Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Schoolgids

Schoolgids 2023-2024

Welkom op Singelland Burgum

edith van het woutWij zijn een kleine school met een breed onderwijsaanbod. Wij bieden niet alleen de Theoretische Leerweg (de vroegere mavo) en de havo vanaf leerjaar één tot en met het laatste jaar aan, maar ook de onderbouw voor basis, kader en vwo. Wij Singellanders zijn trots op onze school, waar we het belangrijk vinden dat iedereen zichzelf mag zijn. Inmiddels volgen meer dan 300 leerlingen onderwijs op het vmbo, onderbouw havo of de HAVOtop (bovenbouw) bij ons. "Het is een kleine en fijne school, waar iedereen elkaar kent", vertelt een van de leerlingen uit klas 1. "Bij de overstap van groep acht naar de eerste klas, krijg je veel hulp van je coach en mentor", vult ze nog aan.  

Wat vinden wij belangrijk?

Zoals ik hierboven al noemde, vinden we het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn bij ons op school. We vinden het niet alleen belangrijk dat de leerlingen worden voorbereid op het behalen van het diploma, maar ook dat de leerlingen weerbaar zijn als ze na het voortgezet onderwijs voor een vervolgopleiding kiezen. Zelfvertrouwen van de leerlingen en eigenaarschap zijn twee onderdelen waar we veel tijd aan besteden in ons onderwijsprogramma. 

De vakken, ik zet even drie vakken in de schijnwerpers:

Het vak Art, Design & Technology is één van de vakken waar de leerlingen erg enthousiast over zijn. Dit is een combinatie van de vakken die eerder handvaardigheid, techniek en tekenen werden genoemd, en technologie. Niet alleen theorievakken, maar ook praktische vakken zijn erg belangrijk in onze huidige maatschappij. Een ander vak waar de leerlingen erg blij van worden is het vak Spaans. Voor een kleine school als Singelland Burgum, zijn wij trots op het feit dat we dit aan kunnen bieden, want Spaans wordt nog niet op heel veel scholen aangeboden. ‘Persoonsvorming en Burgerschap’ hebben wij in de vakken opgenomen. In de eerste klassen valt dit onder drie thema’s, waar alle vakken zich bij aansluiten. Hier is voor gekozen om vooral de link tussen de vakken duidelijk te maken. Op die manier leren leerlingen meer van de wereld buiten school en ook om een mening te formuleren en te beargumenteren. Wij gebruiken voornamelijk digitale leermiddelen, maar vanaf komend jaar ook meer met boeken. Onze leerlingen werken met behulp van een device. Het werken met een device is een van de vaardigheden die leerlingen nodig hebben om aan te sluiten in de 21e eeuw. Het is een uitdaging om in deze snel veranderende technologische maatschappij leerlingen voor te bereiden op een baan die er misschien straks niet meer is. Door leerlingen deze vaardigheden mee te geven, zullen ze goed kunnen functioneren in de toekomst. 

Talent in ontwikkeling

Zoals ons logo ook zegt willen we zoveel mogelijk ruimte bieden aan het ontwikkelen van talent met hoofd, handen en hart. Waar ligt jouw talent? En waar hou je van? Door zoveel mogelijk verschillende vakken aan te bieden, maken de leerlingen kennis met veel leergebieden om een betere keuze voor de toekomst te kunnen maken. 

Betrokken ouders

We hechten veel waarde aan de mening van ouders, daarom ontvangen ouders regelmatig een enquête. Er is ook een ouderraad en locatieraad, maar het makkelijkste is natuurlijk om bij vragen en/of opmerkingen direct contact op te nemen met een van onze medewerkers of met mij. Wij wensen jou, onze (toekomstige) leerling van Singelland Burgum, een fijn en leerzaam jaar toe! Wij hopen u als ouder/verzorger graag op school te ontmoeten! 

Met vriendelijke groet,

Edith van 't Wout
Schooldirecteur Singelland Burgum
T 0511-460210
E e.vantwout@singelland.nl

Direct naar het thema van je keuze:

Ziekte en Verzuim

‘Ik vertel u alles over als je afwezig bent’

fronnie van der walFronnie van der Wal, verzuimadministratie
T 0511-460210
@ f.vanderwal@singelland.nl

Te laat komen
Het kan voorkomen dat een leerling door omstandigheden te laat komt in de les. In dat geval haalt hij/zij een briefje bij de conciërge of bij diens afwezigheid bij de administratie. Met dit briefje krijgt de leerling toegang tot de les. Voor leerlingen die meer dan drie keer te laat komen, hanteren we een escalatieladder, waarin staat aangegeven welke stappen worden ondernomen. Bij de derde keer te laat, zonder goede reden, neemt de coach contact op met de ouders/verzorgers.

Ziekte

De ouder meldt de zoon/dochter bij voorkeur vóór 8.15 uur ziek. Als een leerling weer voldoende is hersteld en weer naar school kan, levert hij/zij een ‘beter meld briefje’ in, ondertekend door één van de ouders/verzorgers. Op dit briefje staat vermeld welke dag(en) de leerling ziek was en niet naar school heeft kunnen komen. Voor derde en vierdeklassers die een deel van het schoolonderzoek missen, is deze telefonische melding ’s morgens noodzakelijk. Om te voorkomen dat er kan worden gespijbeld, vindt er ‘s ochtends een absentiecontrole plaats. Bij niet goed te verklaren absentie worden de ouders/verzorgers gebeld. 
Wie in de loop van de dag ziek wordt, meldt zich bij de conciërge en bij diens afwezigheid de administratie om naar huis te bellen, zodat ouders weten dat zoon/dochter naar huis zal komen. Het is onze wettelijke plicht om voor elke leerling die langdurig ziek is te zorgen voor goed onderwijs. In zo’n situatie gaan we samen met de ouders/verzorgers bekijken óf en hoe we het onderwijs kunnen voortzetten. Hierbij kunnen we gebruik maken van digitale middelen en de kennis die op school ruimschoots aanwezig zijn. Daarnaast kunnen we bij langdurig verzuim de deskundigheid van een consulent onderwijsondersteuning zieke leerlingen inschakelen. Voor leerlingen opgenomen in een academisch ziekenhuis zijn dat de consulenten van de educatieve voorziening. Voor alle andere leerlingen betreft het de consulenten van de onderwijsbegeleidingsdienst.

Naast het volgen van onderwijs vinden wij het minstens zo belangrijk dat de leerling in deze situatie contact blijft houden met de klasgenoten en de leerkracht c.q. mentor/coach. De leerling moet weten en ervaren dat hij/zij ook dan meetelt en erbij hoort. Door het inzetten van de hedendaagse digitale mogelijkheden kan de leerling, als hij/zij ertoe in staat is, op afstand deelnemen aan de lessen. Meer informatie is op te vragen bij de leerjaar- of ondersteuningscoördinator of op de website van de onderwijsbegeleidingsdienst, www.cedin.nl en op de website van Ziezon, www. ziezon.nl, het landelijk netwerk Ziek Zijn en Onderwijs.

Verlof vragen van geregeld schoolbezoek
In Nederland kennen we leerplicht. Kinderen moeten naar school. Er zijn situaties waarbij ontheffing kan worden aangevraagd. Te denken valt aan het bezoeken van een arts, tandarts of specialist. Dit moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. De aanvraag loopt via de administratie. Daarnaast zijn er bijzondere redenen om verlof te mogen toekennen. Bijvoorbeeld een huwelijk, jubileum, andere gewichtige omstandigheden of extra vrije dag(en), als de aard van het beroep van de ouders/verzorgers het onmogelijk maakt om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Dit verlof moet tenminste vier weken voorafgaand aan de gebeurtenis schriftelijk worden aangevraagd bij de directeur.

Leren op Singelland Burgum

'Ik vertel u alles over leren op Singelland Burgum'

piet swartPiet Swart, teamleider
T 0511-460216
@ p.swart@singelland.nl

Het onderwijsaanbod op Singelland Burgum

 

onderwijsaanbod Singelland Burgum
Onderwijsaanbod Singelland BurgumLeerlingen zijn zelf eigenaar van eigen leerproces/coaching
Een belangrijk doel van onderwijs is leerlingen voor te bereiden op een volwaardige deelname aan de maatschappij. De maatschappij verandert voortdurend en de leerlingen van nu zullen zich dan ook een leven lang moeten blijven ontwikkelen. 
De leerlingen moeten het zelf doen. Zij zijn eigenaar van het eigen leerproces. Ouders en wij als docenten kunnen en moeten hen daarbij ondersteunen.
Om leerlingen te laten beseffen dat zij als eerste verantwoordelijk zijn, hebben we binnen Singelland Burgum een startgesprek en twee coachgesprekken met de leerling en de ouders LOC gesprekken) ingevoerd.  
Met behulp van de coach /mentor stelt de leerling in de mentorlessen leerdoelen op en denkt hij na over hoe hij deze gaat realiseren. In een LOC gesprek bespreekt hij/zij deze met zijn/haar ouders/verzorgers en de coach. De leerling geeft aan hoe hij/zij het gaat aanpakken en welke hulp daarvoor nodig is van zijn ouders/verzorgers en school. Bij een volgend coachgesprek met ouders worden deze geëvalueerd en doelen eventueel bijgesteld. De leerling heeft de regie in dit gesprek. 
De gesprekken vinden op school plaats in september, december en maart.  
Om leerlingen bij het realiseren van hun doelen goed te kunnen begeleiden hebben we in het rooster coach tijd gereserveerd. Elke leerling heeft een docent als coach toegewezen gekregen. In de periodes tussen de start- en LOC gesprekken kijkt de leerling met zijn coach naar de vorderingen die zijn gemaakt. Indien nodig worden doelen bijgesteld.

Leerlingbegeleiding 
Elke leerling moet zich optimaal kunnen ontwikkelen. Aangezien ieder mens uniek is, ontwikkelt ieder zich op zijn eigen manier. Op Singelland Burgum houden we rekening met deze verschillen en proberen we iedere leerling op maat te bedienen en te begeleiden. De leerlingbegeleiding is drieledig:

Studiebegeleiding 
De vakdocent is als eerste verantwoordelijk voor het ontwikkelen van studievaardigheden. Naast zijn vakinhoud moet in de lessen ook aandacht worden besteed aan ‘leren leren’.  

Sociaal emotionele begeleiding
De mentor is op klasniveau en de coach op leerlingniveau verantwoordelijk voor deze vorm van begeleiding. Het gaat bij sociaal emotionele begeleiding vooral om welbevinden. Een leerling moet goed in zijn vel zitten om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. 
De klassenmentor heeft als taak het groepsproces te begeleiden en is verantwoordelijk voor een positief en veilig leerklimaat. De klassenmentor is tevens coach van een groot deel van de leerlingen uit de mentorklas. De coach richt zich op het welbevinden van de individuele leerling en de studieresultaten.

Keuzebegeleiding
Leerlingen in de onderbouw ontwikkelen zich breed. Door het brede aanbod ontdekken ze waar ze goed in zijn en waar hun interesses liggen. Naarmate het leerproces vordert, gaan ze zich door het kiezen van profielen steeds meer specialiseren. Uiteindelijk kiezen ze tijdens (bij basis en kader na het tweede leerjaar) of na afronden van het vmbo of havo een beroepsopleiding. Havo leerlingen kunnen ook  kiezen verder te gaan op het vwo.
Voor veel van onze leerlingen is dit een moeilijk proces en is een keuze maken vaak lastig. Vandaar dat we ook aandacht besteden aan loopbaanbegeleiding (LOB).
De mentor begeleidt dit proces in eerste instantie. Als de leerling er met die hulp nog niet uitkomt, is de decaan aanwezig om de leerling te begeleiden naar een goede keuze.  

Talenturen
Op Singelland Burgum werken we met talenturen. In deze uren werken leerlingen klasdoorbrekend aan vakken waar ze nog extra hulp voor kunnen gebruiken, maken ze huiswerk omdat ze er thuis niet toe komen, verdiepen ze hun kennis van een vak, krijgen ze trainingen aangeboden en vindt begeleiding in kleine groepjes plaats. De uren zijn facultatief. Leerlingen kunnen voor een periode van 7 á 8 lessen keuzes maken en zijn als ze gekozen hebben verplicht om te komen. De coach en de vakdocenten kunnen ook leerlingen inschrijven en verplichten om de lessen te volgen. Tijdens de talenturen vinden ook af en toe de coachgesprekken plaats. De talenturen zijn ingeroosterd op dinsdag, tijdens het zesde uur, en op maandag, woensdag en donderdag, tijdens het eerste uur. 

