Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
header
Schoolgids

Schoolgids 2023-2024

Welkom op BHS Gorredijk

Direct naar het thema van je keuze:

Verzuim en verlof

Schoolverzuim
Per lesuur wordt de absentie bijgehouden door de vakdocenten en ingevoerd in het administratiesysteem van de school. Wanneer een leerling ziek is of met toestemming afwezig, dan houdt de mentor hiervan de administratie bij. Dit noemen we geoorloofd verzuim. Als geoorloofd verzuim veel voorkomt, vragen we de schoolverpleegkundige om u en uw zoon/dochter te ondersteunen door met u in gesprek te gaan om het verzuim te beperken. Is er sprake van ongeoorloofd schoolverzuim, dan wordt het verzuim overeenkomstig de regelgeving doorgegeven via het digitaal verzuimloket. Vanuit het oogpunt van snel en preventief handelen, dienen alle verzuimgevallen waar een wettelijke meldplicht bestaat direct gemeld te worden. Het behoort tot één van de kerntaken van de school om verzuim effectief tegen te gaan. Bij deze aanpak wordt de hulp van de leerplichtambtenaar ingeroepen. Het naleven van het verzuimprotocol wordt aangestuurd door de verzuimcoördinator.

Aanvragen extra verlof
De leerlingen kunnen om verschillende redenen in aanmerking komen voor verlof buiten de schoolvakanties. Ouders kunnen hiertoe tijdig een verzoek indienen bij de school. Bij de beoordeling van de aanvraag houdt de school rekening met de van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. Het verlofformulier kan bij de conciërge of van de website worden gehaald en ingevuld worden afgegeven aan de mentor van de leerling. De mentor en de schoolcoördinator beoordelen de aanvraag en de mentor communiceert met ouders of het verlof al dan niet wordt toegekend. In bepaalde gevallen kan de school vragen om bewijsstukken te overleggen.

Voor verlof komt o.a. in aanmerking:
1.    Het voldoen aan een wettelijke verplichting; één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
2.    Verhuizing maximaal 1 schooldag.
3.    Huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad.
4.    Bevalling moeder/verzorgster/voogdes.
5.    12 1/2-, 25-, 40-, 50- of 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad maximaal 1 schooldag.
6.    Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen tot maximaal één dag.
7.    Als de vakantieregeling bij het bedrijf/de instelling, waar één van de ouders/verzorgers werkt, het niet mogelijk maakt een vakantie binnen de schoolvakantieperioden op te nemen (werkgeversverklaring dient te worden overlegd).
Toelichting: Op grond van de leerplichtwet is, om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Hierbij dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
- familiebezoek in het buitenland
- goedkope tickets in het laagseizoen
- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode
- vakantiespreiding; (bijvoorbeeld wintersportvakanties, carnaval, etc.)
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn
- eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte
- samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan
- kroonjaren
- sabbatical
- wereldreis/verre reis

Leren op BHS Gorredijk


"WIJ BIEDEN ONZE LEERLINGEN ONDERWIJS WAARDOOR ZIJ ZICH ZO VEELZIJDIG EN OPTIMAAL MOGELIJK ONTWIKKELEN."
 

Het historisch perspectief
Het startpunt van de vernieuwing van het onderwijs binnen de BHS Gorredijk ligt bij de fusie van de drie destijds bestaande scholen in Gorredijk in 1968. Het is al lange tijd geleden, maar de ambities van destijds zijn nog steeds springlevend: leerlingen krijgen bij ons in de onderbouw hun onderwijs aangeboden in een heterogene leeromgeving, waardoor extra tijd en ruimte geboden wordt zich in eigen tijd en tempo te ontwikkelen naar zijn/haar niveau. Door deze opzet krijgen leerlingen de kans hun talenten en kwaliteiten optimaal te benutten.
Gelijke en optimale kansen krijgen onze leerlingen:
- In een brede onderbouw, waarin leerlingen op zowel sociaal als cognitief niveau de kans krijgen om van elkaar te leren en verder door te groeien
- Met een intensief programma van begeleiding van de leerlingen door mentoren
- Maatwerk voor leerlingen, die extra aandacht nodig hebben bij de overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs
- Mogelijkheden voor talentontwikkeling voor alle leerlingen door middel van het aanbod van keuzemogelijkheden in ons onderwijsprogramma
Ons huidige onderwijs is het resultaat van een duurzaam ontwikkelproces. In deze tijd is het belangrijk dat we open staan voor verandering en vernieuwing en daardoor in beweging blijven. Deze houding vraagt om actieve medewerkers en leerlingen die goed voorbereid zijn op hun plek in de maatschappij. 

Missie en visie

Missie
BHS Gorredijk stelt zich ten doel een bijdrage te leveren aan een zo veelzijdig mogelijke individuele en sociale-(emotionele) ontwikkeling van de leerling. Dat doen we niet alleen: we doen dat samen met de ouders/verzorgers en hebben daarmee ook oog voor de directe leefomgeving van de leerling zoals gezin, vrienden, vriendinnen en vereniging. Die ontwikkeling moet tegelijkertijd zo veelzijdig mogelijk kunnen zijn: het leeraanbod bestaat dus niet alleen uit “hoofdvakken” (theorie), er is volop ruime aandacht voor “hart” en “handen”, respectievelijk expressie-en praktijkvakken.
De individuele leerling is in de gelegenheid zich optimaal en veelzijdig te ontwikkelen. Dit betekent leren, actief en zelfstandig werken, ervaren waar de eigen ambities en interesses liggen en leren keuzes te maken.

Visie
Om te bereiken dat leerlingen zich zo veelzijdig mogelijk en optimaal ontwikkelen op de BHS Gorredijk is ons onderwijs gebaseerd op zes uitgangspunten:
De BHS Gorredijk is de school waar:
- je samen leert.
- laat zien wat je kunt.
- krijgt wat je nodig hebt.
- je je zelf kan en mag zijn.
- keuzes maakt als het jou past.
- jouw talent vindt.
Een uitgebreide toelichting op deze uitgangspunten kunt u vinden op onze website.
 

missie-visie


Schoolplan
In onze schoolplan zetten we onze plannen voor de komende schooljaren. Ieder jaar evalueren we het lopende schoolplan en besluiten we wat de speerpunten voor de jaren erna worden. De speerpunten zijn altijd gericht op het verbeteren van de kwaliteit van ons onderwijs.

De structuur van ons onderwijs
Voor alle leerlingen duurt de brede onderbouw twee jaar. In leerjaar 1 en 2 zitten alle leerlingen, vanaf vmbo t/m havo-doorstroomniveau, bij elkaar in de klas. In het tweede leerjaar worden leerlingen en ouders intensief begeleid door de mentor zodat er een weloverwogen keuze voor een leerweg en profiel gemaakt kan worden. Voor alle leerjaren geldt dat leerlingen overgaan, tenzij er omstandigheden zijn die zittenblijven tot de beste optie maken (ziekte, thuissituatie). Ouders worden betrokken bij dit proces, ook als er gedacht wordt aan een ander niveau.

In klas 3 is in alle leerwegen sprake van verplichte vakken met daarnaast een groter (of kleiner) aantal keuzevakken. Tevens vindt hier een splitsing in twee hoofdstromen plaats: De Theoretische Bovenbouw (doorstroom Havo/Theoretische/Gemengde Leerweg) en de Beroepsgerichte Bovenbouw (basis- en kaderberoepsgerichte Leerweg). Aan het einde van klas 3 maakt de leerling de definitieve keuze voor de leerweg en het profiel voor het eindexamen.
Na het behalen van hun vmbo-diploma stromen vrijwel alle leerlingen door naar een opleiding in het mbo. De doorstroomleerlingen voor het havo stromen aan het einde van leerjaar 3 of na het behalen van het diploma vmbo-TL uit naar klas 4 van een havo school.

Onze onderbouw
Het onderwijs in de onderbouw bevindt zich tussen het basisonderwijs enerzijds en de bovenbouw van de verschillende schoolsoorten in het voortgezet onderwijs anderzijds. In de ontwikkelingsfase van leerlingen krijgt dit onderwijs een plaats tussen het 12e en het 14e levensjaar.
Vanuit het perspectief van de leerling is dit de fase van het ontdekken van de talenten en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. De leerlingen verbreden hun blik, worden zelfstandiger, kiezen steeds meer hun eigen sociale verbanden en ontwikkelen daarin hun eigen opvattingen, waarden, interesses en voorkeuren. Geleidelijk komen ze, ook figuurlijk, meer los van thuis; vertrouwde opvattingen, waarden, normen en gewoonten stellen ze ter discussie. Er is sprake van groei: lichamelijk, en zeker ook in mentaal en sociaal opzicht.

Bekijk hier de lessentabellen van leerjaar 1 en 2

De onderbouw heeft als eerste fase van het voortgezet onderwijs een oriënterend karakter. Het gaat in de eerste plaats om het leren van kennis en vaardigheden die de samenleving voor alle leerlingen van belang vindt voor een goed maatschappelijk functioneren. Daarnaast is in de visie van de school de onderbouw een periode om te leren “kiezen”: een periode waarin leerlingen moeten bepalen naar welk schooltype of leerweg hun voorkeur uit gaat zonder daarbij belemmeringen te ondervinden van vroegtijdige selectie of determinatie. In de onderbouw wordt het fundament gelegd voor de verdere schoolloopbaan van de leerlingen. Hen wordt de mogelijkheid geboden hun wereld uit te breiden en te begrijpen, te leren omgaan met verschillen tussen individuen en groepen mensen en in toenemende mate zelf sturing te geven aan hun leren en zelf verantwoordelijkheid te nemen. 

Brede vorming
In de onderbouw wordt de leerlingen een breed vakkenpakket aangeboden, waarbij de vakken voor hoofd (theorie), hart (expressie) en handen (praktijk)  evenwichtig aan de orde komen omdat ze in onze visie gelijkwaardig gevonden worden voor de ontwikkeling van leerlingen 
De klassen in leerjaar 1 en 2 kenmerken zich door hun brede samenstelling. Leerlingen van alle niveaus vmbo t/m havo-doorstroom, volgen in deze klassen onderwijs. Zij blijven twee schooljaren als klas bijeen en kunnen niet blijven zitten in leerjaar 1 en 2. Tijdens leerjaar 2 worden de leerlingen voorbereid op het kiezen van een vervolgrichting in leerjaar 3. In eerste instantie moet een keuze worden gemaakt tussen een Bovenbouw Beroepsgericht of Theoretisch. De gekozen richting is mede afhankelijk van de capaciteiten en interesse van de leerling.
Bij sommige vakken (b.v. handvaardigheid, tekenen, muziek, drama en praktische oriëntatie) is het gebruikelijk om periode-onderwijs te geven om versnippering van vakken te voorkomen. Gedurende het eerste halve schooljaar komt het ene vak aan bod en het tweede halve schooljaar staat het andere vak op het rooster.
Bij het kiezen van de Theoretische Bovenbouw aan het einde van klas 2 moeten de theorievakken aan van tevoren vastgestelde niveaueisen voldoen. Ook aan het volgen van de Beroepsgerichte Bovenbouw worden eisen gesteld. Uiteraard zijn deze eisen zodanig opgesteld dat ze de leerlingen helpen bij het kiezen van de juiste leerweg en het juiste profiel. Deze toelaatbaarheidseisen zijn te vinden op onze website onder het kopje overgangsregelingen. Voor elke leerling wordt van klas 2 naar 3 en in overleg met de ouders/verzorgers een bindend studieadvies opgesteld door de vakdocenten. Deze wordt ondertekend door de ouders/verzorgers. Daarnaast kan er sprake zijn van voorwaardelijke plaatsing in een bepaalde leerweg. Deze voorwaarden vindt u op onze website.

Maatwerkuren
In sommige gevallen is het lastig om de overstap te maken van het basisonderwijs naar het reguliere voortgezet onderwijs. Leerlingen hebben soms door diverse oorzaken (forse) leerachterstanden opgelopen. Voor deze leerlingen wordt een speciaal maatwerkprogramma ingericht. 


Onze bovenbouw
Aan het eind van klas 2 kiezen leerlingen voor de meer theoretische leerweg (gemengd/theoretisch/ doorstroom havo 4) of de beroepsgerichte leerweg (basis/kader). Voor de beroepsgerichte en de gemengde leerweg volgt ook direct de keuze voor een technische of een dienstverlenende richting. Aan het eind van klas 3 volgt een definitieve keuze voor de leerweg, het beroepsgerichte profiel en de eindexamenvakken.

De theoretische leerwegen
THEORETISCHE LEERWEG (TL) / DOORSTROOM HAVO 4
Deze leerweg kent alleen theoretische vakken. Na klas 3 is met extra begeleiding doorstroom mogelijk naar havo 4 in de regio. Uiteraard is het ook mogelijk eerst een diploma te halen in klas 4 en daarna door te stromen naar havo 4. Verder opent een diploma TL tal van mogelijkheden op het mbo. Aan het einde van klas 3 bepalen de leerlingen in de Theoretische Leerweg hun eindexamenpakket, tot en met een maximum van zeven vakken. Het diploma van de vmbo-TL geeft toegang tot havo-4 of tot niveau 3 of 4 van een mbo-opleiding. 

GEMENGDE LEERWEG (GL)
Deze leerweg is een combinatie van de theoretische en de beroepsgerichte leerweg. Naast theorievakken volgen de leerlingen iedere week een aantal lessen van een beroepsgericht vak. De gemengde leerweg is een prima voorbereiding op een overstap naar mbo niveau 4. Zelfs een overstap vanuit vmbo-GL naar havo 4 blijft mogelijk. Bij een keuze voor zes theoretische vakken is het, bij een succesvol examen, ook nog mogelijk om een diploma TL te behalen. Afhankelijk van het te kiezen beroepsgerichte vak zijn dit de bijbehorende keuzevakken aangevuld met een vrij te kiezen deel tot een maximum van zeven vakken.

TURBO-TRAJECT IN DE THEORETISCHE BOVENBOUW
Samen met een beperkt aantal VO-scholen en ROC de Friese Poort in Drachten heeft de BHS het TURBO-traject ontwikkeld. Doelstelling van dit traject is om leerlingen binnen tien jaar het vmbo, mbo én hbo te laten doorlopen. Wij verwachten dat het aantal keuzes voor een technische opleiding zal toenemen. Leerlingen die in aanmerking kunnen komen voor dit traject zijn 4e klasleerlingen die kiezen voor de gemengde of theoretische leerweg én boven een afgesproken norm scoren wat betreft wiskunde en natuurkunde. Het traject is tot nu toe alleen mogelijk binnen de mbo-opleiding Middenkader Engineering en Bouwtechniek. Het onderzoek om ook turbotrajecten voor de sectoren Zorg en Welzijn en Economie en Ondernemen te ontwikkelen, maakt onderdeel uit van onze kaderbrief. 
•    TURBO-traject in klas 3: het doel van het extra keuzevak TURBO is om 3e klas leerlingen uit onze gemengde en theoretische leerweg te interesseren en te motiveren voor techniek en specifiek voor het Turbotraject in leerjaar 4 en het mbo. BHS Gorredijk heeft dit keuzevak zelf ontwikkeld. 
•    TURBO-traject in klas 4: TURBO in klas 4 is bedoeld om bepaalde leerlingen een beter alternatief te bieden voor de vmbo-GL/TL → havo → hbo-route. Beter, omdat via een meer beroepsgerichte leerweg, een betere beroepsvoorbereiding en beroepskeuze kan plaatsvinden. 

