Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Schoolgids

Schoolgids 2023-2024

 

Ik geef je een warm welkom

Welkom op Het Drachtster Lyceum! Al ruim 100 jaar verzorgt Het Drachtster Lyceum voortgezet onderwijs voor Drachten en omgeving. Bij ons kun je havo, vwo en gymnasiumonderwijs volgen. 

Iedereen is welkom op Het Drachtster Lyceum en iedereen krijgt gelijke kansen. Toch is het er deel van uitmaken niet vrijblijvend. Het vraagt aan iedereen, leerlingen, ouders en personeel, om mooie doelen te stellen en beleving en passie uit te stralen, verantwoordelijkheid te nemen voor het leerproces en elkaar te motiveren. De leerling formuleert ambities en doelen. Ons onderwijs is erop gericht om in gezamenlijkheid en op een plezierige manier daarop aan te sluiten. Leerlingen worden uitgedaagd om hun dromen en talenten te ontwikkelen, ook die waarvan ze misschien niet weten dat ze die in zich hebben. Leerlingen worden geholpen uit hun comfortzone te stappen, creatief te zijn, zichzelf te leren kennen en zelfvertrouwen op te doen. 

De school bestaat uit een combinatie van oud en nieuw, traditie en vernieuwing. Het statige oude gebouw verbonden met de moderne nieuwbouw vormt een omgeving waarin het prettig leren en werken is. Op Het Drachtster Lyceum houden we rekening met ons verleden, maar kijken we met een open blik naar de toekomst. Dit is ook terug te zien in onze opvattingen over onderwijs, waarin we een degelijke basis van vakkennis combineren met nieuwe onderwijskundige inzichten en moderne didactiek. Leren is je ontwikkelen. Je goed voorbereiden op de maatschappij en op je vervolgstudie zien wij als een van onze belangrijkste taken. We doen dit door leerlingen uit te dagen zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Hier hoort bij dat leerlingen zelf invloed hebben op hun leerproces. Zij krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken in hoe ze hun leren vormgeven. Docenten bieden begeleiding en ondersteuning op maat door op verschillende manieren te differentiëren. 

Leren doe je samen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op onze school en in de klas. Daarom besteden we al vanaf het begin van het jaar aandacht aan groepsvorming door in vrijwel alle klassen te starten met een introductieprogramma. De mentoren zijn de spil in de begeleiding van de leerlingen en klassen. Zij houden de schoolprestaties maar ook het welbevinden van leerlingen in de gaten en voeren hier regelmatig gesprekken over. Ook het wederzijds contact tussen de mentor en de ouders is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. Leren is leuk. Leren doe je niet alleen in de lessen maar ook daarnaast. Er is op school veel aandacht voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten, bijvoorbeeld tijdens het uitoefenen van de vele activiteiten die buiten de lessen plaatsvinden. Leren vindt ook plaats tijdens de vele (vak)excursies, projecten en werkweken. Iedereen mag leren. 

We vinden het fijn om met onze leerlingen, ouders en andere betrokkenen te praten over de school en ons onderwijs. We nemen onze leerlingen en ouders dan ook zeer serieus. Door samen te praten over ons huidige onderwijs maar ook door samen na te denken over de toekomst proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen en eisen die de toekomstige maatschappij aan onze leerlingen stelt. In deze schoolgids staat alle informatie die nodig is om op school de weg te vinden. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, bent u van harte uitgenodigd om contact met een van onze contactpersonen op te nemen. Namens alle medewerkers van Het Drachtster Lyceum wens ik jullie, onze leerlingen, en u, hun ouders, een heel fijn schooljaar. 

Namens de schoolleiding, 
De heer Roelof Louwsma

 

Direct naar het thema van je keuze:

(Vanwege enkele wijzigingen komt er binnenkort een update van onze schoolgids.)

Ziekte en Verzuim

‘Ik vertel je alles over als je afwezig bent’

Niek Bosman, teamleider klas 2-3

Niek Bosman, teamleider klas 2-3
T 0512-571020
@ n.bosman@singelland.nl 

 

 

 

 

 

Regels en afspraken
In een school bestaan vele geschreven en ongeschreven regels. Het is niet zinvol al deze regels in de schoolgids op te nemen. Aan het feit dat regels hier niet vermeld zijn, kan de leerling geen rechten ontlenen. Wij willen erop wijzen dat regels bedoeld zijn om in de school een plezierige vorm van samenleven, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen bestaat, mogelijk te maken. Zo zijn afspraken als tijdig aanwezig zijn in de les, voorbereid in de les komen, eten en drinken en het direct doorgeven van adreswijzigingen voor de hand liggend. 
 
Afwezigheid

Als een leerling afwezig is/zal zijn door ziekte, bezoek aan een dokter, tandarts, ziekenhuis e.d. dienen de ouders/verzorgers de school bij voorkeur vooraf, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. Ziek melden kan telefonisch via (0512) 57 10 20, of per mail via baliedl@singelland.nlWanneer de leerling weer hersteld is, meldt de leerling zichzelf beter. De leerling moet zich hiervoor op de eerste dag van het herstel voor de eerste les melden bij de balie. De baliemedewerker meldt de leerling vervolgens beter.

Het ziekmelden voor PTA- en Examenonderdelen in de (voor)examenklas dient altijd te gebeuren via het formulier dat door de examensecretaris wordt verspreid.

Bij een langere periode van ziekte neemt de mentor contact op, onder andere om afspraken te maken om een mogelijke leerachterstand zo veel mogelijk te beperken. 
Elke schooldag start om 08.30 uur en eindigt om 17.05 uur. Het lesrooster en overige activiteiten bepalen de invulling van de dag. Dit kan dus naast lessen ook steunlessen, excursies, inhaaltoetsen en disciplinaire maatregelen betreffen. Leerlingen moeten er dus rekening mee houden dat ze pas na 17.05 uur afspraken maken/verplichtingen aangaan, dit om problemen te voorkomen.

Informatiefolder verlofaanvragen 
Informatie over hoe u verlof kunt aanvragen voor bezoek aan huisarts, tandarts, orthodontist, ziekenhuis, CBR (theorie of praktijkexamen), familieomstandigheden, bedrijfsvakantie, seizoenswerk en dorpsfeesten kunt u vinden in de folder verlof aanvragen. Deze folder staat op deze site bij de downloads.  

Verzuim
De school probeert, o.a. door een nauwgezette registratie van de absentie, spijbelgedrag tegen te gaan. Is een leerling niet aanwezig en is er van de ouders geen bericht hierover ontvangen, dan wordt direct contact met één van de ouders opgenomen. Verder worden dagelijks de meldingen van docenten t.o.v. die van de ouders, gecontroleerd; bij afwijkingen wordt actie ondernomen, zo nodig in overleg met de schoolleider. Bij frequente absentie wordt een overzicht daarvan aan de mentor en de schoolleider gegeven. Ouders kunnen het verzuim van hun kind(eren) via Magister volgen.

Extra verlof of vrije dagen 
In het kader van de uitvoering van de leerplichtwet heeft de gemeente (strenge) regels opgesteld. Singelland hanteert deze regels. U wordt verzocht hiervan goed kennis te nemen.

Een verzoek om vrijaf kan worden ingewilligd als het noodzakelijk is in verband met: 
- wettelijke verplichtingen (bijv. verschijnen voor een rechtbank); 
- verhuizing;
- huwelijk of huwelijksjubileum van naaste familieleden; 
- bevalling; 
- school/dorpsfeesten: alleen indien een leerling actief bij de feestelijkheden is betrokken, bijvoorbeeld als lid van een muziekkorps dat moet spelen of als speler/figurant op een  versierde wagen. In dit geval kan op schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers of van een vereniging voor een ochtend en/of middag vrij worden gegeven (voor jaarmarkten wordt geen vrij gegeven);
- familiebezoek in een ander werelddeel (beperkt);
- bedrijfsvakanties c.q. seizoenswerk (zie hierna);
- bijzondere omstandigheden. Extra vrijaf moet ruim van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. Als dat wel had gekund, maar niet is gedaan, wordt het vrijaf in beginsel geweigerd. In geval van problemen met bedrijfsvakanties en dergelijke geldt daarboven nog: - het verlof moet tenminste 2 maanden tevoren schriftelijk worden aangevraagd;
- de aanvraag moet vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. 

Bijzonder verlof voor religieuze feestdagen die niet standaard zijn opgenomen in onze jaarplanner is mogelijk. Met religieuze feestdagen wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen. De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Als uw kind hiervoor van school wegblijft, moet u dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk aan school doorgeven via drachtsterlyceum@singelland.nl . U kunt dit niet achteraf doorgeven, in dat geval telt een absentie als ongeoorloofd verzuim. Deze verlofdag geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/culturele gebeurtenissen vallen niet onder deze regeling.

Leren op Het Drachtster

'Ik vertel je alles over leren op Het Drachtster Lyceum'

Marije Brouwer, teamleider brugklasMarije Brouwer, teamleider brugklas
T 0512-571020
@ m.brouwer@singeland.nl 

 

Ambities en doelen

Op het Drachtster Lyceum gaat het om jou! Jij wordt als leerling uitgedaagd om je dromen en talenten te ontwikkelen, ook die waarvan je misschien niet weet dat je die in je hebt. Je formuleert je eigen ambitie: wat wil je bereiken? We dagen je uit daarbij uit de comfortzone te stappen, en zelf verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leerproces. Je wordt hierin begeleid door jouw mentoren, docenten en andere begeleiders om te ontdekken wat nodig is om jouw doelen te bereiken. Jouw ouders spelen hier ook een belangrijke rol in: zij kennen jou goed en kunnen je helpen doelen te formuleren en jou ondersteunen in het leerproces.

Jouw mentor is heel belangrijk voor jou op school. Deze docent is het vaste aanspreekpunt van jou en jouw ouders en begeleidt jou in de mentorlessen en daarbuiten. Aan het begin van het schooljaar voer jij een Leerling-Mentor-Oudergesprek (LMO) waarbij jij en je ouders persoonlijk kennis kunnen maken met de mentor en waarin jij jouw persoonlijke ontwikkeldoelen vaststelt voor dit schooljaar. Halverwege het schooljaar vindt opnieuw een LMO plaats waarin jij met je ouders en mentor in gesprek gaat over de stand van zaken rond jouw ontwikkeldoelen. Tussen de LMO-gesprekken werk jij onder begeleiding van jouw mentor, vakdocenten en met steun van je ouders aan jouw doelen, en laat je zien dat je hier verantwoordelijkheid voor neemt.

Minimaal drie keer per jaar komen al jouw docenten samen om jouw voortgang te bespreken: hoe gaat het met jou? We letten hierbij op de resultaten, maar ook op hoe het verder met jou gaat. Jouw mentor bespreekt dit daarnaast regelmatig met je, en van je ouders verwachten we dat zij ook op de hoogte zijn van jouw voortgang en jouw doelen en ambities. Zij kunnen in magister zien hoe het gaat met jouw cijfers en zijn er thuis om je te helpen. 

Jouw ouders zijn dus heel belangrijk voor jouw ontwikkeling! We organiseren elk schooljaar ouderavonden waarop we aan de ouders per jaargroep voorlichting geven over de algemene onderwerpen die in dat jaar voor de leerlingen van bijzonder belang zijn (bijv. voor de ouders van derdeklassers over de profielkeuze). Daarnaast bieden we voorlichtingen aan waarop informatie gegeven wordt over thema’s die actueel zijn, bijvoorbeeld social media of vapen.

Twee maal per jaar bieden we jouw ouders de mogelijkheid om in gesprek te gaan met twee van jouw vakdocenten. Op deze zogenaamde spreekuuravond in december en in maart ben jij aanwezig tijdens het gesprek en kun je samen met je ouders met de vakdocent bespreken hoe het gaat en wat je eventueel anders kunt doen of nodig hebt om beter te presteren.

Naast de bovenstaande mensen zijn er ook leerling coördinatoren. Deze mensen werken samen met je mentor en de vakdocenten om leerlingen op het Drachtster Lyceum te helpen het maximale uit zichzelf te halen. Ze geven advies aan de mentoren en vakdocenten hoe ze jou als leerling het beste kunnen helpen. Ook helpen ze jou als leerling als je bijvoorbeeld onenigheid hebt met een andere leerlingen of als jij uit een les verwijderd wordt met een zogeheten “blauwe” brief. Ze helpen je dan om na te denken over wat er is gebeurd, wat jij anders had kunnen doen en hoe je het wil oplossen. Ze helpen je met “reflecteren” op je eigen gedrag, noemen we dat. Samen lossen we het op.  


Als je bij ons op school komt

Je begint bij ons op school in de brugklas. We hebben havo/atheneum-klassen (waarin leerlingen met havo- en vwo-advies met elkaar lessen volgen) en homogene vwo-brugklassen (waarin leerlingen meer verdieping en uitdaging krijgen). In de vwo-klassen zitten leerlingen met een atheneum- of gymnasiumadvies. Alle leerlingen volgen in de eerste drie jaren dezelfde vakken. Voor gymnasiumleerlingen komen daar vanaf klas 1 Latijn en vanaf klas 2 Grieks bij.

Aan het eind van het eerste leerjaar wordt bepaald hoe jouw tweede leerjaar eruitziet. Maatwerk is daarbij de sleutel: van elke leerling wordt goed afgewogen wat een verstandig vervolg is. Dit kan een overgang naar havo 2 of vwo 2 zijn, maar als het nodig is, kan een leerling de brugklas ook opnieuw doen. Bijvoorbeeld omdat het leren-leren meer tijd kost dan één brugklasjaar. In sommige gevallen is het verstandig voor een leerling om door te stromen naar TL 2. Dit is nooit een verrassing: mentoren begeleiden je intensief en zijn veel in gesprek met jou en je ouders over hoe het gaat op school. Jij werkt aan jouw ambities en doelen, en met zijn allen begeleiden we je daarbij. Als blijkt dat de keuze voor havo of vwo niet de juiste is geweest, krijg je de mogelijkheid alsnog over te stappen naar een andere afdeling. 

Havo
De havo-opleiding duurt vijf jaar en wordt afgesloten met het havo-examen. Het havo-onderwijs heeft een algemeen vormend karakter. Na afronding van de opleiding zijn er veel opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (hbo), zoals die voor beroepen in de techniek, de gezondheidszorg, de economische sector, het onderwijs, de kunsten en de hulpverlenende beroepen. Havoleerlingen die hun einddiploma behaald hebben, kunnen het vijfde en zesde leerjaar van het vwo volgen. Gezien de verschillen die er bestaan tussen havo en vwo, met name bij het onderwijs in de talen, moet er bij de pakketkeuze aan het einde van havo 3 al met een dergelijke overstap rekening gehouden worden. 

Vwo: atheneum en gymnasium 
De leerlingen van de gymnasiumbrugklas mogen bij voldoende resultaten het gymnasium blijven volgen. Sommige leerlingen uit de havo/atheneum-brugklassen volgen eerst nog geen Latijn, maar willen toch graag overstappen naar het gymnasium. Als je resultaten goed genoeg zijn, kun je halverwege het schooljaar alsnog instromen bij het vak Latijn. Je volgt een inhaalprogramma, zodat je - als je resultaten goed genoeg zijn - aan het eind van het schooljaar in kunt stromen in gymnasium 2.

Net als in de brugklas worden er in de tweede klas zo mogelijk homogene atheneum- en gymnasiumklassen gevormd. De gymnasiumleerlingen volgen naast de algemene vwo-vakken nog Latijn en Grieks. Na de derde klas vervolgen ook de vwo-leerlingen hun opleiding in de Tweede Fase. De vwo-opleiding duurt zes jaar en wordt afgesloten met het vwo-examen. Met een vwo-diploma heb je toegang tot universiteit en hogeschool. 
 

De bovenbouw

In klas 3 kies je onder begeleiding van de decanen, je mentor, docenten en je ouders een profiel: Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek. Je volgt een programma aan vakken dat bestaat uit: 

- een gemeenschappelijk deel, gericht op algemene vorming; 
- een profieldeel, bestaande uit verplichte profielvakken en één of meer profielkeuzevakken, aansluitend op een breed scala aan vervolgopleidingen in het hoger onderwijs; 
- een vrij deel, bestaande uit één of, indien mogelijk, meer vrij te kiezen vakken, dat de persoonlijke ontplooiing van de leerling centraal stelt.

 

Dagelijks reilen en zeilen

'Ik vertel je alles over het dagelijks reilen en zeilen'
 

Theo Paulusma, hoofdconciërge en facilitair beheerderTheo Paulusma, hoofdconciërge en facilitair beheerder
T 0512-571020
@ t.paulusma@singelland.nl 

 

 

 

 

 

Receptie
Bij binnenkomst in Het Drachtster Lyceum vindt u de receptie. De leerlingen en ouders kunnen hier voor allerlei zaken terecht. De leerlingen die te laat zijn of zich absent willen melden moeten dat bij de collega’s van de receptie doen. Gasten, hiermee bedoelen we alle mensen die niet werkzaam zijn bij Het Drachtster Lyceum, dienen zich bij binnenkomst bij de receptie te melden. Mevrouw G. de Vries en mevrouw Y. van der Werk  zijn de receptionistes van Het Drachtster Lyceum. 

Conciërges
Leerlingen en ouders krijgen regelmatig te maken met de conciërges. Naast een aantal technische zaken maken het beheer van het atrium (voorheen de kantine), het toezicht op laatkomers en de registratie van absenten onderdeel uit van de dagelijkse activiteiten. Zij zien mede toe op een ordelijke gang van zaken in de school. Voor menig leerling zijn ze aanspreekpunt bij allerlei problemen zoals  verloren spullen, kleine verwondingen, mapjes en kluissleutels enz.
De heer T. Paulusma, de heer H. Dijkstra, de heer R. Hans en mevrouw T. de Boer zijn de conciërges op Het Drachtster Lyceum.

Kantine
De kantine is tijdens de lunchpauzes en in de kleine pauze open voor leerlingen en personeelsleden. Hier kunnen bijvoorbeeld soep, broodjes, salades en fruit worden gekocht. Onze school heeft een ’gezonde schoolkantine’ en is daarvoor gecertificeerd. 
Het beleid van Het Drachtster Lyceum wil bijdragen aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van leerlingen. Stimuleren van gezonde voeding is daarbij één van de speerpunten en daarom vinden wij het belangrijk dat de lunches in onze kantine en de voedingsproducten in onze automaten gezond zijn. 

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Er kan met de pinpas of met de schoolpas worden betaald. Mevrouw de T. de Boer, mevrouw Y. Dijkstra, mevrouw A. Huitema en de heer R. Hans zijn werkzaam in de kantine. 

Toetsen en Examens

'Ik vertel je alles over toetsen en examens'

baukje dijkstraBaukje Dijkstra, teamleider vwo 3-6
T 0512-571020
@ b.dijkstra@singelland.nl 


 

Toetsen / inhaaltoetsen 
Het is in het belang van de studie dat toetsen gespreid worden aangeboden. Daarom maken de docenten voor de coördinatie van de repetities (d.w.z. toetsen met veel voorbereidingstijd) gebruik van een rooster, dat tevens voorkomt dat er twee repetities op één dag kunnen vallen. Als regel dienen gemiste toetsen zo spoedig mogelijk ingehaald te worden. Daarvoor bestaat gelegenheid tijdens het inhaaluur voor toetsen op dinsdag en woensdag. De verantwoordelijkheid voor het inhalen ligt bij de leerling, die daarvoor een afspraak maakt met zijn/haar docent. 

Bevordering
De bevorderingsnormen zijn openbaar en worden gepubliceerd via het webportaal www.singelland.nl en/of www.schoolbord.info. Dit geldt ook voor de toelatingseisen voor de instroom vanaf het vmbo en van havo 5 naar vwo 5. 

Examenjaar
Het examenjaar bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal eindexamen (CE). Het schoolexamen kent drie periodes van circa twee weken die starten in oktober, januari en maart. Het eindexamen start in mei. Op de website www.schoolbord.info is informatie te vinden over het examenjaar, waaronder de PTA- en examenreglementen.

Examencommissie

Elke school in het VO is verplicht een examencommissie in te stellen en ook het Drachtster Lyceum heeft een examencommissie. De examencommissie heeft de taak om jaarlijks de kwaliteit van schoolexaminering te borgen, te evalueren en advies uit te brengen aan bestuur en schoolleiding over wat er beter kan en moet. 

 

De examencommissie van het Drachtster Lyceum bestaat uit:

De examensecretaris houdt toezicht op een correcte uitvoering van het examenreglement en het PTA. 

De examensecretaris en de plaatsvervangend examensecretaris op het Drachtster Lyceum zijn:

 

Examenuitslagen
Voor een overzicht van onze examenuitslagen verwijzen wij u naar www.scholenopdekaart.nl. Typ ‘Singelland’ in en u kunt per locatie onze resultaten bekijken.

Geldzaken

'Ik vertel je alles over wat met geld te maken heeft'

marleen tabakMarleen Tabak, managementassistent
T 0512-571020
@ m.tabak@singelland.nl

 

Vrijwillige ouderbijdrage
Het onderwijs in ons land is gratis. Dat wil zeggen dat u niet hoeft te betalen voor het basis- en voortgezet onderwijs en ook dat de schoolboeken gratis zijn. Hiervoor krijgen de scholen geld van de overheid.

Singelland biedt kwalitatief goed onderwijs, dat aantrekkelijk is en uitdaging biedt, bijvoorbeeld via activiteiten in de lessen of daarbuiten. Of het nu gaat om excursies of reizen naar het buitenland, om practicum bij vakken als biologie, scheikunde en natuurkunde, om materialen die gebruikt worden bij de technische en kunstvakken, of om tal van culturele activiteiten. Het draagt allemaal bij aan de motivatie van onze leerlingen. Voor een belangrijk deel betreft het kosten die niet vallen onder de gratis leermiddelen. We bieden deze zaken collectief aan, zodat een leerling niet allerlei zaken zelf hoeft aan te schaffen. Denk bijvoorbeeld aan het klassikaal gebruik van atlassen en antwoordboeken. Wat onze school verder maakt tot de school waar uw zoon of dochter voor gekozen heeft, wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. 

De wettelijke regelgeving t.a.v. het vragen van een ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 veranderd. Hoewel een deel van de ouderbijdrage al vrijwillig was, is de regeling veranderd in een geheel vrijwillige ouderbijdrage. Deze regeling is er gekomen om ervoor te zorgen dat alle leerlingen mee kunnen doen aan alle extra activiteiten. Een basisschool of middelbare school in het regulier of speciaal onderwijs kan extra activiteiten buiten de gewone lessen organiseren. Hiervoor mag de school een vrijwillige bijdrage van de ouders vragen. De vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten buiten de lessen is dus niet verplicht. Extra activiteiten zijn bijvoorbeeld schoolreizen of sportdagen. Kinderen van ouders die hiervoor niet betalen, mogen altijd meedoen. Op de website van de Rijksoverheid wordt alles in deze video uitgelegd. Mocht u voor een bepaalde activiteit een vrijwillige bijdrage hebben betaald en deze activiteit kan niet doorgaan dan krijgt u vanzelfsprekend het betreffende bedrag terug. 

Boekenfonds 
De scholen ontvangen rechtstreeks een bijdrage van het ministerie, zodat de ouders voor school- en werkboeken niet hoeven te betalen. Het gaat hierbij om alle materiaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is en inhoudelijk is gericht op informatieoverdracht in onderwijssituaties. Hieronder vallen dus geen zaken die meerdere jaren meegaan of in het bezit van leerlingen komen zoals woordenboeken, rekenmachine, specifieke kleding of materialen en atlassen. Boeken worden, zoals gezegd, betaald door het ministerie, maar de leerling blijft wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de boeken. Het Drachtster Lyceum heeft een boekenfonds. Dit betekent dat de leerling de boeken gebruikt voor de periode van één jaar. Het is zaak dat de boeken goed worden behandeld door de gebruikers. Contactadres boekenfonds: info.boekenfonds.dl@singelland.nl 

Belangrijke voorwaarden van ons boekenfonds: 

1. De leerlingen ontvangen de boeken in bruikleen, elk boek dient gekaft te worden in stevig kaftpapier. Elk boek heeft een unieke barcode die gekoppeld is aan de leerling.
2. De boeken, inclusief de barcodesticker, moeten te zijner tijd weer in goede staat worden ingeleverd. Bij schade (ook te raadplegen in Magister) moet een vergoeding betaald worden.
3. Ouder(s)/verzorger(s) zijn aansprakelijk voor vermissing of beschadiging, voor zover deze uitgaan boven normale slijtage. 
4. Bij vermissing of zodanige beschadiging, dat het boek niet meer kan worden gebruikt, is de leerling verplicht de kosten van een nieuw exemplaar te vergoeden. 
5. Alle boeken zijn het eigendom van de OSG Singelland. Ze dienen daarom met zorg te worden behandeld. 
 

Kosten en leermiddelen

Incidentele uitgaven
Ten aanzien van de meeste van de hierna genoemde incidentele uitgaven is het over het algemeen verstandig om met de aanschaf te wachten tot het begin van het schooljaar. De docent kan dan informatie geven over de noodzaak van de aanschaf en aan welke eisen deze moet voldoen. 
 
Woordenboeken
De leerlingen moeten in het bezit zijn van woordenboeken voor Nederlands, Frans, Duits, Engels. Nieuwe leerlingen kunnen wachten met de aanschaf en eerst de vakdocent raadplegen.
 
Rekenmachine 
Leerlingen in alle klassen dienen in het bezit te zijn van een elektronische zakrekenmachine welke in ieder geval voorzien moet zijn van een ‘breukentoets’. Kosten ± € 10,- . Leerlingen in de vierde klassen en hoger met wiskunde dienen te beschikken over een grafische rekenmachine, merk HP prime. Aan het einde van de derde klas ontvangen alle leerlingen hier informatie over van de docent. In het geval ouders/verzorgers wegens financiële redenen geen rekenmachine kunnen aanschaffen worden zij verzocht contact op te nemen met de school om te kijken welke mogelijkheden en alternatieven aangeboden kunnen worden.
 
Geodriehoek en passer
Iedere leerling moet in het bezit zijn van een harde geodriehoek en een passer. 