Praktijkgericht programma
In schooljaar 2023-2024 gaan we in leerjaar 3 vmbo T twee keer een week een pilot draaien met een praktijkgericht vak. Belangrijke motieven voor het eventueel invoeren van een praktijkgericht vak zijn: 
- het verkleinen van de kloof tussen school en maatschappij
- het verbeteren van de loopbaanbegeleiding
- het vergroten van algemene vaardigheden, zoals samenwerken, organiseren, analyseren en presenteren
- het soepeler laten verlopen van de overstap naar het mbo
- het vergroten van de motivatie 

Het uiteindelijke doel is het invoeren van de Nieuwe Leerweg in het vmbo met ingang van schooljaar 2024-2025.
In het praktijkgerichte vak wordt gewerkt aan concrete opdrachten, verstrekt door bedrijven, instellingen en organisaties uit de omgeving. Deze opdrachten worden ook daadwerkelijk uitgevoerd. 

Dagelijks reilen en zeilen

'Ik vertel u alles over het dagelijks reilen en zeilen'

fronnie van der walFronnie van der Wal, conciërge
T 0511-460210
@ f.vanderwal@singelland.nl

Bereikbaarheid
Singelland Burgum is goed bereikbaar. Vanuit de verschillende richtingen zijn de routes naar Burgum voorzien van fietspaden. Over het algemeen is de school vanuit de omliggende dorpen goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Bushaltes zijn op 5 minuten loopafstand van school. 

Kantine
De kantine is de ruimte waar de leerlingen ‘s ochtends worden ontvangen en in pauzes en spaarzame tussenuren verblijven. De kantine is gedurende de gehele schooldag toegankelijk. De conciërge is de persoon die deze ruimte beheert en toezicht houdt.

Gezonde school
De school mag zich Gezonde school noemen. We zijn in het bezit van twee vignetten:  Roken, alcohol en drugspreventie en Voeding. Om het vignet Roken en alcohol en drugspreventie te verkrijgen hebben we moeten aantonen  dat we hier in onze lessen aandacht aan geven en in ons schoolbeleid hebben opgenomen hoe wij hiermee omgaan. We hebben het genotmiddelen reglement ge-update.

Sinds januari 2021 is Singelland Burgum in het bezit van de Zilveren schaal Gezonde schoolkantine van het Voedingscentrum. Deze schaal hebben we verdiend, doordat we in de kantine tijdens de lunchpauze een verkooppunt hebben ingericht waar leerlingen in het kader van de Gezonde school voornamelijk gezonde voedingswaren kunnen kopen. Daarnaast is er in de kantine een watertappunt geïnstalleerd en krijgen alle leerlingen bij de start op Singelland Burgum een dopper.  Een gezonde kantine is één van de eisen voor het vignet Voeding. Andere eisen zijn educatie over voeding, inzicht in voedingsgewoonten en gewicht van leerling. Verontrustende signalen worden besproken en opgepakt in het ondersteuningsteam. Leerlingen en ouders zijn betrokken bij het maken van beleid t.a.v. voeding en gewicht. 

Bibliotheek en Open Leercentrum (OLC)
In de bibliotheek is een collectie boeken aanwezig, waaruit de leerlingen gratis kunnen lenen. Dit kan in opdracht van een docent of uit eigen belangstelling. Er zijn verhalende boeken in het Nederlands, Fries, Spaans en Engels op allerlei niveaus. Daarnaast zijn er over allerlei onderwerpen informatieve boeken. In totaal mogen vijf boeken per keer worden geleend. De uitleentermijn is drie weken, maar meestal is verlenging wel mogelijk. Bij te laat inleveren moet boete worden betaald (€ 0,10 per dag). Bij beschadiging of vermissing van het geleende moet een schadevergoeding worden betaald. De tijden waarop je in de bibliotheek terecht kunt voor het lenen van boeken, worden nog bekend gemaakt. 
In de bibliotheek zijn werkplekken ingericht waar leerlingen in tussenuren kunnen werken. Om goed te kunnen werken is een rustige omgeving nodig. Vandaar dat we hier een stilteruimte van hebben gemaakt.

Nieuws en regels

Handtekening van de directeur
Het komt soms voor dat een ouder of leerling een handtekening van de directeur nodig heeft. Leerlingen kunnen hiervoor terecht bij de administratie. Dat geldt ook voor een inschrijvingsverklaring van de school.

Nieuws
Bij de start van het schooljaar krijgen ouders een ‘koelkastflyer, met daarop informatie over de eerste schooldag van het nieuwe jaar, de data van de ouderavonden en de schoolvakanties, de adresgegevens van school en de e-mailadressen van personeel met bijzondere taken. Voor elk leerjaar wordt er in het begin van het schooljaar een informatieve ouderavond georganiseerd. Daarnaast worden ze in leerjaar 1 drie en in de overige  leerjaren twee keer door de leerlingen uitgenodigd voor een Leerling- Ouder- Coachgesprek (LOC gesprekken). Voor elke vakantie krijgen ouders een Nieuwsflits, met daarin onder andere het programma van de komende periode tot de volgende vakantie. Om ouders goed van dienst te kunnen zijn, vragen we het juiste e-mailadres in Magister in te vullen. Dit kan in het ouderportaal op de daarvoor bestemde plaats (kies na inloggen voor het tandwiel - rechtsboven achternaam). Via dit menu kunnen ouders e-mailadres en telefoonnummer zelf wijzigen (niet vergeten de wijzigingen op te slaan!).

Leefregels Singelland
Wat wij belangrijk vinden:
Onderstaande afspraken zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van Singelland. 
1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online én offline onacceptabel ! 
2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!  
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen. 
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven. 
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé informatie zoals geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat. 
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar erop aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school. 
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegen- gebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs

Mobiele telefoon
Het gebruik van mobiele telefoons is toegestaan in de school en op het schoolterrein. Wel gelden hiervoor bepaalde voorwaarden: 
- in de lokalen alleen met toestemming van de docent, anders heb je de telefoon uitstaan en in je kluisje; 
- je veroorzaakt geen overlast voor anderen. Leerlingen die zich niet aan deze afspraken houden lopen het risico dat hun apparatuur wordt ingenomen.

iPad en Chromebook regels
In leerjaar 1, 2 en 3 werken we met een Chromebook en in leerjaar 4 nog met een iPad. Deze devices zijn bedoeld voor schoolwerk. 

- Tijdens de lessen ben je alleen met schoolwerk bezig en  zonder toestemming van de docent niet met andere zaken zoals: spelletjes, Facetime, etc. 
- Zorg dat je device er netjes uitziet. 
- Verlies je device nooit uit het oog. 
- In de bibliotheek mag je op je device alleen met schoolwerk bezig zijn. 
- In de pauzes mag jij je device niet gebruiken in de kantine en de gangen.

Fotograferen en filmen op school
Zonder toestemming mag er niet gefotografeerd en gefilmd worden op school. Ook mogen zonder toestemming geen beelden op welke wijze dan ook gepubliceerd worden. In het begin van het schooljaar kunnen ouders/verzorgers via Magister aanvinken of ze hun toestemming verlenen om opnames van hun kind te gebruiken voor PR doeleinden.  

Wensen/klachten
Wensen en klachten met betrekking tot bovenstaande regels en afspraken kunnen altijd worden geuit tegenover de leerlingenraad, ouderraad of directie. Dat geldt ook voor de gang van zaken op school in het algemeen.

In beroep gaan tegen een straf 
Als een leerling vindt, dat hij onrechtvaardig is behandeld of dat hij ten onrechte of te zwaar is gestraft, kan hij voor bemiddeling contact opnemen met zijn coach en, als deze niet aanwezig is, een leerjaarcoördinator of de teamleider. 

Vuurwerk 
Voor het gebruik van vuurwerk op of bij school gelden de regels uit de gemeentelijke politieverordening. D.w.z.: het in bezit hebben, verhandelen en/of afsteken van vuurwerk is verboden. Bij overtreding van deze regel wordt door de schoolleiding aangifte gedaan bij de politie. Voor verdere regels wordt verwezen naar het leerlingenstatuut (zie www.singelland.nl). Bij vermoedens van aanwezigheid van vuurwerk kan een kluiscontrole plaatsvinden.

Persoonlijke bezittingen

Schade, wegraken van persoonlijke bezittingen e.d. 
Schade, die door leerlingen aan gebouw, inventaris e.d. wordt toegebracht, wordt op kosten van de ouders/verzorgers hersteld. De school is niet aansprakelijk voor het wegraken of beschadigd raken van het eigendom van de leerlingen. De leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun bezittingen. Geld en waardevolle spullen horen bij de eigenaar of in het kluisje.

Gymkleding en -schoeisel
Voor de gymlessen behoren leerlingen te beschikken over juiste gymkleding en gymschoenen. Wij vragen van de leerlingen de gymkleding op z’n minst één keer per week mee te nemen naar huis om te laten wassen. Door de week kan de gymkleding op school opgeborgen worden in de kluisjes (en niet aan de kapstokken).

 

Toetsen en Examens

'Ik vertel alles over toetsen en examens'

wilt dijkWilt Dijk, examensecretaris
T 0511-460210
@ w.dijk@singelland.nl

Toetsen en beoordeling

Toetsen zijn er niet alleen om de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en een cijfer te geven. Toetsen worden ook formatief (zonder beoordeling) ingezet en zijn er ook om van te leren. Door de uitwerking van de toetsen te analyseren, krijgen leerlingen en docenten inzicht in het beheersingsniveau van de stof en de (studie)vaardigheden. Docenten en leerlingen zien welke leerstof goed wordt beheerst en welke nog aandacht verdient. Daarnaast is de uitwerking van een toets een goed middel voor de docent om te gebruiken bij het reflecteren op zijn lesgeven.
Proefwerken moeten minimaal een week van te voren in Magister worden opgegeven, zodat de leerling voldoende tijd heeft om zich voor te bereiden. Een schriftelijke overhoring (so) hoeft niet van te voren te worden aangekondigd, maar dit is wel wenselijk. De regel is dat er niet meer dan één proefwerk per dag wordt gepland voor een klas. Er wordt gestreefd naar een maximum van vier proefwerken per week. Als het echt niet anders kan (vakkenpakketten/clusters, toetsweken, inhalen van gemiste toetsen), dan kan hiervan worden afgeweken. Op de eerste dag na een vakantie (zomer, herfst, kerst, voorjaar, mei) worden geen toetsen gegeven. De docent heeft tien werkdagen om het gemaakte werk na te kijken en, indien van toepassing, te voorzien van een cijfer en deze in Magister te zetten.

Indien leerlingen en/of ouders vragen hebben over een gegeven toets, dan kan de docent van het betreffende vak worden gevraagd uitleg te geven. Heeft een ouder ook na het contact met de docent een onbevredigend gevoel , dan kan in eerste instantie de coach van de leerling en daarna de leerjaarcoördinator of teamleider een bemiddelende rol vervullen. Bereiken de betrokkenen uiteindelijk geen overeenstemming, dan kunnen de ouders bezwaar aantekenen bij de schooldirecteur. 
  
Examenreglement
Het examenreglement staat onder downloads op de website.

Geldig identiteitsbewijs
Bij aanmelding van een leerling vragen we van de leerling altijd een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Het is belangrijk om de persoonsgegevens juist in te voeren, aangezien het bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) alleen dan wordt geaccepteerd. 

Examenuitslagen
Voor een overzicht van onze examenuitslagen verwijzen wij u naar www.scholenopdekaart.nl. Typ ‘Singelland’ in en u kunt per school onze resultaten bekijken.