PROFILEREN IN SPORT-, TECHNOLOGIE- OF KUNSTVAKKEN
Leerlingen kunnen zich meer profileren door zelf keuzes te maken uit het totale onderwijsaanbod. Voor leerlingen die zich willen onderscheiden op sportief gebied is er de mogelijkheid om vak S als keuzevak te kiezen in klas 3KB. Vak S is een keuzevak in sport, bewegen en organiseren. Ben je hier goed in en wil je hier ook examen in doen dan kan dat via LO2 (alleen voor de gemengde en theoretische leerweg). 
Daarnaast is er voor elke jaargroep een culturele activiteit in de vorm van een toneelproductie. Vaak is dit gekoppeld aan een thema als pesten (project in de onderbouw), veilig verkeer, of een cabaretvoorstelling. In klas 3 staat jaarlijks een dag gepland die in het teken staat van kunst en cultuur. Op deze dag, de C-Day, worden allerlei workshops georganiseerd.
De vakgroep expressie is bezig met het maken van een cultuurbeleidsplan, zodat er gestructureerd meer aandacht komt voor cultuur in de school. Eén van onze succesvolle ontwikkelingen is het vak “Vak C”. In dit kunstvak wordt de verdieping aangeboden in de creatieve vakken uit de leerjaren één en twee (tekenen, handvaardigheid, drama en muziek) en wordt daarbij uitgebreid met o.a. mode, fotografie, styling en design.
Vak C sluit elke periode af met een presentatie. Daarnaast is er elk jaar een theaterproductie die door een aantal docenten samen met de leerlingen wordt voorbereid. 
Daarnaast kunnen leerlingen vanaf 2019-2020 in de bovenbouw van de gemengde en theoretische leerweg ook kiezen voor het nieuwe vak Technologie & Toepassing (T&T), waarin de BHS een landelijke pilot draait. Het is een vak waarin de praktische leerstijl van leerlingen wordt aangesproken, brede praktische vaardigheden worden ontwikkeld en leerlingen zich tegelijkertijd oriënteren op verschillende beroepsmatige vaardigheden. 
Het vak T&T biedt een leerling een kader om binnen de context van de zeven bètawerelden competenties te ontwikkelen, zoals samenwerken, plannen, organiseren, onderzoeken en presenteren. Deze vaardigheden komen goed van pas in het mbo of op het havo en later op de arbeidsmarkt. Loopbaanoriëntatie en -begeleiding vormen een belangrijk onderdeel van het concept examenprogramma Technologie & Toepassing. T & T kan niet als beroepsgericht programma worden aangeboden, het is echter ook geen theorievak. Het kan gezien worden als mix van beide: een praktijkgericht vak.
Bij Technologie & Toepassing zijn leerlingen met levensechte opdrachten van het bedrijfsleven of maatschappelijke instellingen uit de regio bezig, met een variatie in toepassingsvormen van technologie. Technologie is overal, daarom kunnen T&T-opdrachten overal over gaan: gezondheid, sport, energie, handel, voeding, omgeving, duurzaamheid en nog veel meer. Het vak is dan ook niet gebonden aan een specifiek profiel: T&T past bij elk profiel in het vmbo.

De beroepsgerichte leerwegen
BASISBEROEPSGERICHT EN KADERBEROEPSGERICHT 
De kaderberoepsgerichte leerweg bereidt een leerling voor op doorstroom naar niveau 3 en 4 van het mbo, terwijl de basisberoepsgerichte leerweg voorbereidt op niveau 2 van het mbo. De leerling kiest aan het eind van klas 2 een technische richting óf een dienstverlenende richting. Binnen de gekozen richting worden in klas 3 verschillende profielmodules en keuzevakken aangeboden. 
Binnen de technische richting kiest een leerling lesstof uit onder andere de (woning)bouw, interieurbouw, transport, mobiliteit, installatietechniek, duurzame energie en metaaltechniek. 
Binnen de dienstverlenende richting kiest een leerling lesstof uit economie, zorg en welzijn, ondernemen, secretariaat, logistiek, administratie, gastheerschap, horeca, mode en design, webshop, verzorging, welzijn, sport en beweging, beveiliging en veiligheid, uiterlijke verzorging, haarverzorging, recreatie, de keuken, ouderenzorg en werken in de kinderopvang. 
BHS Gorredijk biedt hiermee een zo breed mogelijk pakket aan zodat een leerling in klas 3 zijn/haar interesses en kwaliteiten goed kan onderzoeken. Op deze manier groeit een leerling naar een profiel toe dat op zijn/ haar lijf is geschreven. Aan het eind van klas 3 kiest de leerling uit de gekozen richting zijn/haar definitieve profiel, waarin examen wordt gedaan. Afhankelijk van de prestaties op zowel de theorievakken als  het beroepsgerichte vak, sluit een leerling zijn schoolloopbaan af op kaderberoepsgericht (KBL) of basisberoepsgericht (BBL). Extra vakken zijn mogelijk, ook extra beroepsgerichte keuzevakken. Daarnaast kunnen vakken op een hoger niveau worden gevolgd. 
Op BHS Gorredijk kunnen leerlingen examen doen in de volgende profielen:
- Economie en ondernemen
- Zorg & Welzijn
- Bouwen, wonen en Interieur
- Produceren, installeren en energie

BHS Gorredijk biedt keuzevakken aan uit de volgende profielen:
- Economie en ondernemen
- Zorg & Welzijn
- Bouwen, Wonen en Interieur
- Produceren, installeren en energie
- Groen
- Mobiliteit en Transport
- Horeca, Bakkerij en Recreatie

Het leerwerktraject
Leerlingen kunnen op BHS Gorredijk in de 4e klas ook kiezen voor het leerwerktraject. Dit is een speciale route voor leerlingen die liever (of  beter) in een bedrijf leren dan op school. Deze leerlingen verlaten onze school met een diploma voor de basisberoepsgerichte leerweg. Zij zijn drie dagen per week op stage en twee dagen per week op school voor vakken zoals Nederlands, rekenen en het beroepsgerichte vak.

Bekijk hier de lessentabellen van leerjaar 3 en 4
 

Dagelijks reilen en zeilen

Onze school realiseert pedagogische- en leerdoelen door gebruik te maken van het Team Stamgroepen Model (T.S.M.), waarbij een beperkte groep leerkrachten verantwoordelijk is voor het leer- en vormingsaanbod van een beperkte groep leerlingen. 

Onderbouw
De essentie van dit model is terug te vinden in de teams in klas 1 en 2. In de onderbouw wordt gedurende twee jaar gewerkt met daarin vaste teams in de leerjaren 1 en 2. Dit betekent dat het streven is dat de beide mentoren gedurende twee jaar in een vast team bij hun klas blijven.
De mentoren geven zoveel mogelijk lessen aan hun eigen klas en daarnaast zijn ze vakdocent in een aantal parallelklassen. Daardoor is het mogelijk de begeleiding van de individuele leerling en de tafelgroep zo optimaal mogelijk in te zetten. De onderbouwteams zitten elk in een aparte vleugel van het gebouw. De mentor heeft daar met de stamgroep een eigen lokaal. De coördinatie vindt plaats vanuit een teamruimte in de nabijheid van de lokalen, zodat mentoren, teamleiders en leerlingbegeleiding makkelijk te vinden zijn voor de leerlingen.
Elke brede stamgroep in klas 1 en 2 is onderverdeeld in vier tot zes, stabiele tafelgroepen. Na de introductieperiode in klas 1 worden vaste tafelgroepen gevormd, die zowel qua niveau als verdeling jongens/ meisjes gevarieerd zijn.
In de visie van de school kan het leren samenwerken het meest effectief plaatsvinden in vaste tafelgroepen. Door leerlingen in vaste tafelgroepen te plaatsen hebben docenten goed inzicht in het functioneren en samenwerken van leerlingen.
Deze organisatie-opzet heeft een aantal voordelen:
- een soepele overgang van basisschool naar voortgezet onderwijs
- herkenbaarheid voor zowel leerlingen als docenten
- docenten geven les aan elkaars klassen, waardoor ze in staat zijn op een meer éénduidige wijze op klassen en leerlingen te reageren
- docenten hebben de mogelijkheid gezamenlijke afspraken over pedagogische doelen te maken
- de onderlinge samenwerking van docenten dient tot voorbeeld voor de leerlingen.

Bovenbouw
In de bovenbouw is de organisatie van het onderwijs meer toegespitst op het werken in de beroepsrichtingen Techniek (PIE en BWI), Zorg & Welzijn en Economie. Het onderwijsaanbod in de bovenbouw wordt grotendeels aangeboden op onze lespleinen. Het lesplein fungeert als leerplein waarin de theorie en praktijk worden gecombineerd én waar van leerlingen (al dan niet in groepen) een steeds grotere mate van zelfstandigheid wordt verwacht ter voorbereiding op het vervolgonderwijs. Daarnaast is er een aanzienlijke groep leerlingen die deelneemt aan het GL-TL- programma, waarbij een aantal van deze potentiële HAVO leerlingen in leerjaar 3 zich richt op doorstroom naar HAVO-4 in de regio.

De werkwijze in de klas
Doordat de leerlingen in de onderbouw nog met alle niveaus in één klas zitten, heeft dat directe gevolgen voor de manier van werken in de klas. De school heeft gekozen voor een bijpassende wijze van lesgeven. Zo bieden we onderwijs op maat. Leerkrachten vragen een actieve betrokkenheid van de leerlingen in de les; van leerlingen wordt een bepaalde mate van zelfstandigheid vereist en docenten zorgen voor een afwisseling in werkvormen om tegemoet te komen aan de verschillende leerstijlen van de leerlingen. 
Daarnaast wordt, met name bij de theorievakken, volgens een basisstof/extra stof model gewerkt. Alle leerlingen werken samen in tafelgroepen aan de basisstof, de leerstof die alle leerlingen moeten beheersen. Individueel of in kleine groepjes wordt de extra stof doorlopen. Bij de extra stof opdrachten werken leerlingen aan opdrachten die meer op hun eigen niveau of interesse zijn toegespitst. In de loop der jaren is er een veelheid aan differentiatievormen ontwikkeld, die tijdens de lessen worden gebruikt.

Schoolregels
De school heeft de schoolregels verbeeld in een poster om aan een ieder de gedragsregels van de school uit te leggen. Die gedragsregels zijn indertijd samen met de leerlingen opgesteld, worden regelmatig geëvalueerd en elk jaar opnieuw in de klassen besproken.


  
Lesplanning, lesuitval en onderwijstijd
Voor alle klassen is meer dan het vereiste aantal lessen gepland, zodat in een deel van de lesuitval reeds van tevoren is voorzien. Uitval van lessen kan plaatsvinden door ziekte, conferenties, vergaderingen, enz. Deze lesuitval wordt voor alle klassen geregistreerd, waardoor bijsturing in bijzondere situaties mogelijk is. Bij langdurige uitval van een docent wordt zo spoedig mogelijk een vervanger aangesteld.

Lestabel BHS Gorredijk

Het streven is erop gericht om lesuitval zoveel mogelijk te vermijden. In geval van ziekte van docenten wordt het lesuur overgenomen door een collega. Soms is het mogelijk in het dagrooster van de leerlingen te schuiven, zodat de vrijkomende tussenuren ingeroosterd worden en de begin- en/of einduren vrij komen.

ICT, Wifi, ELO en Chromebooks
Alle leerlingen zullen in hun vervolgopleiding en in de maatschappij te maken krijgen met Informatie en Communicatie Technologie (ICT). Alle leerlingen beschikken over een Chromebook.  Door het onderwijs gedeeltelijk digitaal aan te bieden en de verwerking ook via het Chromebook te laten verlopen, oefenen leerlingen hun digitale vaardigheden dagelijks.
Om er voor te zorgen dat alle leerlingen voldoende computervaardigheden bezitten, heeft de BHS alle ICT-vaardigheden, die van belang zijn voor de maatschappij en de vervolgopleidingen ondergebracht bij de verschillende vakken en projecten. Zo leren leerlingen bijvoorbeeld bij het vak Nederlands werken met het programma Word en bij het vak wiskunde met het programma Excel. Andere vaardigheden, zoals handig opzoeken op internet en veilig omgaan met social media, zijn ondergebracht bij de projecten en lessen in klas 1, 2 en 3.  
De BHS kent haar eigen elektronische leeromgeving (ELO): SOMtoday. Met het programma SOMtoday zijn leerlingen en docenten niet langer afhankelijk van de tijd en de plaats waar ze elkaar ontmoeten, maar kunnen via internet altijd op eigen initiatief bij hun onderwijs-informatie. Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) hebben ook thuis toegang tot hun vakken.
Opdrachten, werkstukken en verslagen moeten veelal via SOMtoday worden ingeleverd. Die worden dan automatisch gecontroleerd op plagiaat. Via SOMtoday hebben de leerlingen de vrijheid om zelfstandig actief bezig te zijn met hun onderwijs op een zelfgekozen tijdstip en zelfgekozen plek. Ouders hebben ook toegang tot SOMtoday, zodat zij ook op de hoogte blijven van de resultaten, de opgegeven toetsen en het huiswerk van hun kinderen.
De school beschikt verder over een uitstekende Wifi-infrastructuur, waardoor in alle lokalen gebruik kan worden gemaakt van draadloos internet op alle mogelijke devices. De leerlingen mogen in de kantine en op het buitenplein op hun eigen smartphone gebruik maken van het Wifi-netwerk, uiteraard wel volgens de schoolregels voor veilig en respectvol internetgebruik.

Lesgeven met Chromebooks
Op de BHS werken alle leerlingen met Chromebooks. Een Chromebook touch is een laptop met touch mogelijkheden.
Op veel scholen zie je leerlingen hun laptop of tablet uit de tas pakken zodra ze het lokaal binnenkomen. BHS Gorredijk start iedere les met “de laptop dicht”. We denken na over wanneer de laptop ingezet wordt: alleen als het gebruik van ICT waarde toevoegt.
Goed onderwijs is volgens ons betekenisvol, authentiek en contextrijk. Bovendien willen we dat leerlingen met en van elkaar leren. We willen leeractiviteiten organiseren die ervoor zorgen dat leerlingen actief met de lesstof aan de slag gaan, zodat het werkgeheugen actief is en er veel wordt geleerd.
In dat licht moet ICT vooral worden gezien als krachtig leergereedschap: leerlingen die een digitaal verhaal maken over hun stage, leraren die met behulp van ICT voorkennis van leerlingen activeren, leerlingen die na een klassikale instructie een aantal controlevragen beantwoorden via hun apparaat, leerlingen die zelf instructiefilmpjes maken, enzovoorts. Kortom: activerend onderwijs dat volop gebruik maakt van de mogelijkheden van ICT.
Het Chromebook (met beschermhoes) bestellen 1e klasouders/ verzorgers via het bedrijf Smart2Scool. Ouders kunnen kiezen om de kosten van het Chromebook (met beschermhoes) hetzij ineens hetzij in meerdere termijnen te voldoen. De kosten voor het schooljaar 2023/2024 voor het Chromebook zijn op € 355,- vastgesteld. Hierover worden ouders geïnformeerd middels een brief bij de inning van de vrijwillige ouderbijdrage voor de 1e klas. De kosten van de verzekering neemt de BHS op zich. Het Chromebook wordt in de 1e week op school uitgeleverd aan de leerlingen. Daarbij ontvangen ze een uitgebreide instructie.

Smartboards
Ieder klaslokaal op BHS Gorredijk beschikt over een bord waarop de docent de interactieve ICT- toepassingen van zijn of haar vak kan inzetten voor het onderwijs aan de leerlingen.

Mediatheek
De mediatheek is een bibliotheek en documentatiecentrum. De mediatheek is, zo mogelijk, de hele schooldag open. De mediatheek beschikt eveneens over kopieerfaciliteiten voor zowel docenten als leerlingen.
Leerlingen kunnen in de mediatheek leesboeken Nederlands, Fries en Engels gedurende drie weken lenen. Naslagwerken kunnen onder voorwaarden mee naar huis worden genomen. Voor het lenen van boeken geldt uiteraard een aantal spelregels. De mediatheek is letterlijk en figuurlijk het centrum van de school. Voor de leerlingen is er in de mediatheek een aantal schoolbenodigdheden te koop zoals windrozen en snelhechters voor verslagen.

Rookvrije generatie
Het rookbeleid op de BHS is volledig afgestemd op de landelijke maatschappelijke ontwikkelingen. Dat betekent dat voor alle leerlingen, medewerkers en bezoekers een absoluut rookverbod op en rond school geldt. We rekenen natuurlijk ook op de steun van ouders/verzorgers bij deze maatregel. In het kader van de opmaat naar een gezonde school willen we een volledig rookvrije school zijn.

Gezonde school
BHS Gorredijk is een gezonde school. Dat betekent dat we een aantal activiteiten in en rondom school organiseren om leerlingen bewust te laten worden van een gezonde levensstijl. In onze kantine zijn veel gezonde keuzes te maken in het voedingsaanbod voor leerlingen. Om die reden hebben we ook een aantal kantineregels opgesteld. Zo mogen leerlingen geen grootverpakkingen voeding of drinken meenemen in de kantine of daar nuttigen. Ook zijn energydrinks niet toegestaan in onze kantine. Deze regels worden door mentoren met de leerlingen besproken.  Met de supermarkten in de buurt van de school worden afspraken gemaakt over het stimuleren van gezonde keuzes door de jeugd.

Zaalsportschoenen verplicht tijdens gymnastieklessen
In het kader van hygiëne en veiligheid is het dragen van sportschoenen verplicht tijdens de gymlessen. Alleen echte zaalschoenen zijn toegestaan. 

Kluisjes 
Gedurende het schooljaar maakt iedere leerling gebruik van een eigen kluisje. Het kluisje mag slechts door de betreffende leerling zelf geopend worden. Uitzondering hierop is opening op verzoek van de leerling zelf, of als er een situatie ontstaat, waarbij opening van een kluisje gewenst is in verband met het mogelijk in gevaar brengen van de veiligheid van het schoolklimaat in de ruimste zin van het woord. Ook bij een verdenking in deze richting kan de leerling gevraagd worden de kluis te openen. Bij weigering kan de schoolleiding besluiten desalniettemin tot opening van het kluisje over te gaan.
In het kader van de veiligheid kan er ook een algehele kluiscontrole plaatsvinden, dit zal dan ook gedaan worden door de schoolleiding.
 

Toetsen en Examens

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en examen
Alle leerlingen hebben vanaf klas 3 te maken met een PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting): dat betekent dat de examenperiode voor alle VMBO-leerlingen in het derde leerjaar begint. De volgende vakken worden aan het einde van de 3e klas afgesloten: 
1.    Maatschappijleer:  het cijfer telt mee voor de schoolexamen-eindcijferlijst in klas 4. 
2.    Kunstvakken1/ CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming): het door de leerling te maken kunstdossier moet met voldoende/goed zijn beoordeeld.
3.    Lichamelijke oefening 1 (LO1): een aantal verplichte vaardigheden moet met voldoende/goed  zijn beoordeeld.
4.    Ook de beroepsgerichte vakken worden voor een deel al in klas 3 afgesloten. Ook deze onderdelen in klas 3 maken al onderdeel uit van het eindexamen.
5.    Voor het vak biologie moet het onderdeel determineren voldoende beoordeeld zijn. 

Een onafgerond PTA kan uitsluiting van het examen tot gevolg hebben. In het PTA staat aangegeven welke onderdelen van de vakken meetellen voor het examen in klas 3 en 4. Daarnaast krijgen de vmbo leerlingen in klas 3 te maken met:

6.    Profielwerkstuk
- Alle leerlingen in GL/TL moeten zich verdiepen in een maatschappelijk relevant onderwerp, waarbij vaardigheden gecombineerd moeten worden met kennis en inzicht: de leerlingen maken een profielwerkstuk. Het profielwerkstuk kan gekoppeld zijn aan de oriënterende stage in klas 3; de leerling moet tijdens de stage een logboek bijhouden. Na de stageperiode werkt de leerling minimaal 20 uur aan het profielwerkstuk; naast een werkstuk vindt de presentatie plaats door middel van een film, een Power Point presentatie, een poster enz.
7.    Handelingsopdracht
- Handelingsopdrachten zijn praktische opdrachten, waarvan per kandidaat moet worden vastgesteld of ze naar behoren zijn uitgevoerd. De opdracht is gericht op oriëntatie op leren en werken en is onderdeel van de stage in klas 3. Tijdens de stageperiode maken de leerlingen een verslag en er moet een aantal opdrachten uitgevoerd worden.
8.    Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB)
- Op BHS Gorredijk begeleiden we leerlingen zo goed mogelijk bij studie-, en later, beroepskeuzes. Leerlingen krijgen veel verschillende vakken en ze oriënteren zich in verschillende richtingen bij ons op school. Daarnaast kijken leerling met grote regelmaat buiten de deur. Deze begeleiding noemen we LOB waarvoor leerlingen verplicht een aantal onderdelen moeten doen in alle leerjaren.
- De verschillende onderdelen van LOB spitsen zich toe op oriëntatie op vakkenpakket-, studie- en beroepskeuze. Bij de meeste oriënterende opdrachten schrijven leerlingen reflecties op de oriëntatie. In eerste instantie worden de leerlingen hierbij begeleid door de mentor, ondersteund door decanen en beroepsgerichte vakdocenten. De leerling vult en beheert het loopbaandossier zelf. We gebruiken daar het digitale programma Qompas voor.

Geprofileerde examens 
Het is wettelijk mogelijk om één of meer vakken op een hoger niveau af te sluiten: Kaderleerlingen kunnen b.v. één of meerdere vakken doen op GL/TL niveau en daar ook examen in afleggen. Op het diploma worden de vakken van het hogere niveau vermeld en die kunnen dienen als aanbeveling voor het vervolgonderwijs. We stimuleren leerlingen om van deze regeling gebruik te maken! Uiteraard geldt deze regeling voor alle leerwegen en er wordt door een flink aantal leerlingen gebruik van gemaakt. 

Versnelde examens 
Het is mogelijk om versneld examen te doen in de vakken Engels (GL/TL) of wiskunde (BBL). We stimuleren leerlingen om van deze regeling gebruik te maken!

Werken en leren in de regio
In klas 3 gaan alle leerlingen één week op stage. De leerlingen uit de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg gaan rond de voorjaarsvakantie een week op stage. De leerlingen in GL/TL gaan aan het eind van het schooljaar twee weken op stage.
In klas 4 gaan alleen de leerlingen BBL/KBL twee weken op stage. Deze stage vindt plaats rond de herfstvakantie. Er wordt gewerkt met een stageboek. Hierin staan algemene onderwerpen zoals: kennismakingsgesprek, solliciteren, dagverslagen, etc., daarnaast is er een profielgebonden opdracht. 
In klas 4 oriënteren leerlingen uit de BBL/KBL op het beroepsgericht mbo. In zowel het profiel BWI, PIE (techniek) als het profiel Zorg & Welzijn zijn leerlingen een dagdeel per week gedurende (een deel van het) schooljaar te vinden op ROC Friese Poort in Drachten om daar te leren.

Maatschappelijke stage 
De maatschappelijke stage kunnen we omschrijven als een vorm van leren binnen of buiten de school, waarbij leerlingen door middel van vrijwilligersactiviteiten kennis maken met allerlei aspecten en onderdelen van de samenleving. Zo leren zij gaandeweg verantwoordelijkheid te dragen voor maatschappelijke belangen. Een dergelijke vrijwillige activiteit bereidt leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de maatschappij en inspireert om inhoud te geven aan het begrip “burgerschap”.
Leerlingen in klas 1 en 2 worden verplicht om 10 uren per leerjaar een maatschappelijke stage uit te voeren. In klas 3 is de maatschappelijke stage facultatief en een vrijwillige activiteit. Alle activiteiten die de leerling in het kader van zijn of haar maatschappelijke stage doet, worden door de leerling opgenomen in z’n eigen loopbaandossier. We stimuleren leerlingen om een maatschappelijke stage uit te voeren in zowel klas 1,2 als 3. Heeft de leerling 30 uren volbracht, dan ontvangt de leerling een certificaat.

Voortgang van uw kind

De rapportage
Door de grote verschillen in kennen en kunnen hebben wij gekozen de leerlingen in de onderbouw op een andere manier te beoordelen dan gebruikelijk. In ons beoordelingssysteem staat niet de onderlinge vergelijking van de leerlingen centraal; wij kiezen er voor de individuele mogelijkheden van de leerling aan te geven. Het rapportagesysteem is gebaseerd op een niveau-aanduiding met behulp van rondjes; het eerste van de vijf rondjes duidt op een praktisch vmbo-niveau, een vijfde rondje op een theoretisch niveau (TL en hoger, wellicht potentieel havo).

Per jaar ontvangen de leerlingen twee keer een rapport over hun vorderingen. De vorderingen zijn continu te volgen via het digitale leerlingvolgsysteem SomToday, dat voor iedere ouder/verzorger en/of leerling beschikbaar is. In het rapport staan per vak de resultaten van de vakonderdelen, de eindbeoordeling en de beoordeling voor de werkhouding aangegeven.
Eens per jaar voegt de mentor een mentorverslag toe aan het rapport. Hierin beschrijft de mentor de ontwikkeling van de betreffende leerling in dat schooljaar en wordt de reactie van de leerling aan het verslag toegevoegd.
In de rapportvergadering worden de resultaten van de leerling in bijzijn van alle vakdocenten besproken. De rapportage levert tevens belangrijke informatie op voor de advisering aan het eind van het tweede leerjaar. Dit keuzemoment wordt door de mentor voorbereid in de mentoruren en de keuze wordt gemaakt tussen de twee rapporten in en bevestigd na de tweede rapportvergadering. De leerling is eigenaar van dit keuzeproces en dit proces gaat in overleg met ouders/verzorgers en mentor.

In klas 3 verandert het beoordelingssysteem weer naar een cijfersysteem van 1 t/m 10. Uiteraard worden in klas 4 de toetsen, schoolexamens en eindexamens ook in dat cijfersysteem beoordeeld d.m.v. een tussenrapport.

Betrokkenheid van de ouders
In principe gaat de school ervan uit, dat zij tijdens de schooluren de zorg voor het kind overneemt van de ouders en poogt een verlengstuk van de ouderlijke opvoeding te zijn. Een goede communicatie tussen school en thuis is daarbij van groot belang. Op school zorgt de mentor voor de begeleiding van de leerling en probeert daarmee het vertrouwen te winnen van de ouders voor de school. Thuis wordt van de ouders verwacht dat zij belangstelling tonen voor de schoolactiviteiten van hun kind en, indien nodig, contact zoeken met de mentor. 

Informatievoorziening, contact met school en bereikbaarheid medewerkers
Voor de ouders is de mentor de belangrijkste informant. Via oudercontactavonden, driehoeksgesprekken en thema-avonden wordt informatie verstrekt over de voortgang van uw kind en de ontwikkeling op school. Indien nodig wordt door de mentor een huisbezoek afgelegd. Voor actuele informatie kan de website geraadpleegd worden. Tevens verspreiden we een aantal keer per jaar onder ouders en leerlingen een mail met al het nieuws van school. 
Het contact met school over uw zoon of dochter verloopt dus in eerste instantie via de mentor. De mentoren zijn bereikbaar na schooltijd op het algemene telefoonnummer van school en via de berichten op SOMtoday. Daarnaast kunt u via het leerlingvolgsysteem SOMtoday uzelf inzicht verschaffen in de vorderingen van uw kind. 

Ondersteuning en Begeleiding

De leerlingenbegeleiding is één van de belangrijkste pijlers van de school, waarbij de relatie van de mentor met zijn stamgroep een belangrijke plaats inneemt. In klas 1 hebben mentoren drie mentoruren en in klas 2 twee ingeroosterde begeleidingsuren beschikbaar voor de klas. Een deel van die uren wordt gebruikt voor een kringgesprek, waarbij het uitwisselen van ervaringen tussen de leerlingen onderling centraal staat; de overige tijd wordt besteed aan niet-vakgebonden projecten. 
Ook in klas 3 en 4 ziet de mentor de leerling tijdens een mentoruur per week. In veel gevallen zijn ook daar twee mentoren per stamgroep aangesteld.
De volgende doelstellingen en uitgangspunten worden bij het begeleiden van leerlingen gehanteerd:

- Het mentoraat levert de belangrijkste bijdrage aan de begeleiding van de leerling. Deze begeleiding kan worden onderverdeeld in de volgende drie aspecten:
* corrigerende begeleiding
* ondersteunende begeleiding
* ontwikkelende begeleiding

- Het mentoraat stelt zich ten doel een zodanig pedagogisch klimaat te scheppen dat de leerling zich optimaal kan ontplooien en met plezier naar school gaat.
- Het mentoraat gaat uit van en bereidt de leerling voor op een dynamisch maatschappijbeeld. Het brengt de leerlingen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die nodig zijn om een actieve rol te kunnen spelen in de eigen leefomgeving en de samenleving.
- Het mentoraat bereidt de leerlingen voor op een pluriforme samenleving: de leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen (burgerschapsvorming).
- Het mentoraat onderhoudt (soms samen met team leerlingbegeleiding) een nauwe relatie met instellingen die ondersteunend kunnen werken ten aanzien van de psychosociale begeleiding van leerlingen (schoolarts/schoolverpleegkundige, maatschappelijk werk, leerplichtambtenaar, enz.).
- De overstapcoach bevordert de contacten met de toeleverende basisscholen door middel van gesprekken over het onderwijskundig rapport van instromende leerlingen en het verstrekken van informatie over de schoolloopbaan van de leerlingen in de onderbouw.
- Het mentoraat (de mentor) is het eerste aanspreekpunt voor ouders in de school.
- Het mentoraat, de mentoren verzorgen de noodzakelijke informatie aan ouders over de vorderingen van de leerling, geeft informatie over school- en beroepskeuze en adviseert over de te volgen leerroute.
- In het kader van de klachtenregeling is iedere mentor op school ook contactpersoon voor vertrouwenssituaties. Bij signaleren en oplossen van pestsituaties is de mentor cruciaal. De teamleiders zijn tevens anti-pestcoördinator.

Burgerschapsvorming
Onder burgerschap wordt verstaan het tonen van de bereidheid en het ontwikkelen van het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren. Burgerschap kent rechten (bijv. actief en passief kiesrecht), maar schept daarnaast ook verplichtingen. Eén van de doelen van burgerschap is om leerlingen te leren hoe ze in verschillende sociale geledingen met de soms botsende waarden van rechten en plichten om kunnen gaan. Daarbij worden drie kernbegrippen onderscheiden: democratie, actieve participatie en identiteit.

Democratie heeft niet alleen te maken met formele politieke rechten en plichten, maar is een houding, een levenswijze. Het regelt de wijze waarop mensen met elkaar omgaan: het erkennen dat iedere burger een bijdrage kan leveren aan het 'besturen' van de samenleving, het proberen vreedzaam conflicten op te lossen en het respecteren van elkaar en elkaars mening overeenkomstig artikel 1 van de grondwet.

Participatie is een kenmerk van de democratische grondhouding en betreft het actief verbeteren van de omgeving. Meedoen aan de samenleving kan zich afspelen op verschillende niveaus (klas, school, buurt, vereniging, stad, regio, land, wereld, etc.). Participatie vereist inzicht en vertrouwen in het eigen kunnen. Voor de meeste kinderen (en volwassenen) geldt, dat zij graag willen meedoen: meedoen in sociale verbanden, meedenken over oplossingen en meebeslissen over zaken die hen aangaan. Betrokkenheid, verantwoordelijkheid en participatie hangen cyclisch met elkaar samen: ze versterken elkaar en zijn voorwaardelijk voor elkaar.

Identiteitsontwikkeling heeft een relatie met levensbeschouwelijke ontwikkeling, maar is breder. Identiteit heeft te maken met je zelfbeeld in relatie tot je sociale omgeving. Daarbij is het nodig om sociaal-communicatief vaardig te zijn om opvattingen bespreekbaar te maken en deel te kunnen nemen aan gesprekken, discussie en debat. De leerling zal een balans moeten vinden tussen enerzijds zelfrealisatie en het leven volgens eigen waarden en normen, en anderzijds de grenzen en beïnvloeding van de omgeving. Een democratische samenleving doet een sterk beroep op de eigen verantwoordelijkheid, op regie nemen over het ontwikkelen van de eigen identiteit. 
De school is voor de leerling de meest directe vorm waarin de samenleving zich manifesteert. Meningsverschillen, ruzies, pestgedrag, geweld, maar ook groepsvorming, sympathie, samenwerking, inspraak: het zijn allemaal processen, gedragingen en gebeurtenissen die in de “echte” samenleving ook voorkomen. De thema’s van de projecten tijdens de begeleidingsuren in klas 1, 2 en 3 staan in het teken van burgerschapsvorming en sociale integratie. Ook in kringgesprekken in de mentoruren in klas 1 t/m 4 werken we aan houding en vaardigheden rond dit thema.
In de lessen wordt de leerling gestimuleerd voor zijn mening uit te komen en die te onderbouwen met argumenten, respect te hebben voor mensen die anders zijn of anders denken en mee te denken of mee te beslissen over afspraken die zijn eigen leerproces beïnvloeden. Het betekent dat de leerling tijdens deze begeleidingsuren werkt aan:
- het verzamelen en beoordelen van informatie; 
- het vormen van een eigen mening en het openstaan voor andere opvattingen;
- het zich gedragen vanuit respect voor algemeen geldende waarden en normen;
- omgaan met kritiek en conflict-oplossend handelen;
- inzicht krijgen in eigen mogelijkheden en wensen en die van anderen;
- plannen, organiseren en mobiliseren;
- het kunnen plaatsen van verschijnselen in een breder perspectief;
- het reflecteren op eigen standpunt en gedrag;
- het omgaan met groepsdruk en diversiteit. Ook het omgaan met pesten en het hanteren van pestproblematiek is opgenomen in het begeleidingscurriculum;
- het omgaan met vrijheden en keuzes maken vanuit eigen ethisch kader;
- het leveren van een bijdrage aan de omgeving vanuit eigen identiteit.

Burgerschapsvorming leert leerlingen de kennis, houding en vaardigheden te verwerven die nodig zijn om goed te kunnen functioneren in het politieke, economische en sociaal-culturele leven. Burgerschapsvorming vraagt om andere inhouden en een andere manier van leren met meer handelingsgerichte activiteiten in school en buiten school. Zo dient de maatschappelijke stage om leerlingen zinvol en actief deel te laten nemen aan buitenschoolse activiteiten ten dienste van de gemeenschap.
Aan haar middenschoolperiode dankt de school de opdracht om haar leerlingen meer te bieden dan alleen het overdragen van kennis; de school streeft voor de leerling naar maatwerk in 'volwaardig burgerschap'. Naast de maatschappelijke stage werken we aan burgerschapsvorming door middel van het mentoraatsprogramma, projecturen en de vakken maatschappijleer en maatschappijkunde in de bovenbouw.

Schoolondersteuningsteam (SOT)
Er is iedere week een klein SOT en een paar keer per jaar een breed ondersteuningsoverleg met het SOT (groot), onder leiding van de ondersteuningscoördinator. Het SOT (groot) bestaat uit:
•    de orthopedagoog/psycholoog (tevens contactpersoon met ondersteuningsverbanden Passend Onderwijs)
•    schoolmaatschappelijk werk vanuit het gebiedsteam Opsterland
•    de sociaal verpleegkundige/ schoolarts vanuit de GGD
•    de consulent passend onderwijs vanuit het samenwerkingsverband ZO- Friesland
•    de leerplichtambtenaar
•    een teamleider
•    contactpersoon van de politie
Waar nodig kan dit team worden aangevuld met de schoolarts, de contactpersoon Jeugdzorg of één van de adviseurs van organisaties voor speciaal onderwijs.
Bespreking van een leerling in het (interne) ondersteuningsteam geschiedt als regel zonder voorafgaande toestemming van ouder(s)/verzorger(s). Er is in dat kader op dat moment nog sprake van consultatie. Voor de casus waarin sprake is van inschakeling van externe hulpverlening, wordt uiteraard wel met ouder(s)/verzorger(s) contact gelegd en aan de wettelijke eisen van toestemming voldaan. De school heeft in alle gevallen de mogelijkheid om een leerling aan te melden in de zogenaamde Verwijsindex (VIF). De procedure hierbij wordt beschreven op de website van het Gebiedsteam. 
Daar waar het nodig is kan als vervolg op een SOT (groot)-bespreking een vervolgactie worden ingezet zoals beoogd in de regelgeving rond Passend Onderwijs. Daar waar het gaat om een leerlingbespreking in het MDO (Multidisciplinair Overleg) worden ouders betrokken.

Verwijdering of schorsing van leerlingen
Verwijdering of schorsing van leerlingen is een ingrijpende maatregel zowel voor de school als voor de leerling en de ouders/verzorgers. Verwijdering of schorsing kan voor de leerling(en) verstrekkende gevolgen hebben. De vertrouwde omgeving wordt verlaten en er is een breuk in het ontwikkelproces van de leerling. Een besluit tot verwijdering of schorsing is een maatregel die door de school niet makkelijk wordt genomen.  Een schorsing of verwijdering van een leerling kan betrekking hebben op zowel lesgebonden als niet-lesgebonden activiteiten (zoals excursies/ reizen).

Verwijderingsgronden
Leerlingen kunnen om de volgende redenen door school worden verwijderd:
1.    De school kan, in het kader van Passend Onderwijs, niet aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling voldoen; de verwijdering is onderwijskundig en organisatorisch ingegeven. In deze gevallen geldt dat, in het kader van passend onderwijs, de volgende zaken zijn doorlopen:
-    Er is door de mentor een OPP opgesteld, deze is geëvalueerd en bijgesteld en er is een MDO georganiseerd. 
-    De leerling heeft gedurende zes maanden extra ondersteuning gehad vanuit het begeleidingsteam van school en deze hulp is onvoldoende gebleken om een vmbo-diploma te halen.  
-    Uit onderzoek door school blijkt dat de leerling onvoldoende in staat is om onderwijs te volgen en ouders wordt geadviseerd externe hulp in te schakelen. Indien ouders dit weigeren en het schoolondersteuningsteam kan onderbouwen dat de school de benodigde ondersteuning zonder extern onderzoek niet kan bieden, kan de directeur van de school de verwijderingsprocedure starten.
2.    Ernstig of herhaaldelijk wangedrag (agressie, schoolverzuim, overtreden van de schoolregels) door de leerling en of ouders/ verzorgers; de verwijdering is een sanctie. 

Schorsing of verwijdering
Voordat wordt overgegaan tot schorsing of verwijdering is er een aantal stappen doorlopen en zijn er pogingen ondernomen om binnen de school en in overleg met ouders de leerprestaties en/of gedrag van de leerling te verbeteren. Wij volgen hierbij een vijfstappenplan, waarin bij escalatie steeds hoger wordt opgeschaald. De mentor is hierin de dossierhouder. 
Gesprekken met leerling, ouders/verzorgers, leden van het schoolondersteuningsteam etc., maken deel uit van het vijfstappenplan. Alle acties of afspraken in het kader van het vijfstappenplan worden geregistreerd door de mentor en vanaf stap 3 in het vijfstappenplan ook ondertekend door ouders/verzorgers, leerling, mentor en teamleider. Bij de gesprekken vanaf stap 3 sluit, naast de teamleider, altijd een lid van het schoolondersteuningsteam aan. De aanwezige mentor zorgt er voor dat de afspraken vast komen te liggen in het OPP en in het leerlingvolgsysteem (SOMtoday). 
Aan de verwijdering als strafmaatregel gaat vaak een time-out of een schorsing vooraf om de ernst te onderstrepen. De time-out of afkoelingsperiode is een ordemaatregel. Schorsing is een strafmaatregel. Bij een schorsing als strafmaatregel is er sprake van een ernstig vergrijp. Vaak is er al het een en ander aan vooraf gegaan en zijn leerling en ouders/verzorgers er al op gewezen dat bij een volgende gebeurtenis een schorsing zal worden overwogen. Gebeurt dit daadwerkelijk en is er sprake van een opmaat tot verwijdering, dan is het noodzakelijk dat ouders er in het schorsingsbesluit op worden gewezen dat bij een volgende gebeurtenis de directeur/bestuurder kan worden gevraagd de leerling te verwijderen. 
Met opgaaf van reden kan een leerling maximaal vijf schooldagen worden geschorst. Bij een schorsing van meer dan twee dagen licht school altijd de onderwijsinspectie in. Daarnaast wordt bij iedere schorsing de leerplichtambtenaar van de betreffende woongemeente van de leerling op de hoogte gesteld. Ouders/verzorgers ontvangen altijd een brief met reden en tijdsduur van de schorsing. Het besluit over te gaan tot een schorsing is in alle gevallen een besluit van de directeur/bestuur na overleg met betrokkenen. De schorsingsdagen worden gebruikt om een gesprek te voeren met de leerling en ouders/verzorgers om de ernst van de situatie te onderstrepen en om afspraken te maken voor een vervolgtraject. Hier kan ook de mogelijkheid tot (tijdelijke) verwijdering worden besproken. 

Klachtenregeling
De school beschikt over een door haar bestuur vastgestelde Klachtenregeling. In eerste instantie probeert de mentor de aanwezige klacht(en) af te handelen. De klachtenregeling is ook terug te vinden op onze website www.singelland.nl

De leerlingenondersteuning
BHS Gorredijk laat in principe alle basisschoolverlaters toe die voldoen aan de criteria, benodigd voor het op doelmatige wijze volgen van onderwijs (gericht op het doen van examen), vanaf 'beheersingsniveau' vmbo en hoger. Er is geen afdeling voor praktijkonderwijs. Deze criteria zijn respectievelijk:
- voldoende cognitieve capaciteiten
- de gemeten leerachterstand
- sociaal-emotioneel functioneren
Bij de toelating hanteert de school de regelgeving rondom Passend Onderwijs, de BHS is aangesloten bij samenwerkingsverband (Passend Onderwijs) Zuidoost Friesland 21-02. Voor toelating geldt dat leerlingen moeten kunnen voldoen aan het inrichtingsbesluit en dat er plaatsingsruimte is op de school.
Via bovengenoemd samenwerkingsverband heeft de school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) ontwikkeld. De toelaatbaarheid van de leerlingen wordt conform de regelgeving rondom Passend Onderwijs getoetst aan het schoolondersteuningsprofiel.
Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen, dus ook onze school, zorgplicht. Dit betekent dat scholen een passende onderwijsplek moeten zoeken voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften, op de eigen school of op een andere school. Ouders hoeven dus niet meer alleen op zoek naar een passende onderwijsplek voor hun kind. Als een leerling een extra ondersteuningsbehoefte heeft zal onze school deze samen met de ouders in kaart brengen en verkennen of het mogelijk is binnen onze school deze extra ondersteuning te bieden. Onze school heeft hiervoor een schoolondersteuningsprofiel opgesteld waarin de ondersteuningsmogelijkheden zijn beschreven. Dit ondersteuningsprofiel kunt u ook vinden op onze website en op de site scholenopdekaart.nl. 
Ondanks de ondersteuningsmogelijkheden op school kunnen we niet voor elke leerling een passend onderwijsaanbod bieden. Daarom werken we samen met andere scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio in het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland, zodat er voor elke leerling een passend onderwijsaanbod kan worden geboden. Wanneer blijkt dat een leerling extra ondersteuning nodig heeft, die alleen kan worden geboden op een school voor voortgezet speciaal onderwijs (cluster 3 of 4) dan kan de school de leerling aanmelden bij de Toewijzingscommissie. Deze onafhankelijke commissie binnen het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland bepaalt op grond van de aangeleverde informatie of de leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs. Als dat het geval is, dan zal deze commissie een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) afgeven waarmee ouders hun kind kunnen aanmelden bij het voortgezet speciaal onderwijs.
Leerlingen die voldoen aan de criteria voor leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) worden op de gebruikelijke wijze aangemeld via de basisschool en worden toegelaten binnen de criteria van het schoolondersteuningsprofiel van onze school.

De ondersteuning voor de individuele leerling binnen een kindvriendelijk pedagogisch klimaat blijft een belangrijk uitgangspunt van de school. Deze aandacht voor ondersteuning is één van de belangrijkste voorwaarden voor een optimale ontwikkeling van de leerling. Deze ondersteuning komt op verschillende manieren tot uitdrukking:
- Leerlingbegeleiding door de mentoren binnen en buiten de les
- Extra hulp binnen de vaklessen
De school biedt de volgende mogelijkheden voor extra hulp binnen of buiten de lessen:
- Maatwerk rekenen en taal
- Bijles
- Dyslexiebegeleiding
- Remediërende begeleiding of individuele begeleiding op sociaal-emotioneel gebied voor LWOO-leerlingen, wanneer nodig
- Extra begeleidingsinzet in klas 3 gericht op doorstroom naar de havo bovenbouw in de regio
- Huiswerkbegeleiding 
- Faalangstreductietraining
- Examenvreestraining
Voor informatie over elk van deze onderwerpen verwijzen wij u naar het schoolondersteuningsprofiel (SOP), te vinden bij downloads. Daarnaast kan de school een beroep doen op vertrouwenspersonen, een sociaal verpleegkundige en een school maatschappelijk werker. In overleg met mentorenteam, teamleider en schoolondersteuningsteam kan de mentor de medewerking inroepen van een tweedelijns hulpverlener. Tevens is er voor leerlingen en mentoren structureel de mogelijkheid op vastgestelde tijden gebruik te maken van de inloopmogelijkheid van deze functionarissen.

Leerlingenvolgsysteem (LVS)
Het is voor alle ouders mogelijk de schoolresultaten van hun kind(eren) in te zien via www.somtoday.nl (kortweg SOM). Alle docenten houden de resultaten van proefwerken en toetsen bij in dit systeem, zodat de voortgang in het leerproces thuis gevolgd kan worden. Om de privacy te waarborgen zijn de resultaten van de andere leerlingen door een inlogcode afgeschermd.
Vakdocenten noteren het huiswerk in SOM. De opdrachten voor het PTA in de klas 3 en 4 staan in het Programma van Toetsing en Afsluiting dat o.a. te vinden is op de website. Vakdocenten wijzen leerlingen op het tijdig inleveren van (huiswerk- of PTA-) opdrachten. Is de leerling te laat met inleveren van zijn of haar opdracht, dan organiseert de vakdocent diezelfde week een moment (na schooltijd) dat de leerling de opdracht alsnog inlevert. De leerling is verplicht die afspraak na te komen. De mentor controleert geregeld de studievoortgang van zijn/ haar leerlingen en trekt, waar nodig, aan de bel. Eén keer per periode komt van elke klas het kernteam (5 tot 7 docenten die aan de klas lesgeven) bij elkaar onder leiding van de mentor. Hier worden de tussentijdse vorderingen van de groep besproken en waar nodig, treedt de mentor regulerend op. 

Na een half jaar krijgt de leerling een rapport uitgereikt. Naar aanleiding van dit rapport organiseert de school een oudercontactavond, waarvoor ouders zich kunnen inschrijven voor een 10-minutengesprek met de mentor indien nodig. Voorafgaande aan de uitreiking van de rapporten vindt er voor alle klassen een docentenvergadering plaats over de ingeleverde rapportcijfers. Voor klas 4 geldt een andere route. Na de herfstvakantie wordt hen een tussenrapport uitgereikt, gebaseerd op de toetsen die de leerlingen voor de verschillende vakken hebben gemaakt. Er wordt n.a.v. het tussenrapport een driehoeksgesprek georganiseerd door de leerling met mentor en ouders/verzorgers. Na de tentamenweken I en II krijgt de leerling een cijferlijst uitgereikt met de behaalde resultaten voor de examenvakken. Na tentamenweek I wordt voor de ouders van klas 4 een contactavond georganiseerd.
De mentor houdt van elke leerling het leerlingdossier in SOM bij. Dit dossier “doorloopt” de hele school, waarbij de mentor van de vorige klas zorg draagt voor de overdracht naar de mentor van de volgende klas.

Extra ondersteuning op de BHS en het ontwikkelingsperspectief (OPP)
Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland 21-02, waarin alle scholen voor voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in de regio samenwerken voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Binnen dit samenwerkingsverband wordt getracht, voor elke leerling die extra ondersteuning nodig heeft, dit ook zoveel mogelijk binnen de eigen school te organiseren. Wanneer de school het er over eens is dat de leerling extra ondersteuning nodig heeft, dan gaat de school met de ouders in gesprek en regelt via het zogenaamd ontwikkelingsperspectief (OPP) welke extra ondersteuning de leerling nodig heeft.
De belangrijkste schakel bij de uitvoering van het handelingsplan en het ontwikkelingsperspectief en groeidocument, is altijd de mentor van de leerling. Het is dan ook om die reden dat de mentor in een vroeg stadium op de hoogte is van het hele proces. Het is dan de taak van de mentor om het docententeam waar nodig te informeren en alle contacten te verzorgen. Van de activiteiten moet verslag worden gemaakt in het ondersteuningsdossier van de leerling. 
Het overleg met ouders en betrokken deskundigen verloopt via het Multidisciplinair Overleg (MDO). Voor nieuwe aanmeldingen die aan deze ondersteuning voldoen, zullen bij toelating de criteria van het ondersteuningsprofiel van de school worden toegepast. Bij nieuwe aanmeldingen zal door de school een ontwikkelingsperspectief worden opgesteld of opgevraagd. 

Meldcode kindermishandeling
De school maakt gebruik van de meldcode kindermishandeling (zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld). De werkwijze van de meldcode beschrijft in 5 stappen wat de school moet doen bij vermoedens van geweld. We sluiten bij deze stappen zo nauw mogelijk aan bij de bestaande ondersteuningsstructuur van de school.
Stap 1: In kaart brengen van signalen. Dit kan geschieden door alle medewerkers van de school die vermoedens van kindermishandeling hebben en dit met de mentor van de leerling kunnen opnemen.
Stap 2: Overleggen met een collega wordt in het algemeen voorgesteld, hetgeen in de praktijk van de BHS betekent dat de mentor wordt ingeschakeld en via hem of haar waar nodig het gehele ondersteuningsteam, het eventueel raadplegen van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). In de nieuwe benaming heet dit Veilig Thuis. Hiervoor verwijzen wij u naar www.regiecentrumbv.nl. De advisering geschiedt als regel via de deskundigen van het zorgteam zoals de schoolarts, de schoolverpleegkundige of de schoolmaatschappelijk werkende. Hier kan ook een deskundige op het gebied van letselduiding worden ingeschakeld.
Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).
Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Ook hierbij sluiten deskundigen van het schoolondersteuningsteam e.e.a. met elkaar kort en kan bij twijfel altijd het SHG of AMK (nu Veilig Thuis) worden geraadpleegd.
Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
Wanneer het schoolondersteuningsteam na overleg met het gebiedsteam Opsterland of Veilig Thuis meent dat er direct ondersteuning moet komen, doet één van de leden van het schoolondersteuningsteam een melding bij spoed4jeugd. Zij zullen altijd op zeer korte termijn in gesprek gaan met betrokkenen en gepaste ondersteuning bieden. In andere gevallen wordt het gebiedsteam Opsterland ingeschakeld. 

Overige acties in dit kader:
Bij de uitvoering van de meldcode beslist de teamleider wie de stappen moet doorlopen, hij overlegt deze procedure met directie. De directie is eindverantwoordelijk voor de beslissing over het wel of niet melden. Verder bestaat de mogelijkheid dat het schoolondersteuningsteam via de schoolarts en de Jeugdgezondheidszorg aandacht besteedt aan vormen van geweld die extra kennis en vaardigheden vragen. Volgens de overheids-richtlijnen kan dat in die gevallen gaan om bijvoorbeeld vrouwelijke genitale verminking en eergerelateerd geweld.
Voor het opstellen van instructies voor het uitvoeren van een kindcheck dient de school nog aanvullende bepalingen op te stellen. Bij een kindcheck controleren professionals of er kinderen in een gezin zijn en of ze veilig zijn. Bijvoorbeeld als een ouder een psychische stoornis heeft of verslaafd is.
De (vermoedelijk) vertrouwelijke gegevens worden op voorgeschreven wijze verwerkt in het leerlingvolgsysteem. Verder wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid ook een melding te doen in de Verwijsindex Friesland (ViF). Zie in dit verband ook http://www.verwijsindexfryslan.nl, waar ook informatiefolders te vinden zijn voor ouders en leerlingen. 

Samenwerking met School Lyndensteyn: een verrijking van en voor ons onderwijs
BHS Gorredijk werkt al meer dan vijftien jaar samen met de VO-afdeling van school Lyndensteyn te Beetsterzwaag. School Lyndensteyn maakt deel uit van de Stichting Speciaal Onderwijs Fryslân en is een mytyl- en tyltylschool voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs.
We hebben veel belang bij deze samenwerking omdat deze voor zowel de leerlingen van BHS Gorredijk als de leerlingen van School Lyndensteyn enorm verrijkend is. Vooral op het vlak van maatschappelijke integratie brengt de samenwerking veel te weeg. Het letterlijk leren kennen van elkaar en elkaars eigenaardigheden, het begrijpen van de andere, is daarom een belangrijk achterliggend pedagogisch doel van de samenwerking.
Leerlingen (met vmbo basis, kader, gemengd of theoretische leerweg-advies) van de VO-afdeling Lyndensteyn werken volgens ons Programma van Toetsing en Afsluiting in leerjaar 3 en 4 aan het examen voor het vmbo. Zij volgen daarbij het gehele onderwijsprogramma van BHS Gorredijk. Het programma volgen zij grotendeels op School Lyndensteyn, maar voor een aantal vakken komen de leerlingen naar BHS Gorredijk. Zo volgen leerlingen grotendeels de profiel- en keuzevakken binnen de richting dienstverlening op de BHS. In dat geval komt een begeleider mee. De grootte van de groep is wisselend, maar meestal zo’n 5-15 leerlingen. 
Ook in de onderbouw van het VO wordt er samengewerkt, zij het minder intensief. In de onderbouw blijven de leerlingen van School Lyndensteyn nog ‘gewoon’ in Beetsterzwaag. De samenwerking vindt vooral achter de schermen plaats op het vlak van beoordeling van leerlingen en het delen van kennis van docenten over en weer.

Meedenken en meepraten

Leerlingenraad
Via de mentoruren en de mentoren kunnen de leerlingen meepraten over allerlei schoolzaken. Via de mentoren en de teamleider kan dit leiden tot aanpassing of wijziging van bepaalde beleidsaangelegenheden. 
Elk schooljaar wordt er door en vanuit de leerlingen (normaal gesproken twee leerlingen per leerjaar) een leerlingenraad geïnstalleerd. Als er uit een bepaald leerjaar meer belangstelling is, dan worden er verkiezingen georganiseerd. Werkzaamheden van de leerlingenraad zijn in ieder geval de volgende:
- Aanpassen en bijwerken van het leerlingenstatuut
- Het doornemen van post uit het ideeënbusje
- De aanpak van algemene problemen bespreken
- Periodiek overleg met de directeur
- Opstarten van eigen projecten

De leerlingenraad komt regelmatig bij elkaar en wordt vanuit de MR begeleid door een MR-lid. Daarnaast heeft een docent tijd om de leerlingenraad te begeleiden. De bovenbouwleerlingen uit de MR sluiten als leerlingenraadgeleding aan bij het overleg tussen de MR en de directeur. De leerlingenraad bestaat in 2023/24 uit:
•    Jitse Hofstra

•    Amerins de Haan

•    Deon Rooks
•    Jesper Minkes
•    Femke Kerkstra
•    Sietze van Houten
•    Jens Zwier

•   Thessa Abma
 

Vertrouwenspersonen
In principe is (zijn) de mentor(en) het eerste aanspreekpunt voor allerlei zaken. Soms verwijst de mentor de leerling door naar de vertrouwenspersoon; uiteraard kan een leerling ook zelf besluiten contact te zoeken met de vertrouwenspersoon, bv. met een klacht of een zorg waar hij/zij niet uitkomt. De vertrouwenspersoon in de school is mevrouw A. van Gessel-Lennaerts, te bereiken via mailadres: vertrouwenspersoon.bhs@singelland.nl

Vrijwilligers 
We doen in de school soms een beroep op vrijwilligers. Dat geldt bijvoorbeeld voor assistentie bij praktijkvakken, de mediatheek of in de oudergeleding van de MR of de ouderadviesraad. Mocht u belangstelling hebben om als vrijwilliger betrokken te zijn bij de BHS Gorredijk dan kunt u dat aangeven bij de mentor van uw zoon of dochter. Standaard wordt ook aan vrijwilligers – net zoals voor alle medewerkers - gevraagd een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te overleggen.

Ouderadviesraad (OAR)
De ouderadviesraad van de BHS is een actieve schakel in de schoolorganisatie. De ouderadviesraad heeft geen formele positie; toch levert de OAR een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school en draagt bij aan onderlinge belangstelling van ouders voor de school. Daarnaast fungeert de ouderadviesraad als klankbord voor de directeur en kan natuurlijk beleidsimpulsen geven die leiden tot kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. 
De ouderadviesraad heeft haar activiteiten gemoderniseerd. Het reglement van de ouderadviesraad is te vinden op onze website. Ouders kunnen contact zoeken met de ouderadviesraad via ouderraad.bhs@singelland.nl.
 
Bij een klacht of een vraag is de mentor, of diens leidinggevende, in de regel de meest voor de hand liggende persoon. Een gesprek met de persoon die direct bij de klacht is betrokken, kan vaak al veel oplossen. De directie van de school kan hierbij bemiddelen. Gaat de klacht over de directie, dan kunt u zich wenden tot het bevoegd gezag van de school (de bestuurder). 

Mocht dit geen oplossing bieden, dan bestaat de mogelijkheid om een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie. De school is aangesloten bij de landelijke klachtenregeling, aangeduid met LKC (Landelijke Klachtencommissie Onderwijs) van het VOS/ABB (Vereniging voor Openbaar Onderwijs en Algemene Besturen Bond). Klachten die naar de mening van de ouders/verzorgers niet naar behoren zijn opgelost, kunnen aan het objectieve onderzoek van de klachtencommissie worden onderworpen. De directie van de school beschikt over een afschrift van deze regeling, die voor iedereen opvraagbaar is. De regeling betekent voor ouders dat er een klacht kan worden ingediend bij de contactpersoon van de school.

De school heeft alle mentoren tot contactpersonen gemaakt, omdat juist bij hen de vragen en opmerkingen binnenkomen. De mentor of contactpersoon probeert de klacht uiteraard in eerste instantie af te handelen of (in geval van een ernstige klacht) door te geven aan één van de vertrouwenspersonen van de school. In ernstige gevallen kunnen de ouders/ verzorgers met ondersteuning van de vertrouwenspersoon de klacht aanmelden bij de landelijke klachtencommissie. Uiteraard is het ook mogelijk via de directie een klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Via de website van www.onderwijsgeschillen.nl is alle informatie van de aangesloten klachtencommissie te vinden inclusief het reglement van de commissie.

Ouders kunnen ook informatie inwinnen via website van de Onderwijsinspectie via www.onderwijsinspectie.nl. Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs tel. 0900-1113111 (lokaal tarief). 

Buitenschoolse activiteiten

Per schooljaar krijgen de leerlingen een aanbod van activiteiten op het gebied van sport en cultuur. De meeste sportactiviteiten vinden plaats in de vorm van een toernooi. Verder zijn er incidenteel andere sportactiviteiten (schaatsen, zaalvoetbal, survival etc.). Deelname hieraan vindt plaats door inschrijving en is vaak op basis van interesse. Daarnaast vinden er ook culturele activiteiten plaats, zoals bijvoorbeeld C-day in de derde klas en het bezoeken van een museum. Ook vinden er meerdere excursies plaats. Meestal zijn deze excursies gekoppeld aan een vakgebied (zoals Mens & Natuur of Techniek) of een thema zoals Herdenken rond 4 en 5 mei.

Meerdaagse groepsreizen
Zowel in klas 1 als klas 3 maken onze leerlingen meerdaagse groepsreizen. Deze reizen hebben deels een educatief karakter, deels een persoonlijk vormingsdoel en het doel om de (stam)groep te vormen. Van deelname aan een reis hebben leerlingen de rest van het jaar profijt. Als school hechten wij daarom veel waarde aan deelname aan deze reis. Om de meerdaagse groepsreizen te bekostigen wordt een vrijwillige bijdrage van u als ouders/verzorgers gevraagd. Omdat de bijdrage vrijwillig is, staat de organisatie van de reizen onder druk. Ieder jaar opnieuw bekijken we wat de mogelijkheden zijn en met welke bestemming we de meerdaagse groepsreis kunnen organiseren.
Mochten er bijzonderheden zijn waardoor u twijfelt of uw zoon of dochter mee kan, bespreek dit dan zo snel mogelijk met de mentor en/of teamleider. Mochten er financiële belemmeringen zijn verwijzen wij u naar stichting Leergeld of de gemeente. Via info.bhs@singelland.nl kunt u ook de financiële administratie vragen hierin te faciliteren.
Op de reis zijn de aanmeld- en annuleringsvoorwaarden van toepassing.

Schoolreizen
In klas 1 en 2 maken leerlingen een schoolreis van een dag ter afsluiting van het schooljaar. In klas 4 vindt er ter afsluiting van de gehéle schoolloopbaan een feestelijke dag plaats: de Laatste School Dag (LSD). In overleg met de LSD-commissie, die bestaat uit zowel docenten als leerlingen, wordt besloten welke activiteiten plaatsvinden op LSD. In de meeste gevallen wordt er o.a. een schoolreis gepland.
Bij aanvang van leerjaar 4 wordt een groepsvormende reisdag gepland. Deze schoolreizen worden bekostigd uit de vrijwillige ouderbijdrage á € 35,- per leerjaar.

Leren Leren

Mentoren
De mentoren vormen de spil van het begeleidingssysteem. Zij zijn verantwoordelijk voor alle vormen van begeleiding op leerling-niveau. Zij nemen de uitvoerende taken bij het begeleiden van leer- en keuzeprocessen grotendeels voor hun rekening en zorgen voor de sociaal-emotionele begeleiding van de leerlingen van hun mentorklas. De mentoren worden in de eerste plaats ondersteund door hun teamleden en hun teamleider. 
Aan de hand van een door het mentorteam vastgestelde taakomschrijving houdt de mentor zich bezig met: 
•    een goede klassensfeer (inclusief buitenschoolse activiteiten);
•    het gedrag van de leerlingen in school;
•    het onderkennen van leerlingen met problemen (ondersteuningsadvisering);
•    het leren leren (executieve functies);
•    schoolloopbaanbegeleiding en 
•    contacten met ouders. 
Mentoren kunnen wanneer er ondersteuningsvragen zijn gebruikmaken van de kennis die er in school is. Daarbij kunnen ze ook gebruik maken van het schoolondersteuningsteam bestaande uit o.a. schoolmaatschappelijk werk, jeugdwerk en de GGD. 

Decanaat
De decanen zijn belast met het keuzebegeleidingsproces: zij begeleiden de mentoren. Voor specialistische begeleiding functioneren decanen ook op leerlingniveau: het adviseren en begeleiden van leerlingen in hun keuzeproces. Dit speelt vooral bij vakkenpakketkeuze en keuze voor de vervolgopleiding en beroepskeuze. 
In het mentorteam en op docentniveau wordt er overlegd over de leerlingenondersteuning en andere aandachtspunten die van belang zijn voor een goede begeleiding van de leerling. 

Ondersteuning bij leren leren
In principe kan de leerling met al zijn of haar ondersteuningsvragen over leren leren terecht bij de vakdocent in de les of bij de mentor. De mentor of vakdocent kan echter verwijzen naar een expert binnen school om leerlingen extra te ondersteunen. Dit kan ondersteuning zijn op het gebied van dyslexie, sociale vaardigheden of faalangst.
De school biedt echter nog meer faciliteiten in de ondersteuning. Het volledige ondersteuningsaanbod van BHS Gorredijk is te vinden in het SchoolOndersteuningsPlan van de school, te vinden bij de downloads op deze website.

Het Rooster


Schooltijden
- Het aanvangstijdstip van de lessen is 8.30 uur. De lessen eindigen uiterlijk 16.15 uur, maar in de meeste gevallen 14.35 uur. 
- Voor de leerlingen van klas 1 en 2 wordt in principe een lesrooster gemaakt zonder tussenuren; bij ziekte van een docent wordt een tussenuur door een collega vervangen zo mogelijk. 
- In klas 3 en 4 kunnen tussenuren ontstaan afhankelijk van de vakkenpakketkeuze van de leerling. Leerlingen met zes vakken (praktijkvak telt dubbel in BBL en KBL) hebben uiteraard geen les als het zevende vak voor de andere leerlingen is ingeroosterd. 
- De lestijden sluiten zo goed mogelijk aan op de dienstregeling van het openbaar vervoer.
- Er vinden met grote regelmaat buitenschoolse activiteiten plaats voor en door leerlingen waarbij samengewerkt wordt met bedrijven of instellingen in de regio. In voorkomende gevallen kan dat betekenen dat leerlingen ook buiten reguliere lestijden aan onderwijsactiviteiten deelnemen.

De dagindeling is als volgt:

 Schoolvakanties 2023 -2024
Zie homepage singelland.nl

Organisatie/ studiedagen personeel
De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen wegens organisatie- en/ of studiedagen personeel:
Maandag 4 september 2023
Dinsdag 19 september 2023
Maandag 8 januari 2024
Dinsdag 2 april 2024
Donderdag 18 juli en vrijdag 19 juli 2024

Geldzaken

Vrijwillige ouderbijdrage 
Op OSG Singelland is iedereen welkom en moet iedereen mee kunnen doen. Daarom houden we de kosten voor ouders zo laag mogelijk.
We bieden kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs  aantrekkelijk en uitdagend maken en dat al onze leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom ook veel extra activiteiten. Die worden echter niet allemaal vergoed vanuit de overheid. Het gaat dan om excursies, culturele activiteiten zoals, toneeluitvoeringen, workshops, materialen voor de kunstvakken en practica, activiteiten rond feestdagen en bijzondere gelegenheden etc.  
Dankzij de jaarlijkse vrijwillige bijdrage van ouders zijn we in staat dergelijke waardevolle activiteiten te bekostigen. 
Dat vinden we niet vanzelfsprekend en in deze tijd waarin de kosten van levensonderhoud voor ouders alsmaar verder stijgen willen we dan ook iets terugdoen of in ieder geval het signaal afgeven dat we daar oog voor hebben. We zijn blij dat ouders nog steeds willen helpen de activiteiten die wij belangrijk vinden en die onze leerlingen vooral leuk vinden doorgang te laten vinden.   
Daarom is de vrijwillige ouderbijdrage van alle scholen van Singelland € 35,-. Dat gaat ook over kansengelijkheid en daar staan we voor. 
Op grond van de nieuwe regelgeving rondom dit onderwerp dient de school expliciet aan te geven dat de ouderbijdrage vrijwillig is. De hoogte van de ouderbijdrage is voorafgaand voorgelegd aan de oudergeleding van de MR. Ten aanzien van de reisweken en aanvullende kosten zijn aanvullende voorwaarden van toepassing. 
Ouders zijn geen bijdrage verschuldigd voor het boekenfonds; de schoolboeken worden gratis door de school verstrekt. Wel wordt aan ouders gevraagd om een Chromebook aan te schaffen.

Schoolverzekering
In geval van een incident/calamiteit of ongeval met een leerling, zal u als ouder/verzorger ten allen tijde worden verzocht uw eigen verzekering hiervoor aan te spreken. Voor alle leerlingen is een collectieve onderwijspakketpolis afgesloten. In de pakketpolis zijn o.a. de volgende verzekeringen opgenomen: inzittendenverzekering (SVI), doorlopende reisverzekering, geneeskundige kosten, annuleringsverzekering en ongevallenverzekering. Ouders/verzorgers wordt verzocht om zelf een verzekering af te sluiten indien gewenst. 
In geval uw zoon of dochter schade veroorzaakt nemen we hierover contact met u op. In principe hanteren we het uitgangspunt: “Wie schade veroorzaakt, vergoedt deze”.

Tegemoetkoming studiekosten
Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Informatie hierover is te verkrijgen via www.belastingdienst.nl. Voor de reisweken zijn tevens bijdragen aan te vragen bij stichting Leergeld Samen voor alle kinderen. In de bijlage zijn de verschillende contactgegevens opgenomen voor de verschillende stichtingen.
De ouderbijdrage wordt bij aanvang van het schooljaar bij u in rekening gebracht via de applicatie WISCollect. Wij verzoeken u de bijdrage voor 1 oktober van dat jaar te voldoen zodat wij de activiteiten daarop kunnen aanpassen.

Kluisje
Het gebruik van een kluisje is gratis.  Als een leerling de sleutel kwijtraakt kost een nieuwe sleutel € 10,-. Bij het ophalen van de cijferlijst leveren 4e klas leerlingen meteen hun kluissleutel in: geen kluissleutel, geen cijferlijst! Is de sleutel niet meer te vinden? Dan betaalt de leerling € 20,-.

Aanvullende studiekosten
Voor het profiel techniek vragen we een vrijwillige bijdrage voor het gebruiken van werkschoenen en een veiligheidsbril:
Techniek leerjaar 3 en 4
•    veiligheidsbril & hoesje - € 13,-
•    werkschoenen - € 20,-     

Reisweken en LSD (laatste schooldag)
Voor de LSD van de examenklas wordt een bijdrage gevraagd van € 40,-
Bijdrage aan de reisweek klas 1  Ameland - € 145 ,-*
Bijdrage aan de reisweek klas 3  - € 415,-* 

* De bedragen voor de reisweken zijn ter indicatie, definitieve kosten worden in het lopende schooljaar bekend gemaakt.

Over Singelland

Singelland is een openbare scholengemeenschap. Dat betekent dat wij algemeen toegankelijk onderwijs aanbieden.

Singelland scholen zijn bij uitstek ontmoetingsscholen, waar de eigen talenten en capaciteiten van leerlingen de norm zijn voor het resultaat.
 

Identiteit en Leefregels

Onze kijk op onderwijs

“Leren? Dat doe je natuurlijk op elke school, daar is OSG Singelland niet uniek in. Wie we samen zijn maakt ons bijzonder.”

Met hoofd, hart, handen én ruggengraat
Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Daarnaast en in samenhang hiermee wil Singelland leerlingen ook opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes. 

Onze missie
De missie van OSG Singelland laat zich dan ook samenvatten als: Talent in ontwikkeling.

Doelstellingen
De doelstellingen en ambities van OSG Singelland worden in het  Strategisch Beleidsplan uitgewerkt aan de hand van het het Singelland-Zes-Punten-Plan (SZPP):

1. maatwerk
2. gelijke kansen
3. plusdocument
4. professionalisering
5. opleiden in de school
6. maatschappelijke opdracht

Signelland in beeld

Maatwerk en gelijke kansen voor élke leerling
Singelland biedt onderwijs waarin elke leerling als uniek persoon kan excelleren binnen zijn of haar kunnen. Wat heeft de leerling specifiek nodig om succesvol te kunnen zijn? Docenten faciliteren het leren op niveau en bieden hierbij maatwerk voor de individuele leerling, maar differentiatie wordt ook binnen een groep aangeboden. Differentiatie heeft betrekking op o.a. het tempo, niveau, leerstijl en de interesses van de leerling.

Alle leerlingen krijgen op Singelland eerlijke kansen om zich breed te ontwikkelen en hun leerpotentieel te benutten, ongeacht hun achtergrond of thuissituatie. Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 niet meer voor hun Chromebook hoeven te betalen. 

Professionele medewerkers
We streven voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, en daarmee: het resultaat van de leerling. Er wordt samengewerkt in een kennisgemeenschap, met nauwe onderlinge samenwerkingsverbanden. Iedere professional neemt verantwoordelijkheid voor zijn individuele taak. Door samenwerking tussen medewerkers wordt 'professionaliteit' en het daarbij behorende professionele handelen steeds opnieuw gedefinieerd.

Maatschappelijke opdracht van de school
Singelland opereert actief in en met de buitenwereld en wil dit in de toekomst voortzetten, kwalitatief versterken en op onderdelen uitbreiden. Hierbij staan drie begrippen centraal: informatief, transparant en participatief. Het gaat daarbij in het bijzonder om de meerwaarde die de inzet van externe belanghebbenden voor Singelland kan hebben. Singelland heeft een drieledige maatschappelijke opdracht:
- een substantiële bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen;
- leerlingen voorbereiden op het wereldburgerschap en
- leerlingen voorbereiden op werk of vervolgstudie.
Daarnaast schenkt Singelland veel aandacht aan samenwerkingsrelaties. Zo maakt Singelland deel uit van coöperatie Pompeblêd en wordt er intensief samengewerkt met collega-scholen, zoals met CSG Liudger (havoTOP Burgum) en RENN4 (Matrix Lyceum). Ook wordt er door middel van onderwijskundige projecten nauw samengewerkt met het (openbaar) primair onderwijs en is er geregeld overleg met scholen voor vervolgonderwijs om ons onderwijs zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Ook met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld onderwijsaanbod en stage.

De (media-)wijze leefregels van Singelland
Onderstaande regels zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van Singelland.

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online én offline onacceptabel!
2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven.
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé informatie zoals geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegen gebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs.

Wat we met elkaar hebben afgesproken
Hoewel onze school er alles aan doet om het verblijf op school aangenaam en zonder problemen te laten verlopen, kunnen zich toch zaken voordoen die minder goed gaan of waar de leerling of ouders het niet mee eens zijn. Wanneer na goed overleg problemen toch niet kunnen worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht of een bezwaar in te dienen.

Gedragsregels binnen Singelland
Door samen met leerlingen te discussiëren over de manier waarop we met elkaar willen omgaan, is een moderne en verkorte versie van het leerlingenstatuut ontstaan: de (media-) wijze leefregels van Singelland.

Whatsapp gebruik binnen Singelland
Whatsapp (dochter van Facebook) heeft de leeftijdsgrens voor het gebruik van Whatsapp verhoogd naar 16 jaar. De reden hiertoe is dat Whatsapp gebruikmaakt van gegevens die worden ontwikkeld voor commerciële doeleinden. Volgens de privacywetgeving, AVG, moet toestemming door een ouder/verzorger worden gegeven wanneer een gebruiker jonger dan 16 jaar is. Omdat dit niet geregeld kan worden, is de leeftijdsgrens naar 16 jaar opgetrokken. Dit betekent dat leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar geen Whatsapp mogen gebruiken. Wanneer Singelland via Whatsapp met leerlingen communiceert is zij dus per definitie in overtreding. Indien gebruik wordt gemaakt van telefoonbomen adviseert Singelland het gebruik van de app van signal. org. Deze app heeft een leeftijdsgrens van 12 jaar.

Privacy binnen OSG Singelland
De rechten van ouders en leerlingen zijn, hebben we beschreven in ons privacyreglement. We sluiten hiermee aan bij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens
Stichting Openbare Scholengemeenschap Singelland Postadres: Postbus 112 9200 AC Drachten www.singelland.nl 0512-582345
Bezoekadres: Van Haersmasingel 37 9201 KN Drachten
Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) Mark Kruit: privacy@singelland.nl
Aan het begin van het schooljaar wordt aan ouders en leerlingen via de mail toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden aangepast.

Protocol Informatievoorziening Gescheiden Ouders
OSG Singelland heeft een protocol ‘Informatievoorziening Gescheiden ouders’ opgesteld. Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en medewerkers van de school en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders. Het protocol is te vinden op onze website, www.singelland.nl, onder Downloads. Eventuele opmerkingen over dit protocol kunnen aan de directeur van de school kenbaar gemaakt worden.

Singelland organisatie

Visie
Singelland stimuleert op alle mogelijke manieren en in de meest brede zin van het woord ‘talent in ontwikkeling’. Singelland wil een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambitie, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Singelland wil betekenisvol en daarmee invloedrijk zijn voor het bieden van kwalitatief en divers onderwijs voor het voortgezet onderwijs in haar regio, waar werk wordt gemaakt van ‘talent in ontwikkeling’. Leidend daarbij is gedachte dat het niet het diploma is dat de norm stelt, maar de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van de leerling aan te boren. Kernwaarden daarvoor zijn: open houding, flexibiliteit tonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend verbeteren. In de dagelijkse praktijk biedt Singelland een onderwijsprogramma aan dat leerlingen toerust voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Er is ruimte in het programma voor een goede balans tussen de cognitieve ontwikkeling en het eigen maken van vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.
 

'Bij Singelland willen we werk maken van talent in ontwikkeling'


Onderlinge communicatie van groot belang
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school goed met elkaar communiceren. Singelland gebruikt hiervoor onder meer het programma Magister. Ouders en leerlingen beschikken over een eigen inlogcode, zodat wij hen kunnen voorzien van actuele informatie op het gebied van bijvoorbeeld lesroosters en cijfers. Verder worden ouders, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, geregeld op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten en maken docenten en leerlingen veelvuldig gebruik van de Google-omgeving. Last but not least zijn er natuurlijk de ‘live’ contactmomenten, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden.
 

scholen singellandOnze gebouwen
De meeste scholen van Singelland hebben nieuwe moderne gebouwen. Daar zijn we trots op. Een uitstekende leer– en werkomgeving met goede infrastructurele en ondersteunende voorzieningen stelt ons nog beter in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De inhoud en de vorm van het onderwijs veranderen immers voortdurend. We hebben te maken met leerlingen die in een volstrekt andere context opgroeien dan die van jongeren van vijfentwintig jaar geleden. Hun leefwereld verschilt fundamenteel van die van veel medewerkers, toen zij nog jong waren. De school geeft daar een antwoord op en elke school van Singelland geeft daar een eigen invulling aan, passend bij de leerlingen.
 

'Samenwerken, betrekken, verbinden en evalueren zijn sleutelwoorden in een professionele organisatie'

 

Organisatiestructuur
De leiding van de scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 te Drachten, telefoon (0512) 58 23 45.

Schooldirecties
Naast de voorzitter van het College van Bestuur kent iedere school van Singelland een eigen schooldirectie. De schooldirecteuren zijn:
Het Drachtster Lyceum: mw. S.M. Japenga [interim]
Singelland Burgum: mw. E. van ’t Wout
VO Surhuisterveen: dhr. R. Lei
Van Haersmasingel: mw. M. Velt, dhr. A. Visser
PRO Drachten - De Venen: dhr. E. Stadman
ISK Drachten: dhr. R. Gerbenzon
BHS Gorredijk: mw. J. Smit
Wanneer u een afspraak wilt maken met één van bovenstaande personen, bel dan gerust met de administratie van de betreffende school.

Medezeggenschap
Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben sinds de jaren tachtig wettelijke rechten om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Omdat Singelland een grote scholengemeenschap is, zijn er bovendien enkele andere raden waarin inspraak en medezeggenschap meer ‘op maat’ plaatsvinden.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft enkele wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. In de GMR hebben docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen zitting. De GMR heeft een controlerende en initiërende taak ten aanzien van het beleid voor de totale scholengemeenschap. Aan de orde komen de begroting, het formatieplan, plannen ten aanzien van personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Alle belangrijke beslissingen worden door de voorzitter van het College van Bestuur voorgelegd aan de GMR. De GMR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een raad. In deze raad worden besluiten genomen over zaken die alleen betrekking hebben op de betreffende school. In de raad zitten medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Ouder- en leerlingenraden
Deze raden behartigen de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast wordt de interesse voor de school gewekt en wordt de betrokkenheid bevorderd. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten als sportdagen, feestavonden en dergelijke. Ook worden deze raden geraadpleegd over nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuur
Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de voorzitter van het College van
Bestuur, drs. P. Schram. Het toezicht op het bestuur is in handen van de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt
plaats door de gemeenteraad van Smallingerland.

De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. T.H. Haseloop-Amsing
Mevr. A. Janssen
Dhr. Drs. E. Vriesen
Dhr. O. van der Galiën
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen 

Correspondentieadres: Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten.

Pompeblêd
Een aantal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs heeft de krachten gebundeld in een coöperatie die de naam Pompeblêd draagt. Het doel is om
door samenwerking de positie en identiteit van Friese scholen te versterken en van elkaar te leren. Dit kan door ervaringen te delen, bijvoorbeeld op het
gebied van scholing en ontwikkeling en kwaliteitsbeleid. Deze scholen brengen hun vacatures onder bij de gezamenlijke vacaturebank van het
Mobiliteitscentrum Pompeblêd (MCP)

Belangrijke adressen

Raad van toezicht
De heer J. Rijnhart (voorzitter), Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45

Voorzitter College van Bestuur
Drs. P. Schram, Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45. I www.singelland.nl, E info@singelland.nl

Scholen Singelland
Singelland Burgum: Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum Postbus 35, 9250 AA Burgum T (0511) 46 02 10, E info.burgum@singelland.nl
Internationale Schakel Klassen: Zetveld 38, 9202 LM Drachten T (0512) 54 61 65, E info.isk@singelland.nl
VO Surhuisterveen: Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen T (0512) 36 90 90, E info.surhuisterveen@singelland.nl
Het Drachtster Lyceum: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten T (0512) 57 10 20, E drachtsterlyceum@singelland.nl
PRO Drachten - De Venen: De Ring 4, 9202 NW Drachten T (0512) 51 76 24, E info@prodrachten.nl
Van Haersmasingel: (hoofdvestiging incl. centrale dienst): Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten Postbus 112, 9200 AC Drachten T (0512) 58 23 45, E info.vhs@singelland.nl
BHS Gorredijk: Hendrik Ringenoldusstrjitte 3,  8401 PV Gorredijk. T (0513) 463 455 E info.bhs@singelland.nl

Toezicht
Inspectie van het onderwijs, info@winsp.nl, ww.onderwijsinspectie.nl.
Vragen over onderwijs: 088 – 66 96 060 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Klachten en bezwaren

Bekijk hier de klachtenregeling van OSG Singelland

Bij klachten of bezwaren wordt altijd geprobeerd op school tot een oplossing te komen. Deze klachten of problemen worden besproken met de betreffende medewerker en ook de mentor kan worden ingeschakeld. Komt het toch niet tot een oplossing, dan kan de teamleider en eventueel de schooldirecteur worden ingeschakeld. U kunt vervolgens de meer formele procedure bewandelen. Dit kan op de volgende manier:
• Commissie van Beroep Eindexamen. Deze commissie behandelt uitsluitend bezwaren die de leerlingen en/of ouders instellen tegen beslissingen met betrekking tot het examen. Adres: Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Klachten kunnen worden ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon (030) 28 09 590, E-mail: info@ onderwijsgeschillen.nl.
• Bezwaar aantekenen tegen besluiten van de schoolleiding in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bijvoorbeeld toelating, schorsing en verwijderen van een leerling kunt u doen bij de voorzitter van het College van Bestuur van OSG Singelland, de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Er kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Klokkenluidersregeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt dat (vermoedens van) ernstige misstanden worden gemeld bij een onafhankelijke commissie die vervolgens onderzoek gaat instellen. Dit kunt u melden bij: secretariaat Scholengroep Pompeblêd.

Ondersteuning en begeleiding

Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is. 
 

ondersteuning op maat

 

Expertise Centrum Singelland (ECS)
Het Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden. Het ECS bestaat uit 12 medewerkers: 7 orthopedagogen /(GZ-)psychologen, 3 schoolmaatschappelijk werkers en 2 medewerkers dyslexie- en testcentrum. De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle scholen van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio zoals op de BHS, het Linde College, Terra Wolvega en Terra Eelde,  Aeres VMBO Buitenpost, het Lauwers College en het Stellingwerf College. 

Schoolmaatschappelijk werker 
Er zijn aan school 2 schoolmaatschappelijk werkers verbonden. Leerlingen en ouders kunnen bij deze persoon terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). Leerlingen en ouders kunnen zelf naar de schoolmaatschappelijk werker bellen of e-mailen om een afspraak te maken. De mentor of loopbaancoach kan een leerling aanmelden voor bespreking in het ondersteuningsteam (dit na toestemming van de ouders). 

Singelland biedt leerlingen de mogelijkheid om een schoolmaatschappelijk werker te bezoeken. Zij kunnen daarvoor contact met hen opnemen. Leerlingen worden door middel van bijvoorbeeld posters in de school gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werker. Zij kunnen bij deze persoon terecht met problemen die zich voordoen op school of in de thuissituatie. De leerling kan zelf een afspraak maken wanneer hij of zij hier eens over wil praten, zonder dat dit verder aan iemand bekend wordt gemaakt. Ook ouders die zich wellicht zorgen maken over hun kinderen kunnen hierover contact opnemen met een schoolmaatschappelijk werker. De tijden van de spreekuren en bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkers zijn bekend bij de administratie van de school. De gesprekken die de maatschappelijk werkers met onze leerlingen voeren zijn vertrouwelijk. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u desgewenst contact opnemen met één van de maatschappelijk werkers via de teamleider. 

Risicosignaleringssysteem Fryslân: VIF – ZiZeo 
De gemeenten in Fryslân werken met partners aan de verbetering van de zorgstructuur voor de jeugd om daarmee snel hulp te kunnen verlenen aan jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Belangrijk binnen deze zorgstructuur is een helder (samenwerkings)-proces en een goede geautomatiseerde ondersteuning, in de vorm van een risicosignaleringssysteem. Alle gemeenten hebben besloten om één Fries systeem in te richten, VIF – ZiZeO. Dit systeem moet risicosignalen van professionals uit verschillende organisaties samenbrengen. Op basis van deze signalen kan vervolgens op tijd passende zorg worden gegeven. 

Wat is VIF - ZiZeO?
VIF - ZiZeO is een digitaal risicosignaleringssysteem dat via (beveiligd) internet toegankelijk is met als doel dat professionals uit onderwijs, zorg, buurt, werk en veiligheid elkaar sneller weten te vinden voor het afstemmen van signalen en een gezamenlijke aanpak van de door hen gesignaleerde risicosituatie. 

Samenwerken 
Als alle bij jeugd betrokken partners hun signalen rondom risicojongeren in dit systeem registreren, kan het systeem zijn werk doen en kan er sneller en efficiënter worden samengewerkt om tot een gecoördineerde oplossing voor de jongeren of het gezin te komen. Eén gezin, één plan is het motto. 

Vragen over VIF - ZiZeO? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar dhr. drs. A. Visser, manager zorg Singelland VHS via: a.visser@singelland.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook Carins, de plek voor iedereen die informatie, hulp of begeleiding zoekt bij opvoeden en opgroeien. Bij Carins kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. 

Met de School CJG-er een passend antwoord zoeken! 
Bij het CJG ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies krijgt en als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De School CJG-ers zijn er voor vragen van kinderen, ouders en leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om een passend antwoord te vinden. Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De School CJG-ers bieden hulp en zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We zijn telefonisch bereikbaar, soms op school aanwezig (aangegeven tijden) en kunnen in overleg ook bij je thuis langskomen.  
  
Meer informatie en contact 
Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of maak een afspraak als je liever langs wilt komen. Op school zijn de contactgegevens van de School CJG-er bekend. Wenst u meer informatie? Kijk op carins.nl.

Vertrouwenspersoon/GGD Fryslân 
Wie een probleem heeft of een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Op iedere locatie van Singelland zijn één of meer vertrouwenspersonen. De namen zijn te vinden in de schoolgidsen van onze scholen. Ook kan Singelland de leerlingen een externe vertrouwenspersoon aanbieden. Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan een kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze scholen is mevr. A. Tadema, bereikbaar via telefoonnummer 06-22970965 of via e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl

Meer info 
GGD Fryslân heeft folders ontwikkeld: 'vertrouwenspersoon voor ouders’ en ’vertrouwenspersoon voor jongeren’. Deze folders zijn te downloaden via www.ggdfryslan.nl 

Algemene contactgegevens 
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, tel. (088) 22 99 222.

Vertrouwensinspecteur 
Landelijk zijn enkele onderwijsinspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-111 31 11 (lokaal tarief). Zaken als seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook discriminatie of extremisme kunnen hier worden gemeld.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Friesland 
‘Veilig Thuis’ is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij deze instantie terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders: 
- voor informatie en advies; 
- om signalen te bespreken die op kindermishandeling kunnen wijzen; 
- om een vermoeden van kindermishandeling te melden. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Veilig Thuis geeft advies en informatie over kindermishandeling. Bij een melding doet Veilig Thuis onderzoek, bekijkt of er hulp nodig is en verwijst dan door naar de juiste hulpverlening. Telefoonnummer landelijk: (0800) 2000, telefoonnummer provinciaal: (058) 2333777. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.   

Kindermishandeling 
Ook kinderen en jongeren mogen bellen voor zichzelf of voor een ander. Meer informatie is te verkrijgen bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden. Tel. (058) 233 37 77, www. regiecentrumbv.nl of mail naar info@regiecentrumbv.nl

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden
OSG Singelland geeft de ondersteuning voor leerlingen, onder wie leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van deze ondersteuning liggen die Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze ondersteuningsstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten zijn (onder andere) bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot een locatie: 
• indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, wat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 
• indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot hun recht kunnen komen; 
• indien het onderwijs aan een leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aangeboden. 

Ongewenste omgangsvormen 
Ongewenst gedrag op school: het kan ook uw kind overkomen. Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber-)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en docent of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De leerling kan terecht bij de mentor, maar ook bij speciale vertrouwenspersonen. Eventueel kan contact worden gezocht met een vertrouwensarts. Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst waar iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Aandachtsfunctionaris
Op elke school van Singelland is een aandachtsfunctionaris aanwezig. De aandachtsfunctionaris is de deskundige waarmee collega's dienen te overleggen wanneer zij zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de leerling. De meldcode is een effectief middel om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen en te bespreken met de ouder(s) en het kind.

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Op OSG Singelland is iedereen welkom en moet iedereen mee kunnen doen. Het volgen van onderwijs is bij OSG Singelland, zoals de wet het voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen (zie categorie 1 in onderstaande tabel). Ouders hebben wel te maken met schoolkosten. Dan gaat het om aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel). 

Devices zijn niet meer weg te denken uit de maatschappij. Op OSG Singelland hebben we al een jarenlange ervaring met het leren en werken met een device. O.a. via het device zijn leermiddelen beschikbaar. Daarnaast bieden sommige vakken ook boeken aan. Voor de aanschaf van een Chromebook wordt met Signpost en The Rent Company samengewerkt. Dit is geen verplichting (zie categorie 3 in onderstaande tabel). Met ouder(s)/verzorger(s) die geen device aan kunnen schaffen of vanuit principiële redenen niet aan willen schaffen, worden afspraken gemaakt.
Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 niet meer voor hun Chromebook hoeven te betalen.
 
We bieden kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs aantrekkelijk en uitdagend maken en dat al onze leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom ook veel extra activiteiten. Het gaat dan om werkweken, schoolreizen,  excursies, culturele activiteiten zoals, toneeluitvoeringen, workshops, materialen voor de kunstvakken en practica, activiteiten rond feestdagen en bijzondere gelegenheden etc. Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om deze extra’s die wij onze leerlingen willen bieden te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro (zie categorie 4 in onderstaande tabel). Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft, worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle locaties en een deel voor de locatie-specifieke zaken. 
We zijn blij dat ouders nog steeds willen helpen de activiteiten, die wij belangrijk en onze leerlingen vooral leuk vinden, door te laten gaan. Dat gaat ook over kansengelijkheid en daar staan we voor.  

Bekijk hier de uitlegvideo vrijwillige ouderbijdrage.

schoolkosten
Tabel. Schoolkosten, ministerie OCW

De praktische uitwerking van de schoolkosten voor ouders, de vrijwillige ouderbijdrage, facturering en tegemoetkoming in schoolkosten zijn verder opgenomen bij de schoolgids van de school onder het hoofdstuk ‘Geldzaken’.

Onderwijs bij Singelland

Ons onderwijs
Singelland biedt als scholengemeenschap met acht scholen een goede leerweg voor iedere leerling die de basisschool verlaat. Na de onderbouw in het eerste en tweede leerjaar bestaat ons aanbod uit praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In de Internationale Schakel Klassen worden niet-Nederlandstalige (allochtone) leerlingen opgevangen. Mocht blijken dat een leerling beter op zijn plaats is in een ander type onderwijs, dan kan gebruik gemaakt worden van goede afspraken over doorstroming tussen onze scholen. Ons streven is om iedere leerling op de juiste plaats te krijgen. Hiernaast hebben wij ook goede afspraken gemaakt met andere scholen, waarmee regelmatig wordt overlegd.

 

leerwegondersteuningLeerwegondersteuning (lwo)
Leerwegondersteuning is bedoeld voor iedere leerling die problemen ondervindt bij de voortgang van de vmbo opleiding, maar wel in staat is een diploma (of certificaat) te behalen. Om toegelaten te kunnen worden tot het lwo moet de leerling voldoen aan bepaalde criteria. Singelland kent drie vormen van Iwo:
- aparte lesplaats onderwijs op maat (oom) op de VHS in Drachten;
- lesplaats functie basisberoepsgerichte Leerweg (kleine groepen bbl);
- individuele leerlingbegeleiding in de overige leerwegen;
- maatwerk begeleiding.

Onderbouw
Onderbouw is het onderwijs voor alle 12- tot circa 15-jarigen. Het is bedoeld om hen een degelijke basisuitrusting mee te geven. Tijdens de onderbouw doen leerlingen kennis, inzicht én vaardigheden op, waarmee zij in hun vervolgstudie en in het maatschappelijk leven uit de voeten kunnen. Een andere doelstelling van de onderbouw is om de school- en beroepskeuze enigszins uit te stellen. Leerlingen worden in een beroepsgerichte en/of theoretische vmbo-, vmbo/havo-, havo/vwo- of gymnasium klas geplaatst. In het tweede leerjaar van de onderbouw bekijken de docenten van het vmbo samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling welk leertraject het beste gevolgd kan worden. Ter ondersteuning van dit proces krijgen de leerlingen lessen Praktische (Sector) Oriëntatie. 

Na de onderbouw
Leerlingen studeren verder in het vmbo, havo of vwo.
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Het nieuwe vmbo telt tien beroepsgerichte profielen, waaruit leerlingen kunnen kiezen. De meeste scholen bieden daar maar een beperkt deel van aan. In Surhuisterveen kunnen leerlingen uit vier profielen kiezen; op de VHS kunnen leerlingen uit zeven profielen een keuze maken. De keuze van examenpakketten komt hierdoor deels te vervallen.
De vakken die bij een bepaald profiel horen, liggen voor het grootste deel vast. Ieder profiel kan op verschillende niveaus worden gevolgd. In het vmbo worden de niveaus leerwegen genoemd. Zo kunnen leerlingen de theoretische leerweg, de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg volgen.
- Havo/vwo
De onderbouw bij de havo en het vwo eindigt met het derde leerjaar en gaat over in de bovenbouw. Deze bovenbouw wordt ook wel aangeduid met de term De Tweede Fase. Om de havo en het vwo beter aan te laten sluiten op het hoger onderwijs zijn er in de bovenbouw profielen ingevoerd.

Passend onderwijs
Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen. Maar voor leerlingen die toch moeite krijgen met bijvoorbeeld spelling of misschien wat faalangstig worden of problemen ondervinden op het persoonlijke vlak of in de omgang met andere leerlingen – het is tenslotte een kwetsbare leeftijd - zijn daar binnen of via de school mogelijkheden ter ondersteuning voor. 

'Singelland biedt gevarieerd, uitdagend en
kwalitatief onderwijs. Onze leerlingen worden
geprikkeld het maximale uit zichzelf te halen'

Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband - dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: - de basisondersteuning: de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; - de extra ondersteuning: de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school); - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. We verwijzen hierbij naar het oordeel van de inspectie voor het onderwijs of naar de site van Vensters voor Verantwoording waar objectieve informatie (zoals kengetallen) is te vinden over de kwaliteit van onze school. We zijn trots op onze resultaten maar we jagen geen cijfers na. Kwaliteit is meer dan je kunt meten. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze leerlingen. Op onze school word je echt gekend, maak je deel uit van de school. Een dergelijke persoonlijke en warme sfeer draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid en aan het gevoel dat je er toe doet. Wij sluiten op een praktische wijze aan bij de ontwikkeling van de leerling. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze in de teams. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar juist ook over het welbevinden van de leerling. Wij gebruiken hiervoor een samenhangend leerlingvolgsysteem.

Beleid
Wat het domein ‘beleid’ betreft zijn onze procedures vastgelegd en hebben wij een heldere visie op leerlingenbegeleiding. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over de organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. De eerste lijn is altijd de mentor. Singelland heeft een eigen expertisecentrum (ECS) op het gebied van zorg en begeleiding. Wij beschikken daarbij over een goed functionerend ondersteuningsteam (variërend per school), waarbij de besprekingen met ouders gedeeld worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.

Begeleiding
Onze school werkt voor een aantal leerlingen met een zogenaamd ontwikkelingsperspectief. De overdracht van de basisschool naar Singelland is goed op orde evenals de overdracht tussen de leerjaren en de overdracht naar de volgende school. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en vinden dat ouders en school veel voor elkaar kunnen betekenen.

Extra ondersteuning, (-svoorzieningen) en beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij begeleiden bijvoorbeeld leerlingen met ADHD en leerlingen met een licht autistische stoornis en er is specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en begaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Zo kunnen ambulante begeleiders worden geraadpleegd. Het gaat daarbij niet om een bepaalde diagnose, zoals ADHD, maar om de vraag wat de belemmerende factoren zijn en of de school in staat is om een leerling daarin te begeleiden. De norm is dat ouders en school het er over eens zijn dat de leerling met de begeleiding die de school biedt of kan gaan bieden zijn schoolloopbaan met succes kan volgen. Onze school heeft ook een aantal ondersteuningsvoorzieningen voor groepen kinderen. Op de VHS is dat de schakelklas en de zogenaamde tom-groep (teamonderwijs op maat). Op Het Drachtster Lyceum is dat de structuurklas. De structuurklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan een strakkere organisatie en planning. Ook op de andere scholen wordt gewerkt met specifieke groepen.

Ontwikkelagenda
Samengevat is Singelland tevreden over de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij kunnen bieden aan onze leerlingen. Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning willen wij ons verder bekwamen in het werken met het ontwikkelingsperspectief. We zijn tevreden over de expertise en de kwaliteit van die expertise binnen onze school. Onze orthopedagogen bijvoorbeeld kennen de leerlingen en komen ook in de klas om te kunnen adviseren over wat een leerling nodig heeft om zijn onderwijsloopbaan met succes te kunnen volgen. Wij zijn gericht op het borgen en uitbreiden van die expertise waarbij ook andere scholen gebruik kunnen maken van het Expertise Centrum Singelland. Daarnaast en in samenhang daarmee is de toerusting van onze docenten op het gebied van zorg en begeleiding verankerd in onze professionaliseringsagenda.

Welk onderwijs op welke school?

De VHS biedt:
Onderbouw:
- oom
- vmbo
- vmbo/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg
- gemengde leerweg met het profiel Dienstverlening & Producten (D&P)
- basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Techniek:
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
o Zorg & Welzijn (Z&W)
o Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
o Dienstverlening & Producten (D&P)

Het Drachtster Lyceum biedt:
- havo
- vwo (atheneum en gymnasium)

VO Surhuisterveen biedt:
Onderbouw:
- vmbo
- vmbo tl+/havo
theoretische leerweg bovenbouw:
- theoretische leerweg met de profielen, techniek,
economie, zorg en welzijn en landbouw.
En de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Bouwen, Wonen en Interieur
o Mobiliteit & Transport
o Dienstverlening & Producten
o Zorg & Welzijn

Singelland Burgum biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo: theoretische leerweg en gemengde leerweg
- havo (in samenwerking met CSG Liudger)

BHS Gorredijk biedt:
Onderbouw (heterogene klassen):
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo
- havo (tot leerjaar 3)
In de derde klas van de beroepsgerichte leerweg is er keuze uit vier profielen:
- Techniek (2 richtingen: BWI of PIE)
- Zorg & Welzijn
- Economie & Ondernemen

De ISK biedt: 
onderwijs voor leerlingen die nog niet genoeg Nederlands spreken om naar het voortgezet onderwijs te kunnen, zoals asielzoekers en immigranten. In de Internationale Schakel Klassen leren zij goed Nederlands, zodat zij daarna naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo kunnen doorstromen.

PRO Drachten - De Venen biedt:
praktijkonderwijs, bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit onderwijs is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op arbeid en/of vervolgonderwijs en maatschappij. Dit gebeurt door middel van aan de praktijk getoetste stages en het kunnen behalen van certificaten en diploma’s. Op deze wijze wordt de leerlingen een reëel perspectief geboden om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt of een vervolg te kiezen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Het Matrix Lyceum
is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai en is gevestigd naast Het Drachtster Lyceum. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van Het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van Het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs
De inspectie bezoekt onze scholen op diverse momenten en met verschillende soorten onderzoeken. Daarnaast kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Naast de gegevens die door de inspectie bekend worden gemaakt, biedt deze site belangstellenden de mogelijkheid om extra informatie te verschaffen over de kwaliteit van de school. Zoek op ‘Singelland’ en u treft onze kwaliteitsgegevens aan, inclusief examenuitslagen. De website biedt ook de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken.

Openbaar onderwijs
Singelland is een school waar op een actieve manier aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Fries
Het vak ‘Friese taal en cultuur’ is met één lesuur per week een verplicht schoolvak voor alle leerlingen in de brugklas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les rekening gehouden; de nadruk ligt op cultuuroverdracht, lees- en luistervaardigheid en mondelinge taalbeheersing. In de bovenbouw kan Fries als examenvak worden gekozen.

Muziek
Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen muziek als examenvak kiezen op Singelland Het Drachtster Lyceum en de VHS. 

 

Wij willen graag dat leerlingen zich snel thuis voelen!

Pieter Schram OSG Singelland

Pieter Schram
Voorzitter College van Bestuur
T 0512 58 23 45
E p.schram@singelland.nl