Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
header
Praktische informatie

Ziekmeldingen

Bij ziekte van de leerling moet er zo spoedig mogelijk naar de school worden gebeld door de ouder(s)/verzorger(s). De administratie van de school registreert dit en geeft het door aan de mentor.  Het kan voorkomen dat u even moet wachten voordat u aan de beurt bent. Voor de ouders/verzorgers die dat willen, kan er ook via de SOMtoday app een ziekmelding doorgegeven worden. Bellen blijft mogelijk. 

Ook het bezoek aan dokter, tandarts, orthodontist, enz. kan via de app doorgegeven worden. Uiteraard mag de leerling nog steeds een briefje van de ouders/verzorgers voor de mentor meenemen.

Aanvragen extra verlof

Kinderen kunnen om verschillende redenen in aanmerking komen voor verlof buiten de schoolvakanties. Ouders kunnen hiertoe een verzoek indienen bij de directie van de school. Bij de beoordeling van de aanvraag houdt de directie rekening met de volgende door de wet bepaalde richtlijnen: (Het komt regelmatig voor dat ouder(s)/verzorger(s) worden verrast door de veel strenger geworden regelgeving op dit gebied. Het is daarom aan te bevelen om ook de richtlijnen te bestuderen die zijn weergegeven op publicatie Staatscourant nr 14773 van 16 juli 2012.)

 

Wanneer verlof?

Voor verlof komt o.a. in aanmerking:
1. Het voldoen aan een wettelijke verplichting; één en ander voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
2. Verhuizing maximaal 1 schooldag.
3. Huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van bloed-of aanverwanten tot en met de vierde graad.
4. Bevalling moeder/verzorgster/voogdes.
5. 12 ½-, 25-, 40-, 50- of 60- jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad maximaal 1 schooldag.
6. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen tot maximaal één dag.
7. Als de vakantieregeling bij het bedrijf/de instelling, waar één van de ouders/verzorgers werkt, het niet mogelijk maakt een vakantie binnen de schoolvakantieperioden op te nemen (werkgeversverklaring dient te worden overlegd).

Toelichting: Op grond van de leerplichtwet is, om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan vanwege het specifieke beroep van één van de ouders, éénmaal vrijstelling van geregeld schoolbezoek mogelijk voor ten hoogste tien dagen per schooljaar. Dit verlof kan geen betrekking hebben op de eerste twee lesweken van het jaar. Hierbij dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.

Wanneer geen verlof?

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven: - - --

- Familiebezoek in het buitenland;
- goedkope tickets in het laagseizoen;
- omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
- vakantiespreiding; (bijvoorbeeld wintersportvakanties, carnaval, etc.)
- verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
- eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
- samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
- kroonjaren;
- sabbatical;
- wereldreis/verre reis.

Verlof aanvragen

Er geldt het volgende:
Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het hoofd van de school/instelling te worden ingediend. Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden. Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden vergezeld van bewijsmiddelen. Indien men aanspraak wil maken op bovengenoemde omstandigheden zijn de volgende regels van toepassing:

- Bij punt 7 dient zo mogelijk te worden aangesloten bij bestaande vakanties met uitzondering van de zomervakantie.
- Extra verlof dient, waar mogelijk, ruim op tijd te worden aangevraagd en als bedoeld onder punt 7 minimaal twee maanden van te voren.
- Aanvraagformulieren kunnen bij de teamleiders worden verkregen. Ook kan het aanvraagformulier via de pagina Downloads worden opgevraagd.

Dit formulier kan worden afgedrukt, ingevuld en worden ingeleverd bij de teamleider van het leerjaar van uw zoon of dochter.

 

Aanvraag extra schoolverlof

Studiedagen

De leerlingen zijn vrij op de volgende dagen wegens organisatie-en/ of studiedagen personeel:

Maandag 29 en dinsdag 30 augustus 2022
Maandag 9 januari 2023

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Informatie Openbaar Vervoer

Businfo

Administratie

Singelland BHS Gorredijk

Hendrik Ringenoldusstrjitte 3,
8401 PV Gorredijk
Tel. (0513) 46 34 55
Mail: info.bhs@singelland.nl

Zomervakantie
16 juli t/m 28 augustus 2022

Herfstvakantie
15 oktober 2022 t/m 23 oktober 2022

Kerstvakantie
24 december 2022 t/m 8 januari 2023

Voorjaarsvakantie
25 februari t/m 5 maart 2023

Tweede Paasdag
10 april 2023

Koningsdag
27 april 2023

Meivakantie
23 april t/m 7 mei 2023

Bevrijdingsdag
5 mei (in de meivakantie) 2023

Hemelvaart (en dag erna)
18 mei en 19 mei 2023

Tweede Pinksterdag
29 mei 2023

Zomervakantie
22 juli t/m 3 september 2023