Overslaan en naar de inhoud gaan
Organisatie

Organisatie

Bestuur

Voorzitter College van Bestuur

De leiding van onze scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar via het secretariaat op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 in Drachten, telefoon (0512) 75 03 59.

Directies

Iedere school  van Singelland heeft ook een eigen schoolleiding:

 • Van Haersmasingel: mw. M. Velt en de heer A. Visser, directeuren 
 • Het Drachtster Lyceum: de heer R. Louwsma, rector
 • PRO Drachten: de heer E. Stadman, directeur
 • ISK Drachten: de heer R. Gerbenzon, directeur
 • Burgum: mw. E. van 't Wout, directeur
 • VO Surhuisterveen: de heer R. Lei, directeur
 • BHS Gorredijk: mw. J. Smit, directeur

Wilt u een afspraak maken met de leiding van de school? Bel dan naar het algemene nummer van de school.

Raad van Toezicht

Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag (de Raad van Toezicht) is in handen van een stichting. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de gemeenteraad van Smallingerland.

De Raad van Toezicht bestaat uit:

Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. T.H. Haseloop-Amsing
Mevr. A. Janssen
Dhr. Drs. E. Vriesen
Dhr. O. van der Galiën
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen 

Correspondentieadres

Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten
 
 
 

Ondersteuning, Service en Advies

Ondersteuning, Service en Advies (OSA)
De OSA ondersteunt alle medewerkers van Singelland. Bij de OSA werken staf- en beleidsmedewerkers aan het maken en uitvoeren van beleid voor de scholengemeenschap. De volgende werkterreinen zijn vertegenwoordigd in de OSA: 

 • Personeel & Organisatie ICT
 • Facilitair beheer
 • Inkoop
 • Financiën
 • Kwaliteit
 • PR & Communicatie
 • Projecten
 • SCS

Contactgegevens OSA
Singelland VHS (hoofdvestiging)
Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten
Postbus 112, 9200 AC Drachten
T (0512) 58 23 45

Medezeggenschap

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben het recht om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad, zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Ook hebben alle scholen een leerlingenraad en een ouderraad. 

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR heeft een aantal wettelijk geregelde taken en bevoegdheden en bestaat uit docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen. De GMR controleert het beleid voor de totale scholengemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, het formatieplan, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. De bestuurder legt alle belangrijke beslissingen voor aan de GMR. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen ook door niet-leden bijgewoond worden. De leden van de GMR zijn:

Van Haersmasingel: de heer W. Eijlander (personeel), vacature (leerling)
Het Drachtster Lyceum: de heer W. Wielinga (personeel), vacature (ouder)
PRO Drachten: mevrouw M. Brouwer (personeel); mevrouw E. Nicolai (ouder)
ISK: mevrouw D. Hornyak (personeel)
Burgum: de heer H. Reitsma (personeel); mevrouw D. Schievink (ouder), vacature (leerlingen)
VO Surhuisterveen: de heer A. Pitstra (personeel); I. de Vries en S. de Bruin (leerlingen)
BHS Gorredijk: de heer S. Hoekstra (voorzitter), vacature (personeel)
Singelland algemeen: de heer S. Hoekstra (voorzitter)

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl.
U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR worden besluiten genomen over schoolspecifieke zaken. De MR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar. Op de websites van de scholen is bij Organisatie het mailadres van de MR te vinden.

Ouder- en leerlingenraden

De ouder- en leerlingenraden komen op voor de belangen van leerlingen en ouders. De raden zorgen voor een grote betrokkenheid, onder meer door het organiseren van activiteiten als sportdagen en feestavonden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of vragen over de kwaliteit van het onderwijs worden deze voorgelegd aan de ouder- en leerlingenraden.

ANBI

Hieronder informatie ten behoeve van Algemeen Nut Beogende Instellingen:

Klik hier voor het standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen.

Naam van de instelling
Stichting OSG Singelland, scholengemeenschap voor openbaar voortgezet onderwijs in Smallingerland en omgeving.

Fiscaal nummer (RSIN)
NL8064.58.410

Contactgegevens
Singelland Van Haersmasingel (tevens hoofdvestiging/Centrale Diensten)
Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten
Postbus 112, 9200 AC Drachten
Tel. (0512) 58 23 45
E-mail VHS: info.vhs@singelland.nl
Directeur: mevrouw M. Velt en de heer A. Visser
E-mail Singelland Centraal/voorzitter College van Bestuur: info@singelland.nl
Voorzitter College van Bestuur: de heer drs. P. Schram

Singelland Het Drachtster Lyceum
Torenstraat 28, 9201 JW Drachten
Postbus 37, 9200 AA Drachten
Tel. (0512) 57 10 20
E-mail: drachtsterlyceum@singelland.nl
Rector: de heer E. van 't Zelfde (a.i.)

PRO Drachten
De Ring 4, 9202 NW Drachten
Tel. (0512) 51 76 24
E-mail: info@prodrachten.nl
Directeur: de heer E. Stadman

Singelland VO Surhuisterveen
Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen
Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen
Tel. (0512) 36 90 90
E-mail: info.surhuisterveen@singelland.nl
Directeur: de heer R. Lei

Singelland Burgum
Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum
Postbus 35, 9250 AA Burgum
Tel. (0511) 46 02 10
E-mail: info.burgum@singelland.nl
Directeur: mevrouw E. van ‘t Wout

Internationale Schakel Klassen
Zetveld 38, 9202 LM Drachten
Tel. (0512) 54 61 65
E-mail: info.isk@singelland.nl
Directeur ISK: de heer R. Gerbenzon

De doelstelling
De stichting heeft ten doel: het bevorderen, in stand houden en verzorgen van voldoende openbaar voortgezet onderwijs in de regio die in elk geval gevormd wordt door de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, met inachtneming van artikel 42 van de Wet op het Voortgezet onderwijs.