 

Geldzaken

'Ik vertel u alles over wat met geld te maken heeft'

henri reitsmaHenri Reitsma, financiële administratie
T 0511-460210
@ h.reitsma@singelland.nl

Vrijwillige ouderbijdrage 
Singelland Burgum staat midden in de samenleving. Leerlingen leren binnen en buiten de school. Kwalitatief goed onderwijs vraagt meer dan alleen maar leren vanuit boeken of vanaf devices. Om goed onderwijs mogelijk te maken en leerlingen zich breed te laten ontwikkelen, vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Deze gelden worden besteed aan het organiseren van Schoolactiviteiten zoals schoolreizen, excursies, culturele activiteiten (bijvoorbeeld toneeluitvoeringen en cultuurdagen), workshops, practica, materialen voor de kunstvakken, activiteiten rond feestdagen en bij einde schooljaar, etc.. Voor deze kosten krijgen we geen vergoeding van de overheid.  Het niet kunnen of willen betalen van de vrijwillige bijdrage betekent niet dat uw kind niet deel kan nemen aan de schoolactiviteit. In die situatie zoeken we altijd naar een passende oplossing. Schoolactiviteiten kunnen in principe doorgaan wanneer minimaal 85% van de kosten via de vrijwillige ouderbijdragen wordt gedekt. School inventariseert vooraf of dit percentage gehaald wordt. 

Device 
Devices zoals een iPad en Chromebook zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Wij hebben in een vroeg stadium besloten de leerling voor te bereiden op een digitale samenleving. We hebben dan ook al een jarenlange ervaring met het leren en werken met een device. O.a. via het device zijn leermiddelen beschikbaar. Daarnaast bieden vakken ook boeken aan.

In leerjaar 1, 2 en 3 wordt een Chromebook als hulpmiddel bij de lessen gebruikt. Voor de aanschaf van een Chromebook wordt met Signpost en The Rent Company samengewerkt. Beide bieden voor een beperkt maandelijks bedrag een Chromebook, beschermhoes en een verzekering aan. Het is mogelijk om te kiezen tussen een huurkoopcontract van 36 of van 48 maanden.

Financiële ondersteuning 
Samen voor alle kinderen 
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, ga dan naar de website: www.samenvoorallekinderen.nl

Verzekering   
Voor alle leerlingen is een collectieve onderwijspakketpolis afgesloten. In de pakketpolis zijn o.a. de volgende verzekeringen opgenomen: inzittendenverzekering (SVI), doorlopende reisverzekering, geneeskundige kosten, annuleringsverzekering en ongevallenverzekering.

De doorlopende reis - en annuleringsverzekering is van kracht tijdens school en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband (mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen) en reizen in verband met door de school georganiseerde stages. De collectieve ongevallenverzekering is voor de leerlingen van kracht gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug. Het is van groot belang om een ongeval, waarbij lichamelijk letsel is geleden en waarvoor geen of onvoldoende andere vergoeding zal worden toegekend, binnen 2x24 uur te melden bij de administratie van de school. 

Aansprakelijkheid bij schade en diefstal 
Indien een leerling schade berokkent aan het schoolgebouw, meubilair en dergelijke, wordt de leerling hiervoor aansprakelijk gesteld. Schade die een leerling aan anderen en aan de school toebrengt, komt geheel voor rekening van de leerling/ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers wordt geadviseerd dit risico te verzekeren door het afsluiten van een WA verzekering. 
Geen enkele verzekeringsmaatschappij is bereid om tegen een redelijk tarief met een school een verzekering af te sluiten betreffende schade aan of ontvreemding van eigendommen van leerlingen. Hierbij valt te denken aan kleding, (brom)fietsen, telefoons e.d. Indien ouders/verzorgers dit wensen, dienen zij dit risico zelf te verzekeren. 
Ter voorkoming van diefstal en het verliezen van eigendommen biedt Singelland een afsluitbaar kluisje. Singelland kan bij diefstal/vermissing niet aansprakelijk gesteld worden.

Licenties voor methodes
Voor het schooljaar 2023-2024 krijgen de scholen rechtstreeks een bijdrage van het ministerie, zodat de ouders voor licenties van boeken niet hoeven te betalen. Het gaat hierbij om al het materiaal dat voor een specifiek leerjaar nodig is en inhoudelijk is gericht op informatieoverdracht in onderwijssituaties. Hieronder vallen dus geen zaken die meerdere jaren meegaan of in het bezit van leerlingen komen zoals woordenboeken, rekenmachine, specifieke kleding of materialen en atlassen.

Bedragen per leerjaar
 
Leerjaar 1 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Excursies/projecten 17,50 
Introductieprogramma 35,00 
Gebruiksvergoeding Chromebook* ongeveer 92,00 
Totaal ca. € 189,50

Leerjaar 2 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Excursies/projecten 17,50 (incl. excursie cultuurproject) 
Schoolreis 45,00 
Gebruiksvergoeding Chromebook* ongeveer 110,00 
Totaal ca. € 217,50

Leerjaar 3 vmbo
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00
Excursies/projecten 17,50
Kampeerdagen/schoolreis 155,00
Gebruiksvergoeding Chromebook* 110,00
Totaal € 327,50

Leerjaar 3 havo
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00
Excursies/projecten 17,50
Kampeerdagen/schoolreis 155,00
Gebruiksvergoeding Chromebook* 110,00
Totaal € 327,50

Leerjaar 4 vmbo
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00
Kerstmarkt Bremen (voor leerlingen met Duits in hun vakkenpakket) 30,00
Excursies/projecten 12,50
Bezoek parlement Den Haag 15,00
Gebruiksvergoeding iPad*/** 95,00
Totaal € 167,50 (€ 197,50 voor Leerlingen met Duits)

Leerjaar 4 havo
Vrijwillige Ouderbijdrage 60,00
Kluisje 8,50
CJP 5,00
Activiteit Nederlands 5,00 
Examen excursie aardrijkskunde/geschiedenis 15,00 
Gebruiksvergoeding iPad*/** 95,00
Buitenlandreis  360,00 
Totaal € 548,50

Leerjaar 5 havo 
Vrijwillige Ouderbijdrage 60,00                                                                                                                  
Kluisje 8,50 
CJP 5,00
Activiteit Nederlands 5,00                                                                                                     
Examen excursie 15,00
Praktische activiteit natuurkunde 9,00                                                                                
Praktische activiteit NLT 7,00
Totaal € 109,50

Noot:
Havo 5: Leerlingen met natuurkunde stralingspracticum € 9,00, 
Havo 5 Leerlingen met NLT Wetsus leskist € 2,00, reanimatie € 5,00 

* De bedragen voor de iPad/Chromebook worden apart gefactureerd
** Bedrag kan nog aangepast worden (afhankelijk van inkoopprijs)

In het begin van het schooljaar ontvangen ouders een factuur voor het te betalen bedrag. 

Facturering 
OSG Singelland maakt voor de facturering gebruik van het programma WIS Collect. Aan het begin van het schooljaar ontvangen ouders een e-mail van leerlingfacturen@singelland.nl met een link naar de eigen beveiligde betaalomgeving op de site van WIS Collect. Daar kunnen ouders aangeven welke kosten ze willen voldoen, betalingstermijnen instellen, facturen bekijken, printen en betalen. In deze video wordt de werking van WIS collect kort uitgelegdhttps://vimeo.com/133035617

Zelf aan te schaffen schoolbenodigdheden 
Naast de vergoedingen die de school vraagt voor een aantal zaken, dienen ouders ook zelf nog een aantal schoolbenodigdheden aan te schaffen. Het betreft hier voor alle leerlingen de volgende zaken: 
- gymkleding: shirt, korte broek en sportschoenen (geen zwarte zool); 
- schrijfmaterialen zoals pennen, potloden, passer, schriften; 
- een stevige tas (evt. met apart vak voor Chromebook/iPad); 
- rekenmachine voor wiskunde, na overleg met de wiskundeleraar.

Voortgang van de leerling

'Ik vertel u alles over de voortgang van de leerling'

anne johan sikkensAnne Johan Sikkens, mentor/coach
T 0511-460210
E a.sikkens@singelland.nl
 

Magister
Ouders en leerlingen kunnen via het administratiesysteem Magister van de school de actuele stand van zaken ten aanzien van de cijfers, rooster en absentie bekijken. Ouders ontvangen een code voor het programma ‘Magister’, waarmee ze toegang hebben tot het overzicht van de gegevens die betrekking hebben op hun kind. Voor een optimale ontwikkeling is het belangrijk dat leerlingen, ouders en school goed samenwerken. Goed geïnformeerd zijn is daarvoor essentieel. 
Wanneer ouders in het begin van het schooljaar inloggen in Magister (webversie en/of de app) krijgen zij een aantal vragen gesteld. Deze vragen zijn in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij vragen toestemming met betrekking tot o.a. het gebruik van beeldmateriaal van uw kind.

Rapportage en bevordering
Leerlingen en ouders/verzorgers hebben via Magister inzage in de behaalde resultaten. Het schooljaar is opgedeeld in drie periodes. Leerlingen krijgen drie keer per jaar aan het eind van een periode (december, maart en juni/juli) een rapport. Rapportcijfers worden vermeld met één decimaal achter de komma. Dit is het gemiddelde van alle tot dan toe behaalde cijfers. We werken dus met een voortschrijdend gemiddelde. De cijfers van de eerste periode tellen in leerjaar 1 minder zwaar mee dan die van de andere periodes. We hanteren daar een weging 1-2-2. We vinden dat deze leerlingen de kans moeten hebben om bij de start na de zomervakantie te wennen aan de andere vorm van onderwijs.. 

Voor het examentraject geldt een andere weging van cijfers. Daarvoor verwijzen wij u naar het Programma van Toetsing en Afsluiting (Magister/Studiewijzers/Burgum Examen/PTA). Het rapport in juni/juli is tevens het overgangsrapport. Tijdens de rapportvergadering voorafgaande aan het derde rapport wordt aan de hand van overgangsnormen bekeken of een leerling kan worden bevorderd naar het volgende leerjaar. De overgangsnormen staan voor ouders en leerlingen op de website. Leerlingen van klas 3 vmbo krijgen op het rapport twee cijfers: een gemiddeld cijfer van alle toetsen en een gemiddeld cijfer voor toetsen die voor het PTA meetellen en meegaan naar leerjaar 4. Voor de overgang naar leerjaar vier kijken we naar het gemiddelde van alle behaalde cijfers. 

Verblijfsduur in vmbo en havo
Bij een doorgaande leerlijn rondt een vmbo leerling zijn studie in vier jaar af; een havo leerling in vijf jaar. Het kan voorkomen dat een leerling door omstandigheden langer over zijn studie doet. De studieduur hebben we echter wel beperkt. We geven de voorkeur aan een doorgaande leerlijn en vinden een te groot leeftijdsverschil sociaal emotioneel niet wenselijk. Vandaar dat we de volgende regels hebben opgesteld:
1. Een leerling mag maximaal zes jaar over het vmbo en zeven jaar over de havo doen.
2. Een leerling mag één keer doubleren in de onder- en één keer in de bovenbouw (onderbouw vmbo = leerjaar 1 en 2, onderbouw havo is leerjaar 1, 2 en 3).
 
Ouderavonden 
Op een algemene informatieavond krijgen ouder(s)/verzorger(s) specifieke informatie over een leerjaar. De data van de ouderavonden worden in het begin van het schooljaar met behulp van een flyer met de ouders gedeeld. Van elke ouderavond zullen ouders te zijner tijd per email ook nog een uitnodiging ontvangen.

Leerling-Ouder-Coachgesprekken (LOC gesprekken)
Om leerlingen meer bewust te maken van het feit dat zij eigenaar zijn van hun eigen leerproces hebben we LOC gesprekken ingevoerd. Met behulp van de mentor stelt de leerling samen met zijn coach leerdoelen op en denkt hij na over hoe hij deze gaat realiseren. In een LOC gesprek bespreekt hij deze met zijn ouders en de coach. Hij geeft aan hoe hij het gaat aanpakken en welke hulp hij daarvoor nodig heeft van zijn ouders en school. Bij een volgend LOC gesprek worden de doelen geëvalueerd en eventueel bijgesteld. De L van leerling staat in het woord LOC bewust als eerste genoemd. Hij heeft de regie in dit gesprek. De gesprekken vinden op school plaats in september, december en maart. 
Om alle leerlingen voldoende aandacht te geven beperken we het aantal coach leerlingen per coach. Het streven is maximaal 15 leerlingen per coach. Omdat leerlingen zich ontwikkelen en zelfstandiger worden, wordt voorafgaand aan leerjaar  leerjaar 4 een schatting gemaakt over de intensiteit van het coachen. Het aantal te coachen leerlingen kan eventueel worden verhoogd. Bovendien zijn de LOC- gesprekken in dat jaar facultatief. Als de leerling zich niet inschrijft voor een LOC-gesprek wordt er een mail naar de ouders gestuurd met daarin de mededeling dat, als zij het nodig achten, ook zij zich met de leerling in kunnen schrijven.  

