Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
header
Schoolgids

Schoolgids 2022-2023

Welkom op BHS Gorredijk

Direct naar het thema van je keuze:

Verzuim en verlof

Schoolverzuim
Per lesuur wordt de absentie bijgehouden door de vakdocenten en ingevoerd in het administratiesysteem van de school. In geval een leerling ziek is of met toestemming afwezig, dan houdt de mentor hiervan de administratie bij. Dit noemen we geoorloofd verzuim. Bij veelvuldig geoorloofd verzuim vragen we de schoolverpleegkundige om u en uw zoon/dochter te ondersteunen door met u in gesprek te gaan om het verzuim te beperken. Is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, dan wordt het verzuim overeenkomstig de regelgeving doorgegeven via het digitaal verzuimloket. Vanuit het oogpunt van snel en preventief handelen dienen alle verzuimgevallen waar een wettelijke meldplicht bestaat, direct gemeld te worden. De school acht het tot haar kerntaak zich in te spannen om verzuim effectief tegen te gaan. Eveneens wordt bij deze aanpak de hulp van de leerplichtambtenaar ingeroepen. De school heeft vanuit preventie en het stimuleren van gewenst gedrag een verzuimcoördinator aangesteld, die leerling aanspreekt op ongewenst gedrag en ongeoorloofd verzuim en de consequenties van het verzuim aan de leerling oplegt.

Aanvragen extra verlof
De leerlingen kunnen om verschillende redenen in aanmerking komen voor verlof buiten de schoolvakanties. Ouders kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de school. Bij de beoordeling van de aanvraag houdt de school rekening met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Het verlofformulier kan van de website worden gehaald en ingevuld worden afgegeven aan de mentor van de leerling. De mentor en de teamleider beoordelen de aanvraag en de mentor communiceert met ouders of het verlof al dan niet wordt toegekend. In bepaalde gevallen kan de school vragen om bewijsstukken te overleggen. Vraag verlof zo vroeg mogelijk aan.

Voor verlof komt o.a. in aanmerking:
1.    Het voldoen aan een wettelijke verplichting; één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
2.    Verhuizing maximaal 1 schooldag.
3.    Huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.
4.    Bevalling moeder / verzorgster / voogdes.
5.    12 1/2-, 25-, 40-, 50- of 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad maximaal 1 schooldag.
6.    Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen tot maximaal één dag.
7.    Als de vakantieregeling bij het bedrijf / de instelling, waar één van de ouders / verzorgers werkt, het niet mogelijk maakt een vakantie binnen de schoolvakantieperioden op te nemen (werkgeversverklaring dient te worden overlegd).
Toelichting: Op grond van de leerplichtwet is, om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Hierbij dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
- familiebezoek in het buitenland
- goedkope tickets in het laagseizoen
- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
- vakantiespreiding; (bijvoorbeeld wintersportvakanties, carnaval, etc.)
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
- eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
- samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan
- kroonjaren
- sabbatical
- wereldreis/verre reis

Leren op BHS Gorredijk


"ONZE LEERLINGEN BIEDEN WIJ ONDERWIJS WAARDOOR ZIJ ZICH ZO VEELZIJDIG EN OPTIMAAL MOGELIJK ONTWIKKELEN."
 

Het historisch perspectief
Het startpunt van de vernieuwing van het onderwijs binnen de BHS Gorredijk ligt bij de fusie van de drie destijds bestaande scholen (u.l.o., l.t.s., l.h.n.o.) in Gorredijk in 1968. Het is al lange tijd geleden, maar de ambities van destijds zijn nog steeds springlevend: wij willen alle leerlingen in deze regio gelijke en bovendien optimale kansen geven.  
Gelijke en optimale kansen krijgen onze leerlingen:
- In een brede onderbouw, waarin leerlingen van alle niveaus bij elkaar in de groep zitten
- Met een intensief programma van begeleiding van de leerlingen door mentoren
- Maatwerk voor leerlingen, die extra aandacht nodig hebben bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
- Mogelijkheden voor talentontwikkeling voor alle leerlingen door middel van het aanbod van keuzemogelijkheden in ons onderwijsprogramma
Ons huidige onderwijs is het resultaat van een duurzaam ontwikkelproces; een proces dat nooit is voltooid. In deze tijd is het belangrijk dat we open staan voor verandering en vernieuwing en daardoor in beweging blijven. Deze houding leidt tot actieve medewerkers en leerlingen die goed voorbereid zijn op hun plek in de maatschappij. 
Eén van onze uitgangspunten is dan ook: we leren sámen.

