Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Organisatie

Organisatie

Locatiedirectie

Locatiedirecteur
Mw. E. van 't Wout (spreekuur: na overleg)

Edith van ;t Wout

Teamleider
Dhr. P. Swart (spreekuur: na overleg)

Piet Swart

Decaan
Dhr. Piersma (spreekuur: na overleg)

Harold Piersma

Zorgcoördinator
Mw. K. de Rouwe (spreekuur: na overleg)


Medezeggenschap Algemeen

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben het recht om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad, zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Ook hebben alle scholen een leerlingenraad en een ouderraad. 
 

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR heeft een aantal wettelijk geregelde taken en bevoegdheden en bestaat uit docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen. De GMR controleert het beleid voor de totale scholengemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, het formatieplan, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. De bestuurder legt alle belangrijke beslissingen voor aan de GMR. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen ook door niet-leden bijgewoond worden. De leden van de GMR zijn:
 

Van Haersmasingel: de heer W. Eijlander (personeel), vacature (leerling)
Het Drachtster Lyceum: de heer W. Wielinga (personeel), vacature (ouder)
PRO Drachten: mevrouw M. Brouwer (personeel); mevrouw E. Nicolai (ouder)
ISK: mevrouw D. Hornyak (personeel)
Burgum: de heer H. Reitsma (personeel); mevrouw D. Schievink (ouder), vacature (leerlingen)
VO Surhuisterveen: de heer A. Pitstra (personeel); I. de Vries en S. de Bruin (leerlingen)
BHS Gorredijk: de heer S. Hoekstra (voorzitter), vacature (personeel)
Singelland algemeen: de heer S. Hoekstra (voorzitter)
 

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl 
U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR worden besluiten genomen over schoolspecifieke zaken. De MR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouder- en leerlingenraden

De ouder- en leerlingenraden komen op voor de belangen van leerlingen en ouders. De raden zorgen voor een grote betrokkenheid, onder meer door het organiseren van activiteiten als sportdagen en feestavonden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of vragen over de kwaliteit van het onderwijs worden deze voorgelegd aan de ouder- en leerlingenraden.

Medezeggenschap Singelland Burgum

Ouderraad
De ouderraad houdt zich met allerlei zaken bezig, waarbij de hulp van ouders nodig is. Echter, ook inhoudelijke zaken worden regelmatig met de ouderraad besproken. De namen en adressen van de voorzitter en secretaresse zijn opgenomen in onze schoolgids. De ouderraad bestaat uit zeven ouders met daaraan toegevoegd de directeur als adviserend lid. Uit het midden van de ouders worden een voorzitter en secretaris/penningmeester gekozen. 

Locatieraad
Deze raad neemt beslissingen die de locatie direct aangaan. De MR en de Algemeen Directeur worden daarna op de hoogte gebracht van de genomen beslissingen, waarna deze getoetst worden aan het MR-reglement. De locatieraad kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris / penningmeester. De locatieraad is bereikbaar via het telefoonnummer van de school: (0511) 46 02 10.

Medezeggenschapsraad (MR)
Onze school kent een medezeggenschapsraad. Onze MR houdt zich o.a. bezig met:

  • gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de school;
  • overleg met de directie en personeel van de school over inhoudelijke ontwikkelingen;
  • het geven of onthouden van instemming aan allerlei zaken betreffende het schoolbeleid.

Leerlingenraad
De leerlingenraad wordt jaarlijks uit en door de leerlingen gekozen en bestaat minimaal uit 5 en maximaal uit 11 personen. De raad wordt ter zijde gestaan door een adviseur: een leraar of lerares. De raad vergadert minstens 1x per maand en behartigt de belangen van de leerlingen. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld huiswerk(leer)vrij, leerlingenfeestavond, wensen m.b.t. inrichting van de school, sporttoernooien, etc. De namen van de leden van de raad worden jaarlijks gepubliceerd. De leerlingenraad is lid van het L.A.K.S. (Landelijk Aktie Komitee Scholieren).

Administratie

Singelland Burgum

Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum
Postbus 35, 9250 AA Burgum
Tel. (0511) 46 02 10
Fax (0511) 46 02 19
Mail: info.burgum@singelland.nl

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Ziekmelden?

Laat je ouders contact opnemen

Contact opnemen

Schoolgids

Hier leest u alles wat u over Singelland Burgum wilt weten!

Bekijken