Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Onderwijs

Onderwijs

Onze leerlingen: initiatiefrijke en kritische burgers

Bij Singelland Burgum draait het om de leerlingen. Zij moeten zich ontwikkelen tot initiatiefrijke en kritische burgers, die in staat zijn om volwaardig deel te nemen aan een steeds veranderende maatschappij. Elke leerling is anders en heeft zijn eigen wensen en behoeftes. Dat geldt ook voor het leerproces. Ze moeten op maat worden bediend. Klassikaal als het kan en individueel als het moet. Wat betekent dit concreet voor het onderwijs dat we op Singelland Burgum verzorgen? Dat gaan we hierna in de verschillende thema’s uitwerken.
 

Leerlingen

 

Openbaar onderwijs

Openbaar onderwijs past in een multiculturele maatschappij. Op een openbare school is iedereen, ongeacht geloof, politieke voorkeur of geaardheid, welkom. Dat zie je ook terug in ons onderwijs. Het woord ‘respect’ is voor ons erg belangrijk. We moeten elkaar niet willen overtuigen, maar begrijpen. Door maatschappelijke problematiek van diverse kanten te belichten, willen wij als openbare school een bijdrage leveren aan een harmonieuze samenleving en polarisatie in de maatschappij helpen te voorkomen. 
 

Les op eigen niveau

Bijna elke leerling kan in de onderbouw op Singelland Burgum terecht. We bieden in leerjaar 1 en 2 onderwijs aan van vmbo basisberoepsgericht t/m vwo. Leerlingen die het advies praktijkonderwijs of gymnasium krijgen, verwijzen we binnen Singelland naar Singelland PRO c.q Singelland Het Drachtster Lyceum, beide gevestigd in Drachten. 

Om leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden om door te stromen naar het niveau wat het best bij de leerling past, hebben we gemengde eerste en tweede klassen. Dat betekent dat we twee verschillende niveaus in een klas hebben en leerlingen die een dubbel advies vanuit het primair onderwijs hebben gekregen, een (nog) grotere kans geven om door te stromen naar het niveau wat het best bij de leerling past. De leerlingen hebben de mogelijkheid om binnen de veilige klas te bekijken of ze (nog) meer kunnen. Na iedere periode wordt het niveau van de leerling besproken.

Wij kunnen geen diplomering van de beroepsgerichte opleidingen binnen het vmbo (leerjaar 3 en 4) aanbieden in Burgum. Na twee jaar moeten leerlingen, die binnen het vmbo een beroepsgerichte leerweg gaan volgen naar een school uit de regio. Dat kan een locatie van Singelland in Drachten of Surhuisterveen zijn, maar dat hoeft niet. Datzelfde  geldt ook voor leerlingen die vwo onderwijs volgen. Leerlingen die een opleiding volgen binnen de theoretische leerweg en havo kunnen op Singelland Burgum hun diploma halen. 

Binnen de havo stroom werken we samen met CSG Liudger Burgum. De eerste drie leerjaren volgen de leerlingen onderwijs op de ‘moeder’ locatie. Om in de bovenbouw alle profielen aan en zo veel mogelijk keuze te bieden, hebben beide scholen elkaar nodig. In leerjaar 4 komen de leerlingen van beide scholen samen in het direct achter Singelland gelegen HAVOtop gebouw. Daar doen ze examen.
 

Les op niveau

 

Brede ontwikkeling

Voor elke school is het opleiden voor een diploma een belangrijk doel. Maar voor ons is het bijbrengen van kennis en vaardigheden niet het enige. Een leerling heeft meer nodig dan alleen maar kennis en vaardigheden om zijn weg te vinden en zich staande te houden in een complexe maatschappij. Een brede persoonlijke ontwikkeling vinden wij dan ook belangrijk. 

Burgerschap

Het vak Burgerschap maakt bij ons deel uit van het curriculum. Onderwijs beperkt zich niet alleen tot de schoolmuren van het schoolgebouw. We halen de maatschappij ook in de school. Voorbeelden hiervan zijn ouders die iets vertellen over hun werkzaamheden, een bezoek aan het gemeentehuis of het parlement in Den Haag, het overbruggen van de afstand tussen dorp en stad door een op stapel staande uitwisseling met een school in Amsterdam. 