Missie en visie

Missie
BHS Gorredijk stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een zo veelzijdig mogelijke individuele en sociale-(emotionele) ontwikkeling van de leerling. Dat doen we niet alleen: we doen dat samen met de ouders/verzorgers en hebben daarmee ook oog voor de directe leefomgeving van de leerling zoals gezin, vrienden, vriendinnen en vereniging. Die ontwikkeling moet tegelijkertijd zo veelzijdig mogelijk kunnen zijn: het leeraanbod bestaat dus niet alleen uit “hoofdvakken” (theorie), er is volop ruime aandacht voor “hart” en “handen”, respectievelijk expressie-en praktijkvakken.
De individuele leerling is in de gelegenheid zich optimaal en veelzijdig te ontwikkelen. Dit betekent leren, actief en zelfstandig werken, ervaren waar de eigen ambities en interesses liggen en leren keuzes te maken.

Visie
Om te bereiken dat leerlingen zich zo veelzijdig mogelijk en optimaal ontwikkelen op de BHS Gorredijk is ons onderwijs gebaseerd op zes uitgangspunten:
De BHS Gorredijk is de school waar:
- Je samen leert.
- Laat zien wat je kunt.
- Krijgt wat je nodig hebt.
- Je je zelf kan en mag zijn.
- Keuzes maakt als het jou past.
- Jouw talent vindt.
Een uitgebreide toelichting op deze uitgangspunten kunt u vinden op de website van de school: www.singelland.nl/bhs-gorredijk 
 

missie-visie


Jaarlijkse kaderbrief
In onze jaarlijkse kaderbrief zetten we onze plannen voor het komende schooljaar op een rij nadat we de lopende kaderbrief hebben geëvalueerd. De focus van de BHS ligt de komende jaren op drie beleidsterreinen:
1.    Maatwerk
2.    Verbinding en versterking van de relatie met de regio
3.    Kwaliteit van ons primaire proces: het werk voor en in de klas
In onze kaderbrief vertalen we deze focus naar concrete operationele doelen. De kaderbrief voor 2022/2023 is nog niet vastgesteld. Onderstaand is de kaderbrief 2021/2022 nog opgenomen.
 
De structuur van ons onderwijs
Voor alle leerlingen duurt de brede onderbouw twee jaar; in de leerjaren 1 en 2 blijven de leerlingen als groep bijeen. Aan het einde van leerjaar 1 en 2 blijven er geen leerlingen zitten. In de loop van leerjaar 2 worden de leerlingen voorbereid op het kiezen van een vervolgrichting. In leerjaar 1 en 2 zitten alle leerlingen, vanaf VMBO t/m HAVO-doorstroomniveau, bij elkaar in de klas. Het tweede leerjaar is het jaar waarin de leerling zicht moet krijgen op zijn/haar leercapaciteiten en op de keuze voor een leerweg en een profiel.

In klas 3 is in alle leerwegen sprake van verplichte vakken met daarnaast een groter (of kleiner) aantal keuze-uren. Tevens vindt hier een splitsing in twee hoofdstromen plaats: De Theoretische Bovenbouw (doorstroom Havo/Theoretische/Gemengde Leerweg) en de Beroepsgerichte Bovenbouw (basis- en kaderberoepsgerichte Leerweg). Aan het einde van klas 3 maakt de leerling de definitieve keuze voor de leerweg en het profiel voor het eindexamen.
Na het behalen van hun VMBO-diploma stromen vrijwel alle leerlingen door naar een opleiding in het MBO. Er is echter een uitzondering. De doorstroomleerlingen voor het HAVO stromen aan het einde van leerjaar 3 of na het behalen van het diploma VMBO-TL uit naar klas 4 van een HAVO in Heerenveen, Drachten of Oosterwolde.

