school. Daarom vindt bij de aanvang van de cursus een introductieweek plaats met als doel de leerlingen zo snel mogelijk aan hun nieuwe omgeving en klasgenoten te laten wennen. Alle leerlingen krijgen in de eerste jaren les in dezelfde vakken. Voor leerlingen van het gymnasium komen daar nog Latijn en Grieks bij. 
Ouders worden vanaf het begin van het schooljaar op de hoogte gehouden van de ontwikkeling van hun kind door middel van LMO (leerling-mentor-ouder) gesprekken. Hierbij wordt met iedere leerling en ouder besproken welk maatwerk nodig is om de ontwikkeling te ondersteunen of bij te sturen.
 

Havo

De havo-opleiding duurt vijf jaar. Na de onderbouw vervolgen havoleerlingen in de vierde klas hun opleiding in de Tweede Fase. Dit programma wordt na twee jaar afgesloten met het havo examen. Het havo-onderwijs heeft een algemeen vormend karakter. Na afronding van de opleiding zijn er veel opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (HBO), zoals die voor beroepen in de techniek, de gezondheidszorg, de economische sector, het onderwijs, de kunsten en de hulpverlenende beroepen.
 
Ook bestaat voor havo leerlingen met een einddiploma de mogelijkheid het vijfde en zesde leerjaar van het vwo te volgen. Gezien de verschillen die er bestaan tussen havo en vwo, met name bij het onderwijs in de talen, moet er bij de pakketkeuze aan het einde van havo 3 al met een dergelijke overstap rekening gehouden worden.
 

Atheneum en Gymnasium

De leerlingen van de gymnasiumbrugklas blijven bij voldoende resultaten het gymnasium volgen. Aan leerlingen van de havo/atheneum-brugklassen met goede cijfers (m.n. voor de talen) die alsnog willen overstappen naar het gymnasium wordt vanaf de kerstvakantie de gelegenheid geboden een aantal lessen Latijn als ‘inhaalprogramma’ te volgen, zodat zij bij goede resultaten daarin kunnen instromen in gymnasium 2.
 
Ook in het tweede leerjaar worden er zo mogelijk aparte atheneum- en gymnasiumklassen gevormd. De gymnasiumleerlingen volgen naast de algemene vwo-vakken nog Latijn en Grieks. Na de derde klas vervolgen ook de vwo-leerlingen hun opleiding in de Tweede Fase. Zij volgen een examenprogramma van drie jaar. Met een vwo-diploma heeft een leerling toegang tot universiteit en hogeschool.
 

 

diploma

 

Vernieuwde Tweede Fase

De organisatie van het onderwijs in de bovenbouw is sinds 2007 ingericht volgens de eisen van de vernieuwde Tweede Fase. Belangrijkste doelstellingen van de vernieuwing waren:
- een opbouw van de profielen die beter organiseerbaar is voor de scholen, beter werkbaar voor de docenten en beter studeerbaar voor de leerlingen;
- een opbouw van de profielen die meer ruimte laat voor eigen keuzes van scholen, docenten en leerlingen;
- een opbouw van de profielen die meer ruimte geeft voor verdieping en variatie in het onderwijs, m.n. ook in de mogelijke vooropleidingen voor bèta-/techniekstudies, waardoor meer leerlingen kunnen doorstromen naar zulke opleidingen.
 
Gebleven zijn de vier profielen (Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek) en de verplichting dat iedere leerling een programma volgt dat bestaat uit:
- een gemeenschappelijk deel, gericht op algemene vorming;
- een profieldeel, bestaande uit verplichte profielvakken en één of meer profielkeuzevakken, aansluitend op een breed scala aan vervolgopleidingen in het hoger onderwijs;
- een vrij deel, bestaande uit één of, indien mogelijk, meer vrij te kiezen vakken, dat de persoonlijke ontplooiing van de leerling centraal stelt.
 

 

Doorstroming

Een commissie beoordeelt deze gegevens en beslist op grond daarvan over de toelating. In de onderbouw kunnen leerlingen in geval van een positief advies van klas 1 Vmbo van de Vmbo-sector naar onze havo 2 doorstromen, of eventueel aan het eind van klas 2 aldaar naar onze havo 3. Jaarlijks kiest een flink aantal leerlingen uit Vmbo-tl voor een vervolgopleiding in onze havo-bovenbouw. Voor de goed gemotiveerde leerlingen is dit vaak een verstandige keus. Singelland wil de leerling kansen bieden, maar wél met een reëel uitzicht op een diploma.
Met ingang van schooljaar 2019-2020 hebben leerlingen die hun vmbo-tl-examen  in zeven vakken met succes hebben afgelegd, doorstroomrecht naar havo-4. Doorstroomrecht betekent dat er geen aanvullende eisen worden gesteld. Als ondersteunend gegeven is het advies van de mentor natuurlijk wel belangrijk.
Bij Singelland hebben de vmbo- en havo-scholen in Drachten al enkele jaren hun leerlingbegeleiding en loopbaankeuze-ondersteuning zo goed op elkaar afgestemd, dat in oktober 2018 is besloten om al in het schooljaar 2018-2019 rekening te houden met het landelijk nieuwe beleid.

Overstappen

Overstappen van vwo-4 naar havo-4 binnen het  schooljaar is alleen mogelijk als er sprake is van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de teamleiders bovenbouw. De aanvraag hiertoe moet gedaan worden door ouders en leerling voor 15 november van het lopende schooljaar bij de teamleider van vwo bovenbouw.
De teamleiders bovenbouw nemen de beslissing tot overstappen in overleg met decanen, mentor en lesgevende docenten. Bij deze beslissing worden in ieder geval de capaciteiten, motivatie en organisatie van de betreffende leerling meegenomen. Qua rooster en klassengrootte moet een leerling geplaatst kunnen worden in een stamklas en clustergroepen (er moet ruimte zijn). De leerling die mag overstappen, zal ruimte moeten houden om in zijn of haar kerstvakantie de aansluiting te realiseren (inhaalwerk).

Bijstelling keuze

Profielwijzigingen, vakkenwissels, vakken laten vallen. Alleen als dat mogelijk is en pas na overleg van de leerling met decanen, mentor en vakdocenten kunnen gekozen profielen en vakken gewijzigd worden tot 15 november van het schooljaar in havo-4 of in vwo-4. Na dit tijdstip zal bij een vakkenwissel het advies van de lesgevende docent en decaan worden gevraagd. 
Gekozen en extra keuzevakken kan een leerling na overleg met decanen, mentor en vakdocenten laten vallen op of na de eerste dag van de tweede rapportperiode van het schooljaar in havo-4 of in vwo-4.

 friese vlag

Fries

Het vak ‘Friese taal en cultuur’ is met één lesuur per week een verplicht schoolvak voor alle leerlingen in de brugklas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les rekening gehouden; de nadruk ligt op cultuuroverdracht, lees- en luistervaardigheid en mondelinge taalbeheersing. In de bovenbouw kan Fries als examenvak worden gekozen.

 

Schoolondersteuningsprofiel 

Onze school is wettelijk verplicht minimaal één keer in de vier jaar een schoolondersteuningsprofiel  op te stellen waarin de school heeft vastgelegd welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Met dit schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene lezen welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod onze school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast kunt u het ondersteuningsaanbod van de diverse scholen in de regio onderling vergelijken.

Als u uw kind/leerling bij Het Drachtster Lyceum aanmeldt, onderzoekt de school vervolgens de plaatsingsmogelijkheden. Per leerling wordt daarover door de schooldirectie een zorgvuldig afgewogen besluit genomen. Voor vragen over ondersteuning op de school, aanmelding en toelating kunt u contact opnemen met Stephan Göbel, ons contactpersoon voor toelating.

Ons schoolondersteuningsprofiel is met zorg en aandacht opgesteld door de schooldirectie van deze schoollocatie. De ouders, docenten en leerlingen in de Medezeggenschapsraad hebben voorafgaand aan de vaststelling advies gegeven over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel. 

Het schoolondersteuningsprofiel is voor het laatst bijgesteld in 2022 en vindt u op onze downloadpagina

 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling
plusdocument

OSG Singelland biedt de leerlingen de mogelijkheid om te werken aan een Plusdocument. 


Wat is nu precies een Plusdocument en wat houdt dat in? 
Het Plusdocument is de verzamelstaat van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe de leerling zich heeft ontwikkeld naast het cognitieve programma waarvan diploma en cijferlijst de weergave zijn. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.
 
We hebben gekozen voor een mogelijke invulling van het Plusdocument van met name activiteiten en de stimulering van de ontwikkeling van de leerling in een bredere context. Wat de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan aan vaardigheden verwerven, kan worden opgenomen in het Plusdocument.
Aan het eind van het schooljaar zullen de Plusdocumenten (eindexamenleerlingen) en Plusrapporten (overige leerlingen) worden uitgereikt. 
 
Waarom?
Wenselijk zou zijn dat wij zoveel mogelijk leerlingen een Plusdocument of Plusrapport mee kunnen geven. Hiermee willen wij bereiken dat de leerling zijn of haar unieke kanten kan laten zien en dat als nadrukkelijke aanvulling op het diploma en de cijferlijst, die als documenten immers vooral een weerslag zijn van de cognitieve ontwikkeling van het kind. De leerling kan het Plusdocument gebruiken voor bijvoorbeeld een vervolgopleiding, een stage- of werkplek, een bijbaan of bijzondere activiteit. Hiermee staan de perspectieven ‘leerling’ en ‘samenleving’ centraal, niet het perspectief ‘school’.
 
Voor wie?
Het Plusdocument is bedoeld voor alle leerlingen van de school die (bijzondere) extra dingen hebben gedaan of geleerd naast het verplichte curriculum en deze vermeld willen hebben. 
 
Wat?
Op dit moment zullen op het Plusdocument bijzondere activiteiten geplaatst worden. Het idee is dat de leerling in overleg met de mentor bepaalt welke activiteiten op het Plusdocument komen, zolang deze maar uitgevoerd zijn in de tijd van inschrijving aan de school, zoals het organiseren/begeleiden van een schoolreisje of lidmaatschap van de LR. 
 
Eigenaarschap
Ook al ligt het eigenaarschap van het Plusdocument gedeeltelijk bij de school, de vulling daarvan is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van school en leerling. Het initiatief voor de aan te dragen activiteiten voor het Plusdocument ligt bij de leerling, overigens wel eerst in overleg met de mentor. De school valideert en geeft het document uit, maar van de leerling wordt een actieve bijdrage verwacht aan het opbouwen en aanleveren van de informatie (de activiteiten) en beheer voor het Plusdocument. De school hecht eraan op deze wijze de leerlingen medeverantwoordelijk te maken en te houden voor de presentatie van wat uiteindelijk hun eigen unieke persoonlijkheid is.
 
Wijze van verzamelen
De leerling verzamelt informatie in een portfolio. De leerling is eigenaar van het portfolio. 
 
Communicatie
De communicatie met betrekking tot het Plusdocument (als uitvloeisel van LOB) is een belangrijk element. De mentor is hierin de cruciale factor: deze heeft met de leerling de gesprekken over de vraag welke plusactiviteiten door de leerling op het Plusdocument geplaatst kunnen worden.