De mentor
De mentor is verantwoordelijk voor de klas in zijn geheel. In leerjaar 1, 2 vmbo en 3 havo  geeft de mentor een mentorles. Deze lessen zijn gericht op alle facetten van leerlingbegeleiding: studie-, keuze- en sociaal emotionele begeleiding. Het accent op het sociaal emotionele vlak ligt voornamelijk op het bewaken van een goed en veilig leer- en werkklimaat. De mentor is in leerjaar 1 t/m 3 tevens coach van maximaal 15 leerlingen uit zijn mentorklas. In klas 4 is dit afhankelijk van de intensiteit, zoals hierboven is weergegeven. 

Ondersteuning en Begeleiding

'Ik vertel je alles over ondersteuning en begeleiding'

karin de rouweKarin de Rouwe, ondersteuningscoördinator
T 0511-460210
E k.derouwe@singelland.nl

Schoolarts/sociaal verpleegkundige (GGD)
Aan de school is vanuit de GGD een schoolarts verbonden. In overleg met de leerjaarcoördinator c.q. het ondersteuningsteam kan deze schoolarts geraadpleegd worden of betrokken worden bij de oplossing van school gerelateerde problemen. Dit geldt ook voor de jeugdverpleegkundige. Daarnaast onderzoekt de jeugdverpleegkundige alle eerste klas leerlingen vmbo en de 2e klas havo leerlingen. In klas 3 vmbo wordt een vragenlijst afgenomen, de KIVPA. Met leerlingen die daarvoor in aanmerking komen volgen één of meer vervolggesprekken. Voor leerlingen uit alle klassen is er de mogelijkheid voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Leerlingen met vragen over hun gezondheid of welbevinden kunnen bij haar terecht. De jeugdverpleegkundige geeft advies en zoekt samen met de leerling naar een oplossing. De jeugdverpleegkundige heeft een geheimhoudingsplicht. De jeugdverpleegkundige van de school is Mevr. D Linthof of mevrouw H. Terpstra tel. 088-2299874. Mailen kan ook via d.linthof@ggdfryslan.nl

Ondersteuningsteams

Ondersteuningsteam smal (school)
Sinds vele jaren zijn er op de scholen van Singelland ondersteuningsteams ingesteld. Deze hebben tot taak alle vormen van leerlingbegeleiding te coördineren, te stimuleren en zo nodig uit te breiden. Het ondersteuningsteam legt en onderhoudt ook de contacten met instanties buiten de school zoals Jeugdhulpverlening, Jeugdteam en de GGD. Het Expertise Centrum Singelland (ECS) ondersteunt ondersteuningsteams in scholen en geeft advies t.a.v. leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het ondersteuningsteam op Singelland Burgum wordt gevormd door:

- mevrouw K.A. de Rouwe, ondersteuningscoördinator
- de heer H. van der Laan, leerjaarcoördinator leerjaar 1
- mevrouw K. Zoutsma, leerjaarcoördinator leerjaar 2
- mevrouw M. Luinstra, leerjaarcoördinator leerjaar 3 en 4

De meeste vragen en problemen komen bij het ondersteuningsteam via de coach. De coach maakt in voorkomende gevallen dan ook deel uit van het ondersteuningsteam. Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met bovengenoemde personen.    

Het ondersteuningsteam breed
Het ondersteuningsteam breed bestaat uit de ondersteuningscoördinator, leerling coördinatoren, een orthopedagoog, een medewerker van het gebiedsteam , de sociaal verpleegkundige/schoolarts, de consulent Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland, een vertegenwoordiger van de politie en de leerplichtambtenaar. Als de begeleiding op school ontoereikend is en de school zich handelingsverlegen voelt, kan een leerling na toestemming van de ouder/verzorger besproken worden tijdens dit overleg. Samen wordt gezocht naar interventies die gepleegd moeten worden om de leerling weer op het goede spoor te krijgen. Dit ondersteuningsteam vergadert gemiddeld genomen eens in de zes weken. 

Multidisciplinair overleg (MDO)
Leerlingen met een complexe hulpvraag, worden besproken tijdens een MDO, waarbij de ondersteuningscoördinator, een beroepskracht (schoolmaatschappelijk werk, sociaal verpleegkundige, schoolarts of leerlingbegeleider), ouders en leerling aanwezig zijn. Het MDO kan advies en/of eventueel aanvullend onderzoek aanvragen bij het samenwerkingsverband.

Ouderbetrokkenheid
Indien er een probleem omtrent een leerling opgelost moet worden is de betrokkenheid en medewerking van de ouders van groot belang. Daarom worden ouders voortdurend betrokken bij en geïnformeerd over de begeleiding.

Screening dyslexie
In het voortgezet onderwijs komen kinderen in aanraking met de moderne vreemde talen Engels, Duits en soms ook Spaans. Voor taalzwakke leerlingen, die op de basisschool door hun intelligentie nauwelijks problemen kenden met de taalverwerving, wil de verwerking van deze moderne vreemde talen soms wel problemen opleveren. Bij hen openbaart dyslexie zich dan pas. Dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben recht op extra faciliteiten, zoals: verlenging van de toetstijd, aangepaste normeringen en het gebruiken van gesproken tekst bij het verwerken van teksten. In het uiterste geval kunnen leerlingen zelfs dispensatie voor een moderne vreemde taal krijgen (geldt alleen voor vmbo). Wij willen leerlingen onderwijs op maat bieden. Vandaar dat we leerlingen die instromen in de eerste klas, gaan screenen op dyslexie. Leerlingen die uitvallen op de toets komen in een vervolgtraject, waarna in overleg met de ouders besloten kan worden tot een dyslexieonderzoek.

Remediale hulp
Al tijdens de basisschooljaren kunnen zich problemen voordoen die niet met één of twee extra lessen op te lossen zijn. Voorbeelden hiervan zijn: lees- en schrijfstoornissen, problemen met rekenen en ruimtelijk inzicht en faalangst. In het voortgezet onderwijs kan het nodig zijn een ingezet hulpprogramma te vervolgen. Ook kunnen nieuwe problemen gesignaleerd worden. Binnen ons team hebben we een deskundigheid opgebouwd, in het bijzonder op het gebied van dyslexie. Incidenteel kan ook een beroep worden gedaan op deskundigen van buiten de school. Ervaringen opgedaan op de basisschool worden aan ons doorgegeven en oefenprogramma’s kunnen bij ons worden voortgezet. Nieuwe problemen kunnen worden opgespoord en de remedial teacher zoekt middelen om die problemen op te lossen en/of weg te werken. De Talenturen zijn daar een ideale gelegenheid voor. Remediale hulp is geen oplossing voor alles, maar is wel een pijler van begeleidend onderwijs. De remediale hulp wordt voor onder- en bovenbouw gecoördineerd door de ondersteuningscoördinator.

Vertrouwenspersonen
Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst. Een sfeer waarin iedereen die op school is, zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd kan voelen.
Dit is zelfs een voorwaarde om goed te kunnen werken, leren, lesgeven enz. Er mag geen onderscheid gemaakt worden op grond van uiterlijk, huidskleur, taal, godsdienst, sekse, seksuele voorkeur, afkomst, handicap, politieke of andere overtuiging. In een goede sfeer is geen plaats voor discriminatie, racisme, intimidatie (bedreiging), seksisme, pesten en andere vormen van ontoelaatbaar gedrag.
Bij een goede sfeer horen geen ongewenste omgangsvormen. Toch kan iedereen wel eens met ongewenste omgangsvormen te maken krijgen.

Denk aan:
- kwetsende en vervelende grappen
- kleinerende of ongepaste opmerkingen
- teksten, foto’s, afbeeldingen, gebaren en voorwerpen die ongewenst zijn
- ongewenst aanrakingen of handtastelijkheden
- …………………………

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen daarvoor altijd terecht bij de coach, de mentor, iemand die vertrouwd voelt, de directie of, bij echt vertrouwelijke thema’s bij één van de vertrouwenspersonen bij ons op school. De vertrouwenspersonen op Singelland Burgum zijn:
- Mevr. A. Knol, e-mail: a.knol@singelland.nl
- Dhr. A.J. Sikkens, e-mail: a.sikkens@singelland.nl
Naast een gesprek over het voorval kan de vertrouwenspersoon je ook helpen bij het indienen van een klacht. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. 

Ook kan de leerling zich wenden tot de schoolverpleegkundige, die aan de school verbonden is. Zij is in dienst van de GGD Fryslân.
Het is nog onbekend wie deze taak in schooljaar 22-23 op gaat pakken. Zodra duidelijk is wie deze taak gaat vervullen, delen we dat met alle betrokkenen.   
De schoolverpleegkundige is regelmatig op school. Een gesprek op korte termijn kan via het ondersteuningsteam worden geregeld. Telefonisch is zij op de dienst bereikbaar: tel. (088) 22 99 444.

Karin de Rouwe
Ondersteuningscoördinator
T 0511 46 02 10
@ k.derouwe@singelland.nl

Attie Knol
Vertrouwenspersoon Singelland Burgum
T 0511 46 02 10
@ a.knol@singelland.nl

Anne Johan Sikkens
Vertrouwenspersoon Singelland Burgum
T 0511 46 02 10
@ a.sikkens@organisaties.nl

 

Meedenken en -praten

'Ik vertel je alles over meedenken en meepraten'
Nynke JansenNynke Jansen, leerling klas 3 havo

Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt jaarlijks uit en door de leerlingen gekozen en bestaat minimaal uit 5 en maximaal uit 11 personen. De raad wordt terzijde gestaan door een adviseur: een docent. De raad vergadert minstens 1x per maand en behartigt de belangen van de leerlingen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijv. huiswerk(leer)vrij, leerlingen feestavond, wensen m.b.t. inrichting van de school, sporttoernooien, etc. De namen van de leden van de raad worden jaarlijks gepubliceerd. De leerlingenraad is lid van het LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren).

Leerlingen Adviesraad
De leerlingen Adviesraad is een adviesorgaan. Leerlingen die hierin zitting hebben, worden eens in de zes weken door de directeur gevraagd advies te geven en wensen uit te spreken t.a.v. onderwijsbeleid. Leerlingen worden soms gevraagd deel te nemen aan de personeelsvergadering. We kiezen hiervoor om leerlingen mee te laten denken als het gaat om onderwijsontwikkeling.

'Op Singelland Burgum zijn de lijnen kort en iedereen wordt gezien en gehoord'

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad heeft als belangrijkste taak de zaken/onderwerpen die bij ouders leven, te bespreken. Daarnaast ondersteunt de MR het team bij activiteiten als bijvoorbeeld de Open Dag, diplomering, enzovoort. Naast het officiële kanaal “De MR” kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de school, zodra u denkt dat dit in het belang is van uw kind of van de leerling in het algemeen. De MR is tevens een inspraakorgaan waarin ouders, personeelsleden en leerlingen zitting hebben. De schooldirecteur is adviserend lid. Deze raad neemt beslissingen die de school direct aangaan. De Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) en de bestuurder worden daarna op de hoogte gebracht van de genomen beslissingen, waarna deze getoetst worden aan het GMR-reglement. De schoolraad kiest uit haar midden een voorzitter. De MR is bereikbaar via het telefoonnummer van de school: (0511) 46 02 10.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Onze school kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, zoals de wet dat voorschrijft. Onze GMR houdt zich o.a. bezig met:
- gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de school;
- overleg met de directie en personeel van de school over inhoudelijke ontwikkelingen;
- het geven of onthouden van instemming aan allerlei zaken betreffende het schoolbeleid.
De GMR wordt gevormd door ouders, personeelsleden en leerlingen van alle scholen van Singelland.