Onze onderbouw
Het onderwijs in de onderbouw bevindt zich tussen het basisonderwijs enerzijds en de bovenbouw van de verschillende schoolsoorten in het voortgezet onderwijs anderzijds. In de ontwikkelingsfase van leerlingen krijgt dit onderwijs een plaats tussen het 12e en het 14e levensjaar.
Vanuit het perspectief van de leerling is dit de fase van het ontdekken van de talenten en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. De leerlingen verbreden hun blik, worden zelfstandiger, kiezen steeds meer hun eigen sociale verbanden en ontwikkelen daarin hun eigen opvattingen, waarden, interesses en voorkeuren. Geleidelijk komen ze, ook figuurlijk, meer los van thuis; vertrouwde opvattingen, waarden, normen en gewoonten stellen ze ter discussie. Er is sprake van groei: lichamelijk, en zeker ook in mentaal en sociaal opzicht.

Bekijk hier de lessentabellen van leerjaar 1 en 2

De onderbouw heeft als eerste fase van het voortgezet onderwijs een oriënterend karakter. Het gaat in de eerste plaats om het leren van kennis en vaardigheden die de samenleving voor alle leerlingen van belang vindt voor een goed maatschappelijk functioneren. Daarnaast is in de visie van de school de onderbouw een periode om te leren “kiezen”: een periode waarin leerlingen moeten bepalen naar welk schooltype of leerweg hun voorkeur uit gaat zonder daarbij belemmeringen te ondervinden van vroegtijdige selectie of determinatie. In de onderbouw wordt het fundament gelegd voor de verdere schoolloopbaan van de leerlingen. Hen wordt de mogelijkheid geboden hun wereld uit te breiden en te begrijpen, te leren omgaan met verschillen tussen individuen en groepen mensen en in toenemende mate zelf sturing te geven aan hun leren en zelf verantwoordelijkheid te nemen. 

Brede vorming
In de onderbouw wordt de leerlingen een breed vakkenpakket aangeboden, waarbij de vakken voor hoofd (theorie), hart (expressie) en handen (praktijk)  evenwichtig aan de orde komen omdat ze in onze visie gelijkwaardig gevonden worden voor de ontwikkeling van leerlingen 
De klassen in leerjaar 1 en 2 kenmerken zich door hun brede samenstelling. Leerlingen van alle niveaus VMBO t/m HAVO-doorstroom, volgen in deze klassen onderwijs. Zij blijven twee schooljaren als klas bijeen en kunnen niet blijven zitten in leerjaar 1 en 2. Tijdens leerjaar 2 worden de leerlingen voorbereid op het kiezen van een vervolgrichting in leerjaar 3. In eerste instantie moet een keuze worden gemaakt tussen een Bovenbouw Beroepsgericht of Theoretisch. De gekozen richting is mede afhankelijk van de capaciteiten en interesse van de leerling.
Bij sommige vakken (b.v. handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en praktische oriëntatie) is het gebruikelijk om periode-onderwijs te geven om versnippering van vakken te voorkomen. Gedurende het eerste halve schooljaar komt het ene vak aan bod en het tweede halve schooljaar staat het andere vak op het rooster.
Bij het kiezen van de Theoretische Bovenbouw aan het einde van klas 2 moeten de theorievakken aan van tevoren vastgestelde niveaueisen voldoen. Ook aan het volgen van de Beroepsgerichte Bovenbouw worden eisen gesteld. Uiteraard zijn deze eisen zodanig opgesteld dat ze de leerlingen helpen bij het kiezen van de juiste leerweg en het juiste profiel. Deze toelaatbaarheidseisen zijn te vinden op onze website onder het kopje overgangsregelingen. Voor elke leerling wordt van klas 2 naar 3 en in overleg met de ouders/verzorgers een bindend studieadvies opgesteld door de vakdocenten. Deze wordt ondertekend door de ouders/verzorgers. Daarnaast kan er sprake zijn van voorwaardelijke plaatsing in een bepaalde leerweg. Deze voorwaarden vindt u op onze website.

Maatwerkuren
In sommige gevallen is het lastig om de overstap te maken van het basisonderwijs naar het reguliere voortgezet onderwijs. Leerlingen hebben soms door diverse oorzaken (forse) leerachterstanden opgelopen. Voor deze leerlingen wordt een speciaal maatwerkprogramma ingericht. 


Onze bovenbouw
Aan het eind van klas 2 kiezen leerlingen voor de meer theoretische leerweg (gemengd/theoretisch/ doorstroom HAVO 4) of de beroepsgerichte leerweg (basis/kader). Voor de beroepsgerichte en de gemengde leerweg volgt ook direct de keuze voor een technische of een dienstverlenende richting. Aan het eind van klas 3 volgt een definitieve keuze voor de leerweg, het beroepsgerichte profiel en de eindexamenvakken.

