Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Informatie

Praktische informatie

Afwezigheid en ziekmelden

Afwezigheid van een leerling moet voor de start van de lessen worden gemeld. De
afwezigheid wordt vervolgens geregistreerd. Bezoeken aan arts, tandarts of specialist dienen zo veel mogelijk buiten de lesuren plaats te vinden. Indien dit niet mogelijk is, worden deze bezoeken op school gemeld. We verwachten van ouders dat u bij ziekte of ander verzuim tijdig, tussen 8.00 en 8.30 uur ’s morgens, contact opneemt met de balie van Het Drachtster Lyceum. Telefoonnummer 0512-571 020.

Vergeet u niet, in geval van taxivervoer, de afwezigheid ook tijdig te melden bij het taxibedrijf?


(On)geoorloofd verzuim

Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar.
Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:

Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
- Bij ziekte moet de teamleider dit op tijd horen;
- Bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de teamleider van tevoren informeren;
- Voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de teamleider vooraf
toestemming geven.


Schoolverlof buiten de schoolvakanties

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de
teamleider toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan, eventueel, verleend worden in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders van de leerling. Dit verlof mag één keer per jaar voor maximaal tien schooldagen worden gegeven. Dit moet schriftelijk worden aangevraagd bij de teamleider. Dit verlof mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Er dient dan een werkgeversverklaring te worden overlegd. Soms kan er verlof noodzakelijk zijn op grond van, zoals de leerplichtwet het noemt, “gewichtige omstandigheden”. Bij minder dan tien schooldagen kan de teamleider dit verlof verlenen. Indien er voor meer dan tien dagen verlof wordt aangevraagd, is er toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden/verlof buiten de schoolvakanties:·
● Het voldoen aan wettelijke verplichtingen wanneer dit niet buiten lesuren kan
geschieden;
● Verhuizing;
● Huwelijk, ziekte, overlijden en jubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de
vierde graad;
● Bevalling van moeder of verzorgster;
● Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te
nemen.
Per situatie zal door de teamleider van de school (tot en met de eerste tien dagen verlof) of
door de leerplichtambtenaar (wanneer het gaat om meer dan tien dagen verlof) bekeken
worden of het verlof wordt toegewezen. U kunt het verlof per mail aanvragen bij mevr. T. Bosma (t.bosma@matrixlyceum.nl).

Schooltijden

Bij het Matrix Lyceum starten we elke dag om 8.30 of 9.10 uur de dag op. Met de mogelijkheid van
een kopje thee bespreken we hoe de dag tot zover is geweest voor de leerlingen,
bespreken we het rooster, eventuele toetsen en uitval. Daarnaast bespreken we ook
gezamenlijk het nieuws in de wereld om ons heen in het kader van de wereldoriëntatie.
Wij hanteren binnen het Matrix Lyceum wisselende eindtijden. Onze roosters worden
gemaakt door de roostermakers van Het Drachtster Lyceum en die zijn daarbij
afhankelijk van de beschikbaarheid van de vakdocenten.

 

Carrousel

De vakken tehatex, muziek en infotech bieden we aan in
carrouselvorm. Dat betekent dat leerlingen van alle vakken in het jaar een blok lessen
volgen voor één van deze vakken. Een blok beslaat doorgaans een periode van tien
lesweken.

Verlof personeel

Als een leerkracht ziek is, of om een andere reden niet aanwezig is, wordt er zo goed
mogelijk voor gezorgd dat de lessen (in aangepaste vorm) doorgaan. Het streven is
ervoor te zorgen dat een groep een vervanger heeft. Lukt dit niet, dan kan besloten
worden om leerlingen te verdelen over andere groepen.
Wanneer er geen vervanger of alternatief voorhanden is, kan als uiterste maatregel
besloten worden om leerlingen thuis te laten blijven. In verband met vervoer maken wij
dit waar mogelijk een dag van te voren bekend.

 

 

 

Schoolgids

Hier leest u alles wat u over Matrix Lyceum wilt weten!

Schoolgids bekijken

Houdt u er rekening mee dat in de Torenstraat en Vogelzang een parkeerverbod geldt? Tip: u kunt gebruik maken van het parkeerterrein bij de VHS, of van het parkeerterrein op de Noorderbuurt (betaald parkeren).

parkeerverbod

 

Persoonlijk contact

Neem persoonlijk contact op met Teuny Bosma via onderstaand telefoonnummer en/of e-mailadres.

Schoolleiding: Teuny Bosma
Telefoon: 06 - 26 31 58 71
E-mail: t.bosma@singelland.nl

Ondersteuning:
Jose Ketelaar
(gedragsdeskundige) 
j.ketelaar@singelland.nl

Linda Munoz Chandia
l.munozchandia@singelland.nl


Teuny Bosma