Tekendoos 
Voor het vak Artech wordt gebruikgemaakt van een tekendoos. Via de website van Heutink is deze kant en klaar te bestellen (€ 14,95). U bent vanzelfsprekend vrij om de materialen ook los aan te schaffen. De nieuwe brugklasleerlingen krijgen voor de start van het schooljaar informatie hierover toegestuurd. 
 
Schoolpas 
Betalingen binnen de school kunnen worden gedaan met de schoolpas of met de pinpas. Het is niet mogelijk met contant geld te betalen op school. De nieuwe leerlingen krijgen in de eerste weken een schoolpas uitgereikt, hier staat € 1,50 printtegoed op. Aankopen in de kantine en balie kunnen met de pinpas of met de schoolpas worden betaald. Kopiëren en printen kan alleen met de schoolpas. De schoolpas kan bij de receptie worden opgeladen. Wie de schoolpas kwijt is of als deze beschadigd is, kan voor € 2,50 een nieuwe aanvragen bij de collega’s van de balie. 

Kleding bij Sport & Bewegen

Sportshirt van school

Je krijgt als nieuwe leerling bij de start van het schooljaar twee sportshirts in de kleuren en met het logo van het Drachtster Lyceum. Het dragen van dit shirt is verplicht tijdens de sportlessen. Zelf zorg je voor een zwarte of blauwe sportbroek of -legging (zie hieronder). 

Zelf aanschaffen

  • een korte zwarte of blauwe sportbroek die minimaal over de helft van het bovenbeen zit of een zwarte lange sportbroek of -legging. 
  • sportschoenen: een paar zaalschoenen (schoenen die nog niet eerder buiten zijn gedragen) en één paar buitenschoenen. 
  • het meenemen van een handdoek is gewenst.

 

Wie zelf nog meer sportkleding in de Drachtster Lyceum-huisstijl wil aanschaffen, kan dat doen via een speciale webshop. Leverbaar zijn:
- een polo in DL-stijl 

- een korte of lange broek in DL-stijl

- een nieuw t-shirt (gebruikte shirts zijn vanaf schooljaar 2024-2025 kosteloos via school verkrijgbaar als inruilexemplaren).

 

Leerlingen van klas 2 krijgen in september 2024 een tweede school-sportshirt, zodat ook zij twee exemplaren hebben. Vanaf klas 3 volstaat één set sportkleding, omdat sport dan nog één keer per week in het lesrooster staat.

 

Te klein? Inruilen! 

Wie uit zijn of haar t-shirt is gegroeid, kan vanaf schooljaar 2024-2025 het te kleine shirt op school inruilen voor een grotere maat. Wil je een nieuw groter shirt, dan koop je dat zelf via de website. 

Ben je je shirt kwijt, dan bestel je eveneens zelf een nieuwe. 


Leermiddelen 
De leermiddelen en activiteiten die hieronder genoemd worden vallen allemaal onder de vrijwillige ouderbijdrage. Dit betekent dat de school hier wel een vrijwillige bijdrage voor vraagt maar u zelf bepaalt of u deze ook voldoet. Alle leerlingen kunnen met deze activiteiten, mits er voldoende bijdragen zijn ontvangen, mee doen. Per activiteit bekijkt de school of er genoeg bijdragen zijn gedaan om deze door te laten gaan. Als u betaald heeft voor een activiteit en deze kan niet doorgaan, dan krijgt u vanzelfsprekend het betreffende bedrag terug. 

 

CJP
Met de vrijwillige bijdrage van €10,50 voor het CJP worden activiteiten bekostigd die betrekking hebben op cultuur: toneelvoorstellingen, bezoek aan musea, workshops e.d. Voor dat bedrag ontvangen de leerlingen tevens een cultureel jongerenpaspoort, waarmee ze korting kunnen krijgen bij culturele instellingen.
 
Kluisjes 
Leerlingen krijgen een kluisje waarin zij hun spullen kunnen opbergen. Bij het wegraken van de kluissleutel kan er bij de balie een nieuwe sleutel worden gekocht voor € 6,-.  De schoolleiding behoudt zich te allen tijde het recht voor bij vermoeden van onrechtmatig gebruik van het kluisje deze te openen en te inspecteren. Bij vastgesteld onrechtmatig gebruik worden passende maatregelen getroffen. In geval van een strafbaar feit, zoals het opslaan van wettelijk verboden artikelen of middelen in de kluis, doet de school aangifte bij de politie.
 
Sportoriëntatie 
Als afronding van het bewegingsonderwijsprogramma in de tweede fase nemen de leerlingen in de examenklassen deel aan het Sportoriëntatieprogramma. De leerlingen krijgen zo de kans om kennis te maken met bewegingsactiviteiten die niet of nauwelijks in de voorgaande jaren aan bod zijn gekomen. Hiermee voldoet de school aan de doelstelling, opgesteld voor het bewegingsonderwijs: zorgen voor een breed aanbod en de leerling de mogelijkheid bieden zich te oriënteren op verschillende sporten. 
Om dit brede aanbod voor onze leerlingen te kunnen realiseren, vinden sommige activiteiten buiten de school plaats en maken wij gebruik van externe deskundigen. Voor de ontstane kosten vragen wij een eenmalige vrijwillige bijdrage van € 50,- per leerling.

Werkweken 
Naast vorming op intellectueel gebied, is er ook aandacht voor sociale en culturele vorming. Deze activiteiten maken deel uit van het schoolprogramma. We proberen deze zo veel mogelijk te integreren in het dagelijkse schoolleven. Door enkele buitenschoolse activiteiten te plannen kan er een extra dimensie toegevoegd worden aan de culturele en sociale doelstellingen van Het Drachtster Lyceum.
- Vrijwillige ouderbijdrage werkweek havo 4 en vwo 5 € 350-400,- (afhankelijk van de bestemming)
- Vrijwillige ouderbijdrage Rome-reis voor klas 5 gymnasium, € 750,-
Deelname aan de werkweek is niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle leerlingen meegaan op werkweek. Het kan wel zijn dat de schoolleiding het programma voor alle leerlingen aan moet passen als er niet genoeg vrijwillige bijdragen zijn binnengekomen. 

Studie- en beroepenvoorlichting
- Provinciale beroepenvoorlichting in Leeuwarden: incl. reiskosten ± € 10,- (klas 4, 5 en 6)
- Hanzexperience € 9,- (havo 4)
- Loopbaanactiviteit € 9,- (vwo 4)
Deelname aan deze activiteiten is niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle leerlingen mee kunnen doen aan deze activiteiten. Het kan wel zijn dat de schoolleiding besluit activiteiten niet door te laten gaan omdat er niet voldoende bijdragen zijn binnengekomen.  


Laatste School Dag (LSD) examenklassen
Alle leerlingen in havo 5 en vwo 6 wordt € 40,- in rekening gebracht voor het programma van de LSD. Dit bedrag is al opgenomen in het verzoek vrijwillige ouderbijdrage. Het bedrag voor de laatste schooldag wordt als volgt besteed: 
- 10 -15 euro voor het dagprogramma (huur middelen/ betaling ‘events’/ eten&drinken); 
- 20 euro voor het gala, inclusief consumpties en diner; 
- 5 – 10 euro voor het examenjaarboek. 
De school gaat ervan uit dat alle examenleerlingen op de afsluitende dag aanwezig zijn. Het is geen vrije dag. 

Deelname aan deze activiteiten is niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle leerlingen mee kunnen doen aan deze activiteiten. Het kan wel zijn dat de schoolleiding besluit activiteiten niet door te laten gaan omdat er niet voldoende bijdragen zijn binnengekomen.  

Persoonlijk device
Het Chromebook is een onmisbaar onderdeel geworden van het onderwijsleerproces. Leerlingen moeten in ieder geval over een dergelijk device kunnen beschikken om te kunnen leren en zich breed te kunnen ontwikkelen. Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat voor leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 een Chromebook ter beschikking wordt gesteld.

Veelgestelde vragen over de Chromebook

Financiële ondersteuning 
Samen voor alle kinderen, Stichting Leergeld 
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, ga dan naar de website: www.samenvoorallekinderen.nl

Verzekering 
Voor alle leerlingen is een collectieve onderwijs pakketpolis afgesloten. In de pakketpolis zijn o.a. de volgende verzekeringen opgenomen: inzittendenverzekering (SVI), doorlopende reisverzekering, geneeskundige kosten, annuleringskosten en ongevallenverzekering. 
De doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens scholen groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband (mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen) en reizen in verband met door de school georganiseerde stages. De collectieve ongevallenverzekering is voor de leerlingen van kracht gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug. 
Het is van groot belang om een ongeval, waarbij lichamelijk letsel is geleden en waarvoor geen of onvoldoende andere vergoeding zal worden toegekend, binnen 2x24 uur te melden bij schoolleider van de betreffende afdeling op de locatie. 

Aansprakelijkheid bij schade en diefstal 
Indien een leerling schade berokkent aan het schoolgebouw, meubilair en dergelijke, worden de ouders/ verzorgers hiervoor aansprakelijk gesteld. Schade die een leerling aan anderen en aan de school toebrengt, komt geheel voor rekening van de leerling/ ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers wordt geadviseerd dit risico te verzekeren door het afsluiten van een WA verzekering. 

Ter voorkoming van diefstal en het verliezen van eigendommen biedt Singelland een afsluitbaar kluisje. Singelland kan bij diefstal/vermissing niet aansprakelijk gesteld worden.

Overzicht van de activiteiten en excursies per jaarlaag. Voor al deze activiteiten en excursies wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deelname aan deze activiteiten is niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle leerlingen mee kunnen doen aan deze activiteiten. Het kan wel zijn dat de schoolleiding besluit activiteiten niet door te laten gaan omdat er niet voldoende bijdragen zijn binnengekomen.

Brugklas
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Schoolreis kamperen € 65,00
Vrijwillige bijdrage Exc. Natuurhistorisch museum € 5,00 
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50

Gymnasium brugklas 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Schoolreis kamperen € 20,00
Vrijwillige bijdrage Exc. Natuurhistorisch museum € 5,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Latijn € 20,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50

Havo/vwo 2 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Biologie Lauwersoog € 25,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Aardrijkskunde € 5,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50

Vrijwillige bijdrage Survival en zwemmen € 10

Gymnasium 2 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Biologie Lauwersoog € 25,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Latijn € 15,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Aardrijkskunde € 5,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50

Vrijwillige bijdrage Survival en zwemmen € 10


Havo/vwo 3
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage Excursie Westerbork € 16,00
Vrijwillige bijdrage excursie Bremen € 25
Vrijwillige bijdrage Watersportdag € 30

Gymnasium 3 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Trier € 250,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50

Vrijwillige bijdrage excursie Bremen € 25

Vrijwillige bijdrage Watersportdag  30


Havo 4
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Ckv € 15,00
Vrijwillige bijdrage Hanze Experience € 9,00
Vrijwillige bijdrage Decanaat studievoorlichting Friesland € 10,00
Vrijwillige bijdrage optie: IJsselexcursie ak € 18,00
Vrijwillige bijdrage optie: excursie tek/hv € 15,00
Vrijwillige bijdragen optie: excursie Frysk Leeuwarden € 20

Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage Werkweek € 350-€ 400


Vwo 4
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Ckv € 15,00
Vrijwillige bijdrage Amsterdam L2S € 10,00
Vrijwillige bijdrage Decanaat studievoorlichting Friesland € 10,00
Vrijwillige bijdrage Loopbaanactiviteit € 9,00
Vrijwillige bijdrage Optie: excursie tek/hv € 15,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage Excursie geschiedenis slavernij € 15,00

Havo 5
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Sportoriëntatie € 50,00
Vrijwillige bijdrage optie: Excursie tek/hv € 15,00 
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage LSD (laatste schooldag) € 40,00

Vrijwillige bijdrage optie: Frans excursie Parijs € 75


Vwo 5 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage optie: IJsselexcursie ak € 18,00
Vrijwillige bijdrage Decanaat studievoorlichting Friesland € 10,00
Vrijwillige bijdrage optie: excursie tek/hv € 15,00
Vrijwillige bijdrage optie: excursie Frysk Leeuwarden € 20

Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage Werkweek € 350-€ 400
Vrijwillige bijdrage Rome-reis (gymnasium) € 750,00


Vwo 6 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00 
Vrijwillige bijdrage Sportoriëntatie € 50,00
Vrijwillige bijdrage optie: excursie tek/hv € 15,00 
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage LSD (laatste schooldag) € 40,00

Vrijwillige bijdrage optie: Frans excursie Parijs € 75

 

N.B. Optie betekent: deze kosten worden alleen in rekening gebracht als de leerling het betreffende vak in zijn/haar pakket heeft. 
* Voor de atheneumleerlingen van de eventuele combinatieklas A3/G3 wordt tijdens de Trier Excursie van G3 een eigen excursie georganiseerd. De kosten hiervan bedragen € 15,- 

Facturering 
OSG Singelland maakt voor de facturering van de vrijwillige ouderbijdrage en overige kosten gebruik van het programma WIS Collect. U ontvangt een aantal keren per jaar een e-mail van leerlingfacturen@singelland.nl met een link naar uw eigen beveiligde betaalomgeving op de site van WIS Collect. Daar kunt u uw facturen bekijken, printen, betalen en aangeven of u de vrijwillige bijdrage in meerdere termijnen wilt voldoen. In deze video wordt de werking van Wis Collect kort uitgelegd.

Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen die op de peildatum 1 augustus 18 jaar of ouder zijn kunnen recht hebben op een tegemoetkoming scholieren. Meer informatie en aanvragen kan via www.duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/ .

Ondersteuning en Begeleiding

'Ik vertel je alles over ondersteuning en begeleiding'
Ondersteuningscoördinatoren

Kim Postma

k.postma@singelland.nl 

Ester Hempenius

e.hempenius@singelland.nl 

T 0512-571020

'Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is'
Bekijk hier alle informatie m.b.t. Ondersteuning en Begeleiding Singelland

 

Ouderbetrokkenheid
Indien er een probleem omtrent een leerling opgelost moet worden, is de betrokkenheid en medewerking van de ouders van groot belang. Daarom worden ouders voortdurend betrokken bij - en geïnformeerd over - de begeleiding.

Dyslexie
In het begin van het cursusjaar worden alle brugklasleerlingen gescreend op dyslexie volgens het landelijk protocol dyslexie. De ouders worden geïnformeerd over de uitkomsten van de screening en de eventuele vervolgonderzoeken. Leerlingen met dyslexie krijgen in de onderbouw begeleiding voor het omgaan met dyslexie aangeboden, waarbij een deel van de kosten voor rekening van de ouders komt. Het dyslexieprotocol is te vinden op de website van onze school, onder het kopje downloads.

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator is verantwoordelijk voor het coördineren van de activiteiten in het kader van de zorg binnen de school, zoals het voorzitten van het ondersteuningsteam en het Multi Disciplinair Overleg (MDO), het coördineren van individuele zorg rond leerlingen, beleidsvoorstellen maken en contacten onderhouden met externe instanties. 

Het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinatoren, de schoolmaatschappelijk werker, de orthopedagoog, een medewerker van het CJG (Carins), de jeugdverpleegkundige/schoolarts en de consulent Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland. Het ondersteuningsteam werkt daarnaast samen met de leerlingbegeleiders en de leerplichtambtenaar. Het ondersteuningsteam vergadert tweewekelijks op de donderdagen. Tijdens deze vergaderingen worden met toestemming van ouders/verzorgers de hulpvragen van docenten omtrent een individuele leerling of klas besproken en vervolgstappen bepaald.  Eén van de vervolgstappen kan een Multi Disciplinair Overleg ofwel 1Kind 1Plan-gesprek zijn. Tijdens dit overleg wordt in samenwerking tussen school, ouder(s)/verzorger(s) en leerling een analyse gemaakt van wat belemmerende en ondersteunende factoren zijn. Het advies vanuit dit 1Kind 1Plan-gesprek kan zijn:  het begeleiden van de leerling door ouders, mentor, schoolmaatschappelijk werker en/of leerlingbegeleider of een verwijzing naar een externe hulpverleningsinstantie.  Ook behoort de vraag om aanvullend onderzoek door de orthopedagoog en/of het samenwerkingsverband óf afstemming met een externe hulpverlener die al betrokken is, tot de mogelijkheden.

Schoolarts / schoolverpleegkundige (GGD)
Aan de school zijn een jeugdverpleegkundige 12+ en een  schoolarts verbonden (namens de GGD Fryslân). In overleg met de teamleider c.q. het ondersteuningsteam kan de jeugdverpleegkundige geraadpleegd worden of betrokken worden bij de oplossing van oplopend schooluitval en schoolgerelateerde problemen waar medische problemen aan ten grondslag liggen. In overleg behoort het inschakelen van de schoolarts met als doel nader onderzoek tot de mogelijkheden. De jeugdverpleegkundige komt langs in de eerste klassen voor kennismaking en onderzoek. Met leerlingen die daarvoor in aanmerking komen volgen één of meer vervolggesprekken. Voor leerlingen uit alle klassen is er de mogelijkheid voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Leerlingen en/of ouders met vragen over gezondheid of welbevinden kunnen bij haar terecht. De jeugdverpleegkundige geeft advies, indien nodig verwijzing en zoekt samen met de leerling naar een oplossing. De jeugdverpleegkundige en de schoolarts hebben een geheimhoudingsplicht. De jeugdverpleegkundige van de school is Mevr. A. Keuning, tel. 0631649094. Mailen kan ook via a.keuning@ggdfryslan.nl

Orthopedagoog
De orthopedagoog is vanuit het Expertise Centrum Singelland verbonden aan het ondersteuningsteam van het Drachtster Lyceum en is gericht op het meedenken bij complexere hulpvragen van leerlingen, docenten en ouders. De orthopedagoog maakt een analyse van de onderwijsbehoeften van de leerling vanuit stimulerende en belemmerende factoren en vertaalt deze naar handelingsgerichte adviezen voor docenten, leerling en ouders en doet dit steeds in samenwerking met hen en met eventueel betrokken externe zorgverleners. De orthopedagoog kan ook worden geconsulteerd bij een hulpvraag rondom de groepsdynamica in een specifieke klas, coaching van docenten, het opzetten van de ondersteuningsstructuur binnen school en deelnemen in de toelatingscommissie waar het gaat om nieuw aangemelde leerlingen.

Schoolmaatschappelijk werk
Schoolmaatschappelijk werk is een laagdrempelige vorm van ondersteuning bij sociaal-emotionele vraagstukken, die de schoolgang belemmeren. Bijvoorbeeld somberheidsklachten, angsten, problemen thuis, rouw, identiteit en zelfvertrouwen etc.
De insteek van schoolmaatschappelijk werk is dat je met een aantal gesprekken weer zelf verder kan, zodat externe hulpverlening niet nodig is (preventie), soms in samenwerking met externe hulpverlening als brug naar school, zodat eventuele begeleiding/behandeling ook op school door kan gaan, soms als motivatie richting externe hulpverlening of als er een wachttijd is voor externe hulpverlening. Samen met de schoolmaatschappelijk werker, Anouk de Jong, kijkt de leerling (samen met de ouder(s)/verzorger(s)) wat het doel is van de ondersteuning en hoe deze te behalen. Dat kan zijn middels gesprekken, maar ook middels oefeningen of creatieve ondersteuning. In principe zijn de gesprekken vertrouwelijk, samen wordt afgestemd welke informatie mag worden gedeeld en hoe de terugkoppeling plaatsvindt aan ouders en mentor.
Anouk de Jong: an.dejong@singelland.nl

Meldcode/AF
Sinds 2013 is er de wet op de meldcode, per 01 januari 2019 is deze verscherpt. Het meldcode protocol van Het Drachtster Lyceum is te vinden op website onder het kopje downloads .

Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?
Het gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, justitie. Werkgevers in bovengenoemde sectoren moeten de meldcode vaststellen en implementeren. Het gebruik en de kennis van de meldcode moeten zij bevorderen onder hun werknemers.
Elke medewerker van een onderwijsinstelling is wettelijk verplicht bij signalen en of vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling een stappenplan te volgen. De AF (Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld) bij ons op school is Anouk de Jong an.dejong@singelland.nl.

Antipestcoördinator
De antipestcoördinator is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pestgedrag op school. De antipestcoördinator wijst de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten is gestopt. Daarnaast zijn preventie, registratie en advisering bij schoolveiligheidsbeleid taken van de antipestcoördinator.

Schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Het Drachtster Lyceum kunt u lezen hoe de school leerlingen ondersteunt. Dit SOP is vooral voor ouders en betrokkenen geschreven. U vindt het SOP op onze downloadpagina. 

Professionalisering docenten a.d.h.v. klassenobservaties
Het pedagogisch-didactisch handelen van de docent is van groot belang bij de ontwikkeling van onze leerlingen. Goede instructie geven, omgaan met verschillen, verschillende werkvormen kunnen inzetten etc. Vandaar dat wij uitgaan van “een leven lang leren”. Klassenobservatie (met of zonder video-opnamen van de docent) is één van de begeleidingsmethodieken die onze school hanteert om het onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de leerlingen. Indien er in het kader van de professionalisering van de docent gebruik gemaakt wordt van video-opnamen dan worden die alleen door de beeldcoach/ School Video Interactie Begeleider en de betrokken docent bekeken en worden deze opnamen na het begeleidingstraject gewist. Ouders die bezwaar hebben dat hun kind tijdens de opnamen in de klas gefilmd wordt, kunnen dit schriftelijk kenbaar maken bij de teamleiding van school. 

 

Meedenken en -praten

'Ik vertel je alles over meedenken en -praten'
 

R. Louwsma, rector  
@ r.louwsma@singelland.nl

 

Overlegstructuur
Een moderne school voor voortgezet onderwijs is in feite een grote gemeenschap van mensen en groepen mensen, die allen een eigen rol in het geheel spelen. Ook onze school kan slechts functioneren als er sprake is van een goed samenspel tussen die onderscheiden geledingen: het personeel, de ouders en de leerlingen. 

MR 

In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de inspraak van de diverse schoolgeledingen, ouders, docenten, leerlingen en het onderwijs ondersteunend personeel, wettelijk gegarandeerd. 
Naast de Medezeggenschapsraad (MR) heeft onze locatie, een ouderadviesraad en een leerlingenplatform. Het feit dat in de huidige structuur de formele beslissingsbevoegdheid bij het Bevoegd Gezag en de Medezeggenschapsraad ligt houdt zeker niet in dat de ouderadviesraad en het leerlingenplatform overbodig zijn. Deze geledingsraden hebben de belangrijke taak te komen tot meningsvorming over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kunnen ze de besluitvorming in de Medezeggenschapsraad en Locatieraad voorbereiden en beïnvloeden. Ook hebben ze de mogelijkheid om initiatieven te nemen tot het ontwikkelen van nieuw beleid.

Ouderadviesraad (OAR)
De ouderadviesraad vertegenwoordigt op informele wijze alle ouders die hun kind op Het Drachtster Lyceum hebben. De  schoolleiding organiseert samen met de OAR circa vier keer per jaar een bijeenkomst zodat ouders uit de OAR en de schoolleiding in overleg kunnen gaan. De OAR bestaat uit 5 tot 7 personen, die een afspiegeling is van de ouders van leerlingen op Het Drachtster Lyceum. De schoolleiding en de OAR dragen samen agendapunten aan indien er behoefte is te sparren met elkaar. De OAR wil de belangen van school, leerlingen en ouders, vanuit het perspectief van betrokkenheid, zo goed mogelijk vertegenwoordigen. Ten minste één lid van de MR maakt deel uit van het de OAR.  De school heeft samen met de OAR de groep klassenouders vormgegeven om daarmee de mogelijkheid om meer informatie uit hun achterban te halen te vergroten. De ouderadviesraad is te bereiken via dit mailadres: ouderplatform.dl@singelland.nl.

Klassenouders 
In de brugklassen, de tweede klassen en derde klassen wordt, in samenwerking met de OAR, gewerkt met klassenouders. Aan het begin van elk schooljaar wordt de groep klassenouders gevormd. De klassenouder fungeert als contactpersoon voor de overige ouders van de klas, naar wie zij (bij voorkeur per e-mail) hun vragen en opmerkingen over de gang van zaken op school  of in de klas kunnen sturen. Dit heeft geen betrekking op vragen en punten die over individuele leerlingen gaan.  De rol van de klassenouder is om  4 keer per jaar met een lid van het ouderplatform en de schoolleiding in gesprek te gaan over aandachtspunten of vragen van de ouders/verzorgers van de betreffende klas. Deze samenwerking tussen ouders en schoolleiding is gericht op het bereiken van verbeteringen binnen de klas, het leerjaar en/of de onderbouw als geheel. De klassenouders hebben een informele status.

 

Leerlingenplatform
Het leerlingenplatform bestaat uit een aantal leerlingen uit de onder- en bovenbouw en behartigt de belangen van leerlingen en bevordert de leerlingenparticipatie binnen de scholengemeenschap.

Buitenschoolse activiteiten

'Ik vertel je alles over buitenschoolse activiteiten'

Stephan Göbel, teamleider havo bovenbouw
T 0512-571020
E s.gobel@singelland.nl 

 

Buitenschoolse activiteiten
School is veel meer dan lessen volgen! Buiten de lessen om doe je evengoed kennis en ervaring op, samen met andere leerlingen. Buiten de lestijden kun je daarom meedoen met tal van activiteiten waarbij je jezelf en anderen leert kennen, leert organiseren, volhouden en waarbij je vooral ook plezier hebt!

Hieronder als voorbeeld een aantal verschillende activiteiten: 
- Voor de verschillende klassen worden vakgerichte excursies georganiseerd, bijvoorbeeld naar het Natuurmuseum (biologie) of naar de kerstmarkt in Bremen (Duits)
- Aan het einde van het schooljaar gaan de brugklassen met elkaar een op schoolreis.
- Voor de klassen havo 4 en vwo 5 (atheneum) staat een buitenlandse werkweek op het programma;
- De leerlingen van het gymnasium nemen in de loop van de jaren deel aan reizen naar Xanten (gymnasium 2), Trier (gymnasium 3) en Rome (vwo 5 gymnasium);
- De school organiseert zo nu en dan film- of toneelvoorstellingen en bemiddelt bij de verkoop van goedkope toegangskaarten in samenwerking met de schouwburg De Lawei;
- De Cultuurclub organiseert in samenwerking met het Mediateam jaarlijks een aantal schoolfeesten;
- De redactie van De Bel brengt een aantal malen per jaar een schoolkrant uit;

- leerlingen kunnen auditie doen voor het Drachtster Lyceum Theater (DLT) en ofwel meedoen aan die jaarlijkse theaterproductie, ofwel als publiek met klasgenoten van de voorstellingen genieten. 

Hieronder treft u een overzicht van de excursies en activiteiten en de kosten hiervan. 

Overzicht van de activiteiten en excursies per jaarlaag. Voor al deze activiteiten en excursies wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. Deelname aan deze activiteiten is niet afhankelijk van de betaling van de vrijwillige bijdrage. Dit betekent dat alle leerlingen mee kunnen doen aan deze activiteiten. Het kan wel zijn dat de schoolleiding besluit activiteiten niet door te laten gaan omdat er niet voldoende bijdragen zijn binnengekomen.  

Brugklas
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Schoolreis kamperen € 65,00
Vrijwillige bijdrage Exc. Natuurhistorisch museum € 5,00 
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50

Gymnasium brugklas 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Schoolreis kamperen € 65,00
Vrijwillige bijdrage Exc. Natuurhistorisch museum € 5,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Latijn € 20,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50

Havo/vwo 2 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Biologie Lauwersoog € 25,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Aardrijkskunde € 5,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50

Vrijwillige bijdrage Survival en zwemmen € 10


Gymnasium 2 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Biologie Lauwersoog € 25,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Latijn € 15,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Aardrijkskunde € 5,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50

Vrijwillige bijdrage Survival en zwemmen € 10


Havo/vwo 3
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage Excursie Westerbork € 16,00

Vrijwillige bijdrage excursie Bremen € 25

Vrijwillige bijdrage Watersportdag € 30


Gymnasium 3 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Trier € 250,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50

Vrijwillige bijdrage excursie Bremen € 25

Vrijwillige bijdrage Watersportdag  30


Havo 4
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Ckv € 15,00
Vrijwillige bijdrage Hanze Experience € 9,00
Vrijwillige bijdrage Decanaat studievoorlichting Friesland € 10,00
Vrijwillige bijdrage optie: IJsselexcursie ak € 18,00
Vrijwillige bijdrage optie: excursie tek/hv € 15,00
Vrijwillige bijdragen optie: excursie Frysk Leeuwarden € 20

Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage Werkweek € 350-€ 400


Vwo 4
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Excursie Ckv € 15,00
Vrijwillige bijdrage Amsterdam L2S € 10,00
Vrijwillige bijdrage Decanaat studievoorlichting Friesland € 10,00
Vrijwillige bijdrage Loopbaanactiviteit € 9,00
Vrijwillige bijdrage Optie: excursie tek/hv € 15,00
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage Excursie geschiedenis slavernij € 15,00

Havo 5
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage Sportoriëntatie € 50,00
Vrijwillige bijdrage optie: Excursie tek/hv € 15,00 
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage LSD (laatste schooldag) € 40,00

Vrijwillige bijdrage optie: Frans excursie Parijs € 75


Vwo 5 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00
Vrijwillige bijdrage optie: IJsselexcursie ak € 18,00
Vrijwillige bijdrage Decanaat studievoorlichting Friesland € 10,00
Vrijwillige bijdrage optie: excursie tek/hv € 15,00
Vrijwillige bijdrage optie: excursie Frysk Leeuwarden € 20

Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage Werkweek € 350-€ 400
Vrijwillige bijdrage Rome-reis (gymnasium) € 750,00


Vwo 6 
Algemene vrijwillige ouderbijdrage € 35,00 
Vrijwillige bijdrage Sportoriëntatie € 50,00
Vrijwillige bijdrage optie: excursie tek/hv € 15,00 
Vrijwillige bijdrage CJP € 10,50
Vrijwillige bijdrage LSD (laatste schooldag) € 40,00

Vrijwillige bijdrage optie: Frans excursie Parijs € 75

 

N.B. Optie betekent: deze kosten worden alleen in rekening gebracht als de leerling het betreffende vak in zijn/haar pakket heeft. 
* Voor de atheneumleerlingen van de eventuele combinatieklas A3/G3 wordt tijdens de Trier Excursie van G3 een eigen excursie georganiseerd. De kosten hiervan bedragen € 15,- 

Facturering 
OSG Singelland maakt voor de facturering van de vrijwillige ouderbijdrage en overige kosten gebruik van het programma WIS Collect. U ontvangt een aantal keren per jaar een e-mail van leerlingfacturen@singelland.nl met een link naar uw eigen beveiligde betaalomgeving op de site van WIS Collect. Daar kunt u uw facturen bekijken, printen, betalen en aangeven of u de vrijwillige bijdrage in meerdere termijnen wilt voldoen. In deze video wordt de werking van Wis Collect kort uitgelegd.

Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen die op de peildatum 1 augustus 18 jaar of ouder zijn kunnen recht hebben op een tegemoetkoming scholieren. Meer informatie en aanvragen kan via www.duo.nl/particulier/tegemoetkoming-scholieren/ .

Leren Leren

'Wij vertellen je alles over leren en keuzes maken'

 

 

Structuur leerlingbegeleiding
De basis voor jouw begeleiding is de mentor. Naast de mentor zijn er schoolmaatschappelijk werkers, de conciërges en de vertrouwenspersonen betrokken bij de begeleiding van jou als leerling. De mentoren overleggen met de schoolleiders over eventuele extra hulp. Hiervoor kunnen er dan studielessen, steunlessen, hulplessen, huiswerkklas en dyslexiebegeleiding worden ingeschakeld.
Als je meer hulp nodig hebt, dan word je als leerling aangemeld bij het ondersteuningsteam . Dit verzoek kan door de mentor en/of je ouders/verzorgers bij de teamleider worden gedaan. Als je als leerling door de schoolleider wordt aangemeld bij het ondersteuningsteam vertellen we dit ook aan je ouders. 

Het ondersteuningsteam kan indien noodzakelijk advies vragen bij het samenwerkingsverband 21.02.VO (Zuid-Oost Friesland). Het Drachtster Lyceum kent vele vormen van directe en indirecte begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van leren studeren en sociaal-emotionele ontwikkeling. De basis voor deze begeleiding ligt bij je mentor. Er zijn veel leerlingen die deze hulp op een of andere manier een keertje of voor een langere periode nodig hebben.

Mentor
De mentor is de klassendocent die leerlingen van een bepaalde klas begeleidt. De mentor begeleidt de leerlingen persoonlijk, maar ook de klas als geheel.. De mentor houdt je studieresultaten bij, heeft contact met je ouder(s)/verzorger(s) en helpt de leerlingen zo veel mogelijk. Ook vormt de mentor de eerste schakel tussen je ouders en de school. In elk leerjaar is een team van docenten en mentoren, die veel ervaring hebben met mentor zijn. De mentoren houden samen met de teamleider de studieresultaten van  leerlingen in de gaten.. Je mentor werkt goed samen met je ouders om zo van alles op de hoogte te zijn wat nodig is om je op school maximaal te laten presteren. Je ouders kunnen altijd contact opnemen met je mentor als ze dit willen. 


Studielessen, steunlessen, hulplessen
Wij vinden het belangrijk dat jij als leerling in de brugklas goede studiebegeleiding krijgt. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is best groot. Om jou een juiste aanpak van je studie bij te brengen zijn er in de brugklas twee studielessen per week (in de gymnasiumbrugklas vanaf de herfstvakantie één studieles per week), dit zijn lessen waarin een goede methode van studeren en een goede studiehouding, zowel voor school als thuis, worden aangeleerd. Deze studielessen worden gegeven door de mentor. Vanaf de herfstvakantie wordt één van de studielesuren gebruikt om jou, als je voor een vak minder goede resultaten hebt behaald, door middel van een herhalingsprogramma voor dat vak extra steun te geven. Tijdens deze studielessen wordt dezelfde stof op een wat andere manier aangeboden. Als je geen moeilijkheden met de studie hebt, word je in een projectgroep biologie, geschiedenis, expressie of voor één van de talen ingedeeld.


In de vrije ruimte van het vakkenpakket in de Tweede Fase (klassen 4, 5 en 6) dien je de tijd die overblijft na het kiezen van een extra vak en het voldoen aan een aantal door de school opgelegde verplichtingen, besteed te worden aan de examenvakken. In de eerste periode in havo 4 worden leerlingen met een vmbo-diploma verplicht deze studielessen te volgen om zo eventuele aansluitproblemen te kunnen opsporen en oplossen. De leerlingen in havo 2 en havo 3 kunnen gebruikmaken van steunlessen. Deze hulp wordt door docenten aangeboden op een vast lesuur. Er zijn steunlessen voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde. Ook kun je  gebruik maken van zogenaamde hulplessen. Dit betreft hulp (voor elk vak) van leerlingen uit vwo 4, vwo 5 of vwo 6. Deze hulp wordt buiten de normale lestijd aangeboden. Hiervoor kun jij je, net als voor de steunlessen, zelf voor deze hulp aanmelden bij je mentor.

Schooldecanen
Schooldecanen helpen je bij het kiezen van jouw profiel en de vrije vakken en geven voorlichting over studie- en beroepsmogelijkheden na de havo- of vwo-opleiding. In de praktijk begint dit al in de derde klassen. Je kiest in de loop van het jaar het profiel waarin jij later examen zal doen. Het is de taak van de decanen om je zo goed mogelijk te begeleiden in het maken van jouw keuze. In havo en vwo 3 wordt tijdens een aantal lessen gekeken naar de verschillende profielkeuzes en wat dit voor ju betekent.. Dit gebeurt aan de hand van de digitale methode Keuzeweb. Voor je ouders worden ook voorlichtingsavonden georganiseerd. In de bovenbouw (havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6) is het werk van de decanen vooral het geven van informatie over de studiekeuze. Dit gaat ook via Keuzeweb, maar dan speciaal voor de bovenbouw. 

Doorstroming
Het is in verschillende klassen mogelijk binnen onze school van de ene afdeling naar de andere over te stappen. Zo worden elk jaar wel leerlingen van havo 2 naar vwo 3 en van havo 3 naar vwo 4 bevorderd. Voor leerlingen die een havo diploma hebben behaald, bestaat de mogelijkheid om door te stromen naar klas 5 vwo, mits de studieresultaten een kansrijk uitzicht bieden op het behalen van een vwo-diploma. Een commissie beoordeelt deze gegevens en beslist op grond daarvan over de toelating. In de onderbouw kunnen leerlingen in geval van een positief advies van klas 1 vmbo van de vmbo-sector naar onze havo 2 doorstromen, of eventueel aan het eind van klas 2 aldaar naar onze havo 3. Omgekeerd kan overstappen ook plaatsvinden. Jaarlijks kiest een flink aantal leerlingen uit vmbo-tl voor een vervolgopleiding in onze havo-bovenbouw. Als je een goed gemotiveerde leerling bent, is dit vaak een verstandige keus. Alle Singelland scholen willen je als leerling kansen bieden, met een kansrijk uitzicht op een diploma. Met een positief advies over motivatie, organiseren en capaciteiten van de huidige school bevordert dit je kans van slagen. Als je ouders het niet eens zijn met het gegeven advies, dan kunnen zij contact opnemen met de huidige school. Een vmbo-leerling moet examens hebben gedaan in zeven vakken. Met extra lesstof en aandacht voor studievaardigheden zijn de vmbo’ers voorbereid op deze overstap. Bij de onderdelen en vaardigheden van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, waarbij het curriculum van het vmbo en het havo niet op elkaar aansluiten, worden er extra lessen verzorgd in de eerste weken op Het Drachtster Lyceum.

Bijstelling keuze

Overstappen binnen het schooljaar
Overstappen van vwo 4 naar havo 4 binnen het schooljaar is alleen mogelijk als er sprake is van bijzondere omstandigheden, dit is ter beoordeling van de schoolleiders bovenbouw. De aanvraag hiertoe moet gedaan worden door ouders en leerling voor 15 november van het lopende schooljaar bij de schoolleider van vwo bovenbouw. De schoolleiders bovenbouw nemen de beslissing tot overstappen in overleg met decanen, mentor en lesgevende docenten. Bij deze beslissing worden in ieder geval de capaciteiten, motivatie en organisatie van de betreffende leerling meegenomen. Qua rooster en klassengrootte moet een leerling geplaatst kunnen worden in een stamklas en clustergroepen (er moet ruimte zijn). De leerling die mag overstappen, zal ruimte moeten houden om in zijn of haar kerstvakantie de aansluiting te realiseren (inhaalwerk).
 

Bijstelling vakkenkeuze 
Voor profielwijzigingen, vakwissel, het laten vallen van vakken geldt: alleen als dat mogelijk is en pas na overleg van jou als leerling met decanen, mentor en vakdocenten. Een leerling van h4, v4 en v5 die een vak wil laten vallen maakt dit uiterlijk 15 november kenbaar aan de decaan van de betreffende afdeling. De decaan inventariseert deze wensen. Tijdens de eerste rapportvergadering van het schooljaar beslist het lesgevende team of deze wens ook goedgekeurd wordt. Bij vakwisseling (en profielwisseling) doe je als leerling eerst een toelatingstoets voor de 1 of 2 nieuw te kiezen vakken. De vakgroep van het nieuw gekozen vak bepaalt de stof en de toetsinhoud.

Het Rooster

'Ik vertel je alles over hoe je dag eruit ziet'

Jan van der Sluis

Jan van der Sluis, roostermaker
T 0512-571020
@ j.vandersluis@singelland.nl

 

 

 

 

 

Lessentabel

lessentabel

 

 


Uitreiking van de boeken en het lesrooster 
De leerlingen en hun ouders/ verzorgers krijgen in de laatste week vóór de zomervakantie bericht over de exacte tijden van de uitreiking van de boeken en het lesrooster. 

Vakantieregeling 2024-2025 voor leerlingen en medewerkers 
Herfstvakantie 26 oktober t/m 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari 2025 
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2025
Goede Vrijdag 18 april 2025
Tweede Paasdag 21 april 2025
Meivakantie 22 april t/m 4 mei 2025
Bevrijdingsdag 5 mei 2025
Hemelvaartsdag 29 mei 2025 (en dag erna roostervrije dag)
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 12 juli t/m 24 augustus 2025

Organisatiedagen of roostervrije dagen Het Drachtster Lyceum
Maandag 4 november 2024
Vrijdag 22 december 2023
Donderdag 1 februari 2024
Vrijdag 16 februari 2024
Woensdag 13 maart 2024

Overige organisatiedagen (leerlingen geen les) te bepalen door de locatie zelf 
De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepaalt dat een school jaarlijks maximaal 9 werkdagen vaststelt voor het verrichten van andere taken dan het verzorgen van onderwijs. Deze dagen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor ‘niet-lesgebonden’  taken, zoals teamvergaderingen en bijscholing of om na de zomervakantie het schooljaar weer op te starten. Leerlingen kunnen op deze dagen eventueel wel verplicht worden om op school te komen, maar de school hoeft geen onderwijs te geven. Scholen mogen de 9 organisatiedagen als volgt inplannen: 
- maximaal 6 dagen direct rond de zomervakantie; 
- maximaal 5 dagen verspreid over het schooljaar (dus niet rond de zomervakantie). 
In de jaarplanning van de locaties zijn deze dagen opgenomen en kunnen dus per locatie verschillen. 
 

Over Singelland

Singelland is een openbare scholengemeenschap. Dat betekent dat wij algemeen toegankelijk onderwijs aanbieden.

Singelland scholen zijn bij uitstek ontmoetingsscholen, waar de eigen talenten en capaciteiten van leerlingen de norm zijn voor het resultaat.
 

Identiteit en Leefregels

Bij Singelland zijn onze waarden en het openbare karakter duidelijk zichtbaar. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, talenten of overtuigingen. Een plek waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt!

Beleidsplan
Het strategisch beleidsplan van OSG Singelland heeft als titel ‘De Toekomst van goed onderwijs op OSG Singelland’. Met brede vorming, onderwijs op maat en gelijke kansen als centrale thema’s is verder gebouwd aan het huis van Singelland. Het huis van Singelland geeft in samenhang weer waar we accenten leggen bij het ontwerpen, ontwikkelen en geven van onderwijs, de leeromgeving en het bouwen van een verbindende  schoolcultuur.                                      
 

Het huis van Singelland

Het huis van Singelland  heeft vijf pijlers:

  • Wij richten ons op de brede en duurzame vorming van leerlingen en zorgen voor een balans tussen kennis (kwalificeren),  deel uitmaken van de wereld om je heen (socialiseren) en leren wie je bent (persoon worden).
  • Ons onderwijs komt tot stand door een goed samenspel tussen ouders, leerlingen en alle betrokkenen in de school.
  • Ons onderwijs - de doelen, onderwijs- en leeractiviteiten, feedback en beoordeling - stimuleert de motivatie en autonomie en ondersteunt het leren en ontwikkelen van onze leerlingen optimaal.
  • Onze scholen geven het onderwijs vorm en inhoud binnen hun eigen context in relatie met betrokkenen buiten de school, op maat van hun leerlingen en zij bieden hen gelijke kansen.
  • Wij ontwikkelen gemeenschappelijke taal en tools om over de kwaliteit van ons onderwijs te praten en die te kunnen verantwoorden en ons onderwijs continu te verbeteren.

Bekijk ons huis en lees het beleidsplan op https://www.singelland.nl/beleidsplan

Onze kijk op onderwijs
“Leren? Dat doe je natuurlijk op elke school, daar is OSG Singelland niet uniek in. Wie we samen zijn, maakt ons bijzonder.”

Met hoofd, hart, handen én ruggengraat
Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Ook wil Singelland leerlingen opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt, vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes.

Hoofd Hart Handen Ruggengraat

Onze missie
De missie van OSG Singelland laat zich dan ook samenvatten als: ‘Talent in ontwikkeling’. Bij talent in ontwikkeling, de kern van ons onderwijs en leren, gaat het om de leerling, draait het om de docent en het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Elk talent telt!

De (media-)wijze leefregels van Singelland
Door samen met leerlingen te discussiëren over de manier waarop we met elkaar willen omgaan, is een moderne en verkorte versie van het leerlingenstatuut ontstaan: de (media-) wijze leefregels van Singelland. Onderstaande regels zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van Singelland.

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online én offline onacceptabel!
2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven.
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé informatie zoals geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegen gebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs.
Wat we met elkaar hebben afgesproken

Hoewel onze school er alles aan doet om het verblijf op school aangenaam en zonder problemen te laten verlopen, kunnen zich toch zaken voordoen die minder goed gaan of waar de leerling of ouders het niet mee eens zijn. Wanneer na goed overleg problemen toch niet kunnen worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht of een bezwaar in te dienen.

WhatsApp gebruik binnen Singelland
WhatsApp (dochter van Facebook) heeft de leeftijdsgrens voor het gebruik van Whatsapp verhoogd naar 16 jaar. De reden hiertoe is dat Whatsapp gebruikmaakt van gegevens die worden ontwikkeld voor commerciële doeleinden. Volgens de privacywetgeving, AVG, moet toestemming door een ouder/verzorger worden gegeven wanneer een gebruiker jonger dan 16 jaar is. Omdat dit niet geregeld kan worden, is de leeftijdsgrens naar 16 jaar opgetrokken. Dit betekent dat leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar geen Whatsapp mogen gebruiken. Wanneer Singelland via Whatsapp met leerlingen communiceert is zij dus per definitie in overtreding. Indien gebruik wordt gemaakt van telefoonbomen adviseert Singelland het gebruik van de app van signal. org. Deze app heeft een leeftijdsgrens van 12 jaar.
Mobiele telefoon
Landelijk is per 1 januari 2024 een richtlijn opgesteld waarin staat dat leerlingen in het voortgezet onderwijs geen mobieltjes mogen hebben in de klas. Op de scholen van Singelland hebben leerlingen hun telefoon tijdens de les ‘thuis of in de kluis’. In de pauze kan de telefoon uit het kluisje worden gehaald.

Privacy binnen OSG Singelland
De rechten van ouders en leerlingen zijn, hebben we beschreven in ons privacyreglement. We sluiten hiermee aan bij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens
Stichting Openbare Scholengemeenschap Singelland Postadres: Postbus 112 9200 AC Drachten www.singelland.nl 0512-582345
Bezoekadres: Van Haersmasingel 37 9201 KN Drachten
Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) Mark Kruit: privacy@singelland.nl
Aan het begin van het schooljaar wordt aan ouders en leerlingen via de mail toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden aangepast.

Protocol Informatievoorziening Gescheiden Ouders
OSG Singelland heeft een protocol ‘Informatievoorziening Gescheiden ouders’ opgesteld. Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en medewerkers van de school en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders. Het protocol is te vinden op onze website, www.singelland.nl, onder Downloads. Eventuele opmerkingen over dit protocol kunnen aan de directeur van de school kenbaar gemaakt worden.

Kluisjes(controle)
Op onze scholen werken we met kluisjes. De kluisjes zijn eigendom van school. Alleen bij het verlies van een kluissleutel of een kapotte sleutel (door schuld van de leerling) brengen wij een vergoeding in rekening. De schoolleiding heeft het recht om (onaangekondigd) controle uit te voeren op de inhoud van de kluisjes. Dit doen wij om de veiligheid in de school te waarborgen voor iedereen. Een controle wordt altijd uitgevoerd in het bijzijn van de leerling, een leidinggevende en een (facilitair) medewerker. Bij het vinden van ongewenste, verboden spullen wordt de politie ingeschakeld en worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd.

Singelland organisatie

Bij Singelland zijn onze waarden en het openbare karakter duidelijk zichtbaar. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, talenten of overtuigingen. Een plek waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt!

Singelland stimuleert op alle mogelijke manieren en in de meest brede zin van het woord ‘talent in ontwikkeling’. Singelland wil een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambitie, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Singelland wil betekenisvol en daarmee invloedrijk zijn voor het bieden van kwalitatief en divers onderwijs voor het voortgezet onderwijs in haar regio, waar werk wordt gemaakt van ‘talent in ontwikkeling’. Leidend daarbij is de gedachte dat het niet het diploma is dat de norm stelt, maar de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van de leerling aan te boren. Kernwaarden daarvoor zijn: open houding, flexibiliteit tonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend verbeteren. In de dagelijkse praktijk biedt Singelland een onderwijsprogramma aan dat leerlingen toerust voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Er is ruimte in het programma voor een goede balans tussen de cognitieve ontwikkeling en het eigen maken van vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.

Onderlinge communicatie van groot belang
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school goed met elkaar communiceren. Singelland gebruikt hiervoor onder meer het programma Magister (tot januari 2025 maakt BHS Gorredijk nog gebruik van SomToday). Ouders en leerlingen beschikken over een eigen inlogcode, zodat wij hen kunnen voorzien van actuele informatie op het gebied van bijvoorbeeld lesroosters en cijfers. Verder worden ouders, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, geregeld op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten en maken docenten en leerlingen veelvuldig gebruik van de Google-omgeving. Het persoonlijke contact vinden wij van groot belang en tijdens het schooljaar zijn er meerdere contactmomenten op de scholen.

Organisatiestructuur
De leiding van de scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 te Drachten, telefoon (0512) 58 23 45.

Schooldirecties
Naast de voorzitter van het College van Bestuur kent iedere school van Singelland een eigen schooldirectie. De schooldirecteuren zijn:
Het Drachtster Lyceum: dhr. R. Louwsma
Singelland Burgum: mw. E. van ’t Wout, Havotop: dhr. F. Boode
VO Surhuisterveen: dhr. R. Lei
Van Haersmasingel: mw. M. Velt, dhr. A. Visser
PRO Drachten: dhr. E. Stadman
ISK: dhr. R. Gerbenzon
BHS Gorredijk: mw. J. Smit
Matrix Lyceum: mw. T. Bosma
Wanneer u een afspraak wilt maken met één van bovenstaande personen, bel dan gerust met de administratie van de betreffende school.

Medezeggenschap
Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben sinds de jaren tachtig wettelijke rechten om mee te beslissen over het beleid van scholen. Elke school van OSG Singelland heeft een eigen MR. Daarnaast kent Singelland een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zoals deze wettelijk is voorgeschreven. De reglementen van de (G)MR kunt u vinden op onze website.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft enkele wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. In de GMR hebben docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen zitting. De GMR heeft een controlerende en initiërende taak ten aanzien van het beleid voor de totale scholengemeenschap. Aan de orde komen de begroting, het formatieplan, plannen ten aanzien van personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Alle belangrijke beslissingen worden door de voorzitter van het College van Bestuur voorgelegd aan de GMR. De GMR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden. Ook kunnen vergaderstukken worden opgevraagd.
Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl

Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad worden besluiten genomen over zaken die alleen betrekking hebben op de betreffende school. In de raad zitten medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Ouder- en leerlingenraden
Deze raden behartigen de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast wordt de interesse voor de school gewekt en wordt de betrokkenheid bevorderd. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten als sportdagen, feestavonden en dergelijke. Ook worden deze raden geraadpleegd over nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuur
Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur, drs. P. Schram. Het toezicht op het bestuur is in handen van de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Smallingerland.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. A. Janssen
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen
Dhr. J. Vlasman 
Correspondentieadres: Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten.

Samenwerkingsverbanden
OSG Singelland is gericht op samenwerking waar dat betekent dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan beter kunnen worden gerealiseerd. 

BHS Gorredijk
In mei 2020 hebben de besturen van OSG Singelland en de Burgemeester Harmsmaschool het intentiebesluit genomen om onderzoek te doen naar de meerwaarde en gevolgen van een bestuurlijke fusie. Deze bestuurlijke fusie is sinds 1 augustus 2021 een feit onder de naam BHS Gorredijk.

VO Surhuisterveen 
VO Surhuisterveen is ontstaan uit een samenwerking met het Lauwers College en biedt zowel christelijk als openbaar onderwijs. Het samenvoegen van de locaties onder het bestuur van OSG Singelland heeft betekenis voor het mogelijke onderwijsaanbod en voor een meer efficiënte bedrijfsvoering.

