Overslaan en naar de inhoud gaan
Title

Schoolgids 2023-2024

Welkom op het Matrix Lyceum

teuny bosma

Een goede communicatie tussen ouders en school is belangrijk. De schooltijd vormt tenslotte een belangrijk onderdeel van een mensenleven. Zowel voor de kinderen als voor de ouders.

Deze schoolinformatie is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school; praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere scholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat van ons mag worden verwacht.

Hieronder ook relevantie informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we informeren.
Veel leesplezier. Neem bij vragen en/of opmerkingen gerust contact op.

Teuny Bosma, directeur

T 06 - 28 70 81 79
@ t.bosma@singelland.nl

Direct naar het thema van je keuze:

Over de school

Algemene gegevens

Contactgegevens
Matrix Lyceum
Postadres: Torenstraat 28
9201 JW Drachten
N.b. De ingang van het Matrix Lyceum bevindt zich aan de achterzijde van Het Drachtster Lyceum aan de Lijsterstraat.

telefoonnummer: 0512-571 020
https://www.singelland.nl/matrix-lyceum-drachten.html

Schoolbestuur
OSG Singelland
Aantal scholen: 8
Aantal leerlingen: 3240
https://www.singelland.nl/

Schooldirectie
Directeur Matrix Lyceum: Teuny Bosma @ t.bosma@matrixlyceum.nl
Schoolcoördinator: Fokje Bouwer @ f.bouwer@singelland.nl

Samenwerkingsverband
Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Zuid Oost Friesland VO.

Profiel van de school
Het Matrix Lyceum in Drachten is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai.

Het onderwijs
Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs. De leerlingen krijgen les in een heterogene groep. Een betrokken team werkt samen met de leerlingen aan hun optimale ontwikkeling. Het belang van de groep en de individuele leerling staan centraal. De school voert een huiswerkluw beleid.

Missie en visie
De missie van het Matrix Lyceum luidt als volgt: ‘In een veilige omgeving het maximale uit jezelf halen’

Onze visie:
Het Matrix Lyceum heeft als missie om in een veilige omgeving het maximale uit jezelf te halen. Dit willen we doen door gewoon te zijn waar het kan en speciaal waar het moet. In dat kader bieden we kwalitatief goed onderwijs op havo/vwo niveau met specialistische ondersteuning aan dat past bij de ontwikkelingsmogelijkheden van onze leerlingen. Wij zorgen dat onze leerlingen inzicht krijgen in hun eigen mogelijkheden waardoor we onze leerlingen sterker maken zodat ze kunnen participeren in de maatschappij. We streven naar gelijke kansen voor alle leerlingen. Daar waar andere onderwijsorganisaties tegen de grenzen van hun mogelijkheden oplopen om leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte onderwijs te bieden pakken wij het op. Tevens voelen wij ons maatschappelijk verantwoordelijk om de andere onderwijsorganisaties te professionaliseren zodat ook zij kunnen inspelen op speciale behoeften.

We willen de talenten van onze leerlingen ontwikkelen. Leidend is daarbij de gedachte dat het voor ons niet het diploma is dat de norm stelt, maar de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van leerlingen aan te boren. Het onderwijs op het Matrix Lyceum is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief, sociaal-emotioneel als creatief vlak, kan ontwikkelen. Voor ons onderwijs betekent kwaliteit dat er planmatig, doelgericht en waar nodig op maat gewerkt wordt aan het ontwikkelingsperspectief van de individuele leerling. Structuur en voorspelbaarheid staan bij ons hoog in het vaandel zodat we voor alle leerlingen een veilige leeromgeving creëren. We stimuleren directe en indirecte leervoorwaarden als voorwaarde voor goede resultaten. Daarnaast is het onderwijs zo veel als mogelijk gericht op het schakelen naar het reguliere onderwijs; iedere leerling die zijn schoolcarrière in het regulier onderwijs kan voortzetten verdient die kans. Wanneer schakelen niet haalbaar blijkt te zijn leiden we de leerling toe naar een regulier havo of vwo diploma en bereiden we ze voor op het uitstromen naar hbo of wo. Om de ontwikkelingsmogelijkheden en de onderwijskansen van onze leerlingen te optimaliseren moet het onderwijs hen positief stimuleren. Het schoolklimaat biedt hierbij veiligheid, structuur en voldoende uitdagingen. School en ouders kunnen veel voor elkaar betekenen. Ze moeten samenwerken om de leerling te ontwikkelen, dus zowel het karakter als de competenties die het nodig heeft om succesvol te zijn. Met de ontwikkeling van de leerling beoogt het Matrix Lyceum authentiek, weerbaar, zelfvertrouwen, zelfstandigheid en unieke talenten en vaardigheden bij het kind te ontwikkelen. De mogelijkheden van het gezin om hierop een positieve invloed uit te oefenen, staan hierbij centraal.

In ons doen en laten hanteren wij de volgende gemeenschappelijke uitgangspunten:
● Werken vanuit kernwaarden: kwaliteit, duidelijkheid, nabijheid, humor, respect, openheid, betrouwbaarheid, flexibiliteit tonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend verbeteren.
● Professionele en lerende cultuur, door: persoonlijk leiderschap, teamgericht werken, efficiënte besluitvorming en cyclisch werken.
We streven naar goed onderwijs en goede zorg voor ieder kind.

RENN4 heeft ervoor gekozen te werken vanuit het model CAREBAGS. CARE betekent dat we in alles wat we doen, zorg hebben voor de vier psychologische basisbehoeften:

● Competentie: ik kan iets
● Autonomie: wat ik wil is belangrijk
● Relatie: ik hoor er bij
● Engagement: ik ben met iets zinnigs bezig

De BAGS verwijzen naar onze aanpak. In alles wat we doen, richten we ons op:

● Beschermende factoren; niet de stoornis of de onmogelijkheden van leerlingen staan centraal, maar hun mogelijkheden;
● Adaptief onderwijs; we passen het onderwijsaanbod, instructie e.d. aan de mogelijkheden en behoeften van (groepen) leerlingen;
● Gedragsverandering; zichtbaar en blijvend door het toepassen van gedragstherapeutische technieken al dan niet in samenwerking met jeugdhulpverlening;
● Systematisch en planmatig werken;
● Samenwerking met onze collega’s, ketenpartners in het onderwijs en de zorg, en met ouders en leerlingen.

Prioriteiten
Voor het schooljaar 2023-2024 staan de volgende prioriteiten centraal:

- Toekomst van het Matrix Lyceum
- Burgerschap & LOB
- Verlengde lesdag
- Mentoraat
- Planningsvaardigheden vergroten bij alle leerlingen
- Coachen van de nieuwe vakdocenten
- Het behouden van ons veilige pedagogisch/ didactische klimaat

 

Het onderwijs

Uitstroomprofielen
Het Matrix Lyceum biedt onderwijs in de schoolsoorten: hoger algemeen voortgezet onderwijs (havo) en voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo). Bij het aanbieden van de vakken wordt gestreefd naar een zo breed mogelijk aanbod. De school probeert om bij de keuze voor een sector of profiel goed aan te sluiten bij de mogelijkheden en interesses van de leerling, maar ook bij het aanbod in het regulier voortgezet onderwijs.

De leerlingen in dit uitstroomprofiel zijn, cognitief gezien, in staat examen te doen en een diploma te halen. Met name in de onderbouw wordt gewerkt aan de schakeling naar het regulier voortgezet onderwijs. In de bovenbouw waar het realiseren van het ontwikkelingsperspectief van de leerling steeds dichterbij komt, zal het onderwijs zich richten op het behalen van een diploma dat minimaal toegang biedt tot een middelbare beroepsopleiding.

Schakelen naar ander onderwijs
Leerlingen kunnen op alle momenten geschakeld worden naar een andere vorm van onderwijs en niet alleen aan het einde van een schooljaar. Dit kan terug naar het reguliere voortgezet onderwijs zijn, het middelbaar beroepsonderwijs of een andere vorm van voortgezet speciaal onderwijs. De schakel criteria op leeroverstijgende gebieden en de ondersteuningsbehoefte van de leerling zijn richtinggevend. Voor het succesvol schakelen naar het regulier onderwijs is het een voorwaarde dat een leerling dat hij of zij aanspreekbaar is op zijn gedrag én dat het aanspreken ook leidt tot regulatie van het gedrag. Bij het advies van de commissie voor de begeleiding wordt niet alleen gekeken naar de capaciteiten van de leerling maar ook naar de mate waarin de vervolgschool passende onderwijsondersteuning kan bieden.

Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP)
De Commissie voor de Begeleiding van de school stelt bij plaatsing binnen zes weken voor iedere leerling een ontwikkelingsperspectief vast in overleg met de ouders. Het ontwikkelingsperspectief wordt vastgelegd in het ontwikkelingsperspectiefplan. In het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) staan naast de algemene gegevens van de leerlingen:
● De onderwijs relevante beginsituatie;
● Beschermende en belemmerende factoren t.a.v. de onderwijsontwikkelingen sociaal emotionele ontwikkeling
● Het onderwijsaanbod: uitstroomprofiel, uitstroombestemming, de beoogde uitstroomdatum, de leerroute, het onderwijstraject en het vakkenpakket;
● Het integratief beeld van de leerling waarin de keuze van de uitstroombestemming en leerroute onderbouwd wordt

Gedurende het schooljaar wordt het OPP tweemaal geëvalueerd met ouders/ verzorgers en leerlingen. Er wordt dan gekeken of het perspectief van de leerling nog actueel is, dit doen we middels de methode Zien!vo en hierbij kijken we naar de sociaal emotionele ontwikkeling en onderwijsontwikkeling van de leerling. Op basis van de uitkomst van de Zien!VO vragenlijst wordt het onderdeel doelgroepmodel in het OPP ingevuld en daarnaast worden op basis hiervan ook de doelen gesteld. Het OPP is een werkdocument en zal gedurende het schooljaar worden aangepast, zodat het ontwikkelingsperspectief van de leerlingen altijd actueel is.