De theoretische leerwegen
THEORETISCHE LEERWEG (TL) / DOORSTROOM HAVO 4
Deze leerweg kent alleen theoretische vakken. Na klas 3 is met extra begeleiding doorstroom mogelijk naar HAVO 4 in de regio. Uiteraard is het ook mogelijk eerst een diploma te halen in klas 4 en daarna door te stromen naar HAVO 4. Verder opent een diploma TL tal van mogelijkheden op het MBO. Aan het einde van klas 3 bepalen de leerlingen in de Theoretische Leerweg hun eindexamenpakket, tot en met een maximum van zeven vakken. Het diploma van de VMBO-TL geeft toegang tot HAVO-4 of tot niveau 3 of 4 van een MBO- opleiding. 

GEMENGDE LEERWEG (GL)
Deze leerweg is een combinatie van de theoretische en de beroepsgerichte leerweg. Naast theorievakken volgen de leerlingen iedere week een aantal lessen van een beroepsgericht vak. De gemengde leerweg is een prima voorbereiding op een overstap naar MBO niveau 4. Zelfs een overstap vanuit VMBO-GL naar HAVO 4 blijft mogelijk. Bij een keuze voor zes theoretische vakken is het, bij een succesvol examen, ook nog mogelijk om een diploma TL te behalen. Afhankelijk van het te kiezen beroepsgerichte vak zijn dit de bijbehorende keuzevakken aangevuld met een vrij te kiezen deel tot een maximum van zeven vakken.

TURBO-TRAJECT IN DE THEORETISCHE BOVENBOUW
Samen met een beperkt aantal VO-scholen en ROC de Friese Poort in Drachten heeft de BHS het TURBO-traject ontwikkeld. Doelstelling van dit traject is om leerlingen binnen tien jaar het VMBO, MBO én HBO te laten doorlopen. Wij verwachten dat het aantal keuzes voor een technische opleiding zal toenemen. Leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor dit traject zijn 4e klasleerlingen die kiezen voor de gemengde of theoretische leerweg én boven een afgesproken norm scoren wat betreft wiskunde en natuurkunde. Het traject is tot nu toe alleen mogelijk binnen de MBO- opleiding Middenkader Engineering en Bouwtechniek. Het onderzoek om ook turbotrajecten voor de sectoren Zorg en Welzijn en Economie en Ondernemen te ontwikkelen, maakt onderdeel uit van onze kaderbrief. 
•    TURBO-traject in klas 3: het doel van het extra keuzevak TURBO is om 3e klas leerlingen uit onze gemengde en theoretische leerweg te interesseren en te motiveren voor techniek en specifiek voor het Turbotraject in leerjaar 4 en het MBO. De BHS heeft dit keuzevak zelf ontwikkeld. 
•    TURBO-traject in klas 4: TURBO in klas 4 is bedoeld om bepaalde leerlingen een beter alternatief te bieden voor de VMBO-GL/TL → HAVO →HBO-route. Beter, omdat via een meer beroepsgerichte leerweg, een betere beroepsvoorbereiding en beroepskeuze kan plaatsvinden. 

PROFILEREN IN SPORT-, TECHNOLOGIE- OF KUNSTVAKKEN
Leerlingen kunnen zich meer profileren door zelf keuzes te maken uit het totale onderwijsaanbod. Voor leerlingen die zich willen onderscheiden op sportief gebied is er de mogelijkheid om vak S als keuzevak te kiezen in klas 3KB. Vak S is een keuzevak in sport, bewegen en organiseren. Ben je hier goed in en wil je hier ook examen in doen dan kan dat via LO2 (alleen voor de gemengde en theoretische leerweg). 
Daarnaast is er voor elke jaargroep een culturele activiteit in de vorm van een toneelproductie. Vaak is dit gekoppeld aan een thema als pesten (project in de onderbouw), veilig verkeer, of een cabaretvoorstelling. In klas 3 staat jaarlijks een dag gepland die in het teken staat van kunst en cultuur. Op deze dag, de C-Day, worden allerlei workshops georganiseerd.
De vakgroep expressie is bezig met het maken van een cultuurbeleidsplan, zodat er gestructureerd meer aandacht komt voor cultuur in de school. Eén van onze succesvolle ontwikkelingen is het vak “Vak C”. In dit kunstvak wordt de verdieping aangeboden in de creatieve vakken uit de leerjaren één en twee (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek) en wordt daarbij uitgebreid met o.a. mode, fotografie, styling en design.
Vak C sluit elke periode af met een presentatie. Daarnaast is er elk jaar een theaterproductie die door een aantal docenten samen met de leerlingen wordt voorbereid. 
Daarnaast kunnen leerlingen vanaf 2019-2020 in de bovenbouw van de gemengde en theoretische leerweg ook kiezen voor het nieuwe vak Technologie & Toepassing (T&T), waarin de BHS een landelijke pilot draait. Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden. 
Het vak T&T biedt een leerling een kader om binnen de context van de zeven bètawerelden competenties te ontwikkelen, zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas in het mbo of op het havo en later op de arbeidsmarkt. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding vormen een belangrijk onderdeel van het concept examenprogramma Technologie & Toepassing. T & T kan niet als beroepsgericht programma worden aangeboden, het is echter ook geen theorievak. Het kan gezien worden als mix van beide: een praktijkgericht vak.
Bij Technologie & Toepassing zijn leerlingen met levensechte opdrachten van het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen uit de regio bezig, met een variatie in toepassingsvormen van technologie. Technologie is overal, daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: gezondheid, sport, energie, handel, voeding, omgeving, duurzaamheid en nog veel meer. Het vak is dan ook niet gebonden aan een specifiek profiel: T&T past bij elk profiel in het vmbo.

De beroepsgerichte leerwegen
BASISBEROEPSGERICHT EN KADERBEROEPSGERICHT 
De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt een leerling voor op doorstroom naar niveau 3 en 4 van het MBO, terwijl de basisberoepsgerichte leerweg voorbereidt op niveau 2 van het MBO. De leerling kiest aan het eind van klas 2 een technische richting óf een dienstverlenende richting. Binnen de gekozen richting worden in klas 3 verschillende profielmodules en keuzevakken aangeboden. 
Binnen de technische richting kiest een leerling lesstof uit onder andere de (woning)bouw, interieurbouw, transport, mobiliteit, installatietechniek, duurzame energie en metaaltechniek. 
Binnen de dienstverlenende richting kiest een leerling lesstof uit economie, zorg en welzijn, ondernemen, secretariaat, logistiek, administratie, gastheerschap, horeca, mode en design, webshop, verzorging, welzijn, sport en beweging, beveiliging en veiligheid, uiterlijke verzorging, haarverzorging, recreatie, de keuken, ouderenzorg en werken in de kinderopvang. 
De BHS biedt hiermee een zo breed mogelijk pakket aan zodat een leerling in klas 3 zijn/haar interesses en kwaliteiten goed kan onderzoeken. Op deze manier groeit een leerling naar een profiel toe dat op zijn/ haar lijf is geschreven. Aan het eind van klas 3 kiest de leerling uit de gekozen richting zijn/haar definitieve profiel, waarin examen wordt gedaan. Afhankelijk van de prestaties op zowel de theorievakken als  het beroepsgerichte vak, sluit een leerling zijn schoolloopbaan af op kaderberoepsgericht (KBL) of basisberoepsgericht (BBL). Extra vakken zijn mogelijk, ook extra beroepsgerichte keuzevakken. Daarnaast kunnen vakken op een hoger niveau worden gevolgd. 
Op de BHS Gorredijk kunnen leerlingen examen doen in de volgende profielen:
- Economie en ondernemen
- Zorg & Welzijn
- Bouwen, wonen en Interieur
- Produceren, installeren en energie

De BHS Gorredijk biedt keuzevakken aan uit de volgende profielen:
- Economie en ondernemen
- Zorg & Welzijn
- Bouwen, Wonen en Interieur
- Produceren, installeren en energie
- Groen
- Mobiliteit en Transport
- Horeca, Bakkerij en Recreatie

Het leerwerktraject
Leerlingen kunnen op de BHS in de 4e klas ook kiezen voor het leerwerktraject. Dit is een speciale route voor leerlingen die liever (of  beter) in een bedrijf leren dan op school. Deze leerlingen verlaten onze school met een diploma voor de basisberoepsgerichte leerweg. Zij zijn drie dagen per week op stage en twee dagen per week op school voor vakken zoals Nederlands, rekenen en het beroepsgerichte vak.

Bekijk hier de lessentabellen van leerjaar 3 en 4
 

Dagelijks reilen en zeilen

Onze school realiseert pedagogische- en leerdoelen door gebruik te maken van het Team Stamgroepen Model (T.S.M.), waarbij een beperkte groep leerkrachten verantwoordelijk is voor het leer- en vormingsaanbod van een beperkte groep leerlingen. 

Onderbouw
De essentie van dit model is terug te vinden in de teams in klas 1 en 2. In de onderbouw wordt gedurende twee jaar gewerkt met daarin vaste teams in de leerjaren 1 en 2. Dit betekent dat het streven is dat de beide mentoren gedurende twee jaar in een vast team bij hun klas blijven.
De mentoren geven zoveel mogelijk lessen aan hun eigen klas en daarnaast zijn ze vakdocent in een aantal parallelklassen. Daardoor is het mogelijk de begeleiding van de individuele leerling en de tafelgroep zo optimaal mogelijk in te zetten. De onderbouwteams zitten elk in een aparte vleugel van het gebouw. De mentor heeft daar met de stamgroep een eigen lokaal. De coördinatie vindt plaats vanuit een teamruimte in de nabijheid van de lokalen, zodat mentoren, teamleiders en leerlingbegeleiding makkelijk te vinden zijn voor de leerlingen.
Elke brede stamgroep in klas 1 en 2 is onderverdeeld in vier tot zes, stabiele tafelgroepen. Na de introductieperiode in klas 1 worden vaste tafelgroepen gevormd, die zowel qua niveau als verdeling jongens/ meisjes gevarieerd zijn.
In de visie van de school kan het leren samenwerken het meest effectief plaatsvinden in vaste tafelgroepen. Door leerlingen in vaste tafelgroepen te plaatsen hebben docenten goed inzicht in het functioneren en samenwerken van leerlingen.
Deze organisatie-opzet heeft een aantal voordelen:
- een soepele overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs
- herkenbaarheid voor zowel leerlingen als docenten
- docenten geven les aan elkaars klassen, waardoor ze in staat zijn op een meer éénduidige wijze op klassen en leerlingen te reageren
- docenten hebben de mogelijkheid gezamenlijke afspraken over pedagogische doelen te maken
- de onderlinge samenwerking van docenten dient tot voorbeeld voor de leerlingen.

Bovenbouw
In de bovenbouw is de organisatie van het onderwijs meer toegespitst op het werken in de beroepsrichtingen Techniek (PIE en BWI), Zorg & Welzijn en Economie. Het onderwijsaanbod in de bovenbouw wordt grotendeels aangeboden op onze lespleinen. Het lesplein fungeert als leerplein waarin de theorie en praktijk worden gecombineerd én waar van leerlingen (al dan niet in groepen) een steeds grotere mate van zelfstandigheid wordt verwacht ter voorbereiding op het vervolgonderwijs. Daarnaast is er een aanzienlijke groep leerlingen die deelneemt aan het GL-TL- programma, waarbij een aantal van deze potentiële HAVO leerlingen in leerjaar 3 zich richt op doorstroom naar HAVO-4 in de regio.

De werkwijze in de klas
Doordat de leerlingen in de onderbouw nog met alle niveaus in één klas zitten, heeft dat directe gevolgen voor de manier van werken in de klas. De school heeft gekozen voor een bijpassende wijze van lesgeven. Zo bieden we onderwijs op maat. Leerkrachten vragen een actieve betrokkenheid van de leerlingen in de les; van leerlingen wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid vereist en docenten zorgen voor een afwisseling in werkvormen om tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van de leerlingen. 
Daarnaast wordt, met name bij de theorievakken, volgens een basisstof/extra stof model gewerkt. Alle leerlingen werken samen in tafelgroepen aan de basisstof, de leerstof die alle leerlingen moeten beheersen. Individueel of in kleine groepjes wordt de extra stof doorlopen. Bij de extra stof opdrachten werken leerlingen aan opdrachten die meer op hun eigen niveau of interesse zijn toegespitst. In de loop der jaren is er een veelheid aan differentiatievormen ontwikkeld, die tijdens de lessen worden gebruikt.

Schoolregels
De school heeft de schoolregels verbeeld in een poster om aan een ieder de gedragsregels van de school uit te leggen. Die gedragsregels zijn indertijd samen met de leerlingen opgesteld, worden regelmatig geëvalueerd en elk jaar opnieuw in de klassen besproken.