Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
header
Organisatie

Bestuurder

De leiding van onze scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar via het secretariaat op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 in Drachten, telefoon (0512) 75 03 59. 
 

Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit onze directeur mevr. Jantine Smit en het MT.

 

Teamleiders

Onderbouw (klas 1 & 2)
Mevr. Nienke Boven
n.boven@singelland.nl

Bovenbouw (klas 3 & 4)
Dhr. M. Eising
m.eising@singelland.nl 

Raad van Toezicht

Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag (de Raad van Toezicht) is in handen van een stichting. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van Smallingerland.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. T.H. Haseloop-Amsing
Mevr. A. Janssen
Dhr. Drs. E. Vriesen
Dhr. O. van der Galiën
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen 

Correspondentieadres

Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten

Decanen

Wat doet een schooldecaan?
- Helpt leerlingen bij het kiezen van de "loopbaan".
- Helpt leerlingen bij het kiezen van een vakkenpakket.
- Helpt leerlingen bij het kiezen van vervolgonderwijs
- Geeft ouders en leerlingen informatie.
- Vraagbaak voor mentoren, leerlingen en ouders.
- Onderhoudt contacten met het vervolgonderwijs.

Mevr. E. van der Wal: e.vanderwal@singelland.nl
Decaan basis- en kaderberoepsgerichte leerweg

Dhr. C. Veldman: c.veldman@singelland.nl
Decaan gemengde theoretische leerweg


Medezeggenschap Algemeen

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben het recht om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad, zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Ook hebben alle scholen een leerlingenraad en een ouderraad. 
 

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR heeft een aantal wettelijk geregelde taken en bevoegdheden en bestaat uit docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen. De GMR controleert het beleid voor de totale scholengemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, het formatieplan, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. De bestuurder legt alle belangrijke beslissingen voor aan de GMR. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen ook door niet-leden bijgewoond worden. De leden van de GMR zijn:
 

Van Haersmasingel: de heer W. Eijlander (personeel), vacature (leerling)
Het Drachtster Lyceum: de heer W. Wielinga (personeel), vacature (ouder)
PRO Drachten: mevrouw M. Brouwer (personeel); mevrouw E. Nicolai (ouder)
ISK: mevrouw D. Hornyak (personeel)
Burgum: de heer H. Reitsma (personeel); mevrouw D. Schievink (ouder), vacature (leerlingen)
VO Surhuisterveen: de heer A. Pitstra (personeel); I. de Vries en S. de Bruin (leerlingen)
BHS Gorredijk: de heer S. Hoekstra (voorzitter), vacature (personeel)
Singelland algemeen: de heer S. Hoekstra (voorzitter)
 

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl 
U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR worden besluiten genomen over schoolspecifieke zaken. De MR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouder- en leerlingenraden

De ouder- en leerlingenraden komen op voor de belangen van leerlingen en ouders. De raden zorgen voor een grote betrokkenheid, onder meer door het organiseren van activiteiten als sportdagen en feestavonden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of vragen over de kwaliteit van het onderwijs worden deze voorgelegd aan de ouder- en leerlingenraden.

Ouderadviesraad

Visie Ouderadviesraad

De Ouderadviesraad sluit zich aan bij de missie en visie van de BHS Gorredijk en stelt zich verbindend, betekenisvol en ontwikkelingsgericht op om leerlingen een fijne middelbare schooltijd te kunnen laten hebben. De Ouderadviesraad ondersteunt de uitgangspunten van de school. Vanuit betrokkenheid, vertrouwen en objectiviteit wil de Ouderadviesraad een onmisbare partner zijn voor leerlingen, docenten, ouders en de directie.

Doelen Ouderadviesraad

- De Ouderadviesraad behartigt de belangen van de ouders en van leerlingen.
- De Ouderadviesraad is de verbindende schakel tussen ouders en school.

De raad draagt bij aan de kwaliteit van het onderwijs en aan de leefbaarheid in de school. Voor meer informatie of vragen kun je terecht op het volgende e-mail adres: ouderraad.bhs@singelland.nl

Nieuwe ouders gezocht

Wij zoeken nieuwe ouders voor de Ouderadviesraad van BHS Gorredijk! Heeft u belangstelling? Meldt u dan via ouderraad.bhs@singelland.nl

Een actieve Ouderadviesraad biedt een school een prachtig platform voor de dialoog met de ouders en verzorgers van de leerlingen. Voor de ouders en verzorgers geeft het lidmaatschap van de raad de kans mee te praten over de school en een kijkje te nemen in haar keuken. De BHS loopt voorop in vernieuwingen van onderwijs en ziet de ouderraad hierin als klankbord.

De verkiezing van de leden van de Ouderadviesraad vindt, wanneer nodig, jaarlijks plaats tijdens een gezamenlijke vergadering van de ouders/verzorgers van de leerlingen van de BHS. De Ouderadviesraad vergadert minimaal vier keer per jaar om te praten over de meest uiteenlopende schoolzaken. Deze vergaderingen worden voorbereid door het dagelijks bestuur in samenwerking met minimaal één lid van het managementteam van de school.

Goed om te weten: De Ouderadviesraad is géén formeel orgaan. De Ouderadviesraad is een klankbordgroep waarin de dialoog tussen school en ouders/verzorgers plaatsvindt. Het is een platform om ideeën af te stemmen. Wilt u meepraten over het volgen van procedures of processen, dan kunt u zich beter beschikbaar stellen voor de oudergeleding van de MR. Ouders die zitting nemen in de MR, kunnen daarom niet zitting nemen in de Ouderadviesraad en vice versa.

In een helder document heeft de Ouderadviesraad o.a. de werkwijze, het doel en de taken beschreven. Dit document kunt u via onze website bekijken: huishoudelijk reglement OR 2017 Heeft u belangstelling om in de Ouderadviesraad zitting te nemen, dan zijn we daar uiteraard erg blij mee. Ouders kunnen contact zoeken met de Ouderadviesraad via ouderraad.bhs@singelland.nl. U kunt u via dit mailadres ook aanmelden als verkiesbaar ouderadviesraadslid.

 

Medezeggenschap BHS Gorredijk

Op basis van het aantal leerlingen van de school kent de medezeggenschapsraad (MR) acht zetels. Het personeel van de school bezet daarvan vier, twee ouders en twee leerlingen. De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer zes keer per jaar voltallig; de personeelsgeleding komt om de week bij elkaar. De volgende personen maken deel uit van de MR:

Personeel 
- Mevr. C. Novak (voorzitter)
- Dhr. D. van Gog (secretaris)
- Mevr. B. Visser
- Mevr. D. van der Wal

Ouders
- Dhr. D. van Linde
- Mevr. M. Allen-Appeldorn

Leerlingen
- Leerjaar 2: Sietze van Houten en Femke Kerkstra
- Leerjaar 3: Deon Rooks en Jesper Minkes
- Leerjaar 4: Jitse Hofstra en Amerins de Haan

Meer weten? Neem dan gerust contact op via mr.bhs@singelland.nl
U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.

Administratie

Singelland BHS Gorredijk

Hendrik Ringenoldusstrjitte 3,
8401 PV Gorredijk
Tel. (0513) 46 34 55
Mail: info.bhs@singelland.nl

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling