Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Schoolgids

Schoolgids 2021-2022

Ik geef je een warm welkom

Welkom op Het Drachtster Lyceum! Al ruim 100 jaar verzorgt Het Drachtster Lyceum voortgezet onderwijs voor Drachten en omgeving. Bij ons kun je havo, vwo en gymnasiumonderwijs volgen. Als je bij ons start, zorgen we ervoor dat je ruimte en tijd krijgt om te wennen en te ontdekken waar je goed in bent en wat bij je past. We dagen onze leerlingen uit op ieder niveau het maximale uit zichzelf te halen. 

De school bestaat uit een combinatie van oud en nieuw, traditie en vernieuwing. Het statige oude gebouw verbonden met de moderne nieuwbouw vormen een omgeving waarin het prettig leren en werken is. Op Het Drachtster Lyceum houden we rekening met ons verleden maar kijken we met open blik naar de toekomst. Dit is ook terug te zien in onze opvattingen over onderwijs, waarin we een degelijk basis van vakkennis combineren met nieuwe onderwijskundige inzichten en moderne didactiek. 

Leren is je ontwikkelen. Je goed voorbereiden op de maatschappij en op je vervolgstudie zien wij als een van onze belangrijkste taken. We doen dit door leerlingen uit te dagen zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. Hier hoort bij dat leerlingen zelf invloed hebben op hun leerproces. Zij krijgen de ruimte om eigen keuzes te maken in hoe ze hun leren vormgeven. Docenten bieden begeleiding en ondersteuning op maat door op verschillende manieren te differentiëren. 

Leren doe je samen. We vinden het belangrijk dat iedereen zich prettig voelt op school en in de klas. Daarom besteden we al vanaf het begin van het jaar aandacht aan groepsvorming door in vrijwel alle klassen te starten met een introductieprogramma. De mentoren zijn de spil in de begeleiding van alle leerlingen en klassen. Zij houden de schoolprestaties maar ook het welbevinden van leerlingen in de gaten en voeren hier regelmatig gesprekken over. Ook het wederzijds contact tussen de mentor en de ouders is een belangrijk onderdeel van de begeleiding. 

Leren is leuk. Leren doe je niet alleen in de lessen maar ook daarnaast. Er is op school veel aandacht voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten bijvoorbeeld tijdens het uitoefenen van de vele activiteiten die buiten de lessen om plaatsvinden. Leren vindt ook plaats tijdens de vele (vak)excursies, projecten en werkweken. 

Iedereen mag leren. We vinden het fijn om met onze leerlingen, ouders en andere betrokkenen te praten over de school en ons onderwijs. We nemen onze leerlingen en ouderplatform dan ook zeer serieus. Door samen te praten over ons huidige onderwijs maar ook door samen te denken over de toekomst proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen en eisen die toekomstige maatschappij aan onze leerlingen stelt. 

In deze schoolgids staat alle informatie die nodig is om op school de weg te vinden. Mocht u na het lezen hiervan nog vragen hebben, bent u van harte uitgenodigd om contact met een van  onze contactpersonen op te nemen. Namens alle medewerkers van Het Drachtster Lyceum wens ik jullie, onze leerlingen, en u, hun ouders, een heel fijn schooljaar. 

Sigrid Japenga, rector (a.i)

T 0512 57 10 20
@ s.japenga@singelland.nl

Direct naar het thema van je keuze:

Ziekte en Verzuim

‘Ik vertel je alles over als je afwezig bent’

betsy gritBetsy Grit, absentiemedewerker
T 0512-571020
@ b.grit@singelland.nl

Regels en afspraken
In een school bestaan vele geschreven en ongeschreven regels. Het is niet zinvol al deze regels in de schoolgids op te nemen. Aan het feit dat regels hier niet vermeld zijn, kan de leerling geen rechten ontlenen. Wij willen erop wijzen dat regels bedoeld zijn om in de school een plezierige vorm van samenleven, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen bestaat, mogelijk te maken. Zo zijn afspraken als het tijdig aanwezig zijn in de les, het tot het atrium beperken van eten en drinken en het direct doorgeven van adreswijzigingen voor de hand liggend. 

Afwezigheid
Als een leerling afwezig is/zal zijn door ziekte, bezoek aan een dokter, tandarts, ziekenhuis e.d. dienen de ouders/ verzorgers de school bij voorkeur vooraf, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk, daarvan op de hoogte te stellen (tel. 0512- 571020). Voor afwezigheid anders dan om bovengenoemde redenen /bijzonder verlof dienen ouders/verzorgers minimaal 4 weken van tevoren via mail of telefonisch toestemming te vragen aan de schoolleider of leerlingcoördinator van de betreffende afdeling.  Meer informatie is in deze Informatiefolder verlofaanvraag te vinden.

Bij een langere periode van ziekte neemt de mentor contact op, onder andere om afspraken te maken om een mogelijke leerachterstand zoveel mogelijk te beperken. Elke schooldag start om 8.20 uur en eindigt om 16.40 uur. Het lesrooster en overige activiteiten bepalen de invulling van de dag. Dit kan dus naast lessen ook hulplessen, excursies, inhaaltoetsen en disciplinaire maatregelen betreffen. Leerlingen moeten er dus rekening mee houden dat ze pas na 16.40 uur afspraken maken/verplichtingen aangaan, dit om problemen te voorkomen.

Verzuimmedewerker 
De school probeert, o.a. door een nauwgezette registratie van de absentie, spijbelgedrag tegen te gaan. Ook in het kader van veiligheid wordt de absentie gecontroleerd. De verzuimmedewerker, mevrouw B. Grit, gaat ’s morgens langs de klassen om de absenten op te nemen. Is een leerling niet aanwezig en is er van de ouders of verzorgers geen bericht hierover ontvangen, dan wordt direct contact met één van de ouders opgenomen. Verder controleert deze medewerker dagelijks de meldingen van docenten ten opzichte van die van de ouders; bij afwijkingen wordt actie ondernomen, zo nodig in overleg met de schoolleider. Bij frequente absentie verstrekt de verzuimmedewerker een overzicht daarvan aan de mentor en de schoolleider. Ouders kunnen het verzuim van hun kind(eren) via Magister volgen.

Extra verlof of vrije dagen 
In het kader van de uitvoering van de leerplichtwet heeft de gemeente (strenge) regels opgesteld. Singelland hanteert deze regels. U wordt verzocht hiervan goed kennis te nemen.

Een verzoek om vrijaf kan worden ingewilligd als het noodzakelijk is in verband met: 
- wettelijke verplichtingen (bijv. verschijnen voor een rechtbank); 
- verhuizing;
- huwelijk of huwelijksjubileum van naaste familieleden; 
- bevalling; 
- school/dorpsfeesten: alleen indien een leerling actief bij de feestelijkheden is betrokken, bijvoorbeeld als lid van een muziekkorps dat moet spelen, of als speler/figurant op een optochtwagen. In dit geval kan op schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers of van een vereniging voor een ochtend en/of middag vrij worden gegeven (voor jaarmarkten wordt geen vrij gegeven);
 - familiebezoek in een ander werelddeel (beperkt);
 - bedrijfsvakanties c.q. seizoenswerk (zie hierna);
 - bijzondere omstandigheden. Extra vrijaf moet ruim van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. Als dat wel had gekund, maar niet is gedaan, wordt het vrijaf in beginsel geweigerd. In geval van problemen met bedrijfsvakanties en dergelijke geldt daarboven nog: - het verlof moet tenminste 2 maanden tevoren schriftelijk worden aangevraagd;
 - de aanvraag moet vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. 

In Nederland verblijven mensen met verschillende culturele achtergronden. Volgens de leerplichtwetgeving mag verlof worden verleend voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Het verzoek om extra verlof dient vooraf of binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering aan de schoolleider te worden voorgelegd.

 

Leren op Het Drachtster

'Ik vertel je alles over leren op Het Drachtster Lyceum'

stephan gobelStephan Göbel, schoolleider klas 1 & 2
T 0512-571020
@ s.gobel@singelland.nl

Drie jaar onderbouw
Op Het Drachtster Lyceum krijg je van docenten, mentoren en andere begeleiders de juiste ondersteuning om te ontdekken waar jouw talenten liggen en welk schoolniveau het best bij jou past. Wij beloven daarom elke leerling die met minimaal een havo-advies op Het Drachtster Lyceum is aangemeld, dat hij of zij tenminste drie jaar op onze school blijft. Maatwerk is daarbij de sleutel: als het nodig is kan een leerling de brugklas overnieuw doen. Bijvoorbeeld omdat het leren-leren meer tijd kost dan één brugklasjaar. Wie met een havo-advies in de brugklas start, kan aan het eind van de brugklas naar vwo-niveau doorstromen. Met een vwo-advies kun je meteen in een homogene vwo-brugklas starten, waar je extra verdieping en uitdaging krijgt. Maar met een vwo-advies kun je evengoed voor een havo/vwo-brugklas kiezen. Bijvoorbeeld omdat je liever met vrienden en vriendinnen van de basisschool in dezelfde brugklas zit. Gymnasiasten komen bij elkaar in een aparte brugklas (eventueel in combinatie met leerlingen die een vwo-advies hebben). 

Brugklas
De brugklas vormt een brug tussen het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Het Drachtster Lyceum kent een havo/atheneum-brugjaar (meerdere klassen, heterogeen van samenstelling, leerlingen zoveel mogelijk naar woonplaats verdeeld over de klassen), een homogene vwo-brugklas en een gymnasiumbrugklas (eventueel in combinatie met vwo-brugklas; homogeen van samenstelling). Bij de aanvang van de cursus vindt een introductieweek plaats met als doel de leerlingen zo snel mogelijk aan hun nieuwe omgeving en klasgenoten te laten wennen.  Alle leerlingen krijgen in de eerste jaren les in dezelfde vakken. Voor leerlingen van het gymnasium komen daar nog Latijn en Grieks bij.

Tijdens het brugjaar in de havo/ atheneum-brugklassen willen we in beeld krijgen welk onderwijs (havo of atheneum) het meest geschikt is voor de leerling. Aan het eind van het schooljaar vindt een gerichte bevordering plaats naar havo 2 of atheneum 2. De leerlingen van de gymnasiumbrugklas zullen tijdens het brugjaar moeten aantonen dat zij geschikt zijn voor het gymnasiumonderwijs. Voor de meeste leerlingen zal daarmee de keuze definitief zijn bepaald. Leerlingen, van wie blijkt dat de keuze voor havo of atheneum niet de juiste is geweest, krijgen tijdens of na het tweede leerjaar de mogelijkheid alsnog over te stappen naar een andere afdeling. De ouders van brugklasleerlingen worden aan het begin van het schooljaar uitgenodigd om kennis te maken met de klassenmentor en krijgen dan tevens nadere informatie over het determinatieproces in de brugklas. 

Havo
De havo-opleiding duurt vijf jaar. Na de onderbouw vervolgen havo-leerlingen in de vierde klas hun opleiding in de Tweede Fase. Dit programma wordt na twee jaar afgesloten met het havo-examen. Het havo-onderwijs heeft een algemeen vormend karakter. Na afronding van de opleiding zijn er veel opleidingsmogelijkheden in het hoger beroepsonderwijs (hbo), zoals die voor beroepen in de techniek, de gezondheidszorg, de economische sector, het onderwijs, de kunsten en de hulpverlenende beroepen. Ook bestaat voor havo-leerlingen met een einddiploma de mogelijkheid het vijfde en zesde leerjaar van het vwo te volgen. Gezien de verschillen die er bestaan tussen havo en vwo, met name bij het onderwijs in de talen, moet er bij de pakketkeuze aan het einde van havo 3 al met een dergelijke overstap rekening gehouden worden. 