Buitenschoolse activiteiten

'Ik vertel je alles over buitenschoolse activiteiten'

lieke tacomaLieke Tacoma, leerling


De school in de maatschappij
Elke klas heeft een mentor en elke leerling heeft een coach. De mentor is verantwoordelijk voor het functioneren van de klas en geeft het mentoruur. Hij of zij zal proberen minimaal twee keer per jaar een activiteit met de klas te organiseren. De invulling van deze activiteit hangt vooral af van de wensen en de eigen inbreng van de klas. Gedacht kan worden aan een avondbezoek aan een zwembad, op een namiddag of avond naar het ijsstadion, een spelavond, bezoek aan een toneelvoorstelling, een filmavond, samen uit eten, een één- of meerdaagse schoolreis, bezoek aan tentoonstelling, excursie enz. De coach begeleidt een leerling individueel en is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt. Als het vakgerichte vragen betreffen, dan kan via de mail contact opgenomen worden met de vakdocent. Jaarlijks wordt een aantal sportdagen georganiseerd. Tevens zorgt de sectie lichamelijke opvoeding (LO) ervoor dat leerlingen kunnen deelnemen aan scholentoernooien.

Burgerschap
Burgerschap is bij ons een belangrijk thema. Hierbij draait het vooral om het ontwikkelen van een kritische houding t.a.v. maatschappelijke thema’s. Tijdens lessen en projecten belichten we deze van alle kanten en stimuleren we leerlingen op grond van argumenten eigen keuzes te maken. Aan deze lessen zijn vaak excursies gekoppeld of komen gastdocenten (vaak ouders) naar school.

Maatschappelijke stage
De leerling van nu is de vrijwilliger van de toekomst. We willen leerlingen laten ervaren dat vrijwillig iets betekenen voor anderen heel veel plezier kan opleveren en ook heel leerzaam kan zijn. Vandaar dat, nadat de verplichting om Maatschappelijke stage vanuit de overheid is losgelaten, we dit toch in ons onderwijsprogramma hebben gehouden. Leerlingen moeten in vier jaar 30 klokuren stage hebben gelopen. Ongeveer de helft daarvan mag gebruikt worden voor studie en beroepskeuze (loopbaanbegeleiding). 

Overzicht activiteiten

Introductie activiteiten start schooljaar
We vinden het belangrijk dat leerlingen zich snel thuis voelen bij ons op school. In de introductieweek van elk leerjaar organiseren we daarom activiteiten die gericht zijn op kennismaking en het groepsproces. Voor leerlingen van leerjaar 1 organiseren we in die week een speurtocht door de omgeving, nemen ze deel aan een verkeersmarkt om ze bewust te maken van de gevaren die ze, vaak fietsend, lopen in het verkeer en doen ze teamspelen en buitensporten, die gericht zijn op groepsvorming. In de overige leerjaren beginnen we ook met groepsactiviteiten gericht op het creëren van een positieve en plezierige groepssfeer.

Excursies
Leerlingen kunnen veel leren buiten school. Daarom nemen we deel aan een aantal vaste en jaarlijks ook aan incidentele excursies. Vaste excursies, die ingeroosterd zijn, zijn de techniekdag voor leerlingen van leerjaar 2, het bezoeken van de kerstmarkt in Bremen in leerjaar 3 en het parlement in Den Haag voor leerjaar 4. Daarnaast bezoeken leerlingen in het kader van loopbaanbegeleiding vervolgopleidingen.

Cultuur
Leerlingen krijgen een Cultureel Jongeren Paspoort (CJP), waarmee ze voordelig voorstellingen, concerten en musea kunnen bezoeken. Van deze gelden worden ook culturele activiteiten op school georganiseerd. Voorbeelden daarvan zijn de cultuurdagen, voorstellingen in het kader van de Gezonde school en het leren grenzen te stellen.

Sport
Een gezond mens in een gezond lichaam. Om je lichaam gezond te houden is het belangrijk bewust te eten en te drinken en voldoende te bewegen. Tijdens de gymlessen bieden we daarom ook een breed scala aan sportactiviteiten aan en besteden we daarnaast ook aandacht aan ‘leren over bewegen’ en het uitvoeren van (vrijwilligers)taken in de bewegingscultuur. Naast de reguliere lessen organiseren we sportdagen en sportoriëntatie, zodat leerlingen met verschillende sporten in aanraking komen en bewuste keuzes kunnen maken om een leven lang te blijven bewegen. Leerlingen assisteren daarnaast bij de organisatie van de Koningsspelen en sporttoernooien en kunnen dit laten meetellen voor hun Maatschappelijke stage. 
Om bewegen in de pauzes te stimuleren hebben we in de kantine een tafeltennistafel en op het plein een multicourt. In het multicourt kunnen ze voetballen en basketballen. Daarnaast zijn de jongerenwerkers in de grote pauze van donderdag en vrijdag aanwezig. Zij gebruiken spelletjes en organiseren activiteiten om zo informeel contact te leggen met de leerlingen. 

Schoolreizen en mentoractiviteiten
Na leerjaar 2 nemen we afscheid van leerlingen die een vmbo Basis- of Kaderberoepsgerichte opleiding gaan volgen en leerlingen die naar het vwo gaan.
Om de periode op Singelland Burgum op een mooie manier af te ronden wordt er voor dit leerjaar elk jaar een schoolreis georganiseerd. Vorig schooljaar zijn we naar watersportcentrum De Twirre in Earnewald geweest, waar leerlingen deelnamen aan diverse 'wateractiviteiten'. In leerjaar 3 gaan de leerlingen een week kamperen op Ameland. Centraal staat daarin zelfredzaamheid. Leerlingen krijgen per dag een bedrag waarmee ze in hun eigen onderhoud moeten voorzien. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd.
Een belangrijke taak van de mentor is het creëren en bewaken van een positieve groepssfeer. Dit krijgt aandacht in de (mentor)lessen. Daarnaast organiseert de mentor met de leerlingen uit hun mentorklas een paar keer per jaar een uitje voor de klas. Voorbeelden hiervan zijn:  lasergamen op school, samen naar de ijsbaan, het zwembad, klimpark en filmavond.

Kosten en deelname
Om bovengenoemde activiteiten voor de leerlingen te kunnen organiseren kan het zijn dat wij van de ouders een bijdrage vragen. Deelname aan de buitenschoolse activiteiten onder schooltijd is verplicht. Hier kan alleen in overleg van worden afgeweken.

Leren Leren

'Ik vertel je alles over leren en keuzes maken'

harold piersmaHarold Piersma, decaan
T 0511-460210
E h.piersma@singelland.nl
 

Studievaardigheden
Op de basisschool maken leerlingen zich verschillende studievaardigheden eigen. Daar werken ze voor het grootste deel in het lokaal met een groepsleerkracht in de buurt, die hulp kan bieden als het even niet lukt. In het voortgezet onderwijs krijgen leerlingen heel veel verschillende vakken en is er meer huiswerk, dat zelfstandig moet worden gedaan. Er wordt qua zelfstandigheid meer van de leerlingen gevraagd en daarbij moeten ze begeleid worden. De vakdocent is in eerste instantie hiervoor verantwoordelijk. Naast de vakinhoud zal de docent leerlingen ook leren hoe ze voor zijn vak relevante studievaardigheden zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten. In het begin van het schooljaar besteedt de mentor van de klassen van leerjaar 1 in de talenturen klassikaal aandacht aan de verschillende studievaardigheden. De vakleerkracht coacht vervolgens de leerlingen bij de uitvoering in de praktijk. Voor het aanleren en verbeteren van studievaardigheden gebruiken we o.a. de Plenda agenda en het boekje De Gouden Weken in het V.O.

Mentorlessen 
De mentorlessen zijn vooral gericht op het sociaal emotionele aspect en het welbevinden van de leerlingen. De voorwaarde voor optimaal presteren is een positief en veilig werk- en leerklimaat. Ook op dat vlak proberen we leerlingen vaardiger te maken. Onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. kennismaken, opkomen voor jezelf, grenzen stellen, conflicthantering, pesten en preventie daarvan. Ook hier kunnen docenten weer gebruik maken van de Plenda agenda en het boekje De Gouden Weken in het V.O.  
De mentor is ook coach van een deel van zijn mentorleerlingen. In de coaching wordt in een één op één situatie eveneens aandacht besteed aan alle verschillende vormen van begeleiding. 

Talenturen
In het rooster zijn vier talenturen opgenomen. Tijdens deze talenturen worden o.a. hulplessen voor de verschillende vakgebieden aangeboden, huiswerkklassen georganiseerd, leerwegondersteuning (LWO) en dyslexiebegeleiding gegeven, leerlingen gecoacht en extra activiteiten aangeboden die niet in het curriculum zijn opgenomen. Leerlingen kunnen om de zeven á acht weken via Magister kiezen waaraan ze willen deelnemen. Leerlingen hoeven, als ze zich niet hebben ingeschreven, tijdens deze lessen niet aanwezig te zijn. Wel kunnen ze door ouders, docenten en coaches verplicht gesteld worden deel te nemen aan een begeleidings- of bijspijkerles, als ze de verantwoordelijkheid voor het maken van goede keuzes niet aankunnen. De lessen staan ingeroosterd op dinsdag het 6e en maandag, woensdag en donderdag het 1e uur. 

Huiswerkklas
Leerlingen die zich thuis, om wat voor reden dan ook, lastig kunnen focussen op het huiswerk, kunnen naast de talenturen ook nog twee keer per week gebruik maken van de huiswerkklas. Onder toezicht van een personeelslid kunnen leerlingen in een stiltelokaal in alle rust hun huiswerk doen. Dit moeten we niet verwarren met huiswerkbegeleiding. Bij huiswerkbegeleiding is er vaak sprake van een één op één begeleiding en dat kunnen we helaas niet bieden. De huiswerkbegeleiding die wij bieden is groepsgewijs en is hierboven beschreven bij studievaardigheden. 

Individuele vakhulp
Leerlingen die naast de reguliere ondersteuning tijdens lessen, talenturen en remediale hulp extra hulp nodig hebben voor een vak, hebben nog de mogelijkheid individuele vakhulp in te schakelen. Leerlingen van de HAVOtop die zich hiervoor hebben opgegeven, worden hiervoor tegen een bedrag van € 5,00 per klokuur ingezet. De school is hierbij een soort (niet commercieel) uitzendbureau die vraag en aanbod koppelt. De school is wel afhankelijk van het aanbod van de HAVOtop.

Inhaaluur 
Voor het inhalen van toetsen is op dinsdag vanaf 13.45 uur apart ruimte in het rooster gemaakt.

Decanaat 
De decaan coördineert de keuzebegeleiding en ondersteunt bij het kiezen van de vakkenpakketten en vervolgopleiding in klas 2, 3 en 4. Hij stuurt de mentoren aan, die de lessen loopbaanbegeleiding (LOB) geven. Een leerling, die tussentijds van school wil/moet veranderen, kan ook op de hulp van de decaan rekenen. De decaan is ook de persoon die beroepskeuzetesten afneemt, dan wel de leerlingen doorverwijst naar gespecialiseerde bureaus. De decaan is: de heer H. Piersma.
 

Het Rooster

'Ik vertel je alles over hoe je dag eruit ziet'

henri reitsmaHenri Reitsma, roostermaker
T 0511-460213
E h.reitsma@singelland.nl

 

Jaarrooster en lestijden

Eerste schooldag
De eerste schooldag van schooljaar 2023/2024 is maandag 4 september 2023. Alle leerlingen worden na een welverdiende vakantie op die dag weer op school verwacht. De tijdstippen staan vermeld op de ‘koelkastflyer’ die altijd op het eind van het voorgaande schooljaar fysiek wordt uitgedeeld en ook via de Singelland Burgum app digitaal wordt gestuurd. De eerste schoolweek staat vooral in het teken van kennismaken en opstarten. De leerlingen zijn verplicht een stevige, waterdichte tas te gebruiken voor de via school ontvangen leermiddelen. Koopt u s.v.p. niet eerder hulpmiddelen dan na overleg met de school. Voor klassikaal gebruik is het handig dat iedereen dezelfde hulpmiddelen gebruikt.