Maatschappelijke stage

Leerlingen leren ook buiten de school en dat stimuleren we door de verplichting om 30 uur Maatschappelijke stage te lopen. Zij kunnen zelf op zoek gaan naar stageplekken die bij hen passen. Veel leerlingen kiezen bijvoorbeeld voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij hun sportclub of assisteren bij lessen op hun oude basisschool. Naast het ontwikkelen van vaardigheden, die in het onderwijs niet of zijdelings aan bod komen, ervaren ze ook dat het doen van vrijwilligerswerk veel voldoening kan geven. 

Plusdocument

Iedereen vindt het fijn om waardering te krijgen. Dat werkt stimulerend. Leerlingen die kunnen aantonen dat ze buiten het programma om extra activiteiten hebben ondernomen en kennis en vaardigheden hebben opgedaan, komen in aanmerking voor een Plusdocument bij hun diploma. De leerling is hier zelf verantwoordelijk voor. De leerling moet via een (reflectie)verslag of portfolio aantonen wat hij/zij heeft gedaan en welke kennis en/of vaardigheden daarbij zijn ontwikkeld. De leerling staat er niet alleen voor. De coach van de leerling kan hem hierbij ondersteunen. 


 

Eigenaarschap

Leerlingen zijn eigenaar van hun onderwijsleerproces. Zij moeten het doen. Ze staan er natuurlijk niet alleen voor. Ze hebben ondersteuning nodig. Dit krijgen ze vanuit school en ook de ouders zullen hun bijdrage leveren. 
 

Mentoren en coaches

Om leerlingen goed te kunnen begeleiden werken we op Singelland Burgum met coaches en mentoren. De mentor, die ook vaak coach is van een deel van zijn mentorleerlingen, is verantwoordelijk voor het groepsproces en het informeren over schoolse zaken. De coach richt zich op de individuele leerling. Hij/zij begeleidt zijn/haar coach leerlingen en voert, afhankelijk van de leerling, naast de informele gesprekken, minimaal één keer per vier á vijf weken een coachgesprek. Elk jaar starten we met een startgesprek, waarin de leerling zijn eigen doelen stelt. In de vervolggesprekken zijn de doelen, de resultaten en het welbevinden vaak de gesprekspunten.

De ouders en/of verzorgers spelen ook een belangrijke rol in het leerproces van de kinderen. Wij vinden het dan ook belangrijk hen erbij te betrekken. Dat doen we niet alleen als we ons zorgen maken over de voortgang van de ontwikkeling. Tenminste twee keer per jaar, in december en maart, nodigen we de leerling en zijn/haar ouders uit om aan te schuiven bij een coachgesprek. 

In principe heeft de leerling in de coachgesprekken de leiding. Er zijn leerlingen die helemaal zelfstandig hun weg vinden. Velen hebben echter begeleiding nodig. De prefrontale cortex is pas volledig ontwikkeld rond het 24e levensjaar. De coach moet zijn coachstijl daarbij aanpassen: loslaten als het kan, meer sturen als het moet.

Agendabeheer

In een complexe maatschappij is goed kunnen plannen en overzicht bewaren van wezenlijk belang. Leerlingen moeten leren hun eigen agenda te beheren. De één plant in zijn hoofd, de ander met een papieren agenda of  liever digitaal. Bij het leren plannen willen wij, zoals bij alle kennis en vaardigheden, aansluiten bij wat ze geleerd hebben op het basisonderwijs en afstemmen op wat door het vervolgonderwijs wordt verwacht. 

Toetsen is meer dan een cijfer geven

Bij een leven lang leren past zelfreflectie. Heb ik het goede gedaan en op een goede manier? Heb ik geleerd van de dingen die goed zijn gegaan en die ik moet borgen? Zijn er zaken fout gegaan en had ik die anders aan moeten pakken? Dat zijn vragen die men zichzelf steeds moet stellen.
Op Singelland Burgum hebben we een ontwikkeling in gang gezet waarbij we minder summatief willen toetsen (toetsen voor een cijfer en het rapport) en meer formatief. Bij formatief handelen ondersteunen we leerlingen in het inzicht krijgen in de kwaliteit van hun werk en het leren van hun fouten. 

