Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
header
Onderwijs
slogan
Onderwijs

Onderbouw: samen ontdekken

Klas 1: Introductieperiode 
Iedere leerling bezoekt aan het begin van het eerste leerjaar met z’n klas en mentoren het waddeneiland Ameland. We organiseren daar ons introductiekamp voor de 1ste klassen. Na een periode van introductie- activiteiten op school eindigen we daar eind september met deze fantastische groepsvormende activiteit. Zo denken we de leerlingen voldoende toe te rusten op een veilige en leerzame schoolloopbaan op de BHS.
 

BHS Gorredijk


Klas 1 en 2: Samen ontdekken 
Binnen de onderbouw (klas 1 en 2) kun je je breed oriënteren. Je hebt veel keuzemogelijkheden en kunt niet blijven zitten. Binnen het lesaanbod zijn de vakken voor hoofd (theorie), hart (expressie) en handen (praktijk) even belangrijk. Het vakkenpakket kent twee samengestelde leergebieden. Ten eerste het leergebied Mens & Maatschappij: dat bevat aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer. Ten tweede, het leergebied Nask, dat bestaat uit natuurkunde, biologie en scheikunde. In de eerste en tweede klas krijgen alle leerlingen vakken als Fries en Frans en (IC)Technologie en Toepassing. Voor de leerlingen die bepaalde onderdelen van de leerstof (nog) niet beheersen is er de mogelijkheid vakondersteuning te krijgen in ons onderwijsatelier voor of na schooltijd. We streven naar huiswerkvrij onderwijs in klas 1 en 2. Bij de huiswerkbegeleiding is er ruim aandacht voor het op een systematische manier maken van huiswerk

Overgangsregeling klas 2 naar 3

Klas 3

Aan het eind van klas 2 kies je een leerweg. Voor de beroeps-gerichte en de gemengde leerweg volgt ook direct de keuze voor één van de profielen: Techniek, Zorg & Welzijn of Economie & Ondernemen. Aan het eind van klas 3 volgt een definitieve keuze voor de leerweg en de eindexamenvakken.

BHS Gorredijk profielen

 

PTA klas 3 en overgang

In het PTA klas 3 staan alle schoolexamenonderdelen van leerjaar 3. Na 1 oktober a.s. vindt u hier het actuele PTA van dit schooljaar.

Loopbaan oriëntatie- en begeleiding

In alle leerjaren werk je aan de oriëntatie op de studieloopbaan en beroepen. Deze activiteiten verzamel je in je loopbaandossier. (bijlage)

Decanaat

Erica van der Wal, decanaat basis- en kaderberoepsgerichte leerweg 

Cor Veldman, decanaat gemengde theoretische leerweg

Overstappen naar HAVO 4?

Wil je overstappen van 3BHS naar HAVO4? In samenwerking met de volgende scholen maken we dat mogelijk:

OSG Singelland Het Drachtster Lyceum
OSG Sevenwolden Heerenveen 
Stellingwerf College Oosterwolde 

Bekijk hier ook de folder BHS Havoroute

Stages

In de derde klas ga je op snuffelstage: sfeer proeven in de beroepspraktijk. Twee weken meedraaien in de praktijk van een echt bedrijf. Je krijgt een realistisch beeld van een beroepsgroep en maakt kennis met het arbeidsproces in de breedste zin.

In de derde klas gaan we ook op reisweek, bij voorkeur naar het buitenland. In de vierde klas heb je al binnen de beroepsgerichte en gemengde leerweg gekozen voor één van de vier profielen in Techniek, Zorg & Welzijn of Economie & Ondernemen. De stage in dit schooljaar is dan ook gericht op de beroepen binnen jouw gekozen profiel. Je bent op de hoogte van de beroepshandelingen, maar kunt deze nog niet zelfstandig uitvoeren.

De stage helpt je bij het kiezen van de juiste beroepsopleiding binnen jouw gekozen profiel. Voor het welslagen van de stages is de samenwerking met bedrijven en instellingen in de omgeving van cruciaal belang.

Beroepen in beeld

Landelijke sites over opleidingen en beroepen: Techniek
(https://www.youtube.com/watch?v=B2kFnm9fJpk)
The future of work-
(https://www.youtube.com/watch?v=59d3UZTUFQ0)
Beroepen in beeld 
https://www.kiesmbo.nl/
www.tkmst.nl
www.opleidingenberoep.nl
www.mbostad.nl (hier kun je ook je talenten testen)
BHS TurboTechiek

 

Klas 4

Het laatste leerjaar op BHS Gorredijk is een bijzonder leerjaar. Het hele 4e leerjaar zal in het teken staan van de examens, waarbij we natuurlijk hopen dat alle leerlingen van BHS Gorredijk, zullen afsluiten met een diploma!

Contact: Zoals gezegd: we willen graag dat ook de ouders/verzorgers hierbij een actieve rol spelen. Daarom organiseren we diverse contactmomenten in klas 4 met de leerling en u. Zo worden in het najaar driehoeksgesprekken gevoerd, waarin de leerling zelf z’n doelstellingen voor het leerjaar aan mentor en ouders/verzorgers toelicht in een presentatie en ontvangt u in november en januari een tussenstand t.a.v. de schoolexamenresultaten. Natuurlijk kunt u de resultaten ook online volgen via cijfersysteem SOM. Merkt u, dat uw zoon/dochter problemen heeft met wat of wie dan ook, dat de studie niet vlot loopt of dat er spanningen optreden, neem dan contact op met de mentor. .

Begeleiding van de leerling

U weet dat we op onze school een goede begeleiding voor leerlingen hoog in het vaandel hebben staan. In de eerste drie leerjaren bent u al vertrouwd geraakt met woorden als mentor en mentoruur. Ook in de bovenbouw begeleidt de mentor uw zoon/ dochter. Daarnaast speelt u als ouders/verzorgers daarbij een belangrijke rol. Samen met u bereiden we de leerling voor op de examens en de overstap naar het vervolgonderwijs. De mentoren van klas 4 willen met leerlingen en ouders/verzorgers de volgende doelstellingen bereiken: De leerling creëert samen met de mentor en ouders/verzorgers voor zichzelf een zo’n groot mogelijke slagingskans; BHS Gorredijk biedt leerlingen een zo rijk mogelijk beeld op studie- en beroepskeuze ná BHS Gorredijk; Samen zorgen voor een goede sfeer in de klas; De mentor ondersteunt leerlingen bij sociale- emotionele problemen: met zichzelf, thuis, op school met leraren of medeleerlingen; De mentor ondersteunt de leerling bij studieproblemen; De mentor ondersteunt de leerling bij de keuze van hun vervolgopleiding.

Contact: Zoals gezegd: we willen graag dat ook de ouders/verzorgers hierbij een actieve rol spelen. Daarom organiseren we diverse contactmomenten in klas 4 met de leerling en u. Zo worden in het najaar driehoeksgesprekken gevoerd, waarin de leerling zelf z’n doelstellingen voor het leerjaar aan mentor en ouders/verzorgers toelicht in een presentatie en ontvangt u in november en januari een tussenstand t.a.v. de schoolexamenresultaten. Natuurlijk kunt u de resultaten ook online volgen via cijfersysteem SOM. Merkt u, dat uw zoon/dochter problemen heeft met wat of wie dan ook, dat de studie niet vlot loopt of dat er spanningen optreden, neem dan contact op met de mentor. .

Informatie Examen

Hieronder volgen binnenkort de links naar alle belangrijke downloads.

Examenreglement
 

Examenroosters

Hieronder volgen binnenkort de links naar alle belangrijke downloads.

Rooster Centrale Examens Tijdvak 1 GL en TL
Rooster Centrale Examens Tijdvak 1 KADER
Rooster Centrale Examens Tijdvak 1 BASIS

Diploma uitreiking 

11 juli 2024