Havotop Burgum
Door de samenwerking in Burgum met CSG Liudger is het mogelijk een havo-top aan te bieden waardoor leerlingen op hun eigen school de volledige havo opleiding kunnen volgen.

Praktijkonderwijs 
PRO Drachten is een samenwerking tussen praktijkonderwijs en pro-vmbo de Ring (CSG Liudger) en praktijkonderwijs de Venen (OSG Singelland). Twee scholen, twee besturen, een heel breed aanbod, en vooral: één gezamenlijke missie om het beste onderwijs te geven.

Matrix Lyceum
Bij wijze van bovenschoolse voorziening geeft OSG Singelland in samenwerking met RENN4 uitvoering aan het Matrix Lyceum, een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag.

Onderwijsregio VO Friesland Noordoostpolder Urk
In de aanpak van het lerarentekort wordt door OSG Singelland al samengewerkt binnen onder andere het partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en de RAP-regio. Om een versnelling in gang te zetten wordt in een stapsgewijs proces het Samen Opleiden & Professionaliseren en de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) samengevoegd in versterkte en duidelijk begrensde, (waar mogelijk) sectoroverstijgende onderwijsregio’s.
Deze samenwerking gaat plaatsvinden in onderwijsregio’s waar leraren, schoolbesturen en lerarenopleidingen regionaal bindende afspraken maken, zodat ze niet met elkaar concurreren om nieuwe leraren maar juist samen optrekken. De partijen brengen in kaart wat hun regionale opgaven zijn met betrekking tot het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van personeel. Hier formuleren zij een gezamenlijke aanpak op die bijdraagt aan aantrekkelijk werk in het onderwijs in de regio. Deze regionale samenwerking is belangrijk en noodzakelijk omdat besturen in het voortgezet onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod. De kwaliteit van dit onderwijs komt door het lerarentekort en in sommige regio’s door leerlingenkrimp onder druk te staan. Arbeidsmarkt vraagstukken moeten regionaal opgepakt worden. De meeste besturen kunnen dit niet (meer) alleen en regionale kleuring in de aanpak is nodig.

ISK
Door de explosieve groei van het aantal leerlingen van de ISK in Drachten en de mogelijke komst van een AZC in Heerenveen is in samenwerking met Onderwijsgroep Midden Friesland (OGMF) een locatie voor ISK gestart in Heerenveen. Hiermee moet worden voorzien in opvang van de leerlingen in die regio en kan mogelijk de druk op Drachten worden verlicht. Zolang de komst van een AZC in Heerenveen niet definitief is of anderszins blijkt dat de situatie als structureel mag worden aangemerkt, wordt de locatie onder het bestuur van OSG Singelland gevoerd.

PO-VO
Om de kansengelijkheid in de regio Smallingerland en Tytsjerksteradiel te bevorderen, hebben OSG Singelland, CSG Liudger (Fierder Onderwijs) en Adenium in 2019 het project ‘Kansrijke overstap PO-VO’ geïnitieerd. 
‘Kansrijke overstap PO-VO’ is een bestuurlijke samenwerking tussen OSG Singelland, CSG Liudger (Fierder Onderwijs) en Adenium (de holding waar de christelijke (PCBO) en openbare scholen (OPO-Furore) in vertegenwoordigd zijn).  In augustus 2019 is de samenwerking tussen de organisaties gestart en in juni 2021 is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Kansrijke overstap PO-VO heeft als motto: Voor ieder kind de juiste overstap, ongeacht op welke basisschool je zit. Vanuit deze samenwerking zijn de drie projectleiders met stuurgroep, leerkrachten en docenten de overstap van het primair onderwijs aan het verbeteren.

 

scholen singelland


Onze gebouwen
De meeste scholen van Singelland hebben nieuwe moderne gebouwen. Daar zijn we trots op. Een uitstekende leer– en werkomgeving met goede infrastructurele en ondersteunende voorzieningen stelt ons nog beter in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De inhoud en de vorm van het onderwijs veranderen immers voortdurend. We hebben te maken met leerlingen die in een volstrekt andere context opgroeien dan die van jongeren van vijfentwintig jaar geleden. Hun leefwereld verschilt fundamenteel van die van veel medewerkers, toen zij nog jong waren. De school geeft daar een antwoord op en elke school van Singelland geeft daar een eigen invulling aan, passend bij de leerlingen.

Pompeblêd
Een aantal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs heeft de krachten gebundeld in een coöperatie die de naam Pompeblêd draagt. Het doel is om door samenwerking de positie en identiteit van Friese scholen te versterken en van elkaar te leren. Dit kan door ervaringen te delen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing en ontwikkeling en kwaliteitsbeleid. De concrete activiteiten van Pompeblêd scholengroep bestaan uit: een mobiliteitscentrum, loopbaanbegeleiding en inkoop.

Belangrijke adressen

Raad van toezicht
De heer J. Rijnhart (voorzitter), Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45

Voorzitter College van Bestuur
Drs. P. Schram, Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45. I www.singelland.nl, E info@singelland.nl

Scholen Singelland
Singelland Burgum: Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum Postbus 35, 9250 AA Burgum T (0511) 46 02 10, E info.burgum@singelland.nl
Internationale Schakel Klassen: Zetveld 38, 9202 LM Drachten T (0512) 54 61 65, E info.isk@singelland.nl
VO Surhuisterveen: Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen T (0512) 36 90 90, E info.surhuisterveen@singelland.nl
Het Drachtster Lyceum: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten T (0512) 57 10 20, E drachtsterlyceum@singelland.nl
PRO Drachten: De Ring 4, 9202 NW Drachten T (0512) 51 76 24, E info@prodrachten.nl
Van Haersmasingel: (hoofdvestiging incl. centrale dienst): Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten Postbus 112, 9200 AC Drachten T (0512) 58 23 45, E info.vhs@singelland.nl
BHS Gorredijk: Hendrik Ringenoldusstrjitte 3, 8401 PV Gorredijk. T (0513) 463 455 E info.bhs@singelland.nl
Matrix Lyceum: Postadres: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten. N.b. De ingang van het Matrix Lyceum bevindt zich aan de achterzijde van Het Drachtster Lyceum aan de Lijsterstraat. T (0512) 57 10 20, E. t.bosma@singelland.nl
Havotop Burgum: Minnertshof 17, 9251 BH Burgum. T. (0511) 70 57 00, E. info@havotop.nl

Toezicht
Inspectie van het onderwijs, info@winsp.nl, ww.onderwijsinspectie.nl.
Vragen over onderwijs: 088 – 66 96 060 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Klachten en bezwaren

Bekijk hier de klachtenregeling van OSG Singelland

Bij klachten of bezwaren wordt altijd geprobeerd op school tot een oplossing te komen. Deze klachten of problemen worden besproken met de betreffende medewerker en ook de mentor kan worden ingeschakeld. Komt het toch niet tot een oplossing, dan kan de teamleider en eventueel de schooldirecteur worden ingeschakeld. U kunt vervolgens de meer formele procedure bewandelen. Dit kan op de volgende manier:
• Commissie van Beroep Eindexamen. Deze commissie behandelt uitsluitend bezwaren die de leerlingen en/of ouders instellen tegen beslissingen met betrekking tot het examen. Adres: Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Klachten kunnen worden ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon (030) 28 09 590, E-mail: info@ onderwijsgeschillen.nl.
• Bezwaar aantekenen tegen besluiten van de schoolleiding in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bijvoorbeeld toelating, schorsing en verwijderen van een leerling kunt u doen bij de voorzitter van het College van Bestuur van OSG Singelland, de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Er kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Klokkenluidersregeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt dat (vermoedens van) ernstige misstanden worden gemeld bij een onafhankelijke commissie die vervolgens onderzoek gaat instellen. Dit kunt u melden bij: secretariaat Scholengroep Pompeblêd.

Ondersteuning en begeleiding

Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is. 
 

ondersteuning op maat

 

Expertise Centrum Singelland (ECS)
Het Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden. Het ECS bestaat uit orthopedagogen /(GZ-)psychologen, schoolmaatschappelijk werkers en medewerkers dyslexie- en testcentrum. De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle scholen van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio zoals op het Linde College, Terra Wolvega en Terra Eelde, Aeres VMBO Buitenpost, het Lauwers College en het Stellingwerf College. 

Schoolmaatschappelijk werker 
Leerlingen en ouders kunnen bij een schoolmaatschappelijk werker terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). De mentor of loopbaancoach kan een leerling aanmelden voor bespreking in het ondersteuningsteam (dit na toestemming van de ouders). 
Leerlingen worden door middel van bijvoorbeeld posters in de school gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werker. De leerling kan zelf een afspraak maken wanneer hij of zij hier eens over wil praten, zonder dat dit verder aan iemand bekend wordt gemaakt. Ook ouders die zich wellicht zorgen maken over hun kinderen kunnen hierover contact opnemen met een schoolmaatschappelijk werker. De tijden van de spreekuren en bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkers zijn bekend bij de administratie van onze school. De gesprekken die de maatschappelijk werkers met onze leerlingen voeren zijn vertrouwelijk. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u desgewenst contact opnemen met één van de maatschappelijk werkers via de teamleider. 

Risicosignaleringssysteem Fryslân: VIF – ZiZeo 
De gemeenten in Fryslân werken met partners aan de verbetering van de zorgstructuur voor de jeugd om daarmee snel hulp te kunnen verlenen aan jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Belangrijk binnen deze zorgstructuur is een helder (samenwerkings)-proces en een goede geautomatiseerde ondersteuning, in de vorm van een risicosignaleringssysteem. Alle gemeenten hebben besloten om één Fries systeem in te richten, VIF – ZiZeO. Dit systeem moet risicosignalen van professionals uit verschillende organisaties samenbrengen. Op basis van deze signalen kan vervolgens op tijd passende zorg worden gegeven. 

Wat is VIF - ZiZeO?
VIF - ZiZeO is een digitaal risicosignaleringssysteem dat via (beveiligd) internet toegankelijk is met als doel dat professionals uit onderwijs, zorg, buurt, werk en veiligheid elkaar sneller weten te vinden voor het afstemmen van signalen en een gezamenlijke aanpak van de door hen gesignaleerde risicosituatie. 

Samenwerken 
Als alle bij jeugd betrokken partners hun signalen rondom risicojongeren in dit systeem registreren, kan het systeem zijn werk doen en kan er sneller en efficiënter worden samengewerkt om tot een gecoördineerde oplossing voor de jongeren of het gezin te komen. Eén gezin, één plan is het motto. 

Vragen over VIF - ZiZeO? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar dhr. drs. A. Visser, manager zorg Singelland VHS via: a.visser@singelland.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook Carins, de plek voor iedereen die informatie, hulp of begeleiding zoekt bij opvoeden en opgroeien. Bij Carins kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. 

Met de School CJG-er een passend antwoord zoeken! 
Bij het CJG ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies krijgt en als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De School CJG-ers zijn er voor vragen van kinderen, ouders en leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om een passend antwoord te vinden. Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De School CJG-ers bieden hulp en zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We zijn telefonisch bereikbaar, soms op school aanwezig (aangegeven tijden) en kunnen in overleg ook bij je thuis langskomen.  
  
Meer informatie en contact 
Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of maak een afspraak als je liever langs wilt komen. Op school zijn de contactgegevens van de School CJG-er bekend. Wenst u meer informatie? Kijk op carins.nl.

Vertrouwenspersoon/GGD Fryslân 
Wie een probleem heeft of een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Op iedere locatie van Singelland zijn één of meer vertrouwenspersonen. De namen zijn te vinden in de schoolgidsen van onze scholen. Ook kan Singelland de leerlingen een externe vertrouwenspersoon aanbieden. Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan een kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze scholen is mevr. A. Tadema, bereikbaar via telefoonnummer 06-22970965 of via e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl

Meer info 
GGD Fryslân heeft folders ontwikkeld: 'vertrouwenspersoon voor ouders’ en ’vertrouwenspersoon voor jongeren’. Deze folders zijn te downloaden via www.ggdfryslan.nl 

Algemene contactgegevens 
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, tel. (088) 22 99 222.

Vertrouwensinspecteur 
Landelijk zijn enkele onderwijsinspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-111 31 11 (lokaal tarief). Zaken als seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook discriminatie of extremisme kunnen hier worden gemeld.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Friesland 
‘Veilig Thuis’ is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij deze instantie terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders: 
- voor informatie en advies; 
- om signalen te bespreken die op kindermishandeling kunnen wijzen; 
- om een vermoeden van kindermishandeling te melden. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Veilig Thuis geeft advies en informatie over kindermishandeling. Bij een melding doet Veilig Thuis onderzoek, bekijkt of er hulp nodig is en verwijst dan door naar de juiste hulpverlening. Telefoonnummer landelijk: (0800) 2000, telefoonnummer provinciaal: (058) 2333777. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.   

Kindermishandeling 
Ook kinderen en jongeren mogen bellen voor zichzelf of voor een ander. Meer informatie is te verkrijgen bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden. Tel. (058) 233 37 77, www. regiecentrumbv.nl of mail naar info@regiecentrumbv.nl

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden
OSG Singelland geeft de ondersteuning voor leerlingen, onder wie leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van deze ondersteuning liggen die Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze ondersteuningsstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten zijn (onder andere) bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot een locatie: 
• indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, wat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 
• indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot hun recht kunnen komen; 
• indien het onderwijs aan een leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aangeboden. 

