Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Organisatie

Organisatie

Rector

dhr. R. Louwsma

Administratie

0512-571020
drachtsterlyceum@singelland.nl


Medezeggenschap 

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben het recht om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad, zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Ook hebben alle scholen een leerlingenraad en een ouderraad. 
 

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR heeft een aantal wettelijk geregelde taken en bevoegdheden en bestaat uit docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen. De GMR controleert het beleid voor de totale scholengemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, het formatieplan, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. De bestuurder legt alle belangrijke beslissingen voor aan de GMR. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen ook door niet-leden bijgewoond worden. De leden van de GMR zijn:
 

Van Haersmasingel: de heer W. Eijlander (personeel), vacature (leerling)
Het Drachtster Lyceum: de heer W. Wielinga (personeel), vacature (ouder)
PRO Drachten: mevrouw M. Brouwer (personeel); mevrouw E. Nicolai (ouder)
ISK: mevrouw D. Hornyak (personeel)
Burgum: de heer H. Reitsma (personeel); mevrouw D. Schievink (ouder), vacature (leerlingen)
VO Surhuisterveen: de heer A. Pitstra (personeel); I. de Vries en S. de Bruin (leerlingen)
BHS Gorredijk: de heer S. Hoekstra (voorzitter), vacature (personeel)
Singelland algemeen: de heer S. Hoekstra (voorzitter)
 

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl 
U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR worden besluiten genomen over schoolspecifieke zaken. De MR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouder- en leerlingenraden

De ouder- en leerlingenraden komen op voor de belangen van leerlingen en ouders. De raden zorgen voor een grote betrokkenheid, onder meer door het organiseren van activiteiten als sportdagen en feestavonden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of vragen over de kwaliteit van het onderwijs worden deze voorgelegd aan de ouder- en leerlingenraden.

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de inspraak van de diverse schoolgeledingen, ouders, docenten, leerlingen en het onderwijs ondersteunend personeel, wettelijk gegarandeerd. Voor taken en bevoegdheden van Medezeggenschapsraad en Locatieraad. Naast de Locatieraad functioneren op onze locatie, de ouderraad en de leerlingenraad. Het feit dat in de huidige structuur de formele beslissingsbevoegdheid bij het Bevoegd Gezag en de Medezeggenschapsraad ligt houdt zeker niet in dat de ouderraad en de leerlingenraad overbodig zijn. Deze geledingsraden hebben de belangrijke taak te komen tot meningsvorming over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kunnen ze de besluitvorming in de Medezeggenschapsraad en Locatieraad voorbereiden en beïnvloeden. Ook hebben ze de mogelijkheid om initiatieven te nemen tot het ontwikkelen van nieuw beleid.

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de MR van Het Drachtster Lyceum:
mr-drl@singelland.nl 
U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.

Ouderadviesraad

De ouders worden vertegenwoordigd door de ouderadviesraad (voorheen het ouderplatform). De ouderadviesraad stelt zich ten doel de belangen van de school en dus ook die van de leerlingen op allerlei gebieden zo goed mogelijk te dienen. De adviesraad wordt ieder jaar gedeeltelijk opnieuw gekozen tijdens een algemene ouderavond. Bij de samenstelling ervan wordt zoveel mogelijk gestreefd naar spreiding per regio. De ouderadviesraad vergadert 6 à 8 maal per jaar. De rector woont als adviseur deze vergaderingen bij. Het e-mailadres van de ouderadviesraad is: ouderplatform.dl@singelland.nl

De huidige leden van de ouderadviesraad stellen zich hier aan u voor.

Leerlingenplatform

Om de leerlingenparticipatie en de behartiging van de belangen van de leerlingen beter tot hun recht te laten komen wordt er door een kritische en actieve groep leerlingen het Leerlingenplatform gevormd.

Wie staat voor je klaar?

Het Drachtster Lyceum kent vele vormen van directe en indirecte begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van leren studeren en sociaal-emotionele ontwikkeling. De basis voor deze begeleiding ligt bij de mentor van de betreffende leerling. Vele leerlingen hebben deze hulp in de één of andere vorm incidenteel of bij voortduring nodig. 

Mentor

De mentor is de klassendocent, die in het bijzonder belast is met de begeleiding van de leerlingen van een bepaalde klas. Dit houdt zowel een individuele begeleiding in als de begeleiding van de klas als groep. De mentor houdt de studieresultaten bij, stimuleert en helpt de leerlingen zoveel mogelijk. Ook vormt de mentor de eerste schakel tussen de ouders en de school. In elk leerjaar functioneert een team van docenten en mentoren, dat door ervaring kennis heeft van de specifieke problematiek van dat leerjaar. Samen met de schoolleider volgen de mentoren nauwgezet de studieresultaten van de leerlingen. Voor de begeleiding is een goede informatievoorziening onontbeerlijk. De mentor is voor het vervullen van zijn taak onder andere afhankelijk van de signalen die hij van de ouders krijgt. Voor de ouders geldt dat ze in het belang van hun kind niet moeten aarzelen contact op te nemen met de mentor.

Schooldecaan

Schooldecanen zijn docenten, die naast hun lestaak leerlingen helpen bij het kiezen van hun profiel en hun vrije vakken en voorlichting geven over studie- en beroepsmogelijkheden na de havo- of vwo opleiding. In de praktijk beginnen deze werkzaamheden in de derde klassen. De leerlingen van deze klassen kiezen in de loop van het jaar het profiel waarin zij later examen zullen doen. Het is de taak van de decanen deze keuze zo goed mogelijk te begeleiden. In havo en vwo 3 wordt tijdens een aantal lessen aandacht besteed aan de profielkeuze. Dit gebeurt aan de hand van de digitale methode Keuzeweb. Voor de ouders worden voorlichtingsavonden georganiseerd. In de bovenbouw (havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6) richt het werk van de decanen zich vooral op het geven van informatie over de studiekeuze, eveneens via de methode Keuzeweb, maar nu het traject voor de bovenbouw. Op de prikborden in de nabijheid van de decanenkamer verschijnen regelmatig affiches en andere publicaties die voor de leerlingen van belang zijn. 

Conciërges

Leerlingen en ouders krijgen regelmatig te maken met de conciërges. Naast een aantal technische zaken zijn het beheer van het atrium (voorheen de kantine), het toezicht op laatkomers en de registratie van absenten in het oog springende activiteiten. Zij zien mede toe op een ordelijke gang van zaken in de school. Voor menige leerling zijn ze aanspreekpunt bij allerlei problemen zoals lekke banden, verloren spullen, kleine verwondingen, enz. 

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersonen op het Drachtster Lyceum zijn: W. Pilat (w.pilat@singelland.nl) en mevr. G. Hermans  (g.hermans@singelland.nl)

Studielessen, steunlessen en hulplessen

Met name voor de brugklasleerlingen is studiebegeleiding van groot belang. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is immers vrij groot. Om de leerlingen een juiste aanpak van hun studie bij te brengen zijn er in de brugklas twee studielessen per week (in de Gymnasiumbrugklas vanaf de herfstvakantie één studieles per week), d.w.z. lessen waarin een goede methode van studeren en een goede studiehouding, zowel voor school als thuis, wordt aangekweekt. Deze studielessen worden gegeven door de mentor. Vanaf de herfstvakantie wordt één van de studielesuren gebruikt om de leerlingen die voor een vak minder goede resultaten hebben behaald, door middel van een herhalingsprogramma voor dat vak extra steun te geven. Tijdens deze studielessen wordt dezelfde stof op een wat andere wijze aangeboden. Leerlingen die geen moeilijkheden met de studie hebben, worden in een projectgroep biologie, geschiedenis, expressie of voor één van de talen ingedeeld. In de vrije ruimte van het vakkenpakket in de Tweede Fase (klassen 4, 5 en 6) dient de tijd die overblijft na het kiezen van een extra vak en het voldoen aan een aantal door de school opgelegde verplichtingen, besteed te worden aan de examenvakken. In de eerste periode in havo-4 worden de instromers met een Vmbo-diploma verplicht deze studielessen te volgen om zo eventuele aansluitproblemen te kunnen opsporen en oplossen. De leerlingen in havo2 en havo3 kunnen gebruik maken van steunlessen. Deze hulp wordt door docenten aangeboden op een vast lesuur. Er zijn steunlessen voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde. Ook kunnen leerlingen gebruik maken van zogenaamde hulplessen. Dit betreft hulp (voor elk vak) van leerlingen uit vwo4, vwo5 of vwo6. Deze hulp wordt tijdens de pauze (half lesuur) aangeboden. Leerlingen moeten zich, net als voor de steunlessen, zelf voor deze hulp aanmelden bij hun mentor.

Dyslexie

In het begin van het cursusjaar worden alle brugklasleerlingen gescreend op dyslexie volgens het landelijk protocol dyslexie. De ouders worden geïnformeerd over de uitkomsten van de screening en de eventuele vervolgonderzoeken. Leerlingen met dyslexie krijgen in de onderbouw begeleiding voor het omgaan met dyslexie aangeboden, waarbij een deel van de kosten voor rekening van de ouders komt. 
Bij de downloads vindt u het Dyslexieprotocol

Leerlingbegeleiding

Leerlingen met specifieke leerproblemen en/of leerlingen met een diagnose voor een specifieke hulpvraag kunnen in aanmerking komen voor begeleiding voor bijzondere talenten. Deze leerlingen worden in groepsverband persoonlijk begeleid door gespecialiseerde docenten met ondersteuning van het ondersteuningsteam. Het aanbieden van deze begeleiding kan pas starten na een positief advies van het ondersteuningsteamteam. 

Schoolmaatschappelijk werker

De Schoolmaatschappelijk werker is iedere week ca. drie dagdelen op school, dit zijn de maandagmiddag, de dinsdagochtend en de vrijdagochtend. Leerlingen en ouders kunnen bij deze persoon terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). Leerlingen en ouders kunnen zelf naar de schoolmaatschappelijk werker bellen of e-mailen om een afspraak te maken. Ook kunnen de mentor/schoolleider een leerling in het ondersteuningsteam inbrengen waarna de keuze kan worden gemaakt dat de maatschappelijk werker in contact komt met de leerling en/of ouders. E-mailadres Schoolmaatschappelijk werker: an.dejong@singelland.nl 

Schoolarts

Aan de school is een schoolarts verbonden (namens de GGD Fryslân). In overleg met de schoolleider c.q. het ondersteuningsteam kan deze schoolarts geraadpleegd worden of betrokken worden bij de oplossing van schoolgerelateerde problemen. Dit geldt ook voor de sociaalverpleegkundige. Daarnaast onderzoekt de sociaalverpleegkundige alle tweedeklassers. Met leerlingen die daarvoor in aanmerking komen volgen één of meer gesprekken. Voor leerlingen uit alle klassen is er de mogelijkheid voor een gesprek met de sociaalverpleegkundige. Leerlingen met vragen over hun gezondheid of welbevinden kunnen bij haar terecht. De sociaalverpleegkundige geeft advies en zoekt samen met de leerling naar een oplossing. De sociaalverpleegkundige heeft een geheimhoudingsplicht. De sociaalverpleegkundige van de school is Mevr. A. Keuning, tel. 088-2299851. Mailen kan ook via a.keuning@ggdfryslan.nl. Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag.