Schooltijden
Alle lessen duren 45 minuten. De lessen beginnen iedere dag om 8.30 uur, de eerste bel gaat om 8.25 uur. De ochtend- en middagpauze op onze locatie zijn gespreid. De lessen lopen in de regel door tot 15.30 uur. Een enkele klas kan nog een 9e uur hebben, dat om 16.15 uur eindigt. De lestijden zijn als volgt:

 

Groep pauze ‘Vroeg’

 

Groep pauze ‘Laat’

1

8.30-9.15 uur

 

1

8.30-9.15 uur

2

9.15- 10.00 uur

 

2

9.15-10.00 uur

Pauze 3 15 minuten

 

3

10.00-10.45 uur

3

10.15-11.00 uur

 

Pauze 3A 15 minuten

4

11.00-11.45 uur

 

4

11.00-11.45 uur

Pauze 5 30 minuten

 

5

11.45-12.30 uur

5

12.15-13.00 uur

 

Pauze 5A 30 minuten

6

13.00-13.45 uur

 

6

13.00-13.45 uur

7

13.45-14.30 uur

 

7

13.45-14.30 uur

Pauze 15 minuten

 

Pauze 15 minuten

8

14.45-15.30 uur

 

8

14.45-15.30 uur

(9)

15.30-16.15 uur

 

(9)

15.30-16.15 uur


Vakantieregeling 2023-2024 voor leerlingen en medewerkers 

Herfstvakantie 21 oktober t/m 29 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Studiedag 8 januari 2024
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Koningsdag 27 april  (in de meivakantie) 2024
Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024
Bevrijdingsdag 5 mei (in de meivakantie) 2024
Hemelvaart (en dag erna roostervrije dag) 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Organisatiedagen 17, 18 en 19 juli 2024
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024
 

Lessentabel 
vmbo leerjaar 1 tot en met 4  (het aantal lessen per week per vak) 
 

vmbo

1e leerjaar

 

Leerjaar 2

 

3e leerjaar

4e leerjaar

 

1 VMBO

1 VMBO

2 VMBO

2 VMBO

3 VMBO

4 VMBO

 

BK

KT , GT

BK

KT

TL

TL

VAK

      

Nederlands

4

3

3

3

4

4

Engels

3

3

3

3

3

4

Duits

 

0

2

3

3

4*

Fries

1

1

1**

1**

2**

3*

Spaans

 

1

 

2

  

Geschiedenis

2

2

2

2

2

4*

Aardrijkskunde

2

2

2

2

2

4*

Wiskunde

4

4

3

4

4

4*

Nask1/natuurkunde

  

2

2

3*

4*

Nask2/scheikunde

    

3

4*

M&N

3

3

3

3

  

Biologie

    

3

4*

Economie

  

2

2

3*

4*

ICT

1

1

    

Muziek

1

1

1

1

  

AD&T

6

5

4

3

1

 

Lichamelijke opvoeding

3

3

3

3

2

2

Maatschappijleer

     

2

Mentoruur

1

1

1

1

  

Talentuur

3

3

3

3

3

3

CKV

    

1

 

Keuzevakken

    

3

14/16

 

34

33

34/35

37/38

34/36

15


Lessentabel
havo-vwo leerjaar 1 tot en met 5  (het aantal lessen per week per vak) 

havo-vwo***

1e leerjaar

2e leerjaar

3e leerjaar

4e leerjaar

5e leerjaar

VAK

     

Nederlands

4

4

3

4

4

Engels

3

3

3

3

4

Duits

 

3

3

4

4

Fries

1

1**

3**

4

4

Spaans

2

2

3

3

4

Geschiedenis

2

2

2

3

3

Aardrijkskunde

2

2

2

3

3

Wiskunde

4

4

4

  

Wiskunde A

   

3

3

Wiskunde B

   

3

4

Nask1/natuurkunde

 

2

3

4

4

Nask2/scheikunde

  

2

3

3

NLT

   

3

3

M&N

2

3

   

Biologie

   

4

4

Economie

  

2

4

4

Bedrijfseconomie

   

3

3

ICT

1

 

 

  

Muziek

1

1

 

  

AD&T

5

3

1

  

Kunst Bevo

   

3

3

Lichamelijke opvoeding

3

3

2

2

1

Maatschappijleer

   

2

0

Godsdienst/levensbeschouwing

   

1

1

Mentoruur

1

1

1

  

Talentuur

3

3

3

  

CKV

   

1

1

Keuzevakken

     
      
 

34

36/37

34/37

  

*keuzevak

**Extra keuzevak

*** VWO uitsluitend in leerjaar 1 en 2

 

 

 

Over Singelland

Singelland is een openbare scholengemeenschap. Dat betekent dat wij algemeen toegankelijk onderwijs aanbieden.

Singelland scholen zijn bij uitstek ontmoetingsscholen, waar de eigen talenten en capaciteiten van leerlingen de norm zijn voor het resultaat.
 

Identiteit en Leefregels

Onze kijk op onderwijs

“Leren? Dat doe je natuurlijk op elke school, daar is OSG Singelland niet uniek in. Wie we samen zijn maakt ons bijzonder.”

Met hoofd, hart, handen én ruggengraat
Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Daarnaast en in samenhang hiermee wil Singelland leerlingen ook opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes. 

Onze missie
De missie van OSG Singelland laat zich dan ook samenvatten als: Talent in ontwikkeling.

Doelstellingen
De doelstellingen en ambities van OSG Singelland worden in het  Strategisch Beleidsplan uitgewerkt aan de hand van het het Singelland-Zes-Punten-Plan (SZPP):

1. maatwerk
2. gelijke kansen
3. plusdocument
4. professionalisering
5. opleiden in de school
6. maatschappelijke opdracht

Signelland in beeld

Maatwerk en gelijke kansen voor élke leerling
Singelland biedt onderwijs waarin elke leerling als uniek persoon kan excelleren binnen zijn of haar kunnen. Wat heeft de leerling specifiek nodig om succesvol te kunnen zijn? Docenten faciliteren het leren op niveau en bieden hierbij maatwerk voor de individuele leerling, maar differentiatie wordt ook binnen een groep aangeboden. Differentiatie heeft betrekking op o.a. het tempo, niveau, leerstijl en de interesses van de leerling.

Alle leerlingen krijgen op Singelland eerlijke kansen om zich breed te ontwikkelen en hun leerpotentieel te benutten, ongeacht hun achtergrond of thuissituatie. Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 niet meer voor hun Chromebook hoeven te betalen. 

Professionele medewerkers
We streven voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, en daarmee: het resultaat van de leerling. Er wordt samengewerkt in een kennisgemeenschap, met nauwe onderlinge samenwerkingsverbanden. Iedere professional neemt verantwoordelijkheid voor zijn individuele taak. Door samenwerking tussen medewerkers wordt 'professionaliteit' en het daarbij behorende professionele handelen steeds opnieuw gedefinieerd.

Maatschappelijke opdracht van de school
Singelland opereert actief in en met de buitenwereld en wil dit in de toekomst voortzetten, kwalitatief versterken en op onderdelen uitbreiden. Hierbij staan drie begrippen centraal: informatief, transparant en participatief. Het gaat daarbij in het bijzonder om de meerwaarde die de inzet van externe belanghebbenden voor Singelland kan hebben. Singelland heeft een drieledige maatschappelijke opdracht:
- een substantiële bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen;
- leerlingen voorbereiden op het wereldburgerschap en
- leerlingen voorbereiden op werk of vervolgstudie.
Daarnaast schenkt Singelland veel aandacht aan samenwerkingsrelaties. Zo maakt Singelland deel uit van coöperatie Pompeblêd en wordt er intensief samengewerkt met collega-scholen, zoals met CSG Liudger (havoTOP Burgum) en RENN4 (Matrix Lyceum). Ook wordt er door middel van onderwijskundige projecten nauw samengewerkt met het (openbaar) primair onderwijs en is er geregeld overleg met scholen voor vervolgonderwijs om ons onderwijs zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Ook met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld onderwijsaanbod en stage.

De (media-)wijze leefregels van Singelland
Onderstaande regels zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van Singelland.

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online én offline onacceptabel!
2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven.
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé informatie zoals geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegen gebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs.

Wat we met elkaar hebben afgesproken
Hoewel onze school er alles aan doet om het verblijf op school aangenaam en zonder problemen te laten verlopen, kunnen zich toch zaken voordoen die minder goed gaan of waar de leerling of ouders het niet mee eens zijn. Wanneer na goed overleg problemen toch niet kunnen worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht of een bezwaar in te dienen.

Gedragsregels binnen Singelland
Door samen met leerlingen te discussiëren over de manier waarop we met elkaar willen omgaan, is een moderne en verkorte versie van het leerlingenstatuut ontstaan: de (media-) wijze leefregels van Singelland.

Whatsapp gebruik binnen Singelland
Whatsapp (dochter van Facebook) heeft de leeftijdsgrens voor het gebruik van Whatsapp verhoogd naar 16 jaar. De reden hiertoe is dat Whatsapp gebruikmaakt van gegevens die worden ontwikkeld voor commerciële doeleinden. Volgens de privacywetgeving, AVG, moet toestemming door een ouder/verzorger worden gegeven wanneer een gebruiker jonger dan 16 jaar is. Omdat dit niet geregeld kan worden, is de leeftijdsgrens naar 16 jaar opgetrokken. Dit betekent dat leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar geen Whatsapp mogen gebruiken. Wanneer Singelland via Whatsapp met leerlingen communiceert is zij dus per definitie in overtreding. Indien gebruik wordt gemaakt van telefoonbomen adviseert Singelland het gebruik van de app van signal. org. Deze app heeft een leeftijdsgrens van 12 jaar.

Privacy binnen OSG Singelland
De rechten van ouders en leerlingen zijn, hebben we beschreven in ons privacyreglement. We sluiten hiermee aan bij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens
Stichting Openbare Scholengemeenschap Singelland Postadres: Postbus 112 9200 AC Drachten www.singelland.nl 0512-582345
Bezoekadres: Van Haersmasingel 37 9201 KN Drachten
Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) Mark Kruit: privacy@singelland.nl
Aan het begin van het schooljaar wordt aan ouders en leerlingen via de mail toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden aangepast.

Protocol Informatievoorziening Gescheiden Ouders
OSG Singelland heeft een protocol ‘Informatievoorziening Gescheiden ouders’ opgesteld. Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en medewerkers van de school en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders. Het protocol is te vinden op onze website, www.singelland.nl, onder Downloads. Eventuele opmerkingen over dit protocol kunnen aan de directeur van de school kenbaar gemaakt worden.

Singelland organisatie

Visie
Singelland stimuleert op alle mogelijke manieren en in de meest brede zin van het woord ‘talent in ontwikkeling’. Singelland wil een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambitie, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Singelland wil betekenisvol en daarmee invloedrijk zijn voor het bieden van kwalitatief en divers onderwijs voor het voortgezet onderwijs in haar regio, waar werk wordt gemaakt van ‘talent in ontwikkeling’. Leidend daarbij is gedachte dat het niet het diploma is dat de norm stelt, maar de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van de leerling aan te boren. Kernwaarden daarvoor zijn: open houding, flexibiliteit tonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend verbeteren. In de dagelijkse praktijk biedt Singelland een onderwijsprogramma aan dat leerlingen toerust voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Er is ruimte in het programma voor een goede balans tussen de cognitieve ontwikkeling en het eigen maken van vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.
 

'Bij Singelland willen we werk maken van talent in ontwikkeling'


Onderlinge communicatie van groot belang
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school goed met elkaar communiceren. Singelland gebruikt hiervoor onder meer het programma Magister. Ouders en leerlingen beschikken over een eigen inlogcode, zodat wij hen kunnen voorzien van actuele informatie op het gebied van bijvoorbeeld lesroosters en cijfers. Verder worden ouders, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, geregeld op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten en maken docenten en leerlingen veelvuldig gebruik van de Google-omgeving. Last but not least zijn er natuurlijk de ‘live’ contactmomenten, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden.
 

scholen singellandOnze gebouwen
De meeste scholen van Singelland hebben nieuwe moderne gebouwen. Daar zijn we trots op. Een uitstekende leer– en werkomgeving met goede infrastructurele en ondersteunende voorzieningen stelt ons nog beter in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De inhoud en de vorm van het onderwijs veranderen immers voortdurend. We hebben te maken met leerlingen die in een volstrekt andere context opgroeien dan die van jongeren van vijfentwintig jaar geleden. Hun leefwereld verschilt fundamenteel van die van veel medewerkers, toen zij nog jong waren. De school geeft daar een antwoord op en elke school van Singelland geeft daar een eigen invulling aan, passend bij de leerlingen.
 