Vwo: atheneum en gymnasium 
De leerlingen van de gymnasiumbrugklas blijven bij voldoende resultaten het gymnasium volgen. Aan leerlingen van de havo/atheneum-brugklassen met goede cijfers (met name voor de talen) die alsnog willen overstappen naar het gymnasium wordt vanaf de kerstvakantie de gelegenheid geboden een aantal lessen Latijn als ‘inhaalprogramma’ te volgen, zodat zij bij goede resultaten daarin kunnen instromen in gymnasium 2. Ook in het tweede leerjaar worden er zo mogelijk aparte atheneum- en gymnasiumklassen gevormd. Voor atheneumleerlingen en gemotiveerde havo-leerlingen is er de mogelijkheid te kiezen voor de combinatieklas havo/vwo 2. In die combiklas wordt les gegeven en getoetst op vwo-niveau. De brugklasmentoren bespreken in overleg met ouder(s) en leerlingen welke havo-leerling in aanmerking komt voor de combinatieklas havo/vwo 2. De gymnasiumleerlingen volgen naast de algemene vwo-vakken nog Latijn en Grieks. Na de derde klas vervolgen ook de vwo-leerlingen hun opleiding in de Tweede Fase. Zij volgen een examenprogramma van drie jaar. Met een vwo-diploma heeft een leerling toegang tot universiteit en hogeschool. 

De vernieuwde Tweede Fase 
De organisatie van het onderwijs in de bovenbouw is sinds 2007 ingericht volgens de eisen van de vernieuwde Tweede Fase. Belangrijkste doelstellingen van de vernieuwing waren: 
- een opbouw van de profielen die beter organiseerbaar is voor de scholen, beter werkbaar voor de docenten en beter studeerbaar voor de leerlingen; 
- een opbouw van de profielen die meer ruimte laat voor eigen keuzes van scholen, docenten en leerlingen; 
- een opbouw van de profielen die meer ruimte geeft voor verdieping en variatie in het onderwijs, met name ook in de mogelijke vooropleidingen voor bèta-/ techniekstudies, waardoor meer leerlingen kunnen doorstromen naar zulke opleidingen. 

Gebleven zijn de vier profielen (Cultuur en Maatschappij, Economie en Maatschappij, Natuur en Gezondheid, Natuur en Techniek) en de verplichting dat iedere leerling een programma volgt dat bestaat uit: 
- een gemeenschappelijk deel, gericht op algemene vorming; 
- een profieldeel, bestaande uit verplichte profielvakken en één of meer profielkeuzevakken, aansluitend op een breed scala aan vervolgopleidingen in het hoger onderwijs; 
- een vrij deel, bestaande uit één of, indien mogelijk, meer vrij te kiezen vakken, dat de persoonlijke ontplooiing van de leerling centraal stelt.

Dagelijks reilen en zeilen

'Ik vertel je alles over het dagelijks reilen en zeilen'

ron kramerRon Kramer, facilitair manager
T 0512-571020
@ r.kramer@singelland.nl

Receptie
Bij binnenkomst in Het Drachtster Lyceum vindt u de receptie. De leerlingen en ouders kunnen hier voor allerlei zaken terecht. De leerlingen die te laat zijn of zich absent willen melden moeten dat bij de collega’s van de receptie doen. Gasten, hiermee bedoelen we alle mensen die niet werkzaam zijn bij Het Drachtster Lyceum, dienen zich bij binnenkomst bij de receptie te melden. 
De leerlingen kunnen verder bij de receptie hun schoolpas opladen en bijv. proefwerkblokken kopen. 
Mevrouw B. Grit en mevrouw Y. van der Werk zijn de receptionistes van Het Drachtster Lyceum. 

Conciërges
Leerlingen en ouders krijgen regelmatig te maken met de conciërges. Naast een aantal technische zaken zijn het beheer van het atrium (voorheen de kantine), het toezicht op laatkomers en de registratie van absenten in het oog springende activiteiten. Zij zien mede toe op een ordelijke gang van zaken in de school. Voor menig leerling zijn ze aanspreekpunt bij allerlei problemen zoals lekke banden, verloren spullen, kleine verwondingen, verkoop van de proefwerkblokken, mapjes en kluissleutels enz.
De heer L. Slagmann, de heer T. Paulusma en mevrouw T. de Boer zijn de conciërges op Het Drachtster Lyceum.

Kantine
De kantine is tijdens de lunchpauzes open voor leerlingen en personeelsleden. Hier kunnen bijvoorbeeld soep, broodjes, salades en fruit worden gekocht. Onze school heeft een ’gezonde schoolkantine’ en is daarvoor gecertificeerd. 
Het beleid van Het Drachtster Lyceum wil bijdragen aan een gezonde ontwikkeling en leefstijl van leerlingen. Stimuleren van gezonde voeding is daarbij één van de speerpunten.  We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in onze kantine (het atrium) en in onze automaten gezond is.

Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. We maken hiermee de gezonde keuze de makkelijke keuze. Er kan met de pinpas of met de schoolpas worden betaald. Mevrouw de T. de Boer, mevrouw Y. Dijkstra en mevrouw A. Huitema zijn werkzaam in de kantine.

Bekijk hier de folder over het Voedingsbeleid op Het Drachtster Lyceum
 

Toetsen en Examens

'Ik vertel je alles over toetsen en examens'

peter smitPeter Smit, examensecretaris
T 0512-571020
@ p.smit@singelland.nl

Toetsen / inhaaltoetsen 
Het is in het belang van de studie dat toetsen gespreid worden aangeboden. Daarom maken de docenten voor de coördinatie van de repetities (d.w.z. toetsen met veel voorbereidingstijd) gebruik van een rooster, dat tevens voorkomt dat er twee repetities op één dag kunnen vallen. Als regel dienen gemiste toetsen zo spoedig mogelijk ingehaald te worden. Daarvoor bestaat gelegenheid tijdens het inhaaluur voor toetsen op maandag, woensdag en donderdag. De verantwoordelijkheid voor het inhalen ligt bij de leerling, die daarvoor een afspraak maakt met zijn/haar docent. 

Bevordering
De bevorderingsnormen zijn openbaar en worden gepubliceerd via het webportaal www.singelland.nl en/of www.schoolbord.info. Dit geldt ook voor de toelatingseisen voor de instroom vanaf het vmbo en van havo 5 naar vwo 5. 

Examenuitslagen
Voor een overzicht van onze examenuitslagen verwijzen wij u naar www.scholenopdekaart.nl. Typ ‘Singelland’ in en u kunt per locatie onze resultaten bekijken.

Kopie identiteitsbewijs examenkandidaten
Iedere leerling van 5 havo en 6 vwo is verplicht om aan het begin van het schooljaar een kopie van een identiteitsbewijs of een bewijs van inschrijving in de basisadministratie persoonsgegevens in te leveren op de administratie. Dit bewijs heeft de administratie nodig om te controleren of de juiste gegevens op het diploma komen te staan. Singelland adviseert het gebruik van de app KopieID van de rijksoverheid, beschikbaar in de Apple Appstore, Google Playstore of Windows Phone. 

 

Geldzaken

'Ik vertel je alles over wat met geld te maken heeft'

marleen tabakMarleen Tabak, managementassistent
T 0512-571020
@ m.tabak@singelland.nl

Ouderbijdrage 
Singelland biedt kwalitatief goed onderwijs, dat aantrekkelijk is en uitdaging biedt, bijvoorbeeld via activiteiten in de lessen of daarbuiten. Of het nu gaat om excursies of reizen naar het buitenland, om practicum bij vakken als biologie, schei- en natuurkunde, om materialen die gebruikt worden bij de technische- en kunstvakken, of om tal van culturele activiteiten. Het draagt allemaal bij aan de motivatie van onze leerlingen. Voor een belangrijk deel betreft het kosten die niet vallen onder de gratis leermiddelen. We bieden deze zaken collectief aan, zodat een leerling niet allerlei zaken zelf hoeft aan te schaffen. Denk bijvoorbeeld aan het klassikaal gebruik van atlassen en antwoordboeken. Wat onze school verder maakt tot de school waar uw zoon of dochter voor gekozen heeft wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. Dat blijkt ook uit de verantwoording van die ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt één-op-één besteed aan activiteiten voor en met onze leerlingen: toneeluitvoeringen, activiteiten rond kerst, een schoolkrant enzovoort. Het belang van de ouderbijdrage kan niet genoeg worden benadrukt. 

Persoonlijk device
In de brugklas en alle andere klassen op Het Drachtster Lyceum wordt een Chromebook als hulpmiddel bij de lessen gebruikt. Voor de aanschaf van een Chromebook wordt met The Rent Company samengewerkt. The Rent Company biedt voor een beperkt maandelijks bedrag een Chromebook, beschermhoes en een verzekering aan.
Het is mogelijk om te kiezen tussen een huurkoop-contract van 36 of van 48 maanden.

Financiële ondersteuning 

Sam& voor alle kinderen, Stichting Leergeld 
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, ga dan naar de website: www.samenvoorallekinderen.nl

Verzekering 
Voor alle leerlingen is een collectieve onderwijs pakketpolis afgesloten. In de pakketpolis zijn o.a. de volgende verzekeringen opgenomen: inzittendenverzekering (SVI), doorlopende reisverzekering, geneeskundige kosten, annuleringskosten en ongevallenverzekering. 
De doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens scholen groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband (mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen) en reizen in verband met door de school georganiseerde stages. De collectieve ongevallenverzekering is voor de leerlingen van kracht gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug. 
Het is van groot belang om een ongeval, waarbij lichamelijk letsel is geleden en waarvoor geen of onvoldoende andere vergoeding zal worden toegekend, binnen 2x24 uur te melden bij schoolleider van de betreffende afdeling op de locatie. 

Aansprakelijkheid bij schade en diefstal 
Indien een leerling schade berokkent aan het schoolgebouw, meubilair en dergelijke, worden de ouders/ verzorgers hiervoor aansprakelijk gesteld. Schade die een leerling aan anderen en aan de school toebrengt, komt geheel voor rekening van de leerling/ ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers wordt geadviseerd dit risico te verzekeren door het afsluiten van een WA verzekering. 

Ter voorkoming van diefstal en het verliezen van eigendommen biedt Singelland een afsluitbaar kluisje. Singelland kan bij diefstal/vermissing niet aansprakelijk gesteld worden.

Fondsen

Lyceumfonds
De Stichting Het Drachtster Lyceumfonds bestaat sinds 1952 en heeft tot doel financiële steun te verlenen in die gevallen waar de overheid dit niet doet of niet kan doen. Jaarlijks wordt er gesubsidieerd op de aanschaf van boeken voor de bibliotheek, van audiovisuele middelen en op de kosten van werkweken en excursies. Ieder voorjaar
ontvangen de ouders/ verzorgers schriftelijke informatie over het fonds en wordt hen gevraagd om als donateur aan het fonds bij te dragen.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
mevr. S. Japenga: voorzitter
mr. F.H. Gart: penningmeester
dhr. D. Buma: secretaris
Adres secretariaat: Postbus 37, 9200 AA Drachten.
E-mail: d.buma@singelland.nl 

Stichting Reünistenfonds Drachtster Lyceum
In 1970 werd de Stichting Reünistenfonds Drachtster Lyceum in het leven geroepen op initiatief van de toenmalige reüniecommissie en de rector van het Lyceum. Het doel van deze stichting is het vermogen te beheren en dit aan te wenden voor activiteiten van reünisten, zoals reünies en dergelijke. In 1986, 1994, 2004 en 2012 hebben reünies plaatsgevonden voor oud-leerlingen. Deze konden toen gedeeltelijk worden gefinancierd uit het vermogen van de stichting. 

Het bestuur is als volgt samengesteld:
Voorzitter: dhr. K.A. Beks
Secretaris: mw. B. van Oyen - Peenstra
Penningmeester : dhr. J.A. de Vries
Lid: dhr. F. Gart
Lid: mw. S. Japenga

Boekenfonds 
De scholen ontvangen rechtstreeks een bijdrage van het ministerie, zodat de ouders voor school- en werkboeken niet hoeven te betalen. Het gaat hierbij om alle materiaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is en inhoudelijk is gericht op informatieoverdracht in onderwijssituaties. Hieronder vallen dus geen zaken die meerdere jaren meegaan of in het bezit van leerlingen komen zoals woordenboeken, rekenmachine, specifieke kleding of materialen en atlassen. Ook bijzondere activiteiten zoals excursies, werkweken en schoolreisjes worden nog steeds in rekening gebracht. Boeken worden, zoals gezegd, betaald door het ministerie, maar de leerling blijft wel verantwoordelijk voor de kwaliteit van de boeken. Het Drachtster Lyceum heeft een boekenfonds. Dit betekent, dat de leerling de boeken gebruikt voor de periode van één jaar. Het is zaak dat de boeken goed worden behandeld door de gebruikers. Contactadres boekenfonds: info.boekenfonds.dl@singelland.nl 

Belangrijke voorwaarden van ons boekenfonds: 
1. De in bruikleen ontvangen boeken (na te lezen in Magister) behoren in stevig kaftpapier te worden gekaft. Elk boek heeft een unieke barcode die gekoppeld is aan een leerling. 
2. De boeken, inclusief de barcodesticker, moeten te zijner tijd weer in goede staat worden ingeleverd. Bij schade (ook te raadplegen in Magister) moet een vergoeding betaald worden. 3. Ouder(s)/verzorger(s) zijn aansprakelijk voor vermissing of beschadiging, voor zover deze uitgaan boven normale slijtage. 
4. Bij vermissing of zodanige beschadiging, dat het boek niet meer kan worden gebruikt, is de leerling verplicht de aanschafprijs van een nieuw exemplaar te vergoeden. 
5. Alle boeken zijn het eigendom van de OSG Singelland. Ze dienen daarom met zorg te worden behandeld. 

Kosten en leermiddelen

Kluisjes 
Leerlingen kunnen een kluisje huren waarin zij hun spullen kunnen opbergen. De huurprijs bedraagt € 5,- per schooljaar (betaling via de factuur ouderbijdrage en overige kosten). Bij wegraken van de kluissleutel wordt € 5,- in rekening gebracht. De schoolleiding behoudt zich te allen tijde het recht voor bij vermoeden van onrechtmatig gebruik van het kluisje deze te openen en te inspecteren. Bij vastgesteld onrechtmatig gebruik worden passende maatregelen getroffen. In geval van een strafbaar feit, zoals het opslaan van wettelijk verboden artikelen of middelen in de kluis, doet de school aangifte bij de politie.

Incidentele uitgaven
Ten aanzien van de meeste van de hierna genoemde incidentele uitgaven is het over het algemeen verstandig om met de aanschaf te wachten tot het begin van het schooljaar. De docent kan dan informatie geven over de noodzaak van de aanschaf en aan welke eisen deze moet voldoen. 

Woordenboeken
De leerlingen moeten in het bezit zijn van woordenboeken voor Nederlands, Frans, Duits, Engels, waarvoor aanbevolen worden. Nieuwe leerlingen kunnen wachten met de aanschaf en eerst de vakdocent raadplegen.

Atlas 
Alle leerlingen in de onderbouw en de leerlingen in de bovenbouw met aardrijkskunde in het pakket moeten voor het gebruik thuis de beschikking hebben over: De Grote Bosatlas, de 54ste of 55ste druk voor de onderbouw. De Grote en Kleine Bosatlas zijn ook gratis online beschikbaar link naar site van Noordhoff 

Rekenmachine 
Leerlingen in alle klassen dienen in het bezit te zijn van een elektronische  zakrekenmachine welke in ieder geval voorzien moet zijn van een ‘breukentoets’. Kosten ± € 10,- . Leerlingen in de vierde klassen en hoger met wiskunde dienen te beschikken over een grafische rekenmachine, merk Texas Instruments, model TI 84+. Kosten ± € 110,-. 

Geodriehoek en passer
Iedere leerling moet in het bezit zijn van een harde geodriehoek en een passer. 

Tekendoos 
De school biedt leerlingen tegen een sterk gereduceerde prijs een tekendoos met inhoud aan. De prijs bedraagt ongeveer € 32,25 (de betaling loopt via de Factuur ouderbijdrage en overige kosten). De doos wordt in één van de eerste tekenlessen uitgereikt en is een eenmalige aanschaf.

Proefwerkblokken
Proefwerkblokken zijn tegen betaling van € 2,- verkrijgbaar bij de receptie.

Kleding bij Sport & Bewegen
Tijdens de lessen Sport & Bewegen en B.S.M. dragen de leerlingen de volgende kleding: Een t-shirt met mouwen, met een niet te lage (ronde) hals; het shirt dient te vallen over de ‘broekriem’. Een korte sportbroek die minimaal over de helft van het bovenbeen zit of een lange sportbroek. De broek wordt gedragen op de heupen (dus niet halverwege of onder het achterwerk). Bij sportschoenen met veters zijn de veters gestrikt. Het dragen van sportschoenen is gewenst evenals het meenemen van een handdoek. Het is wenselijk dat kleding en sportschoenen gemerkt zijn.

Sportoriëntatie 
Als afronding van het bewegingsonderwijs-programma in de tweede fase nemen de leerlingen in de examenklassen deel aan het Sportoriëntatie programma. De leerlingen krijgen zo de kans om kennis te maken met bewegingsactiviteiten die niet of nauwelijks in de voorgaande jaren aan bod zijn gekomen. Hiermee voldoet de school aan de doelstelling, opgesteld voor het bewegingsonderwijs: zorgen voor een breed aanbod en de leerling de mogelijkheid bieden zich te oriënteren op verschillende sporten. 

Om dit brede aanbod voor onze leerlingen te kunnen realiseren, vinden sommige activiteiten buiten de school plaats en maken wij gebruik van externe deskundigen. Dit heeft tot gevolg dat er extra kosten ontstaan. Wij vragen hiervoor een eenmalige bijdrage van € 50,- per leerling, die via de leermiddelennota geïncasseerd wordt.

Werkweken 
Naast vorming op intellectueel gebied, is er ook aandacht voor sociale en culturele vorming. Deze activiteiten maken deel uit van het schoolprogramma. We proberen deze zoveel mogelijk te integreren in het dagelijkse schoolleven. Door enkele buitenschoolse activiteiten te plannen kan er een extra dimensie toegevoegd worden aan de culturele en sociale doelstellingen van Het Drachtster Lyceum. We houden de kosten van deze activiteiten zo laag mogelijk. Door de corona uitbraak zal de facturatie plaatsvinden als er meer duidelijkheid is over het doorgaan van de reis.
- Werkweek havo 4 en vwo 5, ± € 250,- / 450,- (afhankelijk van de bestemming)
- Rome-reis voor klas 5 gymnasium, € 725,-

Studie- en beroepenvoorlichting
- Provinciale beroepenvoorlichting in Leeuwarden: incl. reiskosten ± € 10,- (klas 4, 5 en 6)

Leermiddelen 
Hieronder staan de kosten die via de factuur Ouderbijdrage en overige kosten worden gefactureerd (in twee termijnen). Met de €10,50 voor het CJP worden activiteiten bekostigd die betrekking hebben op cultuur: toneelvoorstellingen, bezoek aan musea, workshops e.d. Voor dat bedrag ontvangen de leerlingen tevens een cultureel jongerenpaspoort, waarmee ze flinke kortingen kunnen krijgen bij culturele instellingen.

Schoolpas 
Betalingen binnen de school kunnen worden gedaan met de schoolpas of met de pinpas. Het is niet mogelijk met contant geld te betalen op school. De nieuwe leerlingen krijgen in de eerste weken een schoolpas uitgereikt, hier staat € 1,50 printtegoed op. Aankopen vanuit de kantine, aanschaf van proefwerkblokken, mapjes, kluissleutels etc. kunnen met de pinpas of met de schoolpas worden betaald. Kopiëren en printen kan alleen met de schoolpas. De schoolpas kan bij de receptie worden opgeladen. De kosten voor printen/kopiëren zijn: €0,05 voor een A4 zwart, €0,10 voor A4 kleur en A3 zwart en €0,20 voor A3 kleur. Wie de schoolpas kwijt is of als deze beschadigd is kan voor € 2,50 een nieuwe aanvragen bij de collega’s van de balie. 

Laatste School Dag (LSD) examenklassen
Alle leerlingen in havo 5 en vwo 6 wordt € 40,- in rekening gebracht voor het programma van de LSD. Dit bedrag is al opgenomen in de leermiddelen nota en is conform het bedrag dat voor die dag in rekening wordt gebracht op andere locaties van het Singelland. Het bedrag voor de laatste schooldag wordt als volgt besteed: 
- 10 -15 euro voor het dagprogramma (huur middelen/ betaling ‘events’/ eten&drinken); 
- 20 euro voor het gala, inclusief consumpties en diner; 
- 5 – 10 euro voor het examenjaarboek. 
De school gaat ervan uit dat alle examenleerlingen op de afsluitende dag aanwezig zijn. Het is geen vrije dag. 

Brugklas
Kluisje 5,00
Vrijwillige ouderbijdrage 45,00
optie: tekendoos 32,25
Schoolreis Walibi 20,00
Proefwerkblokexcursie 4,00
Exc. Natuurhistorisch museum 5,00 
CJP  10,50

Totaal 121,75

Gymnasium brugklas 
Kluisje 5,00
Vrijwillige ouderbijdrage 45,00
optie: tekendoos 32,25
Schoolreis Walibi 20,00
Proefwerkblok 4,00
Exc. Natuurhistorisch museum 5,00
Excursie Latijn 15,00
CJP 10,50

Totaal 136,75

Havo/vwo 2 

Kluisje 5,00
Vrijwillige ouderbijdrage 45,00
Excursie Biologie 22,50
Excursie Aardrijkskunde 5,00
Introductieprogramma klas 2 25,00 
CJP 10,50

Totaal 113,00

Gymnasium 2 
Kluisje 5,00
Vrijwillige ouderbijdrage 45,00
Excursie Biologie 25,00
Excursie Latijn 15,00
Excursie Aardrijkskunde 5,00
Introductieprogramma klas 2 25,00 
CJP 10,50

Totaal 130,50

Havo/vwo 3
Kluisje 5,00
Vrijwillige ouderbijdrage 45,00
CJP 10,50

Totaal  60,50

Gymnasium 3 
Kluisje 5,00
Vrijwillige ouderbijdrage 45,00
Excursie Trier 220,00
CJP 105,0

Totaal 280,50*

Havo 4
Kluisje 5,00 
Vrijwillige ouderbijdrage 45,00
Excursie Ckv 15,00
Hanze Experience 9,00
Decanaat studievoorlichting Friesland 10,00
optie: IJsselexcursie ak 18,00
optie: excursie tek/hv 15,00
CJP  10,50

Totaal 127,50**

Vwo 4
Kluisje  5,00
Vrijwillige ouderbijdrage 45,00
Excursie Ckv 15,00
Hanze Amsterdam L2S 10,00
Decanaat studievoorlichting Friesland 10,00
Loopbaanactiviteit 9,00
optie: excursie tek/hv 15,00
CJP 10,50

Totaal 119,50***

Havo 5
Kluisje 5,00
Vrijwillige ouderbijdrage 45,00
Sportoriëntatie 50,00
optie: Excursie tek/hv 15,00 
CJP  10,50
LSD (laatste schooldag) 40,00

Totaal 

Vwo 5 
Kluisje 
Vrijwillige ouderbijdrage
optie: IJsselexcursie ak 
Decanaat studievoorlichting 
optie: excursie tek/hv 
CJP 

Totaal 165,50**

Vwo 6 
Kluisje 5,00
Vrijwillige ouderbijdrage 45,00 
Sportoriëntatie 50,00
optie: excursie tek/hv 15,00 
CJP 10,50
LSD (laatste schooldag) 40,00

Totaal 165,50
 

N.B. Optie betekent: deze kosten worden alleen in rekening gebracht als de leerling het betreffende vak in zijn/haar pakket heeft. 
* Voor de atheneumleerlingen van de eventuele combinatieklas A3/G3 wordt tijdens de Trier Excursie van G3 een eigen excursie georganiseerd. De kosten hiervan bedragen € 15,- 

** Aan dit totaal moeten nog de kosten van de werkweek worden toegevoegd. Deze zijn afhankelijk van de gekozen bestemming. Via de factuur Ouderbijdrage en overige kosten wordt daarvoor in eerste instantie €250,- in rekening gebracht. De eventuele meerkosten (per bestemming verschillend) worden later via een aparte nota in rekening gebracht. 

*** Voor leerlingen van gymnasium 4 wordt (in twee termijnen) de helft van de vermoedelijke kosten van de Rome-reis in Gym 5 in rekening gebracht. Desgewenst mag het volledige bedrag ook in Gym 5 betaald worden. 

Facturering 
OSG Singelland maakt voor de facturering van ‘de gebruiksvergoeding iPad’ en ‘de ouderbijdrage en overige kosten’ gebruik van het programma WIS Collect. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een e-mail van leerlingfacturen@singelland.nl met een link naar uw eigen beveiligde betaalomgeving op de site van WIS Collect. Daar kunt u uw facturen bekijken, printen, betalen en aangeven of u de kosten in meerdere termijnen wilt voldoen.  Gezien de situatie m.b.t. Covid 19 factureren wij aan het begin van het schooljaar de algemene kosten en de schoolreizen, excursies en werkweken waarvan zeker is dat deze doorgaan. Het kan zijn dat u hierdoor, over het schooljaar meerdere facturen ontvangt. In deze video wordt de werking van Wis Collect kort uitgelegd.

Tegemoetkoming scholieren
Leerlingen die op de peildatum 1 augustus 18 jaar of ouder zijn hebben recht op een bijdrage via de Wet Tegemoetkoming Onderwijsbijdrage en Schoolkosten VO
18+. De VO 18+ bestaat uit:
- de basistoelage
- de tegemoetkoming in de schoolkosten
- de tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage
De basistoelage is onafhankelijk van het toetsingsinkomen van de ouder en diens partner. De tegemoetkomingen zijn wel afhankelijk van het gezamenlijk toetsingsinkomen van de ouder en diens partner. Formulieren om deze tegemoetkomingen aan te vragen zijn op de administratie van de school af te halen.

 

Voortgang van uw kind

'Ik vertel je alles over de voortgang'

koos beljonKoos Beljon, schoolleider

T 0512-571020
@ k.beljon@singelland.nl

Rapportage
Rapporten hebben in de eerste plaats tot doel de ouders te informeren over de vorderingen van hun kind. Daarnaast vervullen ze een rol in de begeleiding van de leerling. Immers, problemen met de leerling hebben vaak een neerslag in de cijfers. Via het administratiesysteem van de school hebben teamleider en mentor steeds een overzicht van de door de leerlingen behaalde cijfers en van de stand van zaken m.b.t. de eindcijfers, die uiteindelijk bepalend zullen zijn bij de bevordering.

Ouders kunnen via een inlogcode doorlopend de cijfers van hun kind volgen en tevens zijn/haar huiswerkagenda en aanwezigheid. De leerlingen worden, door docenten van hun klas, drie maal per jaar besproken tijdens de voortgangsvergaderingen. Daarnaast bespreken mentor en teamleider drie maal per jaar, tussentijds de periodes, het wel en wee van elke leerling. Ook bespreken teamleider en mentor tenminste zes maal per jaar het wel en wee van iedere leerling. Na de bevorderingsvergadering, aan het einde van het schooljaar, ontvangen de leerlingen een geprint eindrapport. 

Als de tussenstand mondelinge toelichting of aanvulling behoeft, neemt de mentor contact op met de ouders. Ouders/verzorgers wordt nadrukkelijk verzocht contact met de mentor op te nemen als de resultaten achterblijven bij de verwachtingen. Voor de examenkandidaten en hun ouders geldt dat zij de drie PTA-periodes een overzicht van de behaalde resultaten krijgen toegezonden.

Ouderavonden
Naast de ouderavonden waarop aan de ouders per jaargroep voorlichting gegeven wordt over de algemene onderwerpen die in dat jaar voor de leerlingen van bijzonder belang zijn (bijv. aan de ouders van de brugklassers over de keuze havo/vwo, van de derdeklassers over de profielkeuze), worden na het eerste en tweede rapport de zogenaamde spreekuuravonden gehouden. De ouders kunnen dan met maximaal drie docenten per kind spreken. 

Deze gesprekken hoeven niet altijd en alleen de studieresultaten tot onderwerp te hebben; kennismaking met docent en/of mentor kan ook vaak een reden van de ouders zijn om een gesprek aan te vragen. De tijdsduur voor deze gesprekken is beperkt (7 minuten per gesprek). Is er meer tijd nodig, dan kunnen ouders en docenten natuurlijk een afspraak voor een vervolggesprek maken. 

Ondersteuning en Begeleiding

'Ik vertel je alles over ondersteuning en begeleiding'

froukje deddenFroukje Dedden, ondersteuningscoördinator

T 0512-571020
@ f.dedden@singelland.nl

'Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is'
Bekijk hier alle informatie m.b.t. Ondersteuning en Begeleiding Singelland

Ouderbetrokkenheid
Indien er een probleem omtrent een leerling opgelost moet worden is de betrokkenheid en medewerking van de ouders van groot belang. Daarom worden ouders voortdurend betrokken bij - en geïnformeerd over - de begeleiding.

Dyslexie
In het begin van het cursusjaar worden alle brugklasleerlingen gescreend op dyslexie volgens het landelijk protocol dyslexie. De ouders worden geïnformeerd over de uitkomsten van de screening en de eventuele vervolgonderzoeken. Leerlingen met dyslexie krijgen in de onderbouw begeleiding voor het omgaan met dyslexie aangeboden, waarbij een deel van de kosten voor rekening van de ouders komt.

Het ondersteuningsteam
Het ondersteuningsteam bestaat uit de ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders, de schoolmaatschappelijk werker, een orthopedagoog, een medewerker van het CJG, de sociaalverpleegkundige/schoolarts, de consulent Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland, een vertegenwoordiger van de politie, en de leerplichtambtenaar. Het ondersteuningsteam vergadert maandelijks. Mogelijk advies kan zijn: het begeleiden van de leerling door ouders, mentor, schoolmaatschappelijk werker, leerlingbegeleider of verwijzing naar een externe organisatie. Leerlingen bij wie de hulpvraag complex is, worden besproken tijdens het MDO (Multi Disciplinair Overleg) waarbij de ondersteuningscoördinator, een beroepskracht (schoolmaatschappelijk werk, sociaalverpleegkundige, schoolarts of leerlingbegeleider), ouders en leerling aanwezig zijn. Het MDO kan advies en/of eventueel aanvullend onderzoek aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Schoolarts / sociaalverpleegkundige (GGD)
Aan de school is een schoolarts verbonden (namens de GGD Fryslân). In overleg met de teamleider c.q. het ondersteuningsteam kan deze schoolarts geraadpleegd worden of betrokken worden bij de oplossing van school gerelateerde problemen. Dit geldt ook voor de sociaalverpleegkundige. Daarnaast onderzoekt de sociaalverpleegkundige alle tweedeklassers. Met leerlingen die daarvoor in aanmerking komen volgen één of meer vervolggesprekken. Voor leerlingen uit alle klassen is er de mogelijkheid voor een gesprek met de sociaalverpleegkundige. Leerlingen met vragen over hun gezondheid of welbevinden kunnen bij haar terecht. De sociaalverpleegkundige geeft advies en zoekt samen met de leerling naar een oplossing. De sociaalverpleegkundige heeft een geheimhoudingsplicht. 
De sociaalverpleegkundige van de school is Mevr. A. Keuning, tel. 088-2299851. 
Mailen kan ook via a.keuning@ggdfryslan.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag. 

Ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator, mw. F. Dedden, is verantwoordelijk voor het coördineren van de activiteiten in het kader van de zorg binnen de school, zoals het voorzitten van het ondersteuningsteam en het Multi Disciplinair Overleg (MDO), het coördineren van individuele zorg rond leerlingen, beleidsvoorstellen maken en contacten onderhouden met externe instanties. Mevrouw Dedden wordt ondersteund door dhr. Pilat. 

F. Dedden   f.dedden@singelland.nl 
W. Pilat  w.pilat@singelland.nl

Anti-pestcoördinator 
De anti-pestcoördinator mevrouw G. Walicka is het aanspreekpunt voor leerlingen en ouders bij pestgedrag op school. De anti-pestcoördinator wijst de weg naar oplossingen en houdt contact totdat het pesten is gestopt. Daarnaast zijn preventie, registratie en advisering bij schoolveiligheidsbeleid taken van de antipestcoördinator.

Mevrouw G. Walicka    g.walicka@singelland.nl  

Meedenken en -praten

'Ik vertel je alles over meedenken en -praten'

jan roelsmaJan Roelsma, voorzitter ouderadviesraad 
@ ouderplatform.dl@singelland.nl

Overlegstructuur
Een moderne school voor voortgezet onderwijs is in feite een grote gemeenschap van mensen en groepen mensen, die allen een eigen rol in het geheel spelen. Ook onze school kan slechts functioneren als er sprake is van een goed samenspel tussen die onderscheiden geledingen: het personeel, de ouders en de leerlingen. 

Locatieraad (per 1 augustus MR)
In de Wet Medezeggenschap Onderwijs is de inspraak van de diverse schoolgeledingen, ouders, docenten, leerlingen en het onderwijs ondersteunend personeel, wettelijk gegarandeerd. 
Naast de Locatieraad functioneren op onze locatie, de ouderraad en de leerlingenraad. Het feit dat in de huidige structuur de formele beslissingsbevoegdheid bij het Bevoegd Gezag en de Medezeggenschapsraad ligt houdt zeker niet in dat de Ouderraad en de Leerlingenraad overbodig zijn. Deze geledingsraden hebben de belangrijke taak te komen tot meningsvorming over allerlei zaken die de school betreffen. Zo kunnen ze de besluitvorming in de Medezeggenschapsraad en Locatieraad voorbereiden en beïnvloeden. Ook hebben ze de mogelijkheid om initiatieven te nemen tot het ontwikkelen van nieuw beleid. 

Ouderadviesraad (voorheen ouderplatform) 
De ouderaviesraad is de nieuwe naam van het ouderplatform. De adviesraad stelt zich ten doel de belangen van school, leerlingen en ouders, vanuit het perspectief van betrokkenheid, zo goed mogelijk te dienen. De ouderadviesraad is een klankbordgroep die een afspiegeling is van de leerlingen in diverse hoedanigheden, leeftijdsgroepen en verschillende niveaus. De adviesraad wordt door de schoolleiding betrokken bij nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en kan worden geraadpleegd over de kwaliteit van het onderwijs. 

De ouderadviesraad zet zich in om suggesties ter verbetering uit te werken en thema’s te behandelen. Het platform kan daartoe ook zelf onderwerpen op de agenda plaatsen. De schoolleiding is bij de vergadering aanwezig en participeert in het overleg. De ouderadviesraad komt een aantal maal per jaar bij elkaar. De ouderadviesraad bestaat uit 7 tot 9 personen. Tenminste 1 lid van de locatieraad maakt deel uit van het de ouderadviesraad. Een deel van de ouderadviesraad wordt jaarlijks in mei gekozen of herkozen voor een termijn van 3 jaar. 

Leerlingenplatform
Het leerlingenplatform bestaat uit een aantal leerlingen uit de onder- en bovenbouw en behartigt de belangen van leerlingen en bevordert de leerlingenparticipatie binnen de scholengemeenschap.

Buitenschoolse activiteiten

'Ik vertel je alles over buitenschoolse activiteiten'

sigrid japengaSigrid Japenga, rector a.i., schooleider havo 3 t/m 5
T 0512-571020
E s.japenga@singelland.nl

Buitenschoolse activiteiten
Naar school gaan is meer dan het volgen van lessen. Kennis en ervaring kunnen ook op andere wijze worden opgedaan. Naast de lessen vinden daarom activiteiten plaats die vooral op de sociale en culturele vorming van de leerlingen gericht zijn. Ook is er plaats voor recreatieve activiteiten en voor activiteiten die een beroep doen op het organisatievermogen en de inzet van de leerlingen.

- Voor de verschillende klassen worden enkele vakgerichte excursies georganiseerd.
- Aan het einde van het schooljaar gaan de brugklassen met elkaar een dag op schoolreis.
- Voor de klassen havo 4 en vwo 5 (atheneum) staat een buitenlandse werkweek op het programma.
De leerlingen van het gymnasium nemen in de loop van de jaren deel aan reizen naar Xanten (gymnasium 2), Trier (gymnasium 3) en Rome (vwo 5 gymnasium).
- De school organiseert zo nu en dan film- of toneelvoorstellingen en bemiddelt bij de verkoop van goedkope toegangskaarten in samenwerking met de schouwburg De Lawei.
- In februari brengen leerlingen (vaak samen met docenten) op het toneel van de schouwburg
- De Lawei een toneel- of cabaretprogramma voor het voetlicht.
- De Cultuurclub organiseert i.s.m. het Mediateam jaarlijks een talentenjacht en nog enige andere feestelijke activiteiten.
- De redactie van De Bel en Digibel brengt een aantal malen per jaar een schoolkrant en videoreportages uit; - deelname aan sportactiviteiten, schooltoernooien, enz.

- Content Creator team bestaat uit een aantal leerlingen en collega's die zich bezighouden met de berichtgeving op social media.

Leren Leren

'Ik vertel je alles over leren en keuzes maken'

mayke bosmanMayke Bosman, leerling coördinator vwo 3 t/m 6
T 0512-571020
E m.bosman@singelland.nl

Structuur leerlingbegeleiding
- De basis voor de leerlingbegeleiding vormen de werkzaamheden van de mentor. Naast de mentor zijn ook de decanen, de conciërges en de vertrouwenspersonen betrokken bij de begeleiding van de leerlingen.
- De mentoren overleggen met de schoolleiders over eventuele aanvullende hulp. Hiervoor kunnen studielessen, steunlessen, hulplessen, huiswerkklas en dyslexiebegeleiding worden ingeschakeld.
- Als wellicht aanvullende hulp gewenst is dan wordt een leerling door een schoolleider aangemeld bij het ondersteuningsteam . Dit verzoek kan door de mentor en/of de ouders/verzorgers bij de schoolleider worden ingediend. Als een leerling door de schoolleider wordt aangemeld bij het ondersteuningsteam worden de ouders hiervan in
kennis gesteld.
- Het ondersteuningsteam kan indien noodzakelijk advies vragen bij het samenwerkingsverband 21.02.VO (Zuid Oost Friesland). Het Drachtster Lyceum kent vele vormen van directe en indirecte begeleiding, bijvoorbeeld op het gebied van leren studeren en sociaal-emotionele ontwikkeling. De basis voor deze begeleiding ligt bij de mentor van de betreffende leerling. Vele leerlingen hebben deze hulp in de één of andere vorm incidenteel of bij voortduring nodig.

Mentor
De mentor is de klassendocent die de leerlingen van een bepaalde klas begeleidt. Dit houdt zowel een individuele begeleiding in als de begeleiding van de klas als groep. De mentor houdt de studieresultaten bij, stimuleert en helpt de leerlingen zoveel mogelijk. Ook vormt de mentor de eerste schakel tussen de ouders en de school. In elk leerjaar functioneert een team van docenten en mentoren, dat door ervaring kennis heeft van de specifieke problematiek van dat leerjaar. Samen met de schoolleider volgen de mentoren nauwgezet de studieresultaten van de leerlingen. Voor de begeleiding is een goede informatievoorziening onontbeerlijk. De mentor is voor het vervullen van zijn taak onder andere afhankelijk van de signalen die hij van de ouders krijgt. Voor de ouders geldt dat ze in het belang van hun kind niet moeten aarzelen contact op te nemen met de mentor. 

Studielessen, steunlessen, hulplessen
Met name voor de brugklasleerlingen is studiebegeleiding van groot belang. De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is immers vrij groot. Om de leerlingen een juiste aanpak van hun studie bij te brengen zijn er in de brugklas twee studielessen per week (in de gymnasiumbrugklas vanaf de herfstvakantie één studieles per week), d.w.z. lessen waarin een goede methode van studeren en een goede studiehouding, zowel voor school als thuis, worden aangeleerd. Deze studielessen worden gegeven door de mentor. Vanaf de herfstvakantie wordt één van de studielesuren gebruikt om de leerlingen die voor een vak minder goede resultaten hebben behaald, door middel van een herhalingsprogramma voor dat vak extra steun te geven. Tijdens deze studielessen wordt dezelfde stof op een wat andere wijze aangeboden. Leerlingen die geen moeilijkheden met de studie hebben, worden in een projectgroep biologie, geschiedenis, expressie of voor één van de talen ingedeeld.
In de vrije ruimte van het vakkenpakket in de Tweede Fase (klassen 4, 5 en 6) dient de tijd die overblijft na het kiezen van een extra vak en het voldoen aan een aantal door de school opgelegde verplichtingen, besteed te worden aan de examenvakken. In de eerste periode in havo 4 worden de instromers met een vmbo-diploma verplicht deze studielessen te volgen om zo eventuele aansluitproblemen te kunnen opsporen en oplossen. De leerlingen in havo 2 en havo 3 kunnen gebruik maken van steunlessen. Deze hulp wordt door docenten aangeboden op een vast lesuur. Er zijn steunlessen voor de vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde. Ook kunnen leerlingen gebruik maken van zogenaamde hulplessen. Dit betreft hulp (voor elk vak) van leerlingen uit vwo 4, vwo 5 of vwo 6. Deze hulp wordt buiten de reguliere lestijd aangeboden. Leerlingen moeten zich, net als voor de steunlessen, zelf voor deze hulp aanmelden bij hun mentor.

Schooldecanen
Schooldecanen zijn docenten, die naast hun lestaak leerlingen helpen bij het kiezen van hun profiel en hun vrije vakken en voorlichting geven over studie- en beroepsmogelijkheden na de havo- of vwo-opleiding. In de praktijk beginnen deze werkzaamheden in de derde klassen. De leerlingen van deze klassen kiezen in de loop van het jaar het profiel waarin zij later examen zullen doen. Het is de taak van de decanen deze keuze zo goed mogelijk te begeleiden. In havo en vwo 3 wordt tijdens een aantal lessen aandacht besteed aan de profielkeuze. Dit gebeurt aan de hand van de digitale methode Keuzeweb. Voor de ouders worden voorlichtingsavonden georganiseerd. In de bovenbouw (havo 4 en 5, vwo 4, 5 en 6) richt het werk van de decanen zich vooral op het geven van informatie over de studiekeuze, eveneens via de methode Keuzeweb, maar nu het traject voor de bovenbouw. Op de prikborden in de nabijheid van de decanenkamer verschijnen regelmatig affiches en andere publicaties die voor de leerlingen van belang zijn.

Doorstroming
Het is in verschillende klassen mogelijk binnen onze scholengemeenschap van de ene afdeling naar de andere over te stappen. Zo worden elk jaar leerlingen van havo 2 naar vwo 3 en van havo 3 naar vwo 4 bevorderd. Voor leerlingen die een havo-diploma hebben behaald, bestaat de mogelijkheid door te stromen
naar klas 5 vwo, mits de studieresultaten een reëel uitzicht bieden op het behalen van een vwo-diploma. Een commissie beoordeelt deze gegevens en beslist op grond daarvan over de toelating. In de onderbouw kunnen leerlingen in geval van een positief advies van klas 1 vmbo van de vmbo-sector naar onze havo 2 doorstromen, of eventueel aan het eind van klas 2 aldaar naar onze havo 3. Omgekeerd kunnen deze overstappen ook plaatsvinden. Jaarlijks kiest een flink aantal leerlingen uit vmbo-tl voor een vervolgopleiding in onze havo-bovenbouw. Voor de goed gemotiveerde leerlingen is dit vaak een verstandige keus. Singelland wil de leerling kansen bieden,met een reëel uitzicht op een diploma. Met een positief advies over motivatie, organiseren en capaciteiten van de huidige school bevorderd dit de kans van slagen. Wanneer ouders het niet eens zijn met het gegeven advies, dan kunnen zij contact opnemen met de huidige school. De vmbo-leerling moet examens hebben gedaan in zeven vakken. Met extra lesstof en aandacht voor studievaardigheden zijn de vmbo’ers voorbereid op deze overstap. Bij de onderdelen en vaardigheden van de vakken Nederlands, Engels en wiskunde, waarbij het curriculum van het vmbo en het havo niet op elkaar aansluiten, worden er extra lessen verzorgd in de eerste weken op Het Drachtster Lyceum.

Bijstelling keuze: overstappen binnen het schooljaar
Overstappen van vwo 4 naar havo 4 binnen het schooljaar is alleen mogelijk als er sprake is van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de schoolleiders bovenbouw. De aanvraag hiertoe moet gedaan worden door ouders en leerling voor 15 november van het lopende schooljaar bij de schoolleider van vwo bovenbouw. De schoolleiders bovenbouw nemen de beslissing tot overstappen in overleg met decanen, mentor en lesgevende docenten. Bij deze beslissing worden in ieder geval de capaciteiten, motivatie en organisatie van de betreffende leerling meegenomen. Qua rooster en klassengrootte moet een leerling geplaatst kunnen worden in een stamklas en clustergroepen (er moet ruimte zijn). De leerling die mag overstappen, zal ruimte moeten houden om in zijn of haar kerstvakantie de aansluiting te realiseren (inhaalwerk).

Bijstelling keuze:
Voor profielwijzigingen, vakkenwissels, het laten vallen van vakken geldt: alleen als dat mogelijk is en pas na overleg van de leerling met decanen, mentor en vakdocenten. Een leerling van h4, v4 en v5 die een vak wil laten vallen maakt dit uiterlijk 15 november kenbaar aan de decaan van de betreffende afdeling. De decaan inventariseert deze wensen. Tijdens de eerste rapportvergadering van het schooljaar beslist het lesgevende team van de betreffende leerling(en) of deze wens ook gehonoreerd wordt. Bij vakwisseling (en profielwisseling) doet de leerling eerst een toelatingstoets voor de 1 of 2 nieuw te kiezen vakken. De vakgroep van het nieuw gekozen vak bepaalt de stof en de toetsinhoud.

Het Rooster

'Ik vertel je alles over hoe je dag eruit ziet'

koos beljonKoos Beljon, schoolleider
T 0512-571020
E k.beljon@singelland.n l

Lessentabel
 

Lessentabel DL

havo/atheneum

atheneum

gymnasium

 

1

2

3

1

2

3

1

2

3

                   

Nederlands

4

3,5

3

4

3,5

3

3

3

3

Engels

3

3

2,5

3

3

2,5

3

2

2

wiskunde

3,5

3

3,5

3,5

3

3

3,5

3

3

                   

Frans

3

2

2

3

2

2

3

2

2

Duits

0

3

3

0

3

3

0

3

3

Fries

1

0

0

1

0

0

1

0

0

Latijn

           

2

2

2,5

Grieks

           

0

2

3,5

                   

aardrijkskunde

2

1,5

2

2

1,5

2

2

1,5

2

geschiedenis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

economie / bedr.ec

0

0

1,5

0

0

1,5

0

0

1,5

                   

biologie

2

2

0

2

2

0

2

2

0

natuurkunde

0

2

2

0

2

3

0

2

3

scheikunde

0

0

2

0

0

2

0

0

2

                   

tehatex

2

2

2

2

2

2

2

2

0

muziek

1

1

1

1

1

1

1

1

0

techniek

1,5

0,5

0

1,5

0,5

0

1,5

0,5

0

informatica

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

mentoruur

1

0

0

1

0

0

1

0

0

                   

sport/bewegen *

3

3

2

3

3

2

3

3

2

 

29

29

29

29

29

29,5

30

31,5

32

* wettelijk minimum

                 

 

Lessentabel DL

havo

vwo

 

H4

H5

V4

V5

V6

           

Nederlands

3

3,5

3

3

2,5

Engels

3

3

2

3

2,5

wiskunde A

3

3

3

3

3

wiskunde B

3

4

3

3

4

wiskunde C

0

0

0

0

0

wiskunde D

0

0

0

3

3

           

Frans

4

3,5

3

3

2,5

Duits

3

3,5

2

3

2,5

Fries

3

3

3

3

0

Latijn

   

4

3

3,5

Grieks

   

4

3

3,5

           

aardrijkskunde

3

2,5

2

3

2,5

geschiedenis

3

3

2

3

2,5

economie

3

3,5

2

3

2,5

bedrijfseconomie

3

2,5

2

3

2,5

maatschappijleer

2

0

2

0

0

           

biologie

3

4

2

3

2,5

natuurkunde

3

3,5

2

3

2,5

scheikunde

3

3

2

2,5

3

           

tekenen

3

3

2

3

3

handvaardigheid

3

3

2

3

3

informatica

3

2,5

2

3

2,5

CKV

1,5

0

1,5

0

0

KCV

   

0

1

0

sport/bewegen *

2

1

2

1

1

BSM

3

3

2

3

2

           

* wettelijk minimum

         


 

2020 - 2021

uur

Vleugel A/B

Vleugel C/D/E

1

08.10 - 09.00

08.10 - 09.00

2

09.00 - 09.50

09.00 - 09.50

3

09.50 - 10.40

Pauze

 

Pauze

10.10 - 11.00

4

11.00 - 11.50

11.00 - 11.50

5

11.50 - 12.40

Pauze

 

Pauze

12.20 - 13.10

6

13.10 - 14.00

13.10 - 14.00

7

14.00 - 14.50

14.00 - 14.50

8*

15.00 - 15.45

15.00 - 15.45

9*

15.45 - 16.30

15.45 - 16.30

 

*uren kunnen worden ingezet voor keuzelessen en mentoruren

Uitreiking van de boeken en het lesrooster 
Maandag 23 augustus en dinsdag 24 augustus 2021. Over de exacte tijden van de uitreiking van de boeken en het lesrooster krijgen de leerlingen en hun ouders/ verzorgers in de laatste week vóór de zomervakantie bericht. 

Aanvang van de lessen/activiteiten
Dinsdag 24 augustus 2021, vanaf 9.00 uur. 

Vakantieregeling 2021-2022 voor leerlingen en medewerkers 
Herfstvakantie: 16 oktober t/m 24 oktober 2021 
Kerstvakantie:  25 december 2021 t/m 9 januari 2022 
Voorjaarsvakantie: 19 februari t/m 27 februari 2022 
Goede vrijdag:  15 april 2022 
Tweede Paasdag:  18 april 2022 
Koningsdag:   27 april 2022 
Meivakantie:   23 april t/m 8 mei 2022 
Hemelvaart:   26 mei 2022 
Dag na Hemelvaart: 27 mei 2022
Tweede Pinksterdag:  6 juni 2022 
Zomervakantie:  16 juli t/m 28 augustus 2022 

Overige organisatiedagen (leerlingen geen les) te bepalen door de locatie zelf 
De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepaalt dat een school jaarlijks maximaal 9 werkdagen vaststelt voor het verrichten van andere taken dan het verzorgen van onderwijs. Deze dagen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor ‘nietlesgebonden’  taken, zoals teamvergaderingen en bijscholing of om na de zomervakantie het schooljaar weer op te starten. Leerlingen kunnen op deze dagen eventueel wel verplicht worden om op school te komen, maar de school hoeft geen onderwijs te geven. Scholen mogen de 9 organisatiedagen als volgt inplannen: 
- maximaal 6 dagen direct rond de zomervakantie; 
- maximaal 5 dagen verspreid over het schooljaar (dus niet rond de zomervakantie). 
In de jaarplanning van de locaties zijn deze dagen opgenomen en kunnen dus per locatie verschillen. 

 

Over Singelland

Singelland is een openbare scholengemeenschap. Dat betekent dat wij algemeen toegankelijk onderwijs aanbieden.

Singelland scholen zijn bij uitstek ontmoetingsscholen, waar de eigen talenten en capaciteiten van leerlingen de norm zijn voor het resultaat.

Identiteit en Leefregels

Onze kijk op onderwijs

“Leren? Dat doe je natuurlijk op elke school, daar is OSG Singelland niet uniek in. Wie we samen zijn maakt ons bijzonder.”

Met hoofd, hart, handen èn ruggengraat
Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Daarnaast en in samenhang hiermee wil Singelland kinderen ook opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes. Leerlingen kunnen het onderwijs in

Onze missie
De missie van OSG Singelland laat zich dan ook samenvatten als: Talent in ontwikkeling.

Doelstellingen
De doelstellingen en ambities van OSG Singelland worden in het  Strategisch Beleidsplan uitgewerkt aan de hand van het het Singelland-Zes-Punten-Plan (SZPP):

1. maatwerk
2. gelijke kansen
3. plusdocument
4. professionalisering
5. opleiden in de school
6. maatschappelijke opdracht

Signelland in beeld

Maatwerk en gelijke kansen voor élke leerling
Singelland wil onderwijs bieden waarin elke leerling als uniek persoon kan excelleren binnen zijn of haar kunnen. Wat heeft de leerling specifiek nodig om succesvol te kunnen zijn? Docenten faciliteren het leren op niveau en bieden hierbij maatwerk voor de individuele leerling, maar differentiatie wordt ook binnen een groep aangeboden. Differentiatie heeft betrekking op o.a. het tempo, niveau, leerstijl en de interesses van de leerling.

Professionele medewerkers
We streven voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, en daarmee: het resultaat van de leerling. Er wordt samengewerkt in een kennisgemeenschap, met nauwe onderlinge samenwerkingsverbanden. Iedere professional neemt verantwoordelijkheid voor zijn individuele taak. Door samenwerking tussen medewerkers wordt 'professionaliteit' en het daarbij behorende professionele handelen steeds opnieuw gedefinieerd

Maatschappelijke opdracht van de school
Singelland opereert actief in en met de buitenwereld en wil dit in de toekomst voortzetten, kwalitatief versterken en op onderdelen uitbreiden. Hierbij staan drie begrippen centraal: informatief, transparant en participatief. Het gaat daarbij in het bijzonder om de meerwaarde die de inzet van externe belanghebbenden voor Singelland kan hebben. Singelland heeft een drieledige maatschappelijke opdracht:
- een substantiële bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen;
- leerlingen voorbereiden op het wereldburgerschap en
- leerlingen voorbereiden op werk of vervolgstudie.
Daarnaast schenkt Singelland veel aandacht aan samenwerkingsrelaties. Zo maakt Singelland deel uit van coöperatie Pompeblêd en wordt er intensief samengewerkt met collega-scholen, zoals met CSG Liudger (havoTOP Burgum) en RENN4 (Matrix Lyceum). Ook wordt er door middel van onderwijskundige projecten nauw samengewerkt met het openbaar primair onderwijs en is er geregeld overleg met scholen voor vervolgonderwijs om ons onderwijs zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Ook met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld onderwijsaanbod en stage.

De (media-)wijze leefregels van Singelland
Onderstaande regels zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van Singelland.

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online én offline onacceptabel!
2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven.
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé informatie zoals geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegengebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs.

Wat we met elkaar hebben afgesproken
Hoewel onze school er alles aan doet om het verblijf op school aangenaam en zonder problemen te laten verlopen, kunnen zich toch zaken voordoen die minder goed gaan of waar de leerling of ouders het niet mee eens zijn. Wanneer na goed overleg problemen toch niet kunnen worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht of een bezwaar in te dienen.

Gedragsregels binnen Singelland
Door samen met leerlingen te discussiëren over de manier waarop we met elkaar willen omgaan, is een moderne en verkorte versie van het leerlingenstatuut ontstaan: de (media-) wijze leefregels van Singelland.

Whatsapp gebruik binnen Singelland
Whatsapp (dochter van Facebook) heeft de leeftijdsgrens voor het gebruik van Whatsapp verhoogd naar 16 jaar. De reden hiertoe is dat Whatsapp gebruik maakt van gegevens die worden ontwikkeld voor commerciële doeleinden. Volgens de privacywetgeving, AVG, moet toestemming door een ouder/verzorger worden gegeven wanneer een gebruiker jonger dan 16 jaar is. Omdat dit niet geregeld kan worden, is de leeftijdsgrens naar 16 jaar opgetrokken. Dit betekent dat leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar geen Whatsapp mogen gebruiken. Wanneer Singelland via Whatsapp met leerlingen communiceert is zij dus per definitie in overtreding. Indien gebruik wordt gemaakt van telefoonbomen adviseert Singelland het gebruik van de app van signal. org. Deze app heeft een leeftijdsgrens van 12 jaar.

Privacy binnen OSG Singelland
De rechten van ouders en leerlingen zijn, hebben we beschreven in ons privacyreglement. We sluiten hiermee aan bij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens
Stichting Openbare Scholengemeenschap Singelland Postadres: Postbus 112 9200 AC Drachten www.singelland.nl 0512-582345
Bezoekadres: Van Haersmasingel 37 9201 KN Drachten
Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) Mark Kruit: privacy@singelland.nl
Aan het begin van het schooljaar wordt aan ouders en leerlingen van 16 jaar en ouder via de mail toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden aangepast.

Protocol Informatievoorziening Gescheiden Ouders
OSG Singelland heeft een protocol ‘Informatievoorziening Gescheiden ouders’ opgesteld. Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en medewerkers van de school en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders. Het protocol is te vinden op onze website, www.singelland.nl, onder Downloads. Eventuele opmerkingen over dit protocol kunnen aan de directeur van de school kenbaar gemaakt worden.

Singelland organisatie

Visie
Singelland stimuleert op alle mogelijke manieren en in de meest brede zin van het woord ‘talent in ontwikkeling’. Singelland wil een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambitie, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Singelland wil betekenisvol en daarmee invloedrijk zijn voor het bieden van kwalitatief en divers onderwijs voor het voortgezet onderwijs in haar regio, waar werk wordt gemaakt van ‘talent in ontwikkeling’. Leidend daarbij is gedachte dat het niet het diploma is dat de norm stelt, maar de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van de leerling aan te boren. Kernwaarden daarvoor zijn: open houding, flexibiliteit tonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend verbeteren. In de dagelijkse praktijk biedt Singelland een onderwijsprogramma aan dat leerlingen toerust voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Er is ruimte in het programma voor een goede balans tussen de cognitieve ontwikkeling en het eigen maken van vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.
 

'Bij Singelland willen we werk maken van talent in ontwikkeling'


Onderlinge communicatie van groot belang
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school goed met elkaar communiceren. Singelland gebruikt hiervoor onder meer het programma Magister. Ouders en leerlingen beschikken over een eigen inlogcode, zodat wij hen kunnen voorzien van actuele informatie op het gebied van bijvoorbeeld lesroosters en cijfers. Verder worden ouders, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, geregeld op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten en maken docenten en leerlingen veelvuldig gebruik van de Google-omgeving. Last but not least zijn er natuurlijk de ‘live’ contactmomenten, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden.
 

scholen singellandModerne gebouwen
Singelland beschikt over nieuwe moderne schoolgebouwen. Daar zijn we trots op. Een uitstekende leer– en werkomgeving met goede infrastructurele en ondersteunende voorzieningen stelt ons nog beter in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De inhoud en de vorm van het onderwijs veranderen immers voortdurend. We hebben te maken met leerlingen die in een volstrekt andere context opgroeien dan die van jongeren van vijfentwintig jaar geleden. Hun leefwereld verschilt fundamenteel van die van veel medewerkers, toen zij nog jong waren. De school geeft daar een antwoord op en elke locatie van Singelland geeft daar een eigen invulling aan, passend bij de leerlingen.
 

'Samenwerken, betrekken, verbinden en evalueren zijn sleutelwoorden in een professionele organisatie'

 

Organisatiestructuur
De leiding van de scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 te Drachten, telefoon (0512) 58 23 45.

Schooldirecties
Naast de voorzitter van het College van Bestuur kent iedere school van Singelland een eigen schooldirectie. De schooldirecteuren zijn:
Het Drachtster Lyceum: mw. S.M. Japenga [interim]
Singelland Burgum: mw. E. van ’t Wout
VO Surhuisterveen: dhr. R. Lei
Van Haersmasingel: mw. J. Smit, dhr. A. Visser [interim]
De Venen: dhr. E. Stadman
ISK Drachten: dhr. R. Gerbenzon
Wanneer u een afspraak wilt maken met één van bovenstaande personen, bel dan gerust met de administratie van de betreffende school.

Medezeggenschap
Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben sinds de jaren tachtig wettelijke rechten om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Omdat Singelland een grote scholengemeenschap is, zijn er bovendien enkele andere raden waarin inspraak en medezeggenschap meer ‘op maat’ plaatsvinden.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft enkele wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. In de GMR hebben docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen zitting. De GMR heeft een controlerende en initiërende taak ten aanzien van het beleid voor de totale scholengemeenschap. Aan de orde komen de begroting, het formatieplan, plannen ten aanzien van personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Alle belangrijke beslissingen worden door de voorzitter van het College van Bestuur voorgelegd aan de GMR. De GMR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Locatieraad (per 1 augustus MR)
Iedere locatie heeft een locatieraad. In deze raad worden besluiten genomen over zaken die alleen betrekking hebben op de betreffende school. In de locatieraad zitten medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Ouder- en leerlingenraden
Deze raden behartigen de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast wordt de interesse voor de school gewekt en wordt de betrokkenheid bevorderd. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten als sportdagen, feestavonden en dergelijke. Ook worden deze raden geraadpleegd over nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuur
Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de voorzitter van het College van
Bestuur, drs. P. Schram. Het toezicht op het bestuur is in handen van de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt
plaats door de gemeenteraad van Smallingerland.
De Raad van Toezicht bestaat uit: de heer L. Maarleveld (voorzitter), mevrouw T. Stoker, mevrouw A. Janssen, de heer W. Knobbe, mevrouw A.
SchatZeckendorf, de heer J.J.F. Rijnhart, de heer O. van der Galiën.
Correspondentieadres: Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten.

Pompeblêd
Een aantal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs heeft de krachten gebundeld in een coöperatie die de naam Pompeblêd draagt. Het doel is om
door samenwerking de positie en identiteit van Friese scholen te versterken en van elkaar te leren. Dit kan door ervaringen te delen, bijvoorbeeld op het
gebied van scholing en ontwikkeling en kwaliteitsbeleid. Deze scholen brengen hun vacatures onder bij de gezamenlijke vacaturebank van het
Mobiliteitscentrum Pompeblêd (MCP)

Belangrijke adressen

Raad van toezicht
De heer L. Maarleveld (voorzitter), de heer J.J.F. Rijnhart, mevrouw A. Janssen, mevrouw T. Stoker, de heer O. van der Galiën, de heer W. Knobbe en mevrouw A. Schat-Zeckendorf.
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45

Voorzitter College van Bestuur
Drs. P. Schram, Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45. I www.singelland.nl, E info@singelland.nl

Scholen Singelland
Singelland Burgum: Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum Postbus 35, 9250 AA Burgum T (0511) 46 02 10, E info.burgum@singelland.nl
Internationale Schakel Klassen: Zetveld 38, 9202 LM Drachten T (0512) 54 61 65, E info.isk@singelland.nl
VO Surhuisterveen: Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen T (0512) 36 90 90, E info.surhuisterveen@singelland.nl
Het Drachtster Lyceum: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten T (0512) 57 10 20, E drachtsterlyceum@singelland.nl
De Venen: De Ring 4, 9202 NW Drachten T (0512) 51 76 24, E info.devenen@singelland.nl
Van Haersmasingel: (hoofdvestiging incl. centrale dienst): Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten Postbus 112, 9200 AC Drachten T (0512) 58 23 45, E info.vhs@singelland.nl

Toezicht
Inspectie van het onderwijs, info@winsp.nl, ww.onderwijsinspectie.nl.
Vragen over onderwijs: 088 – 66 96 060 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Klachten en bezwaren

Bekijk hier de klachtenregeling van OSG Singelland

Bij klachten of bezwaren wordt altijd geprobeerd op school tot een oplossing te komen. Deze klachten of problemen worden besproken met de betreffende medewerker en ook de mentor kan worden ingeschakeld. Komt het toch niet tot een oplossing, dan kan de teamleider en eventueel de schooldirecteur worden ingeschakeld. U kunt vervolgens de meer formele procedure bewandelen. Dit kan op de volgende manier:
• Commissie van Beroep Eindexamen. Deze commissie behandelt uitsluitend bezwaren die de leerlingen en/of ouders instellen tegen beslissingen met betrekking tot het examen. Adres: Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Klachten kunnen worden ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon (030) 28 09 590, E-mail: info@ onderwijsgeschillen.nl.
• Bezwaar aantekenen tegen besluiten van de schoolleiding in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bijvoorbeeld toelating, schorsing en verwijderen van een leerling kunt u doen bij de voorzitter van het College van Bestuur van OSG Singelland, de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Er kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Klokkenluidersregeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt dat (vermoedens van) ernstige misstanden worden gemeld bij een onafhankelijke commissie die vervolgens onderzoek gaat instellen. Dit kunt u melden bij: secretariaat Scholengroep Pompeblêd.

Ondersteuning en begeleiding

Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is. 
 

ondersteuning op maat

 

Schoolmaatschappelijk werker 
Er zijn aan school 2 schoolmaatschappelijk werkers verbonden. Leerlingen en ouders kunnen bij deze persoon terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). Leerlingen en ouders kunnen zelf naar de schoolmaatschappelijk werker bellen of e-mailen om een afspraak te maken. De mentor of loopbaancoach kan een leerling aanmelden voor bespreking in het ondersteuningsteam (dit na toestemming van de ouders). 

Singelland biedt leerlingen de mogelijkheid om een schoolmaatschappelijk werker te bezoeken. Zij kunnen daarvoor contact met hen opnemen. Leerlingen worden door middel van bijvoorbeeld posters in de school gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werker. Zij kunnen bij deze persoon terecht met problemen die zich voordoen op school of in de thuissituatie. De leerling kan zelf een afspraak maken wanneer hij of zij hier eens over wil praten, zonder dat dit verder aan iemand bekend wordt gemaakt. Ook ouders die zich wellicht zorgen maken over hun kinderen kunnen hierover contact opnemen met een schoolmaatschappelijk werker. De tijden van de spreekuren en bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkers zijn bekend bij de administratie van de school. De gesprekken die de maatschappelijk werkers met onze leerlingen voeren zijn vertrouwelijk. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u desgewenst contact opnemen met één van de maatschappelijk werkers via de teamleider. 

OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) 
Wanneer de ondersteuning van de leerling niet meer passend is, waardoor er problemen ontstaan, dan is een tijdelijke plaatsing in het OPDC een mogelijke oplossing. Via een aanmelding bij het ondersteuningsteam kan een leerling verwezen worden naar het OPDC. Het OPDC gaat dan een op maat gemaakt programma opstellen, waardoor terugkeer naar de school weer mogelijk wordt gemaakt. Het doel is altijd: ‘terug naar school’!

Risicosignaleringssysteem Fryslân: VIF – ZiZeo 
De gemeenten in Fryslân werken met partners aan de verbetering van de zorgstructuur voor de jeugd om daarmee snel hulp te kunnen verlenen aan jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Belangrijk binnen deze zorgstructuur is een helder (samenwerkings)-proces en een goede geautomatiseerde ondersteuning, in de vorm van een risicosignaleringssysteem. Alle gemeenten hebben besloten om één Fries systeem in te richten, VIF – ZiZeO. Dit systeem moet risicosignalen van professionals uit verschillende organisaties samenbrengen. Op basis van deze signalen kan vervolgens op tijd passende zorg worden gegeven. 

Wat is VIF - ZiZeO?
VIF - ZiZeO is een digitaal risicosignaleringssysteem dat via (beveiligd) internet toegankelijk is met als doel dat professionals uit onderwijs, zorg, buurt, werk en veiligheid elkaar sneller weten te vinden voor het afstemmen van signalen en een gezamenlijke aanpak van de door hen gesignaleerde risicosituatie. 

Samenwerken 
Als alle bij jeugd betrokken partners hun signalen rondom risicojongeren in dit systeem registreren, kan het systeem zijn werk doen en kan er sneller en efficiënter worden samengewerkt om tot een gecoördineerde oplossing voor de jongeren of het gezin te komen. Eén gezin, één plan is het motto. 

Vragen over VIF - ZiZeO? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar dhr. drs. A. Visser, manager zorg Singelland VHS via: a.visser@ singelland.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland (CJG) 
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook Carins, de plek voor iedereen die informatie, hulp of begeleiding zoekt bij opvoeden en opgroeien. Bij Carins kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, school (keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. 

Met de School CJG-er een passend antwoord zoeken! 
Bij het CJG ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies krijgt en als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De School CJG-ers zijn er voor vragen van kinderen, ouders en leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om een passend antwoord te vinden. Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De School CJG-ers bieden hulp en zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We zijn telefonisch bereikbaar, soms op school aanwezig (aangegeven tijden) en kunnen in overleg ook bij je thuis langskomen.  
  
Meer informatie en contact 
Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of maak een afspraak als je liever langs wilt komen. Op school zijn de contactgegevens van de School CJG-er bekend. Wenst u meer informatie? Kijk op www.carins.nl. 

Vertrouwenspersoon/GGD Fryslân 
Wie een probleem heeft of een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Op iedere locatie van Singelland zijn één of meer vertrouwenspersonen. De namen zijn te vinden in het de schoolgidsen van onze scholen. Ook kan Singelland de leerlingen een externe vertrouwenspersoon aanbieden. Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan een kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze scholen is Mw. Marianne Kokshoorn-van Enck, bereikbaar bij GGD Fryslân via telefoonnummer (088) 22 99 855 of via e-mail m.kokshoorn@ggdfryslan.nl

Meer info 
GGD Fryslân heeft folders ontwikkeld: vertrouwenspersoon voor ouders’ en ’vertrouwenspersoon voor jongeren’. Deze folders zijn te downloaden via www.ggdfryslan.nl 

Algemene contactgegevens 
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, tel. (088) 22 99 222.

Vertrouwensinspecteur 
Landelijk zijn enkele onderwijsinspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-111 31 11 (lokaal tarief). Zaken als seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook discriminatie of extremisme kunnen hier worden gemeld.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Friesland 
‘Veilig Thuis’ is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij deze instantie terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders: 
- voor informatie en advies; 
- om signalen te bespreken die op kindermishandeling kunnen wijzen; 
- om een vermoeden van kindermishandeling te melden. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Veilig Thuis geeft advies en informatie over kindermishandeling. Bij een melding doet Veilig Thuis onderzoek, bekijkt of er hulp nodig is en verwijst dan door naar de juiste hulpverlening. Telefoonnummer landelijk: (0800) 2000, telefoonnummer provinciaal: (058) 2333777. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.   

Kindermishandeling 
Ook kinderen en jongeren mogen bellen voor zichzelf of voor een ander. Meer informatie is te verkrijgen bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden. Tel. (058) 233 37 77, www. regiecentrumbv.nl of mail naar info@regiecentrumbv.nl

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden
OSG Singelland geeft de ondersteuning voor leerlingen, waaronder leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van deze ondersteuning liggen die Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze ondersteuningsstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten zijn (onder andere) bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot een locatie: 
• indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, wat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 
• indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot hun recht kunnen komen; 
• indien het onderwijs aan een leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aangeboden. 

Ongewenste omgangsvormen 
Ongewenst gedrag op school: het kan ook uw kind overkomen. Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber-) pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en docent of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De leerling kan terecht bij de mentor, maar ook bij speciale vertrouwenspersonen. Eventueel kan contact worden gezocht met een vertrouwensarts. Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst waar iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Onderwijs bij Singelland

Ons onderwijs
Singelland biedt als scholengemeenschap met zes locaties een goede leerweg voor iedere leerling die de basisschool verlaat. Na de onderbouw in het eerste en tweede leerjaar bestaat ons aanbod uit praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. In de Internationale Schakel Klassen worden niet-Nederlandstalige (allochtone) leerlingen opgevangen. Mocht blijken dat een leerling beter op zijn plaats is in een ander type onderwijs, dan kan gebruik gemaakt worden van goede afspraken over doorstroming tussen onze scholen. Ons streven is om iedere leerling op de juiste plaats te krijgen. Hiernaast hebben wij ook goede afspraken gemaakt met andere scholen, waarmee regelmatig wordt overlegd.

 

leerwegondersteuningLeerwegondersteuning (lwo)
Leerwegondersteuning is bedoeld voor iedere leerling die problemen ondervindt bij de voortgang van de vmbo opleiding, maar wel in staat is een diploma (of certificaat) te behalen. Om toegelaten te kunnen worden tot het lwo moet de leerling voldoen aan bepaalde criteria. Singelland kent drie vormen van Iwo:
- aparte lesplaats onderwijs op maat (oom) op de VHS in Drachten;
- lesplaatsfunctie basisberoepsgerichte Leerweg (kleine groepen bbl);
- individuele leerlingbegeleiding in de overige leerwegen.

Onderbouw
Onderbouw is het onderwijs voor alle 12- tot circa 15-jarigen. Het is bedoeld om hen een degelijke basisuitrusting mee te geven. Tijdens de onderbouw doen leerlingen kennis, inzicht én vaardigheden op, waarmee zij in hun vervolgstudie en in het maatschappelijk leven uit de voeten kunnen. Een andere doelstelling van de onderbouw is om de school- en beroepskeuze enigszins uit te stellen. Leerlingen worden in een beroepsgerichte en/of theoretische vmbo-, vmbo/havo-, havo/vwo- of gymnasiumklas geplaatst. In het tweede leerjaar van de onderbouw bekijken de docenten van het vmbo samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling welk leertraject het beste gevolgd kan worden. Ter ondersteuning van dit proces krijgen de leerlingen lessen Praktische Sector Oriëntatie. Tijdens deze les krijgen zij informatie over leertrajecten binnen en buiten Singelland. 

Na de onderbouw
Leerlingen studeren verder in het vmbo, havo of vwo.
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is het vmbo veranderd. Die veranderingen gelden vooral voor de leerlingen basis en kader. Het nieuwe vmbo telt tien beroepsgerichte profielen, waaruit leerlingen kunnen kiezen. De meeste scholen bieden daar maar een beperkt deel van aan. In Surhuisterveen kunnen leerlingen uit vier profielen kiezen; op de VHS kunnen leerlingen uit zeven profielen een keuze maken. De keuze van examenpakketten komt hierdoor deels te vervallen.
De vakken die bij een bepaald profiel horen, liggen voor het grootste deel vast. Ieder profiel kan op verschillende niveaus worden gevolgd. In het vmbo
worden de niveaus leerwegen genoemd. Zo kunnen leerlingen de theoretische leerweg, de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde
leerweg volgen.
- Havo/vwo
De onderbouw bij de havo en het vwo eindigt met het derde leerjaar en gaat over in de bovenbouw. Deze bovenbouw wordt ook wel aangeduid met de term De Tweede Fase. Om de havo en het vwo beter aan te laten sluiten op het hoger onderwijs zijn er in de bovenbouw profielen ingevoerd.

Passend onderwijs
Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen. Maar voor leerlingen die toch moeite krijgen met bijvoorbeeld spelling of misschien wat faalangstig worden of problemen ondervinden op het persoonlijke vlak of in de omgang met andere leerlingen – het is tenslotte een kwetsbare leeftijd - zijn daar binnen of via de school mogelijkheden ter ondersteuning voor. Lees meer! (pdf ‘Passend Onderwijs’)

'Singelland biedt gevarieerd, uitdagend en
kwalitatief onderwijs. Onze leerlingen worden
geprikkeld het maximale uit zichzelf te halen'Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband - dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: - de basisondersteuning: de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; - de extra ondersteuning: de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school); - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. Onderwijs Singelland is tevreden over het domein ‘onderwijs’. We verwijzen daarbij ook naar het oordeel van de inspectie voor het onderwijs of naar de site van Vensters voor Verantwoording waar objectieve informatie (zoals kengetallen) is te vinden over de kwaliteit van onze school. We zijn trots op onze resultaten maar we jagen geen cijfers na. Kwaliteit is meer dan je kunt meten. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze leerlingen. Op onze school word je echt gekend, maak je deel uit van de school. Een dergelijk persoonlijke en warme sfeer draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid en aan het gevoel dat je er toe doet. Wij sluiten op een praktische wijze aan bij de ontwikkeling van de leerling. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze in de teams. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar juist ook over het welbevinden van de leerling. Wij gebruiken hiervoor een samenhangend leerlingvolgsysteem.

Beleid
Wat het domein ‘beleid’ betreft zijn onze procedures vastgelegd en hebben wij een heldere visie op leerlingenbegeleiding. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over de organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. De eerste lijn is altijd de mentor. Singelland heeft een eigen expertisecentrum (ECS) op het gebied van zorg en begeleiding. Wij beschikken daarbij over een goed functionerend zorgteam, waarbij de besprekingen met ouders gedeeld worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.

Begeleiding
Onze school werkt voor een aantal leerlingen met een zogenaamd ontwikkelingsperspectief. De overdracht van de basisschool naar Singelland is goed op orde evenals de overdracht tussen de leerjaren en de overdracht naar de volgende school. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en vinden dat ouders en school veel voor elkaar kunnen betekenen.

Extra ondersteuning, (-svoorzieningen) en beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij begeleiden bijvoorbeeld leerlingen met ADHD en leerlingen met een licht autistische stoornis en er is specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en begaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Zo kunnen ambulante begeleiders worden geraadpleegd bij de begeleiding van leerlingen met wat tot nu toe een rugzakje werd genoemd. Het gaat daarbij niet om een bepaalde diagnose, zoals ADHD, maar om de vraag wat de belemmerende factoren zijn en of de school in staat is om een leerling daarin te begeleiden. De norm is dat ouders en school het er over eens zijn dat de leerling met de begeleiding die de school biedt of kan gaan bieden zijn schoolloopbaan met succes kan volgen. Onze school heeft ook een aantal ondersteuningsvoorzieningen voor groepen kinderen. Op de VHS is dat de schakelklas en de zogenaamde tom groep (teamonderwijs op maat). Op Het Drachtster Lyceum is dat de structuurklas. De structuurklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan een strakkere organisatie en planning. Ook op de andere locaties wordt gewerkt met specifieke groepen.

Ontwikkelagenda
Samengevat is Singelland tevreden over de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij kunnen bieden aan onze leerlingen. Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning willen wij ons verder bekwamen in het werken met het ontwikkelingsperspectief. We zijn tevreden over de expertise en de kwaliteit van die expertise binnen onze school. Onze orthopedagogen bijvoorbeeld kennen de leerlingen en komen ook in de klas om te kunnen adviseren over wat een leerling nodig heeft om zijn onderwijsloopbaan met succes te kunnen volgen. Wij zijn gericht op het borgen en uitbreiden van die expertise waarbij ook andere scholen gebruik kunnen maken van het Expertise Centrum Singelland. Daarnaast en in samenhang daarmee is de toerusting van onze docenten op het gebied van zorg en begeleiding verankerd in onze professionaliseringsagenda.

Welk onderwijs op welke school?

De VHS biedt:
Onderbouw:
- oom
- vmbo
- vmbo/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg
- gemengde leerweg met het profiel Dienstverlening en producten
- basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Techniek:
- Bouwen, wonen en interieur
- Produceren, installeren en energie
o Zorg en welzijn
o Horeca, bakkerij en recreatie
o Dienstverlening en producten

Het Drachtster Lyceum biedt:
- havo
- vwo (atheneum en gymnasium)

VO Surhuisterveen biedt:
Onderbouw:
- vmbo
- vmbo tl+/havo
theoretische leerweg bovenbouw:
- theoretische leerweg met de profielen, techniek,
economie, zorg en welzijn en landbouw.
En de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Bouwen, wonen en interieur
o Mobiliteit en transport
o Dienstverlening en producten
o Zorg en welzijn

Singelland Burgum biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo: theoretische leerweg en gemengde leerweg
- havo (in samenwerking met CSG Liudger)

BHS Gorredijk biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo
- havo (tot leerjaar 3)

De ISK biedt:
onderwijs voor leerlingen die nog niet genoeg Nederlands spreken om naar het voortgezet onderwijs te kunnen, zoals asielzoekers en immigranten. In de Internationale Schakel Klassen leren zij goed Nederlands, zodat zij daarna naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo kunnen doorstromen.

De Venen biedt:
praktijkonderwijs, bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit onderwijs is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op arbeid en/of vervolgonderwijs en maatschappij. Dit gebeurt door middel van aan de praktijk getoetste stages en het kunnen behalen van certificaten en diploma’s. Op deze wijze wordt de leerlingen een reëel perspectief geboden om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt of een vervolg te kiezen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Het Matrix Lyceum is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai en is gevestigd naast Het Drachtster Lyceum. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van Het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van Het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs
De inspectie bezoekt onze locaties op diverse momenten en met verschillende soorten onderzoeken. Daarnaast kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Naast de gegevens die door de inspectie bekend worden gemaakt, biedt deze site belangststellenden de mogelijkheid om extra informatie te verschaffen over de kwaliteit van de school. Zoek op ‘Singelland’ en u treft onze kwaliteitsgegevens aan, inclusief examenuitslagen. De website biedt ook de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken.

Openbaar onderwijs
Singelland is een school waar op een actieve manier aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Fries
Het vak ‘Friese taal en cultuur’ is met één lesuur per week een verplicht schoolvak voor alle leerlingen in de brugklas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les rekening gehouden; de nadruk ligt op cultuuroverdracht, lees- en luistervaardigheid en mondelinge taalbeheersing. In de bovenbouw kan Fries als examenvak worden gekozen.

 

Wij willen graag dat leerlingen zich snel thuis voelen op Singelland

pieter schram

Pieter Schram
Bestuurder
T 0512 58 23 45
@ p.schram@singelland.nl