Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
header
Ondersteuning

Extra ondersteuning nodig?

Ondersteuningsaanbod

We hebben ons aanbod voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoefte beschreven in het schoolondersteuningsplan (SOP). De school publiceert dat plan ieder jaar via de website scholenopdekaart.nl. 

Ondersteuningsteam

Op BHS Gorredijk staat naast de mentoren ook een ondersteuningsteam klaar om leerlingen extra te ondersteunen in of buiten de klas. Op school is de volgende expertise aanwezig:
- dyslexiebegeleider;
- leerlingbegeleider (remedial teacher);
- orthopedagoog;
- lespleinassistent;
- verzuimcoördinator;
- leerlingcoördinator stimuleren gewenst gedrag;
- begeleider Time Out;
- maatwerkbegeleiding rekenen;
- maatwerkbegeleiding taal;
- maatwerkbegeleiding sociale vaardigheden;
- faalangstreductietrainer;
- interne begeleider;
- examenvreestrainer;
- leerwerktrajectbegeleider.

Ondersteuningsroutes

In het overzicht hieronder worden de ondersteuningsroutes op BHS Gorredijk verbeeld. In alle gevallen is de mentor het eerste aanspreekpunt voor een leerling met specifieke onderwijsbehoeftes. Daarna kunnen, afhankelijk van de onderwijsbehoefte, verschillende wegen in school bewandeld worden door de mentor samen met ouders en leerling.

Vragen over ondersteuning

Heeft u vragen over de ondersteuning van uw zoon of dochter of in het algemeen over leerlingbegeleiding? Dan kunt u terecht op deze site of bij één van onze ondersteuningscoördinatoren. Zij staan u graag te woord.

- voor ondersteuningsvragen over leerlingen in klas 3 en 4 en over verzuim: Mevr. Jacoline de Jong (ondersteuningscoördinator bovenbouw): ja.dejong@singelland.nl
- Voor ondersteuningsvragen over leerlingen in klas 1 en 2 en over dyslexie: mevr. Evelyne Werkman (ondersteuningscoördinator onderbouw): e.werkman@singelland.nl
- Voor ondersteuningsvragen over leerlingen die op school instromen, doorstromen en uitstromen: mevr. Nienke Boven (teamleider onderbouw): n.boven@singelland.nl

 

Informatiepunt ouders en leerlingen samenwerkingsverband

Heeft u vragen over passend onderwijs of het samenwerkingsverband? Bij het informatiepunt van het samenwerkingsverband voor ouders en leerlingen kunnen ouders en leerlingen ook terecht met hun vragen over passend onderwijs. Hier kunnen ouders goede en onafhankelijke informatie krijgen over hun eigen rechten en plichten, de rechten en plichten van de school en het aanbod voor passend onderwijs in de regio Zuidoost Friesland. Het informatiepunt is op werkdagen bereikbaar op het telefoonnummer 0512-79 98 20. Ook kunt u een mail sturen naar info@swvzofriesland.nl of het contactformulier invullen.

Samenwerkingsverbanden

Scholen binnen een regio werken samen in een samenwerkingsverband. Samenwerkingsverbanden voeren een wettelijke opdracht uit: ze moeten zorgen voor een dekkend aanbod aan (onderwijs)ondersteuningsvoorzieningen in de regio, zodat elke leerling die ondersteuning nodig heeft die ook ontvangt. Elk schoolbestuur heeft hierin een eigen verantwoordelijkheid door middel van de zorgplicht.

Het samenwerkingsverband heeft daarnaast nog de volgende wettelijke taken:
- Een ondersteuningsplan maken. Hierin legt het samenwerkingsverband vast hoe kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passende plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Ook staat hierin welk niveau van basisondersteuning alle scholen in het samenwerkingsverband tenminste bieden;
- Het geld dat vanuit de overheid beschikbaar is voor extra ondersteuning (de ondersteuningsmiddelen) verdelen en toewijzen aan de scholen binnen het samenwerkingsverband;
- Beoordelen of leerlingen leerwegondersteunend onderwijs (lwoo) nodig hebben;
- Beoordelen of leerlingen toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of het speciaal onderwijs;
- Adviseren over de ondersteuning die leerlingen nodig hebben. Ook heeft het samenwerkingsverband een informatiepunt voor ouders en leerlingen. Hier kunnen ouders en leerlingen terecht met hun vragen over passend onderwijs.

 

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland

Onze school werkt samen met alle scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Friesland binnen het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. De scholen uit ons samenwerkingsverband staan in de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en een deel van de Friese Meren.

Als samenwerkingsverband willen we graag dat alle kinderen in onze regio een diploma/certificaat behalen dat past bij hun uitstroomperspectief. De schoolbesturen van de verschillende scholen zijn daar samen verantwoordelijk voor. Daarom proberen we binnen het samenwerkingsverband voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te organiseren. Altijd in samenwerking met de leerling, ouders en school. Het onderwijsaanbod moet van voldoende kwaliteit zijn. Als het kan lokaal, dichtbij huis. Soms is het nodig een onderwijsvoorziening bovenlokaal (centraal) te organiseren binnen het samenwerkingsverband of buiten het samenwerkingsverband met externe partners.

Ondersteuningstoewijzing

Een van de taken van het samenwerkingsverband is het afgeven van indicaties voor het:
- praktijkonderwijs;
- leerwegondersteuning (LWOO);
- speciaal voortgezet onderwijs; en het OPDC.

Een indicatie kan alleen worden aangevraagd door de school voor voortgezet onderwijs waar de leerling is aangemeld of ingeschreven staat. Bij de beoordeling van een aanvraag laat het samenwerkingsverband zich adviseren door twee onafhankelijke deskundigen. Aanvragen voor indicaties kunnen alleen online worden ingediend via het programma INDIGO. Daarvoor heeft iedere school van het samenwerkingsverband een account voor INDIGO ontvangen.

Meer informatie hierover vindt u op de website van het samenwerkingsverband: De ondersteuningstoewijzing – SWV Zuidoost-Friesland (swvzofriesland.nl)

Informatiepunt ouders en leerlingen samenwerkingsverband

Bij het informatiepunt ouders en leerlingen kunnen ouders en leerlingen terecht met hun vragen over passend onderwijs. Hier kunnen ouders goede en onafhankelijke informatie krijgen over hun eigen rechten en plichten, de rechten en plichten van de school en het aanbod voor passend onderwijs in de regio Zuidoost Friesland.
Het informatiepunt is op werkdagen bereikbaar op het telefoonnummer 0512-79 98 20. Ook kunt u een mail sturen naar info@swvzofriesland.nl of het contactformulier invullen.

 

Passend onderwijs

Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop vanaf 1 augustus 2014 extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd. Het doel van passend onderwijs zit in de naam: leerlingen onderwijs bieden dat bij ze past. Daarvoor krijgen leerlingen ondersteuning als het nodig is. Het is geen aparte schoolsoort.
Passend onderwijs betekent dus dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben om te kunnen leren. Als het kan op een ‘gewone’ school voor voortgezet onderwijs. En als het beter is op een school voor speciaal onderwijs.

Zorgplicht

Met de invoering van de wet passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dat betekent dat scholen verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De zorgplicht geldt voor leerlingen die op school zitten en leerlingen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn:
- de eigen school;
- een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden; - een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Met de zorgplicht wil de overheid voorkomen dat kinderen van school naar school worden gestuurd.

Via onderstaande link kunt u hier meer over lezen: Zorgplicht en samenwerken scholen in passend onderwijs | Passend onderwijs | Rijksoverheid.nl

Ondersteuningsplanraad

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR) in te stellen. In de OPR zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat ook ouders en personeel van de scholen inspraak hebben in en betrokken worden bij de plannen en werkwijze van het samenwerkingsverband.

Namens de ouders zit voor BHS Gorredijk/ Singelland mevr. A. de Vos (ouder leerling klas 4) in de OPR.

 

Ondersteuningsaanbod en regie 2021