Overslaan en naar de inhoud gaan

Passende expertise van en voor school

Het Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden. Het ECS bestaat uit 12 medewerkers: 7 orthopedagogen /(GZ-)psychologen, 3 schoolmaatschappelijk werkers en 2 medewerkers dyslexie- en testcentrum. De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle locaties van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio zoals op de BHS, het Linde College, Terra Wolvega en Terra Eelde,  Aeres VMBO Buitenpost, het Lauwers College en het Stellingwerf College. Daarnaast werken ze op het OPDC van het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland en voor de toewijzingscommissie van de samenwerkingsverbanden Fryslân-Noard in Leeuwarden en Fultura in Sneek.

Wanneer is extra ondersteuning nodig?

Docenten, ondersteuningscoördinatoren, maar ook ouders kunnen een beroep doen op de deskundige ondersteuning van het ECS.  Wanneer het gaat om een leerlinggerichte hulpvraag wordt met leerling, ouders en school de achterliggende vraag verkend en op grond van een analyse bekeken welke ondersteuning een leerling in en/of buiten de les nodig heeft
en hoe de docenten daar in de les extra aandacht voor kunnen hebben. Er wordt gewerkt vanuit de principes van handelingsgericht werken, gericht op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leraar. Aan de ondersteuning zijn op de meeste locaties geen kosten verbonden. Als een leerling speciaal getest moet worden, wordt er soms wel een bijdrage van de ouders gevraagd.

Doel van de ECS

Het ECS heeft de ambitie om op handelingsgerichte wijze de scholen te ondersteunen.  
Hierbij richt het ECS  zich op de onderwijsbegeleidingsbehoeften van de leerling en de eventuele ondersteuningsbehoefte van ouders en de docenten. De samenwerking is dus gericht op leerling, ouders en school. Belangrijk daarin vinden we ook de samenwerking met de externe partners (zoals GGD, jeugdhulpverlening, GGZ). Deze ambitie vertaalt zich in:
•    de keuze voor handelingsgericht werken
•    innovatie in het kader van passend onderwijs, zowel in beleid als in de uitvoering
•    het sterker maken van de leerlingen/docenten/ouders
•    een goede samenwerking met interne en externe partners
•    professionalisering, waarbij expertise wordt gedeeld en overgedragen.

ECS: door wie, voor wie?

Het ECS bestaat uit 12 medewerkers: 7 orthopedagogen /(GZ-)psychologen, 3 schoolmaatschappelijk werkers en 2 medewerkers dyslexie-en testcentrum.
Vanuit een professionele houding weten zij de brug te slaan tussen theoretische kennis en wat in de praktijk werkt. Zij zijn gericht op samenwerking én open en helder in communicatie.

Voor wie is het ECS?
Schoolleiders, teamleiders, assistent-teamleiders, ondersteuningscoördinatoren, docenten en mentoren kunnen een ECS medewerker bij complexe ondersteuningsvragen mee laten denken. De medewerkers van het ECS zijn namelijk aan de zorgteam/ondersteuningsteam van de diverse scholen verbonden. Ouders kunnen via de mentor aangeven of zij het wenselijk achten dat er vanuit het zorgteam / leerlingenondersteuningsteam van de school extra meegedacht wordt. In zo´n geval wordt samen met ouders en school gekeken welke ondersteuning een leerling in de les en mogelijk buiten de les nodig heeft en hoe de docenten daar in de les extra aandacht voor kunnen hebben.
Aan deze ondersteuning zijn op de meeste locaties geen kosten verbonden. Als een leerling speciaal getest moet worden, wordt er soms wel een bijdrage van de ouders gevraagd. 
 

Dienstverlening

Door orthopedagogen en psychologen
Onze orthopedagogen en psychologen werken vanuit de principes van handelingsgericht werken. Zij maken analyses van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling vanuit stimulerende  en belemmerende factoren. Zij vertalen de uitkomsten van de analyse in handelingsgerichte adviezen voor docenten, leerling en ouders en doen dit altijd in samenwerking met hen. Zij werken in de scholen en maken deel uit van het ondersteuningsteam. Zij kunnen meedenken bij complexe casussen, zij voeren gesprekken met ouders en ketenpartners, pakken hulpvragen op en kunnen meedenken in de opzet van de ondersteuningsstructuur van de school al dan niet in samenwerking met externe zorgverleners. Ook kunnen zij participeren in een toelatingscommissie voor nieuw aangemelde leerlingen en meedenken bij elke andere docent- en leerling gerelateerde hulpvraag. 
 

Door schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werkers geven kortdurend psychosociale hulpverlening aan leerlingen en ouders bij opvoed- en opgroeiproblemen (zoals pesten, sociale vaardigheden), problemen in de thuissituatie, problemen op school (gescheiden ouders, opvoedingsonmacht, (rouw)verwerking, verslaving, depressieve gevoelens). De hulp vindt plaats op school en zo nodig vinden er ook huisbezoeken plaats. Ook stellen zij hulpverleningsstrategie en –trajecten op samen met school en ouders. Zij kunnen bij een casus deelnemen en meedenken binnen het ondersteuningsteam en vervullen een brugfunctie tussen leerlingen, ouders, school, voogdij-instelling en/of externe hulpverlening. Daarnaast ondersteunen, coachen en begeleiden zij docenten en mentoren bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen door consultatie te bieden en het leveren van een bijdrage in de probleemverkenning vanuit hun deskundigheid.
 

Diagnostiek
Wij voeren voor scholen diagnostiek uit bij leerlingen als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen en geven handelingsgerichte adviezen. Onze medewerkers geven indien gewenst ook dyslexiebegeleiding. Door onze logopedisten kunnen kortdurende leestrainingen en logopedie verzorgd worden voor leerlingen (en docenten) die dit nodig hebben.
U kunt hierbij denken aan:
•    Handelingsgerichte diagnostiek door onze orthopedagogen en GZ-psychologen
•    Individuele en groeps-IQ onderzoeken (met bijvoorbeeld de testmiddelen: WISC-V, WNV, SON, NIO)
•    LWOOO/PrO - onderzoeken 
•    Dyscalculie onderzoek
•    Dyslexie onderzoek Dyscalculie onderzoek
•    Dyslexie- en leesbegeleiding (sleeplezen en SlipR) 
•    Logopedie (kortdurend) en kortdurende preventieve training stemgebruik voor Lio’s en docenten  

 

Trainingen en workshops
U kunt ons vragen voor workshops en trainingen over diverse onderwerpen. Wij maken deze op maat voor uw school. U kunt hierbij denken aan:

•    Handelingsgericht werken volgens de nieuwste inzichten
•    Handelingsbewust docent gedrag: de zes rollen van de leraar en het Expliciet Directe Instructie Model (EDI)
•    Groepsdynamica: bouwen aan een positieve groep
•    Executieve functies
•    Dyscalculie
•    Haal meer uit intelligentie testen (NIO, WISC-V en/of IDS-test) en hoe lees je de onderzoeksverslagen?
•    Rouw , Rouwprotocol en rouwkoffer 
•    Gespreksvoering over vermoedens van kindermishandeling en meldcode 
•    Sociale media ‘Mijn kind digitaliseert’ - wat zijn de risico’s?
•    NT2 ondersteuning in de klas
•    Traumasensitief lesgeven
•    Depressie en suïcide
•    ADHD, ASS, ODD, Angst en andere onderwerpen  

Coaching en supervisie van pedagogen en psychologen
Het ECS beschikt over een NVO gecertificeerde supervisor om psychologen/orthopedagogen die bijvoorbeeld de postmaster opleiding tot Generalist volgen te superviseren. Daarnaast kunnen diverse orthopedagogen/psychologen van de ECS ook fungeren als werkbegeleider en/of coach.

Meer weten?
Wij stemmen de inhoud van de ondersteuning, diagnostiek, trainingen, workshops en coaching en supervisie altijd op maat af op de wensen van de school en de persoon. 
U kunt hiervoor contact opnemen met Eugenie Kortenhorst, e.kortenhorst@singelland.nl,
telefoon: 06 - 30 28 81 66.
     

 

 

Vacatures

Directeur intern Expertisecentrum voor Passend Onderwijs
Drachten  0,6 - 0,8 fte Directeur

Voor het Expertisecentrum Singelland (ECS) zijn wij, per 1 april 2023, wegens pensionering, op zoek naar een Directeur.

Over de functie
Heb jij passie voor passend onderwijs? Dan is de vacature Directeur van ons intern Expertisecentrum voor Passend Onderwijs misschien iets voor jou.

Bij OSG Singelland in Drachten staat de leerling met al zijn of haar talenten centraal. Samen met de schoolleiding, de ondersteuningsteams, mentoren, leerlingbegeleiders en docenten op de scholen draagt het Expertisecentrum de zorg voor alle uitdagingen van passend onderwijs. Het Expertisecentrum levert passende expertise van en voor de scholen. Wij zoeken een Directeur, die kennis heeft van de vraagstukken van passend onderwijs en op een verbindende wijze leiding geeft aan het team om passend onderwijs vorm en inhoud te geven.

OSG Singelland bestaat uit acht scholen voor Voortgezet Onderwijs - van praktijkonderwijs tot en met gymnasium, een lyceum voor VSO en een ISK. In totaal hebben we 3500 leerlingen, ieder met zijn of haar eigen behoefte.

Wat vragen wij?
* Je hebt een duidelijke visie op ondersteuning vanuit het kader van handelingsgericht werken;
* Je kunt visie en beleid vertalen naar (nieuwe) diensten en producten;
* Je hebt inhoudelijke expertise en ervaring in zorg- en ondersteuning in het (voortgezet) onderwijs;
* Je kunt inspirerend en verbindend leidinggeven aan een team van professionals;
* Je bent verantwoordelijk voor de financiële zaken, acquisitie, formatie en werkplanning van het expertisecentrum. Daarbij ben je organisatorisch sterk, je plant vooruit en behaalt je deadlines.
Je legt verantwoording af over de realisatie van doelen, het (meer)jarenbeleid en de financiën van het ECS;
* Je bent een sterke open persoonlijkheid met natuurlijk overwicht, die het ECS kan representeren naar directies en ondersteuningscoördinatoren binnen scholen en samenwerkingsverbanden en overige netwerkcontacten;
* Je het WO werk- en denkniveau, bij voorkeur als gedragswetenschapper, NVO generalist / GZ psycholoog. Of je beschikt over ruime ervaring in zorg- en ondersteuningsfuncties binnen het (voortgezet) onderwijs.

Wij realiseren ons dat je misschien (nog) niet aan alle eisen kunt voldoen van deze functie. Daarom is het ook zeker mogelijk te solliciteren op een deel van de functie (bijvoorbeeld meer gericht op vakinhoud of meer gericht op management).

Over ons
Het Expertisecentrum Singelland (ECS) is gespecialiseerd in handelingsgerichte zorg en onderwijskundig gerelateerde vragen. Het ECS brengt in nauwe samenwerking tussen de school, de leerling, de ouders en eventuele externe partners de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften in kaart en zoekt naar passende oplossingen, die bijdragen aan een positief leerklimaat. Naast het bieden van deskundigheid organiseert het ECS ontwikkel- en intervisiegroepen en worden cursussen en supervisie gegeven aan (jonge) collega's in opleiding. Ook levert het ECS diensten aan andere scholen voor voortgezet onderwijs in Friesland en Groningen.

Het ECS team bestaat uit 12 medewerkers. Het is een multidisciplinair team, dat bestaat uit zes gedragswetenschappers, vier schoolmaatschappelijk werkers en twee medewerkers dyslexie en testcentrum. Het team werkt vraaggestuurd: de schoolleiding, docenten en ondersteuningscoördinatoren doen een beroep op het ECS. De directeur van ECS legt rechtstreeks verantwoording af aan de voorzitter van het College van Bestuur.

Wat bieden wij?
De functie van directeur ECS is gewaardeerd in schaal 12 van de CAO VO met een uitloopmogelijkheid naar schaal 13.
OSG Singelland biedt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden.
Een geldige VOG is een voorwaarde om in dienst te treden.
Een ontwikkelassessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Aantal fte’s
Het betreft een aanstelling voor 24 - 32 uur (0,6 - 0,8 fte) per week.
De standplaats is Drachten.

Startdatum 
1 april 2023.

Contactpersoon vacature
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pieter Schram, voorzitter College van Bestuur, bereikbaar via emailadres p.schram@singelland.nl.

Er is op verzoek een aanvullend digitaal informatiepakket beschikbaar. Je kunt hiervoor een mail sturen naar Antje Zwierenberg, hoofd HR a.i., via emailadres a.zwierenberg@singelland.nl

Enthousiast geworden? Dan nodigen we je graag uit om te solliciteren.

Dat kan via info@pompeblêd.nl
Wij ontvangen je motivatiebrief en CV graag samengevoegd in één bestand.

We ontvangen je sollicitatie graag voor 7 december 2022.

De functie wordt intern en extern gelijktijdig opengezet. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een interne kandidaat.

Acquisitie n.a.v. deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Publicatiedatum
16-11-2022

Contactpersoon
Alice Bosma
E: info@pompebled.nl


Klik hier voor de vacature op de website van Pompeblêd.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met Eugenie Kortenhorst, e.kortenhorst@singelland.nl, telefoon: 06 - 30 28 81 66.
 

Medewerkers ECS

Medewerkers ECS Singelland

 

Trainingen en Workshops

U kunt ons vragen voor workshops en trainingen over diverse onderwerpen. Wij maken deze op maat voor uw school. Via onderstaande link vindt u ons aanbod en nadere informatie

Bekijk ons aanbod
Team ECS