'Samenwerken, betrekken, verbinden en evalueren zijn sleutelwoorden in een professionele organisatie'

 

Organisatiestructuur
De leiding van de scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 te Drachten, telefoon (0512) 58 23 45.

Schooldirecties
Naast de voorzitter van het College van Bestuur kent iedere school van Singelland een eigen schooldirectie. De schooldirecteuren zijn:
Het Drachtster Lyceum: mw. S.M. Japenga [interim]
Singelland Burgum: mw. E. van ’t Wout
VO Surhuisterveen: dhr. R. Lei
Van Haersmasingel: mw. M. Velt, dhr. A. Visser
PRO Drachten - De Venen: dhr. E. Stadman
ISK Drachten: dhr. R. Gerbenzon
BHS Gorredijk: mw. J. Smit
Wanneer u een afspraak wilt maken met één van bovenstaande personen, bel dan gerust met de administratie van de betreffende school.

Medezeggenschap
Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben sinds de jaren tachtig wettelijke rechten om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Omdat Singelland een grote scholengemeenschap is, zijn er bovendien enkele andere raden waarin inspraak en medezeggenschap meer ‘op maat’ plaatsvinden.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft enkele wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. In de GMR hebben docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen zitting. De GMR heeft een controlerende en initiërende taak ten aanzien van het beleid voor de totale scholengemeenschap. Aan de orde komen de begroting, het formatieplan, plannen ten aanzien van personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Alle belangrijke beslissingen worden door de voorzitter van het College van Bestuur voorgelegd aan de GMR. De GMR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een raad. In deze raad worden besluiten genomen over zaken die alleen betrekking hebben op de betreffende school. In de raad zitten medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Ouder- en leerlingenraden
Deze raden behartigen de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast wordt de interesse voor de school gewekt en wordt de betrokkenheid bevorderd. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten als sportdagen, feestavonden en dergelijke. Ook worden deze raden geraadpleegd over nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuur
Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de voorzitter van het College van
Bestuur, drs. P. Schram. Het toezicht op het bestuur is in handen van de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt
plaats door de gemeenteraad van Smallingerland.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. T.H. Haseloop-Amsing
Mevr. A. Janssen
Dhr. Drs. E. Vriesen
Dhr. O. van der Galiën
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen 

Correspondentieadres: Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten.

Pompeblêd
Een aantal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs heeft de krachten gebundeld in een coöperatie die de naam Pompeblêd draagt. Het doel is om
door samenwerking de positie en identiteit van Friese scholen te versterken en van elkaar te leren. Dit kan door ervaringen te delen, bijvoorbeeld op het
gebied van scholing en ontwikkeling en kwaliteitsbeleid. Deze scholen brengen hun vacatures onder bij de gezamenlijke vacaturebank van het
Mobiliteitscentrum Pompeblêd (MCP)

Belangrijke adressen

Raad van toezicht
De heer J. Rijnhart (voorzitter), Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45

Voorzitter College van Bestuur
Drs. P. Schram, Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45. I www.singelland.nl, E info@singelland.nl

Scholen Singelland
Singelland Burgum: Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum Postbus 35, 9250 AA Burgum T (0511) 46 02 10, E info.burgum@singelland.nl
Internationale Schakel Klassen: Zetveld 38, 9202 LM Drachten T (0512) 54 61 65, E info.isk@singelland.nl
VO Surhuisterveen: Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen T (0512) 36 90 90, E info.surhuisterveen@singelland.nl
Het Drachtster Lyceum: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten T (0512) 57 10 20, E drachtsterlyceum@singelland.nl
PRO Drachten - De Venen: De Ring 4, 9202 NW Drachten T (0512) 51 76 24, E info@prodrachten.nl
Van Haersmasingel: (hoofdvestiging incl. centrale dienst): Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten Postbus 112, 9200 AC Drachten T (0512) 58 23 45, E info.vhs@singelland.nl
BHS Gorredijk: Hendrik Ringenoldusstrjitte 3,  8401 PV Gorredijk. T (0513) 463 455 E info.bhs@singelland.nl

Toezicht
Inspectie van het onderwijs, info@winsp.nl, ww.onderwijsinspectie.nl.
Vragen over onderwijs: 088 – 66 96 060 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Klachten en bezwaren

Bekijk hier de klachtenregeling van OSG Singelland

Bij klachten of bezwaren wordt altijd geprobeerd op school tot een oplossing te komen. Deze klachten of problemen worden besproken met de betreffende medewerker en ook de mentor kan worden ingeschakeld. Komt het toch niet tot een oplossing, dan kan de teamleider en eventueel de schooldirecteur worden ingeschakeld. U kunt vervolgens de meer formele procedure bewandelen. Dit kan op de volgende manier:
• Commissie van Beroep Eindexamen. Deze commissie behandelt uitsluitend bezwaren die de leerlingen en/of ouders instellen tegen beslissingen met betrekking tot het examen. Adres: Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Klachten kunnen worden ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon (030) 28 09 590, E-mail: info@ onderwijsgeschillen.nl.
• Bezwaar aantekenen tegen besluiten van de schoolleiding in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bijvoorbeeld toelating, schorsing en verwijderen van een leerling kunt u doen bij de voorzitter van het College van Bestuur van OSG Singelland, de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Er kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Klokkenluidersregeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt dat (vermoedens van) ernstige misstanden worden gemeld bij een onafhankelijke commissie die vervolgens onderzoek gaat instellen. Dit kunt u melden bij: secretariaat Scholengroep Pompeblêd.

Ondersteuning en begeleiding

Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is. 
 

ondersteuning op maat

 

Expertise Centrum Singelland (ECS)
Het Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden. Het ECS bestaat uit 12 medewerkers: 7 orthopedagogen /(GZ-)psychologen, 3 schoolmaatschappelijk werkers en 2 medewerkers dyslexie- en testcentrum. De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle scholen van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio zoals op de BHS, het Linde College, Terra Wolvega en Terra Eelde,  Aeres VMBO Buitenpost, het Lauwers College en het Stellingwerf College. 

Schoolmaatschappelijk werker 
Er zijn aan school 2 schoolmaatschappelijk werkers verbonden. Leerlingen en ouders kunnen bij deze persoon terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). Leerlingen en ouders kunnen zelf naar de schoolmaatschappelijk werker bellen of e-mailen om een afspraak te maken. De mentor of loopbaancoach kan een leerling aanmelden voor bespreking in het ondersteuningsteam (dit na toestemming van de ouders). 

Singelland biedt leerlingen de mogelijkheid om een schoolmaatschappelijk werker te bezoeken. Zij kunnen daarvoor contact met hen opnemen. Leerlingen worden door middel van bijvoorbeeld posters in de school gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werker. Zij kunnen bij deze persoon terecht met problemen die zich voordoen op school of in de thuissituatie. De leerling kan zelf een afspraak maken wanneer hij of zij hier eens over wil praten, zonder dat dit verder aan iemand bekend wordt gemaakt. Ook ouders die zich wellicht zorgen maken over hun kinderen kunnen hierover contact opnemen met een schoolmaatschappelijk werker. De tijden van de spreekuren en bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkers zijn bekend bij de administratie van de school. De gesprekken die de maatschappelijk werkers met onze leerlingen voeren zijn vertrouwelijk. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u desgewenst contact opnemen met één van de maatschappelijk werkers via de teamleider. 

Risicosignaleringssysteem Fryslân: VIF – ZiZeo 
De gemeenten in Fryslân werken met partners aan de verbetering van de zorgstructuur voor de jeugd om daarmee snel hulp te kunnen verlenen aan jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Belangrijk binnen deze zorgstructuur is een helder (samenwerkings)-proces en een goede geautomatiseerde ondersteuning, in de vorm van een risicosignaleringssysteem. Alle gemeenten hebben besloten om één Fries systeem in te richten, VIF – ZiZeO. Dit systeem moet risicosignalen van professionals uit verschillende organisaties samenbrengen. Op basis van deze signalen kan vervolgens op tijd passende zorg worden gegeven. 

Wat is VIF - ZiZeO?
VIF - ZiZeO is een digitaal risicosignaleringssysteem dat via (beveiligd) internet toegankelijk is met als doel dat professionals uit onderwijs, zorg, buurt, werk en veiligheid elkaar sneller weten te vinden voor het afstemmen van signalen en een gezamenlijke aanpak van de door hen gesignaleerde risicosituatie. 

Samenwerken 
Als alle bij jeugd betrokken partners hun signalen rondom risicojongeren in dit systeem registreren, kan het systeem zijn werk doen en kan er sneller en efficiënter worden samengewerkt om tot een gecoördineerde oplossing voor de jongeren of het gezin te komen. Eén gezin, één plan is het motto. 

Vragen over VIF - ZiZeO? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar dhr. drs. A. Visser, manager zorg Singelland VHS via: a.visser@singelland.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook Carins, de plek voor iedereen die informatie, hulp of begeleiding zoekt bij opvoeden en opgroeien. Bij Carins kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. 

Met de School CJG-er een passend antwoord zoeken! 
Bij het CJG ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies krijgt en als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De School CJG-ers zijn er voor vragen van kinderen, ouders en leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om een passend antwoord te vinden. Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De School CJG-ers bieden hulp en zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We zijn telefonisch bereikbaar, soms op school aanwezig (aangegeven tijden) en kunnen in overleg ook bij je thuis langskomen.  
  
Meer informatie en contact 
Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of maak een afspraak als je liever langs wilt komen. Op school zijn de contactgegevens van de School CJG-er bekend. Wenst u meer informatie? Kijk op carins.nl.

Vertrouwenspersoon/GGD Fryslân 
Wie een probleem heeft of een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Op iedere locatie van Singelland zijn één of meer vertrouwenspersonen. De namen zijn te vinden in de schoolgidsen van onze scholen. Ook kan Singelland de leerlingen een externe vertrouwenspersoon aanbieden. Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan een kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze scholen is mevr. A. Tadema, bereikbaar via telefoonnummer 06-22970965 of via e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl

Meer info 
GGD Fryslân heeft folders ontwikkeld: 'vertrouwenspersoon voor ouders’ en ’vertrouwenspersoon voor jongeren’. Deze folders zijn te downloaden via www.ggdfryslan.nl 

Algemene contactgegevens 
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, tel. (088) 22 99 222.

Vertrouwensinspecteur 
Landelijk zijn enkele onderwijsinspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-111 31 11 (lokaal tarief). Zaken als seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook discriminatie of extremisme kunnen hier worden gemeld.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Friesland 
‘Veilig Thuis’ is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij deze instantie terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders: 
- voor informatie en advies; 
- om signalen te bespreken die op kindermishandeling kunnen wijzen; 
- om een vermoeden van kindermishandeling te melden. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Veilig Thuis geeft advies en informatie over kindermishandeling. Bij een melding doet Veilig Thuis onderzoek, bekijkt of er hulp nodig is en verwijst dan door naar de juiste hulpverlening. Telefoonnummer landelijk: (0800) 2000, telefoonnummer provinciaal: (058) 2333777. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.   

Kindermishandeling 
Ook kinderen en jongeren mogen bellen voor zichzelf of voor een ander. Meer informatie is te verkrijgen bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden. Tel. (058) 233 37 77, www. regiecentrumbv.nl of mail naar info@regiecentrumbv.nl

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden
OSG Singelland geeft de ondersteuning voor leerlingen, onder wie leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van deze ondersteuning liggen die Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze ondersteuningsstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten zijn (onder andere) bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot een locatie: 
• indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, wat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 
• indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot hun recht kunnen komen; 
• indien het onderwijs aan een leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aangeboden. 

Ongewenste omgangsvormen 
Ongewenst gedrag op school: het kan ook uw kind overkomen. Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber-)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en docent of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De leerling kan terecht bij de mentor, maar ook bij speciale vertrouwenspersonen. Eventueel kan contact worden gezocht met een vertrouwensarts. Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst waar iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Aandachtsfunctionaris
Op elke school van Singelland is een aandachtsfunctionaris aanwezig. De aandachtsfunctionaris is de deskundige waarmee collega's dienen te overleggen wanneer zij zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de leerling. De meldcode is een effectief middel om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen en te bespreken met de ouder(s) en het kind.

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Op OSG Singelland is iedereen welkom en moet iedereen mee kunnen doen. Het volgen van onderwijs is bij OSG Singelland, zoals de wet het voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen (zie categorie 1 in onderstaande tabel). Ouders hebben wel te maken met schoolkosten. Dan gaat het om aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel). 