Alle leerlingen worden actief betrokken bij de inhoud van het OPP en moeten daar ook zelf voor tekenen. Voor het doelendeel is instemming nodig. Ouders worden gevraagd dit te ondertekenen.

Havo/vwo
Het Matrix Lyceum biedt de leerroutes havo en vwo aan. Aan het einde van het derde jaar wordt een profiel gekozen. Vanaf het vierde jaar worden de vakken gevolgd die bij het gekozen profiel horen en uiteindelijk wordt er ook eindexamen in gedaan. Er kan gekozen worden uit twee profielen: combinatie Natuur en Techniek (NT) / Natuur en Gezondheid (NG) en Economie en Maatschappij (EM). Voor leerlingen die vwo examen doen komt er als extra vak Duits bij. Ook moet iedere leerling verplicht een profielwerkstuk maken. Uiteindelijk doen leerlingen in 7 vakken eindexamen. Leerlingen worden op het examen voorbereid in onze eigen school. Verderop informatie in de urentabel (invulling onderwijstijd).

Groepen en leraren
Groepen op school
Onze leerlingen worden op de volgende wijze gegroepeerd:

ML 1: de brugklas, onderwijs op havo/vwo niveau
ML 2: het tweede leerjaar. De leerlingen volgen op Havo of VWO niveau onderwijs
ML 3: het derde leerjaar. De leerlingen volgen op Havo of VWO niveau onderwijs
ML 4: het vierde leerjaar. De leerlingen volgen op Havo of VWO niveau onderwijs
ML5: het vijfde leerjaar. De leerlingen volgen op Havo niveau onderwijs
ML5/6: het vijfde en zesde leerjaar. De leerlingen volgen op VWO niveau onderwijs

Capaciteitsprobleem
In sommige gevallen kan worden besloten uw zoon/dochter niet te plaatsen. Hiervan is sprake als:
- De school vol is;
- Er geen ruimte is in de groep vanwege de specifieke vraag van de leerling en samenstelling van de groep;
- Er onvoldoende deskundig en bevoegd beschikbaar personeel in de school aanwezig is;
- De leerling dermate veel verzorging/behandeling vraagt dat de zorg en behandeling voor de betreffende leerling en het onderwijs aan de betreffende leerling onvoldoende tot zijn recht kan komen. Zie het schoolondersteuningsplan.

Om de hoogst mogelijke kwaliteit van het onderwijs te kunnen leveren kunnen wij niet méér leerlingen plaatsen dan de locatie/groep maximaal kan bedienen. Wanneer de school een volverklaring heeft, kunt u dit lezen op de website van RENN4. In die situatie kunnen wij uw zoon/dochter niet plaatsen en vervalt onze zorgplicht.

(Vak)leerkrachten/team

Mentoren
Het dagelijkse gang van zaken wordt gecoördineerd door de mentoren. Zij proberen structuur aan te brengen in de dagindeling voor de leerlingen. Daarnaast ondersteunen zij leerlingen door middel van mentorgesprekken, maar ook door gesprekken te voeren met zowel ouders als hulpverleners. Tevens coachen zij vakdocenten van het Singelland waar nodig. Mentoren zijn eindverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken betreffende de leerlingen en de gang van zaken in de klas.

Vakdocenten
Het dagelijkse onderwijs wordt verzorgd door vakleerkrachten van OSG Singelland. Deze docenten zijn geschoold om onderwijs te verzorgen op Havo/VWO en hebben vakinhoudelijke kennis. Voor elk vak komt er een andere vakdocent naar het Matrix Lyceum. Vakdocenten zijn eindverantwoordelijk voor de onderwijsinhoudelijke gang van zaken betreffende hun vakgebied.
Commissie voor de Begeleiding
De (vak)leerkrachten worden ondersteund door de Commissie voor de Begeleiding (cvb). De cvb bestaat uit gedragsdeskundige(n), schoolmaatschappelijk werkende en de schoolleider(s) van de school. De commissie heeft de volgende taken:

● Het vaststellen en bijstellen van het Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) van de leerling;
● Het evalueren van het ontwikkelingsperspectief en hiervan verslag doen aan het bevoegd gezag en de ouders;
● Het adviseren over het schakelen van de leerling en
● Het adviseren van het samenwerkingsverband over de begeleiding van de leerlingen.
De leden van de Commissie voor de Begeleiding, de leerkrachten en de ouders werken samen bij de opstelling en uitvoering van het Ontwikkelingsperspectiefplan. Zo nodig wordt een multidisciplinair overleg gevormd om specifieke ondersteuningsvragen in kaart te brengen, doelen te bepalen en activiteiten te formuleren en uit te voeren.


Jeugdarts/jeugdgezondheidszorg
Alle nieuwe leerlingen worden gezien door de jeugdarts. Gedurende hun schoolperiode worden alle leerlingen ook een aantal keer door de jeugdarts gezien. Wanneer een leerling opgeroepen wordt, krijgen de ouder(s)/verzorger(s) een uitnodiging voor een onderzoek op school door de GGD. De jeugdarts is lid van de commissie voor de begeleiding.


Extra faciliteiten

Ondersteuning op het gebied van plannen en organiseren
Binnen school bieden we de mogelijkheid aan leerlingen aan om hun huiswerk op school te maken Dit gebeurt voor de onderbouw voorafgaand aan de lesdag en voor de bovenbouw aansluitend aan de lesdag. Voor de eerste twee leerjaren heeft deze begeleiding een meer verplicht karakter, vanaf leerjaar 3 krijgt het meer een facultatief karakter.

Faciliteiten Singelland
Binnen het Matrix Lyceum maken we gebruik van de faciliteiten die Het Drachtster Lyceum ons te bieden heeft, zoals bijvoorbeeld de mediatheek, de sportzaal, het muzieklokaal en de practicumlokalen voor Biologie en Natuurkunde.

 

Ondersteuning voor leerlingen

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel
Lees hier het Schoolondersteuningsprofiel van onze school: https://www.singelland.nl/matrix-lyceum.nl

Gediplomeerde specialisten op school
De volgende gediplomeerde specialisten zijn aanwezig op onze school):
- gedragsdeskundige
- leerlingcoach
 Veiligheid

Anti-pestprogramma
Het behouden en bevorderen van een veilig schoolklimaat is onontbeerlijk voor een prettige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers. Het pedagogisch klimaat op het Matrix Lyceum is erop gericht op een positieve manier met elkaar om te gaan en pesten te voorkomen. Als er wel gepest wordt neemt onze school dat zeer serieus en pakt dit ook aan. In het anti-pestprotocol staat hoe er door ons wordt gehandeld in pestsituaties. Het anti-pestprotocol is op aanvraag te verkrijgen bij mevrouw De Jong.

Sociale en fysieke veiligheid
Onze school verankert veiligheid binnen het pedagogisch klimaat en creëert daarbinnen een goed evenwicht tussen de zorg voor sociale binding, de omgang met incidenten en veilige voorzieningen.
Wij geven met elkaar inhoud aan de ‘Veilige School’ door onder andere:
● Gedragsregels en afspraken
● Scholing van medewerkers
● Antipestcoördinator
● Vertrouwenspersoon
● Afnemen van de veiligheidsmonitor
● Het ontruimingsplan
● Bijhouden van risico’s en ongelukken
● Inspectie van het plein, de lokalen en andere ruimtes

Sociale veiligheid is het zich beschermd weten en voelen tegen (dreiging van) gevaar. Dit heeft betrekking op alle groepen in school; tussen werknemers onderling, tussen leerlingen onderling en tussen werknemers en (minderjarige) leerlingen en/of ouders. Een sociaal veilige school is een school waar géén plaats is voor (ongewenst) grensoverschrijdend gedrag. Daarom hanteert onze school gedragsregels.

Gedragsregels zijn voor ons een uiting van de gewenste schoolcultuur. De school- en klassenregels zijn voor iedereen in het gebouw zichtbaar en worden voorgeleefd door de medewerkers van de school. De leerlingen in de klas worden betrokken bij het opstellen van klassenregels.

Wanneer er sprake is van verbaal en/of fysiek agressief gedrag tegen medeleerlingen en/of personeel van onze school, kan de politie worden ingeschakeld. De school heeft een stappenplan agressie waarin aangegeven is hoe er in bovenstaande situaties wordt gehandeld. Het stappenplan agressie is op aanvraag te verkrijgen. Wanneer zich strafbare feiten op of rondom school voordoen, doet het Matrix Lyceum aangifte bij de politie. Ook kan een medewerker van school aangifte doen wanneer hij of zij op school slachtoffer wordt van een strafbaar feit. Dit geldt ook voor ouders of verzorgers, zij kunnen eveneens aangifte doen van strafbare feiten.
Op het Matrix Lyceum zijn de teamleden geschoold in het signaleren van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij vermoedens hiervan wordt gehandeld volgens de ‘Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling RENN4’. Deze Meldcode ligt ter inzage bij de administratie van onze school. Een aantal leden van het team is opgeleid tot bedrijfshulpverlener en volgt herhalingscursussen. De sociale veiligheid onder leerlingen wordt jaarlijks gemeten door middel van een monitor die onder alle leerlingen worden afgenomen. De resultaten van de monitor worden door de leden van de commissie voor de begeleiding/het schoolteam geanalyseerd. Verbeteracties die uit de analyse naar voren komen worden opgenomen in het jaarplan van de school. Daarnaast worden ook medewerkers en ouders bevraagd over de sociale veiligheid die de school biedt.

Ongeoorloofd afwezige/weggelopen leerling
Het Matrix Lyceum hanteert het 'Schoolveiligheidsplan’. Deze is op te vragen bij de schoolcoördinator.

Anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon
De anti-pest coördinator op onze school is mevr. M. de Jong. U kunt de anti-pestcoördinator bereiken via m.dejong@singelland.nl
De interne vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is mevr. Linda Munoz Chandia. U kunt de vertrouwenspersoon bereiken via Linda Munoz Chandia, l.munozchandia@singelland.nl

De externe vertrouwenspersoon voor leerlingen en ouders is:

Mevrouw A. Tadema
Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden
088-2299887
a.tadema@ggdfryslan.nl

 


Met wie we samenwerken

Samenwerkingspartners
Onze school werkt onder andere samen met:
Leerplichtambtenaren
Politie
Gebiedsteam

Samenwerkingsverband(en)
In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe het onderwijs voor ieder kind geregeld is. Deze afspraken worden vastgelegd in een ondersteuningsplan dat voor een aantal jaren wordt opgesteld. Scholen kijken samen wat er nodig is om voor alle leerlingen onderwijs te organiseren.
Onze school valt onder en werkt samen met het volgende samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband Zuidoost Friesland VO https://www.swvzofriesland.nl/nl/

 

Ouders en school

Wat is de visie op en invulling van ouderbetrokkenheid van de school?

Samenwerking met de ouders vinden wij erg belangrijk. Als ouder bent u verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kind. U kunt een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs van uw kind als ervaringsdeskundige. U bent immers degene die uw kind vanuit de thuissituatie het beste en het langste kent. Het opbouwen van een vertrouwensband is belangrijk voor een goede samenwerking. De school heeft ook een eigen verantwoordelijkheid voor het welzijn van uw kind. Bijvoorbeeld als uw kind naar de mening van de school wordt bedreigd in zijn of haar ontwikkeling en niet de hulp krijgt die het nodig heeft. In overleg met u zullen dan externe hulpverleningsinstanties ingeschakeld kunnen worden of zal de school zelf contact opnemen met hulpverlenende instanties. Samenwerking betekent voor ons óók dat wij elkaar, als school en ouders, goed op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind.

Op welke manier worden ouders geïnformeerd?

Groepsouderavond
Aan het begin van het schooljaar wordt er een groepsouderavond georganiseerd. U wordt dan geïnformeerd over de gang van zaken in de groep van uw kind en ouders kunnen kennismaken met elkaar. Het is tijdens deze avond niet de bedoeling om over individuele leerlingen te spreken.

Informatieavond
Drie keer per jaar (contactavond) krijgen de ouder(s)/verzorger(s) de gelegenheid om zich op de hoogte te laten stellen van het werk, de vorderingen en de ontwikkeling van hun kind. De ouder(s)/verzorger(s) krijgen van de groepsleerkracht bericht wanneer ze op school verwacht worden.

Bespreking ontwikkelingsperspectiefplan
Aan het einde van het schooljaar worden de Ontwikkelingsperspectiefplan ( OPP ) geëvalueerd. U krijgt het OPP van tevoren opgestuurd. Tijdens de bespreking wordt het plan dan geëvalueerd en tegelijk worden de doelen voor het nieuwe schooljaar besproken en vastgesteld. Het OPP voor het nieuwe schooljaar wordt dan ondertekend.

Voorgangsvergaderingen
Drie keer per jaar vinden er voortgangs- en overgangsvergaderingen plaats ;namelijk in december, februari en in juni/juli.

Contact met de leerkracht of pedagogische begeleider
Ouders kunnen elke schooldag tussen 08:00 en 08:30 uur en ’s middags tussen 15:00 en 15:30 uur telefonisch contact met de school opnemen voor het maken van een afspraak. Het telefoonnummer van de school is: 06-29459123 of 0512-571020.

Schoolgids
Aan het begin van het schooljaar is voor iedereen de schoolgids beschikbaar via de website van Singelland: www.singelland.nl/. Onder de knop onze scholen kunt u de schoolgids van de betreffende school aanklikken. In principe geven we geen 'papieren' schoolgids meer uit. U kunt aangeven dat u toch een papieren schoolgids wilt ontvangen; wij zullen daar dan voor zorgen.

Magister
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school goed met elkaar communiceren. Singelland gebruikt hiervoor onder meer het programma Magister. Ouders en leerlingen beschikken over een eigen inlogcode, zodat wij hen kunnen voorzien van actuele informatie op het gebied van bijvoorbeeld lesroosters en cijfers. Tevens kunnen ouders kunnen het verzuim van hun kind(eren) via Magister volgen.

Wat is de klachtenregeling van de school?
De klachtenregeling van het Matrix Lyceum is dezelfde als die van RENN4 en vindt u op onze website www.renn4.nl en is op te vragen bij mevrouw B. Breeuwsma.

 

Ouderinspraak

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en personeelsleden en moet voor het Matrix Lyceum nog geformeerd worden. De ouderraad verleent, daar waar dat nodig is assistentie binnen de schoolorganisatie. Er wordt actief meegedacht met het schoolteam om zo tot een goede begeleiding van ouders en kinderen te komen. De ouderraad organiseert diverse activiteiten door het jaar heen zoals: het sinterklaasfeest, de kerstviering en sportdagen.

Klassenouders
Alle vragen over de gang van zaken op school, in de lessen en daarbuiten, kunnen ouders stellen aan de klassenouder. Dat is een ouder die zelf een zoon of dochter in de betreffende klas heeft en zich voor die klas heeft aangemeld voor de functie. Deze klassenouder verzamelt de vragen van ouders van leerlingen uit de klas van zijn of haar zoon of dochter. En brengt die in bij het overleg met vertegenwoordigers van de schoolleiding van Het Matrix Lyceum. Op die manier willen we vragen beantwoorden en toelichten. Vragen die anders onbeantwoord boven de keukentafel blijven hangen.
Een paar keer per jaar gaan de klassenouders met een lid van de schoolleiding in gesprek over (kritische) aandachtspunten of vragen van de ouders/verzorgers van de betreffende klas. We hopen zo de ouderbetrokkenheid te vergroten en de communicatie tussen ouder en school alsook school en ouder te verbeteren.
De klassenouder fungeert als contactpersoon voor de overige ouders van de klas. Die ouders melden zichzelf aan bij de klassenouder, waarna zij hun vraag of opmerking kunnen doorgeven. Het gaat om onderwerpen die niet op individuele leerlingen betrekking hebben.

Vrijwillige ouderbijdrage
De ouderbijdrage wordt per schooljaar, in overleg met de Medezeggenschapsraad, vastgesteld. Voor leerlingen die slechts een deel van het jaar de school bezoeken, wordt een bijdrage naar evenredigheid gevraagd. De bijdrage is vrijwillig, maar wij stellen uw bereidwilligheid om een vrijwillige bijdrage te leveren erg op prijs. Pas dan kunnen we een aantal voorzieningen voor de leerlingen in stand houden. De algemene vrijwillige ouderbijdrage is voor alle leerlingen van OSG Singelland €35. Daar worden onder meer toneeluitvoeringen, workshops, practica, materialen voor de kunstvakken, activiteiten rond feestdagen en bijzondere gelegenheden uitbetaald. 
Daarnaast vragen we voor alle leerlingen van het ML een bijdrage van €35,- voor diverse buitenschoolse activiteiten, CJP-passen €10,50 voor alle leerlingen, Sportoriëntatie voor de examenleerlingen (ML5 (havo) & ML6) €30.

Schoolverzekering
Ieder jaar wordt voor alle leerlingen een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering dekt een deel van de kosten die niet door de gewone ziektekostenverzekering wordt gedekt, bijvoorbeeld eigen risico. Het is ook aan te raden dat u zelf een aansprakelijkheidsverzekering afsluit.
 Ziek melden en verlof aanvragen

Afwezigheid en ziekmelden
Afwezigheid van een leerling moet voor de start van de lessen worden gemeld. De afwezigheid wordt vervolgens geregistreerd. Bezoeken aan arts, tandarts of specialist dienen zo veel mogelijk buiten de lesuren plaats te vinden. Indien dit niet mogelijk is, worden deze bezoeken op school gemeld. We verwachten van ouders dat u bij ziekte of ander verzuim tijdig, tussen 8.00 en 8.30 uur ’s morgens, contact opneemt met de balie van Het Drachtster Lyceum. Telefoonnummer 0512-571 020. Vergeet u niet, in geval van taxivervoer, de afwezigheid ook tijdig te melden bij het taxibedrijf?

On)geoorloofd verzuim
Scholen zijn verplicht ongeoorloofd schoolverzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Soms kan het zijn dat een leerling niet naar school kan gaan en er sprake is van geoorloofd schoolverzuim. Op de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl) staat uitgelegd hoe en wanneer er sprake is van geoorloofd verzuim:
Voorwaarden voor geoorloofd schoolverzuim
- Bij ziekte moet de schoolleider dit op tijd horen;
- Bij een verplichting vanuit een geloofsovertuiging moet de ouder/voogd de schoolcoördinator van tevoren informeren;
- Voor afwezigheid wegens een huwelijk of uitvaart moet de schoolcoördinator vooraf toestemming geven.

Is het niet mogelijk op vakantie te gaan tijdens de schoolvakanties? Dan kunt u bij de schoolcoördinator toestemming vragen voor schoolverlof buiten de schoolvakanties.