 

Maatwerk

Elke leerling moet zich op Singelland Burgum optimaal kunnen ontwikkelen. Aangezien elk individu uniek is, vraagt dat een persoonlijke benadering. 
In een klas met 30 leerlingen is dat lastiger dan in een klas van 16. Vandaar dat een klassikale aanpak, zeker bij de instructie van een nieuw onderwerp, soms efficiënter is.
Klassikaal als het kan, in een klein groepje of individueel als het moet.

Leerlingbegeleiding

Singelland Burgum heeft de leerlingbegeleiding uitstekend op orde. Binnen de leerlingbegeleiding onderscheiden we drie ondersteuningsgebieden:
Studiebegeleiding
Hierbij gaat het vooral om leren leren. De vakdocent is hier in eerst instantie verantwoordelijk voor. Daarnaast wordt er ook in mentorlessen aandacht aan studiebegeleiding besteed. 
Sociaal- emotionele begeleiding
De coach speelt hier een grote rol bij de begeleiding van de individuele leerling, de mentor bij het groepsproces.
Keuzebegeleiding
Voortgezet onderwijs is geen eindonderwijs. Leerlingen moeten daarna nog een MBO of HBO opleiding volgen. De keuze in opleidingen is groot en voor veel leerlingen onoverzichtelijk. In mentorlessen worden ze via de methode Tumult voorbereid op het maken van de juiste keuze. De decaan is bij de keuzebegeleiding de spin in het web. Kan een leerling na de beroepskeuze lessen nog geen keuze maken dan kan de decaan ondersteuning bieden. 


De ondersteuning moet zoveel mogelijk worden afgestemd op de individuele behoeftes. Vandaar dat er vaak in kleine groepjes of individueel wordt gewerkt. Voorbeelden van ondersteuning in kleine groepjes zijn dyslexiebegeleiding, leerwegondersteuning, weerbaarheidstrainingen faalangstreductietraining.

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school is wettelijk verplicht minimaal één keer in de vier jaar een schoolondersteuningsprofiel op te stellen waarin de school heeft vastgelegd welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Met dit schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene lezen welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod onze school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast kunt u het ondersteuningsaanbod van de diverse scholen in de regio onderling vergelijken.


Als u uw kind/leerling bij Singelland Burgum aanmeldt, onderzoekt de school vervolgens de plaatsingsmogelijkheden. Per leerling wordt daarover door de schooldirectie een zorgvuldig afgewogen besluit genomen. Voor vragen over ondersteuning op de school, aanmelding en toelating kunt u contact opnemen met Piet Swart.


Ons schoolondersteuningsprofiel is met zorg en aandacht opgesteld door de schooldirectie van deze schoollocatie. De ouders, docenten en leerlingen in de Medezeggenschapsraad hebben voorafgaand aan de vaststelling advies gegeven over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel. 

Het schoolondersteuningsprofiel is voor het laatst bijgesteld op: 15 oktober 2018.

Talenturen/ keuzewerktijd

Leerlingen verschillen in aanleg voor talent. De één is meer exact aangelegd en heeft geen moeite met wiskunde of natuurkunde. Andere leerlingen zijn taalvaardig en hebben meer moeite met de exacte vakken. Om leerlingen op maat te bedienen hebben we talenturen op het rooster staan. Deze talenturen worden deels ingezet voor keuzewerktijd. Leerlingen kunnen zelf inschrijven als ze behoefte hebben aan extra ondersteuning in een bepaald vak. Als een leerling zijn verantwoordelijkheid niet neemt, kan hij/zij door een docent of op verzoek van de ouders verplicht worden te komen. Daarnaast zijn de talenturen ook geschikt voor het volgen van allerlei trainingen. Hierdoor hoeven de deelnemers aan die training geen lessen te missen of de training in hun vrije tijd te volgen. 

Digitaal onderwijs en blended learning

Singelland Burgum was één van de eerste scholen in de regio die ging werken met ‘alle leerlingen een device’. Dit schooljaar is dat nog de iPad, maar waarschijnlijk stappen we schooljaar 2021-2022 over op een Chromebook. Digitaal onderwijs heeft als groot voordeel dat leermiddelen altijd up to date en snel beschikbaar zijn. Differentiatie (rekening houden met verschillen) is daardoor eenvoudiger. Bovendien kan de docent zijn leerlingen m.b.v. een dashboard beter volgen en is zijn arsenaal aan werkvormen enorm uitgebreid. Voor de leerlingen is daardoor de boekentas veel minder zwaar. Aan de hand van uitleg in de methode (filmpjes, helpteksten ed.) kunnen leerlingen ook thuis de uitleg nog eens bekijken of lezen.
Aangezien we ons bewust zijn dat langdurig kijken naar en het lezen vanaf een scherm niet prettig is, zijn we ons aan het oriënteren op Blended learning. Hierbij trachten we de voordelen van digitaal onderwijs en het werken met boeken te combineren, waardoor het onderwijs nog effectiever wordt.  

Flexibel rooster

De talenturen zijn een voorbeeld van flexibilisering van het rooster. Een werkgroep binnen onze school is zich aan het oriënteren hoe wij in de toekomst door meer flexibiliteit in het rooster nog meer maatwerk aan leerlingen kunnen bieden. 

De maatschappij is altijd in ontwikkeling, Singelland Burgum ontwikkelt mee.
 

Veelgestelde Vragen

Wanneer weet ik in welke klas mijn zoon of dochter komt?

Voor de zomervakantie ontvangt uw zoon of dochter een brief met daarin de uitnodiging om alvast kennis te maken met de mentor en de coach. Dit is het eerste moment waarop hij of zij kennis maakt met de klas.

Hoe moet ik mijn zoon of dochter aanmelden?

U kunt uw kind aanmelden via het formulier op de website of bij de huidige juf of meester van uw kind.

Wat is opstromen?

Opstromen leggen we uit aan de hand van een voorbeeld: Uw kind heeft een Theoretische Leerweg advies gekregen van de basisschool. Doordat uw kind goede cijfers haalt en uiteindelijk voldoet aan de opstroom criteria, wordt hij of zij besproken tijdens de rapportvergadering en wordt er gekeken of uw kind kan opstromen naar havo

Wanneer kan mijn kind opstromen?

Er zijn drie momenten in het schooljaar dat uw kind kan opstromen, deze drie momenten zijn na de rapportvergaderingen.

Hoe is de dyslexie begeleiding bij jullie geregeld?

De leerlingen krijgen wekelijks begeleiding in kleine groepjes en ze krijgen extra tijd bij toetsen. Bij de moderne vreemde talen wordt er minder gelet op spellingsfouten en ons device biedt extra ondersteuning voor kinderen met dyslexie.

Hoe ziet mijn eerste lesweek er uit?

De eerste schoolweek na de zomervakantie staat in het teken van kennismaken. Je gaat dus wel écht naar school maar hebt nog niet echt  les. Kennismaken doe je met je mentor, je coach, je klasgenoten en met de school.

Hoe ziet mijn lesrooster eruit?

Bij ons op school is een lesuur 45 minuten. Als je het eerste lesuur naar school moet, begin je om half 9.

Hebben jullie lesuitval? En hebben mijn kinderen dan ook tussenuren?

We proberen het lesuitval te beperken door een andere docent in te laten vallen voor een docent die ziek is.

Wanneer is de open dag en waar vind ik deze informatie?

Deze informatie vindt u op de website van Singelland Burgum

Kan ik ook aangeven bij wie ik graag in de klas zou willen?

Je kunt het aangeven op het aanmeldformulier, we doen ons best om hier rekening mee te houden.

In welke klas kom ik na de zomervakantie?

Je ontvangt van ons een uitnodiging om voor de zomervakantie alvast kennis te maken met je coach, mentor en klasgenoten. En dan weet je voor de zomervakantie al bij wie je in de klas komt in het nieuwe schooljaar.

Kan ik een keer op school komen kijken?

Natuurlijk! Je bent van harte welkom, stuur een mail naar h.vanderlaan@singelland.nl of neem telefonisch contact met ons op via (0511) 45 02 10 en dan maken we een afspraak.

 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Gezonde schoolkantine

HAVOtop

HAVOtop

Vanaf leerjaar 4 kun je, samen met leerlingen van CSG Liudger, kiezen voor de HAVOtop. Het gebouw van de HAVOtop staat naast Singelland Burgum. 

Naar havotop.nl

Singelland Burgum in het jeugdjournaal

Singelland Burgum kwam in juni van 2020 in het jeugdjournaal. Leerlingen van groep 8 kregen les op onze school.

 

Schoolgids

Hier leest u alles wat u over Singelland Burgum wilt weten!

Bekijken