Ondersteuningsteam

Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, leerlingcoördinatoren, de schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog, een medewerker van het CJG, de sociaalverpleegkundige/schoolarts, de verzuimcoördinator, de consulent Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland, een vertegenwoordiger van de politie en de leerplichtambtenaar. Het ondersteuningsteam vergadert maandelijks. Mogelijk advies kan zijn: het begeleiden van de leerling door ouders, mentor, schoolmaatschappelijk werker, leerlingcoördinator of verwijzing naar een externe organisatie. Leerlingen bij wie de hulpvraag complex is, worden besproken tijdens het MDO (Multi Disciplinair Overleg) waarbij de ondersteuningscoördinator, een beroepskracht (schoolmaatschappelijk werk, sociaalverpleegkundige, schoolarts of leerlingcoördinator), ouders en leerling aanwezig zijn. Het MDO kan advies en/of eventueel aanvullend onderzoek aanvragen bij het samenwerkingsverband. 

Ouderbetrokkenheid

Indien er een probleem omtrent een leerling opgelost moet worden is de betrokkenheid en medewerking van de ouders van groot belang. Daarom worden ouders voortdurend betrokken bij - en geïnformeerd over - de begeleiding.

Ondersteuningscoördinator

De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van de activiteiten in het kader van de ondersteuning binnen de school, zoals het voorzitten van het ondersteuningsteam en het Multi Disciplinair Overleg (MDO), het coördineren van individuele ondersteuning rond leerlingen, beleidsvoorstellen maken en contacten onderhouden met externe instanties. 

Anti-pestcoördinator

De anti-pestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pestgedrag op school. De anti-pestcoördinator wijst de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten is gestopt. Daarnaast zijn preventie, registratie en advisering bij schoolveiligheidsbeleid taken van de anti-pestcoördinator.

Mediathecaris

De mediatheek van Het Drachtster Lyceum is in 2013 geopend en is misschien wel het mooiste gedeelte van onze school. Je mag hier de hele dag komen om alleen of samen aan schoolopdrachten werken, om te leren, of om te lezen. Je kunt er leuke en interessante boeken lenen. Natuurlijk kun je er printen en kopiëren. Soms mag je tijdens lessen van de docent zelfstandig in de mediatheek werken. Je mag wel praten in de mediatheek, maar dan zorg je ervoor dat anderen geen last van jou hebben. En kun je goed piano spelen? Vraag dan aan een muziekdocent of je een vleugelpas kunt krijgen, dan mag je in de mediatheek op de vleugel spelen! Achterin de mediatheek is een groot podium voorzien van een theaterverlichting, geluidsapparatuur, beamer en een door het Lyceumfonds geschonken vleugel. 

De website van de mediatheek geeft algemene informatie over de collectie, literatuur, praktische handleidingen. Ook de door de mediatheek ontwikkelde gemaakte modules over informatievaardigheden (zoeken op internet, nepnieuws en cybercriminaliteit) hebben een plek op de site gekregen. 
Gedurende de openingstijden (8.30-16.30 uur) is er een mediathecaris aanwezig om je te helpen. 
 


 

Schoolondersteuningsprofiel Het Drachtster Lyceum

Schoolondersteuningsprofiel 

Onze school is wettelijk verplicht minimaal één keer in de vier jaar een schoolondersteuningsprofiel  op te stellen waarin de school heeft vastgelegd welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Met dit schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene lezen welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod onze school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast kunt u het ondersteuningsaanbod van de diverse scholen in de regio onderling vergelijken.

Als u uw kind/leerling bij Het Drachtster Lyceum aanmeldt, onderzoekt de school vervolgens de plaatsingsmogelijkheden. Per leerling wordt daarover door de schooldirectie een zorgvuldig afgewogen besluit genomen. Voor vragen over ondersteuning op de school, aanmelding en toelating kunt u contact opnemen met Stephan Göbel, ons contactpersoon voor toelating.

Ons schoolondersteuningsprofiel is met zorg en aandacht opgesteld door de schooldirectie van deze schoollocatie. De ouders, docenten en leerlingen in de Medezeggenschapsraad hebben voorafgaand aan de vaststelling advies gegeven over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel. 

Het schoolondersteuningsprofiel is voor het laatst bijgesteld in 2022 en vindt u op onze downloadpagina

 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling