Overslaan en naar de inhoud gaan
header
Expertise Centrum

Soms hebben leerlingen extra ondersteuning nodig…

… Het Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om die leerlingen te begeleiden. Het ECS bestaat uit 12 medewerkers: 7 orthopedagogen /(GZ-)psychologen, 3 schoolmaatschappelijk werkers en 2 medewerkers dyslexie- en testcentrum. De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle locaties van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio zoals op de BHS, het Linde College, Terra Wolvega en Terra Eelde, het Nordwin College Buitenpost, het Lauwers College en het Stellingwerf College.  Daarnaast werken ze op het OPDC van het samenwerkingsverband Zuidoost Friesland en voor de toewijzingscommissie van de samenwerkingsverbanden Fryslân-Noard in Leeuwarden en Fultura in Sneek.

Wanneer is extra ondersteuning nodig?

Docenten, ondersteuningscoördinatoren, maar ook ouders kunnen een beroep doen op de deskundige ondersteuning van het ECS.  Wanneer het gaat om een leerlinggerichte hulpvraag wordt met leerling, ouders en school de achterliggende vraag verkend en op grond van een analyse bekeken welke ondersteuning een leerling in en/of buiten de les nodig heeft
en hoe de docenten daar in de les extra aandacht voor kunnen hebben. Er wordt gewerkt vanuit de principes van handelingsgericht werken, gericht op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leraar. Aan de ondersteuning zijn op de meeste locaties geen kosten verbonden. Als een leerling speciaal getest moet worden, wordt er wel een bijdrage van de ouders gevraagd.

Doel van de ECS

Het ECS heeft de ambitie om op handelingsgerichte wijze de scholen te ondersteunen.  Hierbij richt het ECS  zich op de ondersteuningsbehoefte binnen de driehoek leerling ouders en school. Belangrijk daarin vinden we ook de samenwerking met de externe partners (zoals GGD, jeugdhulpverlening, GGZ). Deze ambitie vertaalt zich in:
•    de keuze voor handelingsgericht werken
•    innovatie in het kader van passend onderwijs, zowel in beleid als in de uitvoering
•    het sterker maken van de leerlingen/docenten/ouders
•    een goede samenwerking met interne en externe partners
•    professionalisering, waarbij expertise wordt gedeeld en overgedragen.
 

ECS: door wie, voor wie?

Het ECS bestaat uit 12 medewerkers: 7 orthopedagogen /(GZ-)psychologen, 3 schoolmaatschappelijk werkers en 2 medewerkers dyslexie-en testcentrum.
Naast een professionele houding weten zij de brug te slaan tussen theoretische kennis en wat in de praktijk werkt. Zij zijn gericht op samenwerking én open en helder in communicatie.

Voor wie is het ECS?
Schoolleiders, teamleiders, assistent-teamleiders, ondersteuningscoördinatoren, docenten, mentoren, maar ook ouders kunnen aangeven dat deskundige ondersteuning gewenst is. Ouders kunnen via de mentor het ECS om hulp vragen. In zo´n geval wordt samen met ouders en school gekeken welke ondersteuning een leerling in de les en mogelijk buiten de les nodig heeft en hoe de docenten daar in de les extra aandacht voor kunnen hebben.
Aan deze ondersteuning zijn op de meeste locaties geen kosten verbonden. Als een leerling speciaal getest moet worden, wordt er wel een bijdrage van de ouders gevraagd. 
 

Dienstverlening

Door orthopedagogen en psychologen
Onze orthopedagogen en psychologen werken vanuit de principes van handelingsgericht werken. Zij maken analyses van de onderwijs- en ondersteuningsbehoefte van de leerling vanuit stimulerende  en belemmerende factoren. Zij vertalen de uitkomsten van de analyse in handelingsgerichte adviezen voor docenten, leerling en ouders en doen dit altijd in samenwerking met hen. Zij werken in de scholen en maken deel uit van het ondersteuningsteam. Zij kunnen meedenken bij complexe casussen, zij voeren gesprekken met ouders en ketenpartners, pakken hulpvragen op en kunnen meedenken in de opzet van de ondersteuningsstructuur van de school. Ook kunnen zij participeren in een toelatingscommissie voor nieuw aangemelde leerlingen en meedenken bij elke andere docent- en leerling gerelateerde hulpvraag. 
 

Door schoolmaatschappelijk werk
Onze schoolmaatschappelijk werkers geven kortdurend psychosociale hulpverlening aan leerlingen en ouders bij opvoed- en opgroeiproblemen (zoals pesten, sociale vaardigheden), problemen in de thuissituatie, problemen op school (gescheiden ouders, opvoedingsonmacht, (rouw)verwerking, verslaving, depressieve gevoelens). De hulp vindt plaats op school en zo nodig thuis in het gezin. Ook stellen zij hulpverleningsstrategie en –trajecten op samen met school en ouders. Zij kunnen bij een casus deelnemen en meedenken binnen het ondersteuningsteam en vervullen een brugfunctie tussen leerlingen, ouders, school, voogdij-instelling en/of externe hulpverlening. Daarnaast ondersteunen, coachen en begeleiden zij docenten en mentoren bij de aanpak van psychosociale problemen van leerlingen door consultatie te bieden en het leveren van een bijdrage in de probleemverkenning vanuit hun deskundigheid.
 

Diagnostiek
Wij doen voor scholen diagnostiek bij leerlingen als het gaat om leer- en/of gedragsproblemen, gekoppeld aan handelingsgerichte adviezen en eventueel uitvoering van begeleiding. Wij kunnen hiervoor ons dyslexie- en testcentrum inzetten op uw school.
U kunt hierbij denken aan:
•    Handelingsgerichte diagnostiek door onze orthopedagogen en GZ-psychologen
•    Dyscalculie onderzoek
•    Dyslexie onderzoek
•    Dyslexie- en leesbegeleiding (sleeplezen en Slipr)
•    Individuele en groeps-IQ onderzoeken (WISC-V, WNV, SON, NIO)
•    LWO/PrO - onderzoeken 
•    Overige psychologische onderzoeken
 

Trainingen en workshops
U kunt ons vragen voor workshops en trainingen over diverse onderwerpen. Wij maken deze op maat voor uw school. U kunt hierbij denken aan:

•    Handelingsgericht werken volgens de nieuwste inzichten
•    Handelingsbewust docent gedrag: de zes rollen van de leraar en het Expliciet Directe Instructie Model (EDI)
•    Groepsdynamica: bouwen aan een positieve groep
•    Executieve functies
•    Dyscalculie
•    Haal meer uit intelligentie testen (NIO, WISC-V en/of IDS-test) en hoe lees je de onderzoeksverslagen?
•    Rouw , Rouwprotocol en rouwkoffer 
•    Gespreksvoering over vermoedens van kindermishandeling en meldcode 
•    Sociale media ‘Mijn kind digitaliseert’ - wat zijn de risico’s?
•    NT2 ondersteuning in de klas
•    Traumasensitief lesgeven
•    Depressie en suïcide
•    ADHD, ASS, ODD, Angst en andere onderwerpen  

Coaching en supervisie van pedagogen en psychologen
Meer weten?
Wij stemmen de inhoud van de ondersteuning, diagnostiek, trainingen, workshops en coaching en supervisie altijd op maat af op de wensen van de school en de persoon. 
U kunt hiervoor contact opnemen met Eugenie Kortenhorst, e.kortenhorst@singelland.nl,
telefoon: 06 - 30 28 81 66.
     

 

 

Vacatures

Er zijn op dit moment geen vacatures.

Meer weten?

U kunt contact opnemen met Eugenie Kortenhorst, e.kortenhorst@singelland.nl, telefoon: 06 - 30 28 81 66.
 

ECS: door wie, voor wie?

VP-ECS flyer

 

Klik hier voor meer informatie.