Verlof buiten de schoolvakanties/wegens gewichtige omstandigheden
Verlof buiten de officiële schoolvakanties kan, eventueel, verleend worden in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders van de leerling. Dit verlof mag één keer per jaar voor maximaal tien schooldagen worden gegeven. Dit moet schriftelijk worden aangevraagd bij de schoolcoordinator. Dit verlof mag niet in de eerste twee lesweken van het schooljaar vallen. Er dient dan een werkgeversverklaring te worden overlegd. Soms kan er verlof noodzakelijk zijn op grond van, zoals de leerplichtwet het noemt, “gewichtige omstandigheden”. Bij minder dan tien schooldagen kan de schoolcoördinator dit verlof verlenen. Indien er voor meer dan tien dagen verlof wordt aangevraagd, is er toestemming van de leerplichtambtenaar nodig. Voorbeelden van gewichtige omstandigheden/verlof buiten de schoolvakanties:·
● Het voldoen aan wettelijke verplichtingen wanneer dit niet buiten lesuren kan geschieden
● Verhuizing
● Huwelijk, ziekte, overlijden en jubileum van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad
● Bevalling van moeder of verzorgster
● Indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie te nemen

Per situatie zal door de schoolcoördinator van de school (tot en met de eerste tien dagen verlof) of door de leerplichtambtenaar (wanneer het gaat om meer dan tien dagen verlof) bekeken worden of het verlof wordt toegewezen. U kunt het verlof per mail aanvragen bij mevr. F. Bouwer (f.bouwer@singelland.nl). 

Ontwikkeling van de leerlingen

Vervolgonderwijs
De ambitie van het Matrix Lyceum is om ervoor te zorgen dat 80% van de leerlingen uitstroomt op het niveau en de bestemming die bij toelating en aanmelding zijn vastgesteld. Het is voor ons van groot belang dat er voor al onze leerlingen een fijne, veilige plek is na het Matrix Lyceum waaraan iedereen kan werken aan de doelen in zijn ontwikkeling op zijn eigen niveau, tempo en tijd.

Leerlingvolgsysteem
De resultaten van de leerling worden onder andere gevolgd door het afnemen van methodegebonden en methode onafhankelijke toetsen. De resultaten van de toetsen worden vastgelegd in Magister. Magister en OAS (leerlingvolgsysteem RENN4) zijn middelen om de leerling te volgen in zijn/haar ontwikkeling. Het helpt ons in kaart te brengen met welke problemen de leerlingen te maken hebben en op welk gebied extra hulp moet worden ingezet. Op deze wijze kan per leerling in beeld gebracht worden of hij/zij zich naar verwachting ontwikkelt.

Sociaal emotionele ontwikkeling en leervaardigheden
De sociale ontwikkeling van de leerling volgt de school door het jaarlijks afnemen van de methode Zien!Vo. De resultaten hiervan worden vastgelegd in het OPP; binnen het onderdeel doelgroepenmodel en daarnaast worden ook de doelen op het gebied van leren, leren en sociaal emotioneel gebaseerd op de uitkomst van Zien!VO 
De ambitie van het Matrix Lyceum is om ervoor te zorgen dat 80% van de leerlingen uitstroomt op het niveau en de bestemming die bij toelating en aanmelding zijn vastgesteld.
 


Sociale ontwikkeling

Visie op Sociale opbrengsten

“Gewoon waar het kan, speciaal waar het moet”
“In een veilige omgeving het maximale uit jezelf halen”

Wat verstaan we onder sociale opbrengsten?
Leerlingen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Visie op pedagogisch handelen
Wij vinden het op school vanzelfsprekend dat er verschillen zijn tussen leerlingen. In de benadering van onze leerlingen houden we hier rekening mee. Leerkrachten scheppen in hun groep een pedagogisch klimaat waarin leerlingen zich veilig voelen, uitgedaagd en gestimuleerd worden. De pedagogische kwaliteiten van onze leerkrachten zijn essentieel voor het op gang brengen van leer- en ontwikkelingsprocessen bij onze kinderen. In ons onderwijs stellen wij de behoeftes van onze leerlingen voorop. De pedagogische kwaliteiten van de leerkracht worden zichtbaar in de wijze waarop de interactie tussen leerlingen en leerkrachten gestalte krijgt.

Wij werken met het CARE-BAGS model. CARE betekent dat we in alles wat we doen, zorg hebben voor de vier psychologische basisbehoeften:  
Competentie – ik kan iets;  
Autonomie – wat ik wil, is belangrijk;  
Relatie – ik hoor erbij;  
Engagement – ik ben met iets zinnigs bezig. 

De BAGS verwijzen naar onze aanpak. In alles wat we doen, richten we ons op:  
* Beschermende factoren –  de mogelijkheden van leerlingen staan centraal.  
* Adaptief onderwijs – we passen onderwijsaanbod en instructie aan de mogelijkheden en behoeften van (groepen) leerlingen aan.  
* Gedragsverandering (zichtbaar en blijvend) – in samenwerking met jeugdhulpverlening passen we gedragstherapeutische technieken toe.  
* Systematisch en planmatig werken, steeds in  
* Samenwerking met onze leerlingen, ouders, collega’s en ketenpartners binnen het onderwijs en de zorg. 

Ieder kind heeft de behoefte om zich gewaardeerd en geaccepteerd te worden (relatie). We geven onze leerlingen zoveel vertrouwen dat ze veel dingen aan durven te pakken (competentie). We leren kinderen zelf beslissingen te nemen, verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen gedrag en zichzelf te kunnen en mogen zijn (autonomie). We spreken van pedagogische afstemming wanneer de leerkracht er in slaagt onderwijs te geven die aansluit bij deze behoeftes en past bij de ontwikkelingskenmerken van de kinderen. Tegelijkertijd houdt de leerkracht rekening met de eigen manier waarop, en het eigen tempo waarin kinderen zich ontwikkelen. De leerkracht stemt zijn interacties af op het kind dat hij voor zich heeft. Hij probeert zich te verplaatsen in de situatie van het kind.
Samen zorgen de leerkrachten ervoor dat onze leerlingen met plezier naar school gaan. Dit is een voorwaarde om een goede start te maken met het leren. 
 Kwaliteitszorg

Kwaliteitsbeleid
In oktober 2009 heeft een aantal onderwijsinstellingen de handen ineen geslagen om te komen tot een erkende en certificeerbare kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs. Op basis van zowel het toezichtkader van de inspectie voor het onderwijs én de internationaal erkende ISO-9001 norm is er een gedragen kwaliteitsnorm voor het speciaal onderwijs ontwikkeld. De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs heeft zes aandachtsgebieden:
● Koers: beleidsvorming en innovatie.
● Organisatie: afstemmen van organisatie en kwaliteitsmanagementsysteem op het beleid.
● Kernproces: heldere afspraken maken en deze ook nakomen.
● Mensen: inzetten van mensen met de benodigde competenties.
● Partners: samenwerken met relevante partners en leveranciers.
● Resultaten: reflecteren op processen en beleid.

RENN4 heeft haar organisatie op basis van deze norm ingericht en laat dit extern toetsen door CIIO. CIIO is een netwerkorganisatie die audits/onderzoeken uitvoert bij organisaties in de professionele, kennisintensieve dienstverlening en een uitspraak mag doen of organisaties recht hebben op een ISO-certificaat. CIIO beoordeelt jaarlijks of RENN4 het certificaat mag behouden. Door deze beoordeling willen wij aantonen dat RENN4 haar processen systematisch benadert, de leerling centraal stelt, voortdurend werkt aan het verbeteren van haar dienstverlening en kwaliteit en in staat is om betrouwbare resultaten te rapporteren. De ambitie hierbij is dat een dergelijk keurmerk ertoe leidt dat ouders, leerlingen en andere stakeholders voldoende vertrouwen in de onderwijsinstelling hebben en graag gebruik maken van haar diensten. Het Matrix Lyceum is als onderdeel van RENN4 ISO gecertificeerd op basis van de Landelijke Kwaliteitsnorm (voortgezet)Speciaal Onderwijs

Schoolontwikkeling
Het afgelopen schooljaar 2022-2023 hebben we op verschillende terreinen verbetertrajecten ingezet, geëvalueerd en/of afgerond. Voor het schooljaar 2023-2024 staan onder andere de volgende punten op de agenda:

- Doorontwikkelen visie en zichtbaar maken in de school
- Internationalisering / (wereld)burgerschap
- Coachen van medewerkers
- Optimaal gebruik maken van de “stille” werkruimtes
- Het behouden van ons veilige pedagogisch/ didactische klimaat met uitbreiding naar een extra groep
- Kansklas
- Bevorderingsnormen

Belangrijke data om alvast te noteren in de agenda:
Kennismaking: 7 juli 2023 
Start schooljaar: 6 september 2023
Ouderavond: 26 september 2023
Open Dag: 24 januari 2024
Laatste schooldag: 18 juli 2024
 

 

Schooltijden

Schooltijden
Bij het Matrix Lyceum starten we elke dag om 8.30 de dag op. Met de mogelijkheid van een kopje thee bespreken we hoe de dag tot zover is geweest voor de leerlingen, bespreken we het rooster, eventuele toetsen en uitval. Daarnaast bespreken we ook gezamenlijk het nieuws in de wereld om ons heen in het kader van de wereldoriëntatie. Wij hanteren binnen het Matrix Lyceum wisselende eindtijden. Onze roosters worden gemaakt door de roostermakers van Het Drachtster Lyceum en die zijn daarbij afhankelijk van de beschikbaarheid van de vakdocenten.

Lestijden
08.30 - 09.20: dagstart
09.20 - 10.10: les
10.10 - 10.30: pauze
10.30 - 11.20: les
11.20 - 12.10: les
12.10 - 12.40: pauze
12.40 - 13.30: les
13.30 - 14.20: les
14.20 - 15.10: les
15.10 - 15.25: pauze
15.25 - 16.15: les

Carrousel
In de onderbouw bieden we de vakken art & design, muziek en science in carrouselvorm aan. Dat betekent dat leerlingen van alle vakken in het jaar een blok lessen volgen voor één van deze vakken. Een blok beslaat doorgaans een periode van tien lesweken.

Verlof personeel
Als een leerkracht ziek is, of om een andere reden niet aanwezig is, wordt er zo goed mogelijk voor gezorgd dat de lessen (in aangepaste vorm) doorgaan. Het streven is ervoor te zorgen dat een groep een vervanger heeft. Wanneer er geen vervanger of alternatief voorhanden is, kan als uiterste maatregel besloten worden om leerlingen thuis te laten blijven. In verband met vervoer maken wij dit waar mogelijk een dag van tevoren bekend.
 Vakantierooster
zie home singelland.nl

Margedagen 2023-2024
19 september 2023
22 december 2024
1 februari 2024
13 maart 2024
11 en 12 april 
 

Lessentabel
 

UrenML1ML2ML3ML4ML5 (havo)ML6 (havo/vwo)
Nederlands333333
Engels33332,53
Frans322   
Duits 33  H4/V4/V5 samen (3 uur) // H5/V6 samen (3 uur)
Fries1     
Wiskunde3,533,533 + 0.5 NPO3 + 0.5 NPO
Economie  1343
Biologie22 333
Aardrijkskunde222333
Geschiedenis22223,52,5
Natuurkunde 23343
Scheikunde  22,533
Maatschappijleer   2  
CKV projectweken

 

  Volgt
Infotech 2 uur

carrousel 

2

carrousel 

2

carrousel 

2

   

S&B/ sportor. 

1111 + ML5 vwosportoriëntatie sportoriëntatie 
TeHaTex

carrousel

2

carrousel

2

carrousel

2

   
Muziek

carrousel

2

carrousel

2

carrousel

2

   

 

 

Over Singelland

Singelland is een openbare scholengemeenschap. Dat betekent dat wij algemeen toegankelijk onderwijs aanbieden.

Singelland scholen zijn bij uitstek ontmoetingsscholen, waar de eigen talenten en capaciteiten van leerlingen de norm zijn voor het resultaat.
 

Identiteit en Leefregels

Bij Singelland zijn onze waarden en het openbare karakter duidelijk zichtbaar. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, talenten of overtuigingen. Een plek waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt!

Beleidsplan
Het strategisch beleidsplan van OSG Singelland heeft als titel ‘De Toekomst van goed onderwijs op OSG Singelland’. Met brede vorming, onderwijs op maat en gelijke kansen als centrale thema’s is verder gebouwd aan het huis van Singelland. Het huis van Singelland geeft in samenhang weer waar we accenten leggen bij het ontwerpen, ontwikkelen en geven van onderwijs, de leeromgeving en het bouwen van een verbindende  schoolcultuur.                                      
 

Het huis van Singelland

Het huis van Singelland  heeft vijf pijlers:

  • Wij richten ons op de brede en duurzame vorming van leerlingen en zorgen voor een balans tussen kennis (kwalificeren),  deel uitmaken van de wereld om je heen (socialiseren) en leren wie je bent (persoon worden).
  • Ons onderwijs komt tot stand door een goed samenspel tussen ouders, leerlingen en alle betrokkenen in de school.
  • Ons onderwijs - de doelen, onderwijs- en leeractiviteiten, feedback en beoordeling - stimuleert de motivatie en autonomie en ondersteunt het leren en ontwikkelen van onze leerlingen optimaal.
  • Onze scholen geven het onderwijs vorm en inhoud binnen hun eigen context in relatie met betrokkenen buiten de school, op maat van hun leerlingen en zij bieden hen gelijke kansen.
  • Wij ontwikkelen gemeenschappelijke taal en tools om over de kwaliteit van ons onderwijs te praten en die te kunnen verantwoorden en ons onderwijs continu te verbeteren.

Bekijk ons huis en lees het beleidsplan op https://www.singelland.nl/beleidsplan

Onze kijk op onderwijs
“Leren? Dat doe je natuurlijk op elke school, daar is OSG Singelland niet uniek in. Wie we samen zijn, maakt ons bijzonder.”

Met hoofd, hart, handen én ruggengraat
Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Ook wil Singelland leerlingen opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt, vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes.

Hoofd Hart Handen Ruggengraat

Onze missie
De missie van OSG Singelland laat zich dan ook samenvatten als: ‘Talent in ontwikkeling’. Bij talent in ontwikkeling, de kern van ons onderwijs en leren, gaat het om de leerling, draait het om de docent en het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Elk talent telt!

De (media-)wijze leefregels van Singelland
Door samen met leerlingen te discussiëren over de manier waarop we met elkaar willen omgaan, is een moderne en verkorte versie van het leerlingenstatuut ontstaan: de (media-) wijze leefregels van Singelland. Onderstaande regels zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van Singelland.

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online én offline onacceptabel!
2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven.
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé informatie zoals geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegen gebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs.
Wat we met elkaar hebben afgesproken

Hoewel onze school er alles aan doet om het verblijf op school aangenaam en zonder problemen te laten verlopen, kunnen zich toch zaken voordoen die minder goed gaan of waar de leerling of ouders het niet mee eens zijn. Wanneer na goed overleg problemen toch niet kunnen worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht of een bezwaar in te dienen.

WhatsApp gebruik binnen Singelland
WhatsApp (dochter van Facebook) heeft de leeftijdsgrens voor het gebruik van Whatsapp verhoogd naar 16 jaar. De reden hiertoe is dat Whatsapp gebruikmaakt van gegevens die worden ontwikkeld voor commerciële doeleinden. Volgens de privacywetgeving, AVG, moet toestemming door een ouder/verzorger worden gegeven wanneer een gebruiker jonger dan 16 jaar is. Omdat dit niet geregeld kan worden, is de leeftijdsgrens naar 16 jaar opgetrokken. Dit betekent dat leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar geen Whatsapp mogen gebruiken. Wanneer Singelland via Whatsapp met leerlingen communiceert is zij dus per definitie in overtreding. Indien gebruik wordt gemaakt van telefoonbomen adviseert Singelland het gebruik van de app van signal. org. Deze app heeft een leeftijdsgrens van 12 jaar.
Mobiele telefoon
Landelijk is per 1 januari 2024 een richtlijn opgesteld waarin staat dat leerlingen in het voortgezet onderwijs geen mobieltjes mogen hebben in de klas. Op de scholen van Singelland hebben leerlingen hun telefoon tijdens de les ‘thuis of in de kluis’. In de pauze kan de telefoon uit het kluisje worden gehaald.

Privacy binnen OSG Singelland
De rechten van ouders en leerlingen zijn, hebben we beschreven in ons privacyreglement. We sluiten hiermee aan bij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens
Stichting Openbare Scholengemeenschap Singelland Postadres: Postbus 112 9200 AC Drachten www.singelland.nl 0512-582345
Bezoekadres: Van Haersmasingel 37 9201 KN Drachten
Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) Mark Kruit: privacy@singelland.nl
Aan het begin van het schooljaar wordt aan ouders en leerlingen via de mail toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden aangepast.

Protocol Informatievoorziening Gescheiden Ouders
OSG Singelland heeft een protocol ‘Informatievoorziening Gescheiden ouders’ opgesteld. Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en medewerkers van de school en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders. Het protocol is te vinden op onze website, www.singelland.nl, onder Downloads. Eventuele opmerkingen over dit protocol kunnen aan de directeur van de school kenbaar gemaakt worden.

 

Singelland organisatie

Bij Singelland zijn onze waarden en het openbare karakter duidelijk zichtbaar. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, talenten of overtuigingen. Een plek waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt!

Singelland stimuleert op alle mogelijke manieren en in de meest brede zin van het woord ‘talent in ontwikkeling’. Singelland wil een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambitie, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Singelland wil betekenisvol en daarmee invloedrijk zijn voor het bieden van kwalitatief en divers onderwijs voor het voortgezet onderwijs in haar regio, waar werk wordt gemaakt van ‘talent in ontwikkeling’. Leidend daarbij is de gedachte dat het niet het diploma is dat de norm stelt, maar de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van de leerling aan te boren. Kernwaarden daarvoor zijn: open houding, flexibiliteit tonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend verbeteren. In de dagelijkse praktijk biedt Singelland een onderwijsprogramma aan dat leerlingen toerust voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Er is ruimte in het programma voor een goede balans tussen de cognitieve ontwikkeling en het eigen maken van vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.

Onderlinge communicatie van groot belang
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school goed met elkaar communiceren. Singelland gebruikt hiervoor onder meer het programma Magister (tot januari 2025 maakt BHS Gorredijk nog gebruik van SomToday). Ouders en leerlingen beschikken over een eigen inlogcode, zodat wij hen kunnen voorzien van actuele informatie op het gebied van bijvoorbeeld lesroosters en cijfers. Verder worden ouders, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, geregeld op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten en maken docenten en leerlingen veelvuldig gebruik van de Google-omgeving. Het persoonlijke contact vinden wij van groot belang en tijdens het schooljaar zijn er meerdere contactmomenten op de scholen.

Onze gebouwen
De meeste scholen van Singelland hebben nieuwe moderne gebouwen. Daar zijn we trots op. Een uitstekende leer– en werkomgeving met goede infrastructurele en ondersteunende voorzieningen stelt ons nog beter in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De inhoud en de vorm van het onderwijs veranderen immers voortdurend. We hebben te maken met leerlingen die in een volstrekt andere context opgroeien dan die van jongeren van vijfentwintig jaar geleden. Hun leefwereld verschilt fundamenteel van die van veel medewerkers, toen zij nog jong waren. De school geeft daar een antwoord op en elke school van Singelland geeft daar een eigen invulling aan, passend bij de leerlingen.

Organisatiestructuur
De leiding van de scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 te Drachten, telefoon (0512) 58 23 45.

Schooldirecties
Naast de voorzitter van het College van Bestuur kent iedere school van Singelland een eigen schooldirectie. De schooldirecteuren zijn:
Het Drachtster Lyceum: dhr. R. Louwsma
Singelland Burgum: mw. E. van ’t Wout, Havotop: dhr. F. Boode
VO Surhuisterveen: dhr. R. Lei
Van Haersmasingel: mw. M. Velt, dhr. A. Visser
PRO Drachten: dhr. E. Stadman
ISK: dhr. R. Gerbenzon
BHS Gorredijk: mw. J. Smit
Matrix Lyceum: mw. T. Bosma
Wanneer u een afspraak wilt maken met één van bovenstaande personen, bel dan gerust met de administratie van de betreffende school.

Medezeggenschap
Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben sinds de jaren tachtig wettelijke rechten om mee te beslissen over het beleid van scholen. Elke school van OSG Singelland heeft een eigen MR. Daarnaast kent Singelland een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zoals deze wettelijk is voorgeschreven. De reglementen van de (G)MR kunt u vinden op onze website.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft enkele wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. In de GMR hebben docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen zitting. De GMR heeft een controlerende en initiërende taak ten aanzien van het beleid voor de totale scholengemeenschap. Aan de orde komen de begroting, het formatieplan, plannen ten aanzien van personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Alle belangrijke beslissingen worden door de voorzitter van het College van Bestuur voorgelegd aan de GMR. De GMR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden. Ook kunnen vergaderstukken worden opgevraagd.
Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl

Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad worden besluiten genomen over zaken die alleen betrekking hebben op de betreffende school. In de raad zitten medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Ouder- en leerlingenraden
Deze raden behartigen de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast wordt de interesse voor de school gewekt en wordt de betrokkenheid bevorderd. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten als sportdagen, feestavonden en dergelijke. Ook worden deze raden geraadpleegd over nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuur
Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur, drs. P. Schram. Het toezicht op het bestuur is in handen van de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Smallingerland.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. A. Janssen
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen
Dhr. J. Vlasman 
Correspondentieadres: Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten.

Samenwerkingsverbanden
OSG Singelland is gericht op samenwerking waar dat betekent dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan beter kunnen worden gerealiseerd. 

BHS Gorredijk
In mei 2020 hebben de besturen van OSG Singelland en de Burgemeester Harmsmaschool het intentiebesluit genomen om onderzoek te doen naar de meerwaarde en gevolgen van een bestuurlijke fusie. Deze bestuurlijke fusie is sinds 1 augustus 2021 een feit onder de naam BHS Gorredijk.

VO Surhuisterveen 
VO Surhuisterveen is ontstaan uit een samenwerking met het Lauwers College en biedt zowel christelijk als openbaar onderwijs. Het samenvoegen van de locaties onder het bestuur van OSG Singelland heeft betekenis voor het mogelijke onderwijsaanbod en voor een meer efficiënte bedrijfsvoering.

Havotop Burgum
Door de samenwerking in Burgum met CSG Liudger is het mogelijk een havo-top aan te bieden waardoor leerlingen op hun eigen school de volledige havo opleiding kunnen volgen.

Praktijkonderwijs 
PRO Drachten is een samenwerking tussen praktijkonderwijs en pro-vmbo de Ring (CSG Liudger) en praktijkonderwijs de Venen (OSG Singelland). Twee scholen, twee besturen, een heel breed aanbod, en vooral: één gezamenlijke missie om het beste onderwijs te geven.

Matrix Lyceum
Bij wijze van bovenschoolse voorziening geeft OSG Singelland in samenwerking met RENN4 uitvoering aan het Matrix Lyceum, een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag.

Onderwijsregio VO Friesland Noordoostpolder Urk
In de aanpak van het lerarentekort wordt door OSG Singelland al samengewerkt binnen onder andere het partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en de RAP-regio. Om een versnelling in gang te zetten wordt in een stapsgewijs proces het Samen Opleiden & Professionaliseren en de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) samengevoegd in versterkte en duidelijk begrensde, (waar mogelijk) sectoroverstijgende onderwijsregio’s.
Deze samenwerking gaat plaatsvinden in onderwijsregio’s waar leraren, schoolbesturen en lerarenopleidingen regionaal bindende afspraken maken, zodat ze niet met elkaar concurreren om nieuwe leraren maar juist samen optrekken. De partijen brengen in kaart wat hun regionale opgaven zijn met betrekking tot het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van personeel. Hier formuleren zij een gezamenlijke aanpak op die bijdraagt aan aantrekkelijk werk in het onderwijs in de regio. Deze regionale samenwerking is belangrijk en noodzakelijk omdat besturen in het voortgezet onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod. De kwaliteit van dit onderwijs komt door het lerarentekort en in sommige regio’s door leerlingenkrimp onder druk te staan. Arbeidsmarkt vraagstukken moeten regionaal opgepakt worden. De meeste besturen kunnen dit niet (meer) alleen en regionale kleuring in de aanpak is nodig.

ISK
Door de explosieve groei van het aantal leerlingen van de ISK in Drachten en de mogelijke komst van een AZC in Heerenveen is in samenwerking met Onderwijsgroep Midden Friesland (OGMF) een locatie voor ISK gestart in Heerenveen. Hiermee moet worden voorzien in opvang van de leerlingen in die regio en kan mogelijk de druk op Drachten worden verlicht. Zolang de komst van een AZC in Heerenveen niet definitief is of anderszins blijkt dat de situatie als structureel mag worden aangemerkt, wordt de locatie onder het bestuur van OSG Singelland gevoerd.

PO-VO
Om de kansengelijkheid in de regio Smallingerland en Tytsjerksteradiel te bevorderen, hebben OSG Singelland, CSG Liudger (Fierder Onderwijs) en Adenium in 2019 het project ‘Kansrijke overstap PO-VO’ geïnitieerd. 
‘Kansrijke overstap PO-VO’ is een bestuurlijke samenwerking tussen OSG Singelland, CSG Liudger (Fierder Onderwijs) en Adenium (de holding waar de christelijke (PCBO) en openbare scholen (OPO-Furore) in vertegenwoordigd zijn).  In augustus 2019 is de samenwerking tussen de organisaties gestart en in juni 2021 is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Kansrijke overstap PO-VO heeft als motto: Voor ieder kind de juiste overstap, ongeacht op welke basisschool je zit. Vanuit deze samenwerking zijn de drie projectleiders met stuurgroep, leerkrachten en docenten de overstap van het primair onderwijs aan het verbeteren.

 

scholen singelland


Onze gebouwen
De meeste scholen van Singelland hebben nieuwe moderne gebouwen. Daar zijn we trots op. Een uitstekende leer– en werkomgeving met goede infrastructurele en ondersteunende voorzieningen stelt ons nog beter in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De inhoud en de vorm van het onderwijs veranderen immers voortdurend. We hebben te maken met leerlingen die in een volstrekt andere context opgroeien dan die van jongeren van vijfentwintig jaar geleden. Hun leefwereld verschilt fundamenteel van die van veel medewerkers, toen zij nog jong waren. De school geeft daar een antwoord op en elke school van Singelland geeft daar een eigen invulling aan, passend bij de leerlingen.

Pompeblêd
Een aantal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs heeft de krachten gebundeld in een coöperatie die de naam Pompeblêd draagt. Het doel is om
door samenwerking de positie en identiteit van Friese scholen te versterken en van elkaar te leren. Dit kan door ervaringen te delen, bijvoorbeeld op het
gebied van scholing en ontwikkeling en kwaliteitsbeleid. Deze scholen brengen hun vacatures onder bij de gezamenlijke vacaturebank van het
Mobiliteitscentrum Pompeblêd (MCP)

Belangrijke adressen

Raad van toezicht
De heer J. Rijnhart (voorzitter), Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45

Voorzitter College van Bestuur
Drs. P. Schram, Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45. I www.singelland.nl, E info@singelland.nl

Scholen Singelland
Singelland Burgum: Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum Postbus 35, 9250 AA Burgum T (0511) 46 02 10, E info.burgum@singelland.nl
Internationale Schakel Klassen: Zetveld 38, 9202 LM Drachten T (0512) 54 61 65, E info.isk@singelland.nl
VO Surhuisterveen: Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen T (0512) 36 90 90, E info.surhuisterveen@singelland.nl
Het Drachtster Lyceum: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten T (0512) 57 10 20, E drachtsterlyceum@singelland.nl
PRO Drachten: De Ring 4, 9202 NW Drachten T (0512) 51 76 24, E info@prodrachten.nl
Van Haersmasingel: (hoofdvestiging incl. centrale dienst): Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten Postbus 112, 9200 AC Drachten T (0512) 58 23 45, E info.vhs@singelland.nl
BHS Gorredijk: Hendrik Ringenoldusstrjitte 3, 8401 PV Gorredijk. T (0513) 463 455 E info.bhs@singelland.nl
Matrix Lyceum: Postadres: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten. N.b. De ingang van het Matrix Lyceum bevindt zich aan de achterzijde van Het Drachtster Lyceum aan de Lijsterstraat. T (0512) 57 10 20, E. t.bosma@singelland.nl
Havotop Burgum: Minnertshof 17, 9251 BH Burgum. T. (0511) 70 57 00, E. info@havotop.nl

Toezicht
Inspectie van het onderwijs, info@winsp.nl, ww.onderwijsinspectie.nl.
Vragen over onderwijs: 088 – 66 96 060 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Klachten en bezwaren

Bekijk hier de klachtenregeling van OSG Singelland

Bij klachten of bezwaren wordt altijd geprobeerd op school tot een oplossing te komen. Deze klachten of problemen worden besproken met de betreffende medewerker en ook de mentor kan worden ingeschakeld. Komt het toch niet tot een oplossing, dan kan de teamleider en eventueel de schooldirecteur worden ingeschakeld. U kunt vervolgens de meer formele procedure bewandelen. Dit kan op de volgende manier:
• Commissie van Beroep Eindexamen. Deze commissie behandelt uitsluitend bezwaren die de leerlingen en/of ouders instellen tegen beslissingen met betrekking tot het examen. Adres: Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Klachten kunnen worden ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon (030) 28 09 590, E-mail: info@ onderwijsgeschillen.nl.
• Bezwaar aantekenen tegen besluiten van de schoolleiding in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bijvoorbeeld toelating, schorsing en verwijderen van een leerling kunt u doen bij de voorzitter van het College van Bestuur van OSG Singelland, de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Er kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Klokkenluidersregeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt dat (vermoedens van) ernstige misstanden worden gemeld bij een onafhankelijke commissie die vervolgens onderzoek gaat instellen. Dit kunt u melden bij: secretariaat Scholengroep Pompeblêd.

Ondersteuning en begeleiding

Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is. 
 

ondersteuning op maat

 

Expertise Centrum Singelland (ECS)
Het Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden. Het ECS bestaat uit orthopedagogen /(GZ-)psychologen, schoolmaatschappelijk werkers en medewerkers dyslexie- en testcentrum. De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle scholen van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio zoals op het Linde College, Terra Wolvega en Terra Eelde, Aeres VMBO Buitenpost, het Lauwers College en het Stellingwerf College. 

Schoolmaatschappelijk werker 
Leerlingen en ouders kunnen bij een schoolmaatschappelijk werker terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). De mentor of loopbaancoach kan een leerling aanmelden voor bespreking in het ondersteuningsteam (dit na toestemming van de ouders). 
Leerlingen worden door middel van bijvoorbeeld posters in de school gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werker. De leerling kan zelf een afspraak maken wanneer hij of zij hier eens over wil praten, zonder dat dit verder aan iemand bekend wordt gemaakt. Ook ouders die zich wellicht zorgen maken over hun kinderen kunnen hierover contact opnemen met een schoolmaatschappelijk werker. De tijden van de spreekuren en bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkers zijn bekend bij de administratie van onze school. De gesprekken die de maatschappelijk werkers met onze leerlingen voeren zijn vertrouwelijk. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u desgewenst contact opnemen met één van de maatschappelijk werkers via de teamleider. 

Risicosignaleringssysteem Fryslân: VIF – ZiZeo 
De gemeenten in Fryslân werken met partners aan de verbetering van de zorgstructuur voor de jeugd om daarmee snel hulp te kunnen verlenen aan jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Belangrijk binnen deze zorgstructuur is een helder (samenwerkings)-proces en een goede geautomatiseerde ondersteuning, in de vorm van een risicosignaleringssysteem. Alle gemeenten hebben besloten om één Fries systeem in te richten, VIF – ZiZeO. Dit systeem moet risicosignalen van professionals uit verschillende organisaties samenbrengen. Op basis van deze signalen kan vervolgens op tijd passende zorg worden gegeven. 

Wat is VIF - ZiZeO?
VIF - ZiZeO is een digitaal risicosignaleringssysteem dat via (beveiligd) internet toegankelijk is met als doel dat professionals uit onderwijs, zorg, buurt, werk en veiligheid elkaar sneller weten te vinden voor het afstemmen van signalen en een gezamenlijke aanpak van de door hen gesignaleerde risicosituatie. 

Samenwerken 
Als alle bij jeugd betrokken partners hun signalen rondom risicojongeren in dit systeem registreren, kan het systeem zijn werk doen en kan er sneller en efficiënter worden samengewerkt om tot een gecoördineerde oplossing voor de jongeren of het gezin te komen. Eén gezin, één plan is het motto. 

Vragen over VIF - ZiZeO? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar dhr. drs. A. Visser, manager zorg Singelland VHS via: a.visser@singelland.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook Carins, de plek voor iedereen die informatie, hulp of begeleiding zoekt bij opvoeden en opgroeien. Bij Carins kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. 

Met de School CJG-er een passend antwoord zoeken! 
Bij het CJG ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies krijgt en als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De School CJG-ers zijn er voor vragen van kinderen, ouders en leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om een passend antwoord te vinden. Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De School CJG-ers bieden hulp en zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We zijn telefonisch bereikbaar, soms op school aanwezig (aangegeven tijden) en kunnen in overleg ook bij je thuis langskomen.  
  
Meer informatie en contact 
Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of maak een afspraak als je liever langs wilt komen. Op school zijn de contactgegevens van de School CJG-er bekend. Wenst u meer informatie? Kijk op carins.nl.

Vertrouwenspersoon/GGD Fryslân 
Wie een probleem heeft of een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Op iedere locatie van Singelland zijn één of meer vertrouwenspersonen. De namen zijn te vinden in de schoolgidsen van onze scholen. Ook kan Singelland de leerlingen een externe vertrouwenspersoon aanbieden. Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan een kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze scholen is mevr. A. Tadema, bereikbaar via telefoonnummer 06-22970965 of via e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl

Meer info 
GGD Fryslân heeft folders ontwikkeld: 'vertrouwenspersoon voor ouders’ en ’vertrouwenspersoon voor jongeren’. Deze folders zijn te downloaden via www.ggdfryslan.nl 

Algemene contactgegevens 
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, tel. (088) 22 99 222.

Vertrouwensinspecteur 
Landelijk zijn enkele onderwijsinspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-111 31 11 (lokaal tarief). Zaken als seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook discriminatie of extremisme kunnen hier worden gemeld.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Friesland 
‘Veilig Thuis’ is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij deze instantie terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders: 
- voor informatie en advies; 
- om signalen te bespreken die op kindermishandeling kunnen wijzen; 
- om een vermoeden van kindermishandeling te melden. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Veilig Thuis geeft advies en informatie over kindermishandeling. Bij een melding doet Veilig Thuis onderzoek, bekijkt of er hulp nodig is en verwijst dan door naar de juiste hulpverlening. Telefoonnummer landelijk: (0800) 2000, telefoonnummer provinciaal: (058) 2333777. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.   

Kindermishandeling 
Ook kinderen en jongeren mogen bellen voor zichzelf of voor een ander. Meer informatie is te verkrijgen bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden. Tel. (058) 233 37 77, www. regiecentrumbv.nl of mail naar info@regiecentrumbv.nl

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden
OSG Singelland geeft de ondersteuning voor leerlingen, onder wie leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van deze ondersteuning liggen die Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze ondersteuningsstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten zijn (onder andere) bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot een locatie: 
• indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, wat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 
• indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot hun recht kunnen komen; 
• indien het onderwijs aan een leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aangeboden. 

Ongewenste omgangsvormen 
Ongewenst gedrag op school: het kan ook uw kind overkomen. Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber-)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en docent of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De leerling kan terecht bij de mentor, maar ook bij speciale vertrouwenspersonen. Eventueel kan contact worden gezocht met een vertrouwensarts. Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst waar iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Aandachtsfunctionaris
Op elke school van Singelland is een aandachtsfunctionaris aanwezig. De aandachtsfunctionaris is de deskundige waarmee collega's dienen te overleggen wanneer zij zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de leerling. De meldcode is een effectief middel om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen en te bespreken met de ouder(s) en het kind.

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Op OSG Singelland is iedereen welkom en moet iedereen mee kunnen doen. Het volgen van onderwijs is bij OSG Singelland, zoals de wet het voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen (zie categorie 1 in onderstaande tabel). Ouders hebben wel te maken met schoolkosten. Dan gaat het om aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel). 

Het Chromebook is een onmisbaar onderdeel geworden van het onderwijsleerproces. Leerlingen moeten in ieder geval over een dergelijk device kunnen beschikken om te kunnen leren en zich breed te kunnen ontwikkelen. Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat voor leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 een Chromebook ter beschikking wordt gesteld. Nieuwe leerlingen krijgen vanaf schooljaar 2024-2025 een device verstrekt via de school. De leerlingen mogen het device mee naar huis nemen. Voor schooljaar 2024-2025 geldt dit voor de scholen: BHS Gorredijk, Singelland Burgum, Het Drachtster Lyceum, VO Surhuisterveen en de VHS. Voor het Matrix Lyceum, de ISK en PRO Drachten zal een device beschikbaar zijn op school, deze blijft tevens op school.

We bieden kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs aantrekkelijk en uitdagend maken en dat al onze leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom ook veel extra activiteiten . Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle locaties (dit betreft toneeluitvoeringen, workshops, materialen voor de kunstvakken en practica, activiteiten rond feestdagen en bijzondere gelegenheden etc.). Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om deze extra’s die wij onze leerlingen willen bieden te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro (zie categorie 4 in onderstaande tabel).  
Daarnaast zijn er ook schoolspecifieke activiteiten. Hierbij valt te denken aan werkweken, schoolreizen en excursies.
We zijn blij dat ouders nog steeds willen helpen de activiteiten, die wij belangrijk en onze leerlingen vooral leuk vinden, door te laten gaan. Dat gaat ook over kansengelijkheid en daar staan we voor.  
Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft, worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten.

Bekijk hier de uitlegvideo vrijwillige ouderbijdrage.

schoolkosten
Tabel. Schoolkosten, ministerie OCW
De praktische uitwerking van de schoolkosten voor ouders, de vrijwillige ouderbijdrage, facturering en tegemoetkoming in schoolkosten zijn verder opgenomen bij de schoolgids van de school onder het hoofdstuk ‘Geldzaken’.
 

Onderwijs bij Singelland

Ons onderwijs
OSG Singelland biedt als scholengemeenschap met acht scholen voor voortgezet onderwijs een goede leerweg voor iedere leerling die de basisschool verlaat. Ons aanbod bestaat uit praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In de Internationale Schakel Klassen (ISK) worden niet-Nederlandstalige (allochtone) leerlingen opgevangen. Mocht blijken dat een leerling beter op zijn plaats is in een ander type onderwijs, dan kan gebruikgemaakt worden van goede afspraken over doorstroming tussen onze scholen. Ons streven is om iedere leerling op de juiste plaats te krijgen. Hiernaast hebben wij ook goede afspraken gemaakt met andere scholen, waarmee regelmatig wordt overlegd.

'Singelland biedt gevarieerd, uitdagend en kwalitatief onderwijs. Onze leerlingen worden geprikkeld het maximale uit zichzelf te halen'

Leerwegondersteuning (lwo)
Leerwegondersteuning is bedoeld voor iedere leerling die problemen ondervindt bij de voortgang van de vmbo opleiding, maar wel in staat is een diploma (of certificaat) te behalen. Om toegelaten te kunnen worden tot het lwo moet de leerling voldoen aan bepaalde criteria. Singelland kent drie vormen van Iwo:
- aparte lesplaats onderwijs op maat (oom) op de VHS in Drachten;
- lesplaats functie basisberoepsgerichte Leerweg (kleine groepen bbl);
- individuele leerlingbegeleiding in de overige leerwegen;
- maatwerk begeleiding.

Onderbouw
Onderbouw is het onderwijs voor alle 12- tot circa 15-jarigen. Het is bedoeld om hen een degelijke basisuitrusting mee te geven. Tijdens de onderbouw doen leerlingen kennis, inzicht én vaardigheden op, waarmee zij in hun vervolgstudie en in het maatschappelijk leven uit de voeten kunnen. Een andere doelstelling van de onderbouw is om de school- en beroepskeuze enigszins uit te stellen. Leerlingen worden in een beroepsgerichte en/of theoretische vmbo-, vmbo/havo-, havo/vwo- of gymnasium klas geplaatst. In het tweede leerjaar van de onderbouw bekijken de docenten van het vmbo samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling welk leertraject het beste gevolgd kan worden. Ter ondersteuning van dit proces krijgen de leerlingen lessen Praktische (Sector) Oriëntatie.

Na de onderbouw
Leerlingen leren verder in het vmbo, havo of vwo.
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Het nieuwe vmbo telt tien beroepsgerichte profielen, waaruit leerlingen kunnen kiezen. De meeste scholen bieden daar maar een beperkt deel van aan. In Surhuisterveen kunnen leerlingen uit vier profielen kiezen; op de VHS kunnen leerlingen uit zeven profielen een keuze maken. De keuze van examenpakketten komt hierdoor deels te vervallen.
De vakken die bij een bepaald profiel horen, liggen voor het grootste deel vast. Ieder profiel kan op verschillende niveaus worden gevolgd. In het vmbo worden de niveaus leerwegen genoemd. Zo kunnen leerlingen de theoretische leerweg, de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen.
- Havo/vwo
De onderbouw bij de havo en het vwo eindigt met het derde leerjaar en gaat over in de bovenbouw. Deze bovenbouw wordt ook wel aangeduid met de term De Tweede Fase. Om de havo en het vwo beter aan te laten sluiten op het hoger onderwijs zijn er in de bovenbouw profielen ingevoerd.

Passend onderwijs
Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen. Maar voor leerlingen die toch moeite krijgen met bijvoorbeeld spelling of misschien wat faalangstig worden, problemen ondervinden op het persoonlijke vlak of in de omgang met andere leerlingen zijn daar binnen of via de school mogelijkheden ter ondersteuning voor.

Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband - dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: - de basisondersteuning: de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; - de extra ondersteuning: de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school); - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Basisondersteuning en kwaliteit
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. We verwijzen hierbij naar het oordeel van de inspectie voor het onderwijs of naar de site van Vensters voor Verantwoording waar objectieve informatie (zoals kengetallen) is te vinden over de kwaliteit van onze school. We zijn trots op onze resultaten maar we jagen geen cijfers na. Kwaliteit is meer dan je kunt meten. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze leerlingen. Op onze school word je echt gekend, maak je deel uit van de school. Een dergelijke persoonlijke en warme sfeer draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid en aan het gevoel dat je er toe doet. Wij sluiten op een praktische wijze aan bij de ontwikkeling van de leerling. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze in de teams. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar juist ook over het welbevinden van de leerling. Wij gebruiken hiervoor een samenhangend leerlingvolgsysteem.

Beleid
Wat het domein ‘beleid’ betreft zijn onze procedures vastgelegd en hebben wij een heldere visie op leerlingenbegeleiding. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over de organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. De eerste lijn is altijd de mentor/coach. Singelland heeft een eigen expertisecentrum (ECS) op het gebied van zorg en begeleiding. Wij beschikken daarbij over een goed functionerend ondersteuningsteam (variërend per school), waarbij de besprekingen met ouders gedeeld worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.

Begeleiding
Onze school werkt voor een aantal leerlingen met een zogenaamd ontwikkelingsperspectief. De overdracht van de basisschool naar Singelland is goed op orde evenals de overdracht tussen de leerjaren en de overdracht naar de volgende school. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en vinden dat ouders en school veel voor elkaar kunnen betekenen.

Extra ondersteuning, (ondersteuningsvoorzieningen) en beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij begeleiden bijvoorbeeld leerlingen met ADHD en leerlingen met een licht autistische stoornis en er is specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en begaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Zo kunnen ambulante begeleiders worden geraadpleegd. Het gaat daarbij niet om een bepaalde diagnose, zoals ADHD, maar om de vraag wat de belemmerende factoren zijn en of de school in staat is om een leerling daarin te begeleiden. De norm is dat ouders en school het er over eens zijn dat de leerling met de begeleiding die de school biedt of kan gaan bieden zijn schoolloopbaan met succes kan volgen. Onze school heeft ook een aantal ondersteuningsvoorzieningen voor groepen kinderen. Op de VHS is dat de schakelklas en de zogenaamde tom-groep (teamonderwijs op maat). Op Het Drachtster Lyceum is dat de structuurklas. De structuurklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan een strakkere organisatie en planning. Ook op de andere scholen wordt gewerkt met specifieke groepen.

Ontwikkelagenda
Samengevat is Singelland tevreden over de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij kunnen bieden aan onze leerlingen. Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning willen wij ons verder bekwamen in het werken met het ontwikkelingsperspectief. We zijn tevreden over de expertise en de kwaliteit van die expertise binnen onze school. Onze orthopedagogen bijvoorbeeld kennen de leerlingen en komen ook in de klas om te kunnen adviseren over wat een leerling nodig heeft om zijn onderwijsloopbaan met succes te kunnen volgen. Wij zijn gericht op het borgen en uitbreiden van die expertise waarbij ook andere scholen gebruik kunnen maken van het Expertise Centrum Singelland. Daarnaast en in samenhang daarmee is de toerusting van onze docenten op het gebied van zorg en begeleiding verankerd in onze professionaliseringsagenda.

Welk onderwijs op welke school?

De VHS biedt:
Onderbouw:
- schakelklas
- oom B/K
- vmbo K/T
- TL/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg met praktijkgerichte programma’s: Z&W, TIV, MVI en HBR
- basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Techniek:
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
o Zorg & Welzijn (Z&W)
o Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
o Dienstverlening & Producten (D&P)

Het Drachtster Lyceum biedt:
- havo
- vwo (atheneum en gymnasium)

VO Surhuisterveen biedt:
Onderbouw:
- vmbo
- vmbo tl+/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg met de profielen, techniek, economie, zorg en welzijn en landbouw.
-basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Bouwen, Wonen en Interieur
o Mobiliteit & Transport
o Dienstverlening & Producten
o Zorg & Welzijn

Singelland Burgum biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo: theoretische leerweg 
- havo (Havotop in samenwerking met CSG Liudger)

BHS Gorredijk biedt:
Onderbouw (heterogene klassen):
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo
- havo (tot leerjaar 3)
In de derde klas van de beroepsgerichte leerweg is er keuze uit vier profielen:
- Techniek
- Zorg & Welzijn
- Economie & Ondernemen

De ISK biedt
onderwijs voor leerlingen die nog niet genoeg Nederlands spreken om naar het voortgezet onderwijs te kunnen, zoals asielzoekers en immigranten. In de Internationale Schakel Klassen leren zij goed Nederlands, zodat zij daarna naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo kunnen doorstromen.

PRO Drachten biedt:
praktijkonderwijs, bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit onderwijs is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op arbeid en/of vervolgonderwijs en maatschappij. Dit gebeurt door middel van aan de praktijk getoetste stages en het kunnen behalen van certificaten en diploma’s. Op deze wijze wordt de leerlingen een reëel perspectief geboden om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt of een vervolg te kiezen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Het Matrix Lyceum:
is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai en is gevestigd naast Het Drachtster Lyceum. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van Het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van Het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs
De inspectie bezoekt onze scholen op diverse momenten en met verschillende soorten onderzoeken. Daarnaast kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Naast de gegevens die door de inspectie bekend worden gemaakt, biedt deze site belangstellenden de mogelijkheid om extra informatie te verschaffen over de kwaliteit van de school. Zoek op ‘Singelland’ en u treft onze kwaliteitsgegevens aan, inclusief examenuitslagen. De website biedt ook de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken.

Openbaar onderwijs
Singelland is een school waar op een actieve manier aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Fries
Het vak ‘Friese taal en cultuur’ is met één lesuur per week een verplicht schoolvak voor alle leerlingen in de brugklas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les rekening gehouden; de nadruk ligt op cultuuroverdracht, lees- en luistervaardigheid en mondelinge taalbeheersing. In de bovenbouw kan Fries als examenvak worden gekozen.

Muziek
Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen muziek als examenvak kiezen op Het Drachtster Lyceum en de VHS.
 

 

Wij willen graag dat leerlingen zich snel thuis voelen!

Pieter Schram OSG Singelland

Pieter Schram
Voorzitter College van Bestuur
T 0512 58 23 45
E p.schram@singelland.nl