Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Organisatie

Organisatie

Locatiedirectie

Locatiedirecteur
Mw. E. van 't Wout (spreekuur: na overleg)

Edith van ;t Wout

Teamleider
Dhr. P. Swart (spreekuur: na overleg)

Piet Swart

Decaan
Dhr. Piersma (spreekuur: na overleg)

Harold Piersma

Zorgcoördinator
Mw. K. de Rouwe (spreekuur: na overleg)

Medezeggenschap

Ouderraad
De ouderraad houdt zich met allerlei zaken bezig, waarbij de hulp van ouders nodig is. Echter, ook inhoudelijke zaken worden regelmatig met de ouderraad besproken. De namen en adressen van de voorzitter en secretaresse zijn opgenomen in onze schoolgids. De ouderraad bestaat uit zeven ouders met daaraan toegevoegd de locatiedirecteur als adviserend lid. Uit het midden van de ouders worden een voorzitter en secretaris/penningmeester gekozen. 

Locatieraad
Deze raad neemt beslissingen die de locatie direct aangaan. De MR en de Algemeen Directeur worden daarna op de hoogte gebracht van de genomen beslissingen, waarna deze getoetst worden aan het MR-reglement. De locatieraad kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris / penningmeester. De locatieraad is bereikbaar via het telefoonnummer van de school: (0511) 46 02 10.

Medezeggenschapsraad (MR)
Onze school kent een medezeggenschapsraad. Onze MR houdt zich o.a. bezig met:

  • gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de school;
  • overleg met de directie en personeel van de school over inhoudelijke ontwikkelingen;
  • het geven of onthouden van instemming aan allerlei zaken betreffende het schoolbeleid.

De Medezeggenschapsraad (MR) wordt gevormd door ouders, personeelsleden en leerlingen van alle locaties van Singelland.

Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt jaarlijks uit en door de leerlingen gekozen en bestaat minimaal uit 5 en maximaal uit 11 personen. De raad wordt ter zijde gestaan door een adviseur: een leraar of lerares. De raad vergadert minstens 1x per maand en behartigt de belangen van de leerlingen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld huiswerk(leer)vrij, leerlingenfeestavond, wensen m.b.t. inrichting van de school, sporttoernooien, etc. De namen van de leden van de raad worden jaarlijks gepubliceerd. De leerlingenraad is lid van het L.A.K.S. (Landelijk Aktie Komitee Scholieren).

Administratie

Singelland Burgum

Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum
Postbus 35, 9250 AA Burgum
Tel. (0511) 46 02 10
Fax (0511) 46 02 19
Mail: info.burgum@singelland.nl

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Ziekmelden?

Laat je ouders contact opnemen

Contact opnemen

Schoolgids

Hier leest u alles wat u over Singelland Burgum wilt weten!

Bekijken