Devices zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Op OSG Singelland hebben we al een jarenlange ervaring met het leren en werken met een device. O.a. via het device zijn leermiddelen beschikbaar. Daarnaast bieden sommige vakken ook boeken aan. Voor de aanschaf van een Chromebook wordt met Signpost en The Rent Company samengewerkt. Dit is geen verplichting (zie categorie 3 in onderstaande tabel). Met ouder(s)/verzorger(s) die geen device aan kunnen schaffen of vanuit principiële redenen niet aan willen schaffen, worden afspraken gemaakt.
Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 niet meer voor hun Chromebook hoeven te betalen.
 
We bieden kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs aantrekkelijk en uitdagend maken en dat al onze leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom ook veel extra activiteiten. Het gaat dan om werkweken, schoolreizen,  excursies, culturele activiteiten zoals, toneeluitvoeringen, workshops, materialen voor de kunstvakken en practica, activiteiten rond feestdagen en bijzondere gelegenheden etc. Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om deze extra’s die wij onze leerlingen willen bieden te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro (zie categorie 4 in onderstaande tabel). Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft, worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle locaties en een deel voor de locatie-specifieke zaken. 
We zijn blij dat ouders nog steeds willen helpen de activiteiten, die wij belangrijk en onze leerlingen vooral leuk vinden, door te laten gaan. Dat gaat ook over kansengelijkheid en daar staan we voor.  

Bekijk hier de uitlegvideo vrijwillige ouderbijdrage.

schoolkosten
Tabel. Schoolkosten, ministerie OCW

De praktische uitwerking van de schoolkosten voor ouders, de vrijwillige ouderbijdrage, facturering en tegemoetkoming in schoolkosten zijn verder opgenomen bij de schoolgids van de school onder het hoofdstuk ‘Geldzaken’.

Onderwijs bij Singelland

Ons onderwijs
Singelland biedt als scholengemeenschap met acht scholen een goede leerweg voor iedere leerling die de basisschool verlaat. Na de onderbouw in het eerste en tweede leerjaar bestaat ons aanbod uit praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In de Internationale Schakel Klassen worden niet-Nederlandstalige (allochtone) leerlingen opgevangen. Mocht blijken dat een leerling beter op zijn plaats is in een ander type onderwijs, dan kan gebruik gemaakt worden van goede afspraken over doorstroming tussen onze scholen. Ons streven is om iedere leerling op de juiste plaats te krijgen. Hiernaast hebben wij ook goede afspraken gemaakt met andere scholen, waarmee regelmatig wordt overlegd.

 

leerwegondersteuningLeerwegondersteuning (lwo)
Leerwegondersteuning is bedoeld voor iedere leerling die problemen ondervindt bij de voortgang van de vmbo opleiding, maar wel in staat is een diploma (of certificaat) te behalen. Om toegelaten te kunnen worden tot het lwo moet de leerling voldoen aan bepaalde criteria. Singelland kent drie vormen van Iwo:
- aparte lesplaats onderwijs op maat (oom) op de VHS in Drachten;
- lesplaats functie basisberoepsgerichte Leerweg (kleine groepen bbl);
- individuele leerlingbegeleiding in de overige leerwegen;
- maatwerk begeleiding.

Onderbouw
Onderbouw is het onderwijs voor alle 12- tot circa 15-jarigen. Het is bedoeld om hen een degelijke basisuitrusting mee te geven. Tijdens de onderbouw doen leerlingen kennis, inzicht én vaardigheden op, waarmee zij in hun vervolgstudie en in het maatschappelijk leven uit de voeten kunnen. Een andere doelstelling van de onderbouw is om de school- en beroepskeuze enigszins uit te stellen. Leerlingen worden in een beroepsgerichte en/of theoretische vmbo-, vmbo/havo-, havo/vwo- of gymnasium klas geplaatst. In het tweede leerjaar van de onderbouw bekijken de docenten van het vmbo samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling welk leertraject het beste gevolgd kan worden. Ter ondersteuning van dit proces krijgen de leerlingen lessen Praktische (Sector) Oriëntatie. 

Na de onderbouw
Leerlingen studeren verder in het vmbo, havo of vwo.
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Het nieuwe vmbo telt tien beroepsgerichte profielen, waaruit leerlingen kunnen kiezen. De meeste scholen bieden daar maar een beperkt deel van aan. In Surhuisterveen kunnen leerlingen uit vier profielen kiezen; op de VHS kunnen leerlingen uit zeven profielen een keuze maken. De keuze van examenpakketten komt hierdoor deels te vervallen.
De vakken die bij een bepaald profiel horen, liggen voor het grootste deel vast. Ieder profiel kan op verschillende niveaus worden gevolgd. In het vmbo worden de niveaus leerwegen genoemd. Zo kunnen leerlingen de theoretische leerweg, de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg volgen.
- Havo/vwo
De onderbouw bij de havo en het vwo eindigt met het derde leerjaar en gaat over in de bovenbouw. Deze bovenbouw wordt ook wel aangeduid met de term De Tweede Fase. Om de havo en het vwo beter aan te laten sluiten op het hoger onderwijs zijn er in de bovenbouw profielen ingevoerd.

Passend onderwijs
Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen. Maar voor leerlingen die toch moeite krijgen met bijvoorbeeld spelling of misschien wat faalangstig worden of problemen ondervinden op het persoonlijke vlak of in de omgang met andere leerlingen – het is tenslotte een kwetsbare leeftijd - zijn daar binnen of via de school mogelijkheden ter ondersteuning voor. 

'Singelland biedt gevarieerd, uitdagend en
kwalitatief onderwijs. Onze leerlingen worden
geprikkeld het maximale uit zichzelf te halen'

Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband - dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: - de basisondersteuning: de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; - de extra ondersteuning: de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school); - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. We verwijzen hierbij naar het oordeel van de inspectie voor het onderwijs of naar de site van Vensters voor Verantwoording waar objectieve informatie (zoals kengetallen) is te vinden over de kwaliteit van onze school. We zijn trots op onze resultaten maar we jagen geen cijfers na. Kwaliteit is meer dan je kunt meten. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze leerlingen. Op onze school word je echt gekend, maak je deel uit van de school. Een dergelijke persoonlijke en warme sfeer draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid en aan het gevoel dat je er toe doet. Wij sluiten op een praktische wijze aan bij de ontwikkeling van de leerling. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze in de teams. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar juist ook over het welbevinden van de leerling. Wij gebruiken hiervoor een samenhangend leerlingvolgsysteem.

Beleid
Wat het domein ‘beleid’ betreft zijn onze procedures vastgelegd en hebben wij een heldere visie op leerlingenbegeleiding. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over de organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. De eerste lijn is altijd de mentor. Singelland heeft een eigen expertisecentrum (ECS) op het gebied van zorg en begeleiding. Wij beschikken daarbij over een goed functionerend ondersteuningsteam (variërend per school), waarbij de besprekingen met ouders gedeeld worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.

Begeleiding
Onze school werkt voor een aantal leerlingen met een zogenaamd ontwikkelingsperspectief. De overdracht van de basisschool naar Singelland is goed op orde evenals de overdracht tussen de leerjaren en de overdracht naar de volgende school. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en vinden dat ouders en school veel voor elkaar kunnen betekenen.

Extra ondersteuning, (-svoorzieningen) en beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij begeleiden bijvoorbeeld leerlingen met ADHD en leerlingen met een licht autistische stoornis en er is specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en begaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Zo kunnen ambulante begeleiders worden geraadpleegd. Het gaat daarbij niet om een bepaalde diagnose, zoals ADHD, maar om de vraag wat de belemmerende factoren zijn en of de school in staat is om een leerling daarin te begeleiden. De norm is dat ouders en school het er over eens zijn dat de leerling met de begeleiding die de school biedt of kan gaan bieden zijn schoolloopbaan met succes kan volgen. Onze school heeft ook een aantal ondersteuningsvoorzieningen voor groepen kinderen. Op de VHS is dat de schakelklas en de zogenaamde tom-groep (teamonderwijs op maat). Op Het Drachtster Lyceum is dat de structuurklas. De structuurklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan een strakkere organisatie en planning. Ook op de andere scholen wordt gewerkt met specifieke groepen.

Ontwikkelagenda
Samengevat is Singelland tevreden over de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij kunnen bieden aan onze leerlingen. Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning willen wij ons verder bekwamen in het werken met het ontwikkelingsperspectief. We zijn tevreden over de expertise en de kwaliteit van die expertise binnen onze school. Onze orthopedagogen bijvoorbeeld kennen de leerlingen en komen ook in de klas om te kunnen adviseren over wat een leerling nodig heeft om zijn onderwijsloopbaan met succes te kunnen volgen. Wij zijn gericht op het borgen en uitbreiden van die expertise waarbij ook andere scholen gebruik kunnen maken van het Expertise Centrum Singelland. Daarnaast en in samenhang daarmee is de toerusting van onze docenten op het gebied van zorg en begeleiding verankerd in onze professionaliseringsagenda.

Welk onderwijs op welke school?

De VHS biedt:
Onderbouw:
- oom
- vmbo
- vmbo/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg
- gemengde leerweg met het profiel Dienstverlening & Producten (D&P)
- basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Techniek:
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
o Zorg & Welzijn (Z&W)
o Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
o Dienstverlening & Producten (D&P)

Het Drachtster Lyceum biedt:
- havo
- vwo (atheneum en gymnasium)

VO Surhuisterveen biedt:
Onderbouw:
- vmbo
- vmbo tl+/havo
theoretische leerweg bovenbouw:
- theoretische leerweg met de profielen, techniek,
economie, zorg en welzijn en landbouw.
En de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Bouwen, Wonen en Interieur
o Mobiliteit & Transport
o Dienstverlening & Producten
o Zorg & Welzijn

Singelland Burgum biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo: theoretische leerweg en gemengde leerweg
- havo (in samenwerking met CSG Liudger)

BHS Gorredijk biedt:
Onderbouw (heterogene klassen):
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo
- havo (tot leerjaar 3)
In de derde klas van de beroepsgerichte leerweg is er keuze uit vier profielen:
- Techniek (2 richtingen: BWI of PIE)
- Zorg & Welzijn
- Economie & Ondernemen

De ISK biedt: 
onderwijs voor leerlingen die nog niet genoeg Nederlands spreken om naar het voortgezet onderwijs te kunnen, zoals asielzoekers en immigranten. In de Internationale Schakel Klassen leren zij goed Nederlands, zodat zij daarna naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo kunnen doorstromen.

PRO Drachten - De Venen biedt:
praktijkonderwijs, bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit onderwijs is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op arbeid en/of vervolgonderwijs en maatschappij. Dit gebeurt door middel van aan de praktijk getoetste stages en het kunnen behalen van certificaten en diploma’s. Op deze wijze wordt de leerlingen een reëel perspectief geboden om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt of een vervolg te kiezen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Het Matrix Lyceum
is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai en is gevestigd naast Het Drachtster Lyceum. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van Het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van Het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs
De inspectie bezoekt onze scholen op diverse momenten en met verschillende soorten onderzoeken. Daarnaast kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Naast de gegevens die door de inspectie bekend worden gemaakt, biedt deze site belangstellenden de mogelijkheid om extra informatie te verschaffen over de kwaliteit van de school. Zoek op ‘Singelland’ en u treft onze kwaliteitsgegevens aan, inclusief examenuitslagen. De website biedt ook de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken.

Openbaar onderwijs
Singelland is een school waar op een actieve manier aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Fries
Het vak ‘Friese taal en cultuur’ is met één lesuur per week een verplicht schoolvak voor alle leerlingen in de brugklas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les rekening gehouden; de nadruk ligt op cultuuroverdracht, lees- en luistervaardigheid en mondelinge taalbeheersing. In de bovenbouw kan Fries als examenvak worden gekozen.

Muziek
Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen muziek als examenvak kiezen op Singelland Het Drachtster Lyceum en de VHS. 

 

Wij willen graag dat leerlingen zich snel thuis voelen!

Pieter Schram OSG Singelland

Pieter Schram
Voorzitter College van Bestuur
T 0512 58 23 45
E p.schram@singelland.nl