Ongewenste omgangsvormen 
Ongewenst gedrag op school: het kan ook uw kind overkomen. Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber-)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en docent of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De leerling kan terecht bij de mentor, maar ook bij speciale vertrouwenspersonen. Eventueel kan contact worden gezocht met een vertrouwensarts. Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst waar iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Aandachtsfunctionaris
Op elke school van Singelland is een aandachtsfunctionaris aanwezig. De aandachtsfunctionaris is de deskundige waarmee collega's dienen te overleggen wanneer zij zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de leerling. De meldcode is een effectief middel om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen en te bespreken met de ouder(s) en het kind.

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Op OSG Singelland is iedereen welkom en moet iedereen mee kunnen doen. Het volgen van onderwijs is bij OSG Singelland, zoals de wet het voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen (zie categorie 1 in onderstaande tabel). Ouders hebben wel te maken met schoolkosten. Dan gaat het om aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel). 

Het Chromebook is een onmisbaar onderdeel geworden van het onderwijsleerproces. Leerlingen moeten in ieder geval over een dergelijk device kunnen beschikken om te kunnen leren en zich breed te kunnen ontwikkelen. Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat voor leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 een Chromebook ter beschikking wordt gesteld. Nieuwe leerlingen krijgen vanaf schooljaar 2024-2025 een device verstrekt via de school. De leerlingen mogen het device mee naar huis nemen. Voor schooljaar 2024-2025 geldt dit voor de scholen: BHS Gorredijk, Singelland Burgum, Het Drachtster Lyceum, VO Surhuisterveen en de VHS. Voor het Matrix Lyceum, de ISK en PRO Drachten zal een device beschikbaar zijn op school, deze blijft tevens op school.

We bieden kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs aantrekkelijk en uitdagend maken en dat al onze leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom ook veel extra activiteiten . Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle locaties (dit betreft toneeluitvoeringen, workshops, materialen voor de kunstvakken en practica, activiteiten rond feestdagen en bijzondere gelegenheden etc.). Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om deze extra’s die wij onze leerlingen willen bieden te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro (zie categorie 4 in onderstaande tabel).  
Daarnaast zijn er ook schoolspecifieke activiteiten. Hierbij valt te denken aan werkweken, schoolreizen en excursies.
We zijn blij dat ouders nog steeds willen helpen de activiteiten, die wij belangrijk en onze leerlingen vooral leuk vinden, door te laten gaan. Dat gaat ook over kansengelijkheid en daar staan we voor.  
Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft, worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten.

Bekijk hier de uitlegvideo vrijwillige ouderbijdrage.

schoolkosten
Tabel. Schoolkosten, ministerie OCW
De praktische uitwerking van de schoolkosten voor ouders, de vrijwillige ouderbijdrage, facturering en tegemoetkoming in schoolkosten zijn verder opgenomen bij de schoolgids van de school onder het hoofdstuk ‘Geldzaken’.
 

Onderwijs bij Singelland

Ons onderwijs
OSG Singelland biedt als scholengemeenschap met acht scholen voor voortgezet onderwijs een goede leerweg voor iedere leerling die de basisschool verlaat. Ons aanbod bestaat uit praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In de Internationale Schakel Klassen (ISK) worden niet-Nederlandstalige (allochtone) leerlingen opgevangen. Mocht blijken dat een leerling beter op zijn plaats is in een ander type onderwijs, dan kan gebruikgemaakt worden van goede afspraken over doorstroming tussen onze scholen. Ons streven is om iedere leerling op de juiste plaats te krijgen. Hiernaast hebben wij ook goede afspraken gemaakt met andere scholen, waarmee regelmatig wordt overlegd.

'Singelland biedt gevarieerd, uitdagend en kwalitatief onderwijs. Onze leerlingen worden geprikkeld het maximale uit zichzelf te halen'

Leerwegondersteuning (lwo)
Leerwegondersteuning is bedoeld voor iedere leerling die problemen ondervindt bij de voortgang van de vmbo opleiding, maar wel in staat is een diploma (of certificaat) te behalen. Om toegelaten te kunnen worden tot het lwo moet de leerling voldoen aan bepaalde criteria. Singelland kent drie vormen van Iwo:
- aparte lesplaats onderwijs op maat (oom) op de VHS in Drachten;
- lesplaats functie basisberoepsgerichte Leerweg (kleine groepen bbl);
- individuele leerlingbegeleiding in de overige leerwegen;
- maatwerk begeleiding.

Onderbouw
Onderbouw is het onderwijs voor alle 12- tot circa 15-jarigen. Het is bedoeld om hen een degelijke basisuitrusting mee te geven. Tijdens de onderbouw doen leerlingen kennis, inzicht én vaardigheden op, waarmee zij in hun vervolgstudie en in het maatschappelijk leven uit de voeten kunnen. Een andere doelstelling van de onderbouw is om de school- en beroepskeuze enigszins uit te stellen. Leerlingen worden in een beroepsgerichte en/of theoretische vmbo-, vmbo/havo-, havo/vwo- of gymnasium klas geplaatst. In het tweede leerjaar van de onderbouw bekijken de docenten van het vmbo samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling welk leertraject het beste gevolgd kan worden. Ter ondersteuning van dit proces krijgen de leerlingen lessen Praktische (Sector) Oriëntatie.

Na de onderbouw
Leerlingen leren verder in het vmbo, havo of vwo.
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Het nieuwe vmbo telt tien beroepsgerichte profielen, waaruit leerlingen kunnen kiezen. De meeste scholen bieden daar maar een beperkt deel van aan. In Surhuisterveen kunnen leerlingen uit vier profielen kiezen; op de VHS kunnen leerlingen uit zeven profielen een keuze maken. De keuze van examenpakketten komt hierdoor deels te vervallen.
De vakken die bij een bepaald profiel horen, liggen voor het grootste deel vast. Ieder profiel kan op verschillende niveaus worden gevolgd. In het vmbo worden de niveaus leerwegen genoemd. Zo kunnen leerlingen de theoretische leerweg, de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen.
- Havo/vwo
De onderbouw bij de havo en het vwo eindigt met het derde leerjaar en gaat over in de bovenbouw. Deze bovenbouw wordt ook wel aangeduid met de term De Tweede Fase. Om de havo en het vwo beter aan te laten sluiten op het hoger onderwijs zijn er in de bovenbouw profielen ingevoerd.

Passend onderwijs
Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen. Maar voor leerlingen die toch moeite krijgen met bijvoorbeeld spelling of misschien wat faalangstig worden, problemen ondervinden op het persoonlijke vlak of in de omgang met andere leerlingen zijn daar binnen of via de school mogelijkheden ter ondersteuning voor.

Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband - dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: - de basisondersteuning: de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; - de extra ondersteuning: de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school); - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Basisondersteuning en kwaliteit
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. We verwijzen hierbij naar het oordeel van de inspectie voor het onderwijs of naar de site van Vensters voor Verantwoording waar objectieve informatie (zoals kengetallen) is te vinden over de kwaliteit van onze school. We zijn trots op onze resultaten maar we jagen geen cijfers na. Kwaliteit is meer dan je kunt meten. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze leerlingen. Op onze school word je echt gekend, maak je deel uit van de school. Een dergelijke persoonlijke en warme sfeer draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid en aan het gevoel dat je er toe doet. Wij sluiten op een praktische wijze aan bij de ontwikkeling van de leerling. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze in de teams. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar juist ook over het welbevinden van de leerling. Wij gebruiken hiervoor een samenhangend leerlingvolgsysteem.

Beleid
Wat het domein ‘beleid’ betreft zijn onze procedures vastgelegd en hebben wij een heldere visie op leerlingenbegeleiding. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over de organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. De eerste lijn is altijd de mentor/coach. Singelland heeft een eigen expertisecentrum (ECS) op het gebied van zorg en begeleiding. Wij beschikken daarbij over een goed functionerend ondersteuningsteam (variërend per school), waarbij de besprekingen met ouders gedeeld worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.

Begeleiding
Onze school werkt voor een aantal leerlingen met een zogenaamd ontwikkelingsperspectief. De overdracht van de basisschool naar Singelland is goed op orde evenals de overdracht tussen de leerjaren en de overdracht naar de volgende school. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en vinden dat ouders en school veel voor elkaar kunnen betekenen.

Extra ondersteuning, (ondersteuningsvoorzieningen) en beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij begeleiden bijvoorbeeld leerlingen met ADHD en leerlingen met een licht autistische stoornis en er is specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en begaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Zo kunnen ambulante begeleiders worden geraadpleegd. Het gaat daarbij niet om een bepaalde diagnose, zoals ADHD, maar om de vraag wat de belemmerende factoren zijn en of de school in staat is om een leerling daarin te begeleiden. De norm is dat ouders en school het er over eens zijn dat de leerling met de begeleiding die de school biedt of kan gaan bieden zijn schoolloopbaan met succes kan volgen. Onze school heeft ook een aantal ondersteuningsvoorzieningen voor groepen kinderen. Op de VHS is dat de schakelklas en de zogenaamde tom-groep (teamonderwijs op maat). Op Het Drachtster Lyceum is dat de structuurklas. De structuurklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan een strakkere organisatie en planning. Ook op de andere scholen wordt gewerkt met specifieke groepen.

Ontwikkelagenda
Samengevat is Singelland tevreden over de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij kunnen bieden aan onze leerlingen. Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning willen wij ons verder bekwamen in het werken met het ontwikkelingsperspectief. We zijn tevreden over de expertise en de kwaliteit van die expertise binnen onze school. Onze orthopedagogen bijvoorbeeld kennen de leerlingen en komen ook in de klas om te kunnen adviseren over wat een leerling nodig heeft om zijn onderwijsloopbaan met succes te kunnen volgen. Wij zijn gericht op het borgen en uitbreiden van die expertise waarbij ook andere scholen gebruik kunnen maken van het Expertise Centrum Singelland. Daarnaast en in samenhang daarmee is de toerusting van onze docenten op het gebied van zorg en begeleiding verankerd in onze professionaliseringsagenda.

Welk onderwijs op welke school?

De VHS biedt:
Onderbouw:
- schakelklas
- oom B/K
- vmbo K/T
- TL/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg met praktijkgerichte programma’s: Z&W, TIV, MVI en HBR
- basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Techniek:
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
o Zorg & Welzijn (Z&W)
o Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
o Dienstverlening & Producten (D&P)

Het Drachtster Lyceum biedt:
- havo
- vwo (atheneum en gymnasium)

VO Surhuisterveen biedt:
Onderbouw:
- vmbo
- vmbo tl+/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg met de profielen, techniek, economie, zorg en welzijn en landbouw.
-basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Bouwen, Wonen en Interieur
o Mobiliteit & Transport
o Dienstverlening & Producten
o Zorg & Welzijn

Singelland Burgum biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo: theoretische leerweg 
- havo (Havotop in samenwerking met CSG Liudger)

BHS Gorredijk biedt:
Onderbouw (heterogene klassen):
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo
- havo (tot leerjaar 3)
In de derde klas van de beroepsgerichte leerweg is er keuze uit vier profielen:
- Techniek
- Zorg & Welzijn
- Economie & Ondernemen

De ISK biedt
onderwijs voor leerlingen die nog niet genoeg Nederlands spreken om naar het voortgezet onderwijs te kunnen, zoals asielzoekers en immigranten. In de Internationale Schakel Klassen leren zij goed Nederlands, zodat zij daarna naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo kunnen doorstromen.

PRO Drachten biedt:
praktijkonderwijs en PRO-vmbo, bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit onderwijs is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op arbeid en/of vervolgonderwijs en maatschappij. Dit gebeurt door middel van aan de praktijk getoetste stages en het kunnen behalen van certificaten en diploma’s. Op deze wijze wordt de leerlingen een reëel perspectief geboden om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt of een vervolg te kiezen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Het Matrix Lyceum:
is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai en is gevestigd naast Het Drachtster Lyceum. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van Het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van Het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs
De inspectie bezoekt onze scholen op diverse momenten en met verschillende soorten onderzoeken. Daarnaast kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Naast de gegevens die door de inspectie bekend worden gemaakt, biedt deze site belangstellenden de mogelijkheid om extra informatie te verschaffen over de kwaliteit van de school. Zoek op ‘Singelland’ en u treft onze kwaliteitsgegevens aan, inclusief examenuitslagen. De website biedt ook de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken.

Openbaar onderwijs
Singelland is een school waar op een actieve manier aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Fries
Het vak ‘Friese taal en cultuur’ is met één lesuur per week een verplicht schoolvak voor alle leerlingen in de brugklas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les rekening gehouden; de nadruk ligt op cultuuroverdracht, lees- en luistervaardigheid en mondelinge taalbeheersing. In de bovenbouw kan Fries als examenvak worden gekozen.

Muziek
Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen muziek als examenvak kiezen op Het Drachtster Lyceum en de VHS.
 

 

De toekomst van goed onderwijs op OSG Singelland