Artikel 42 van bedoelde wet luidt als volgt: “Het openbaar onderwijs draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling met aandacht voor de levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving, en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Openbare scholen zijn toegankelijk voor leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensbeschouwing. Openbaar onderwijs wordt gegeven met eerbiediging van ieders godsdienst of levensbeschouwing.”

Strategisch beleidsplan
Aan het strategisch beleidsplan 2018-2022 liggen de uitkomsten van Singelland 400 (S400) ten grondslag. Een indrukwekkende vertegenwoordiging van iedereen die op enigerlei wijze bij Singelland betrokken is, heeft bijgedragen aan de visie en missie van OSG Singelland en in het bijzonder de uitwerking ervan. Een co-creatie op basis van openheid, vertrouwen en gelijkwaardigheid. De gedachte dat niemand bestaat zonder de ander (Ubuntu) stond daarbij centraal.

De koers die het proces om te komen tot dit strategisch beleidsplan heeft gekenmerkt, laat zich samenvatten als: van binnen naar buiten:
- groeien naar verantwoordelijkheid: voor jezelf en voor de ander
- persoonlijke ontplooiing binnen een leergemeenschap
- van de eigen binnenwereld naar een steeds grotere buitenwereld

Deze koers valt samen met de drie kerntaken die in het huidige denken over onderwijs worden geduid als subjectificatie (vorming van de persoon), kwalificatie (kennis en vaardigheden)en socialisatie (lidmaatschap van een gemeenschap; waarden en normen).

Voor iedere school en Singelland als geheel is daarbij een evenwicht tussen deze kerntaken van essentieel belang. De uitkomsten van S400 kunnen worden samengevat als drie verbindende thema’s of pijlers onder dit strategisch beleidsplan:
- groeien naar verantwoordelijkheid: voor jezelf en voor de ander
- persoonlijke ontplooiing binnen een (leer)gemeenschap
- van de eigen binnenwereld naar een steeds grotere buitenwereld

Drie centrale thema’s in het kader van socialisatie (en Bildung)
1. samenwerking 
2. talent in ontwikkeling
3. maatwerk en keuzemogelijkheden

De doelstellingen en ambities voor de komende periode laten zich samenvatten als het Singelland-Zes-Punten-Plan (SZPP) en worden in het strategisch beleidsplan uitgewerkt:
1. maatwerk, 2. gelijke kansen, 3. plusdocument, 4. professionalisering, 5. opleiden in de school, 6. maatschappelijke opdracht.

Klik hier voor het volledige strategische beleidsplan 2018 - 2022.

Raad van Toezicht
De heer L. Maarleveld (voorzitter),  de heer O. van de Galiën, de heer W. Knobbe, mevrouw A. Schat-Zeckendorf, mevrouw A. Janssen, mevrouw T. Stoker, de heer J.J.F. Rijnhart. Voorzitter College van Bestuur: de heer drs. P. Schram.

Beloningsbeleid
OSG Singelland beloont zijn medewerkers marktconform CAO Voortgezet Onderwijs. Voor de bestuurder zijn de arbeidsvoorwaarden conform de Bestuurders CAO voor het voortgezet onderwijs. De voorzitter en de leden van de raad van toezicht ontvangen een vergoeding conform de adviestabel van de VTOI, waarbij het leerlingenaantal bepalend is voor de hoogte van de vergoeding. De personeelslasten zijn terug te vinden in de jaarrekening.

Meer over het beloningsbeleid vindt u in het Financieel Jaarverslag 2021 en het Bestuursverslag 2021.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten
Een uitgebreid verslag van de activiteiten van OSG Singelland vindt u in het Bestuursverslag 2021.

Financieel jaarverslag 
De uitgebreide financiële verantwoording vindt u in het Financieel Jaarverslag 2021.

Privacy binnen OSG Singelland

OSG Singelland gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en neemt maatregelen om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen. Hoe we dit doen en wat jouw rechten zijn, hebben we beschreven in ons privacyreglement.

We sluiten hiermee aan bij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens
Stichting Openbare Scholengemeenschap Singelland

Postadres:
Postbus 112                                
9200 AC Drachten   
www.singelland.nl
0512-582345

Bezoekadres:
Van Haersmasingel 37
9201 KN Drachten


 


Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) 

De heer M. Kruit: privacy@singelland.nl

Wat zijn persoonsgegevens?
De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Het gaat bijvoorbeeld om je naam en adres, maar ook om je religie, gegevens over je gezondheid en je thuissituatie. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen en voor de organisatie daaromheen. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (bijvoorbeeld bij de inschrijving op onze school). Daarnaast registreren docenten en ondersteunend personeel van onze school gegevens over onze leerlingen, denk daarbij aan cijfers en vorderingen.

Wat doen we met de persoonsgegevens?
Persoonsgegevens worden gebruikt om op de best mogelijke manier onderwijs en begeleiding te kunnen bieden. OSG Singelland moet bovendien voldoen aan wettelijke verplichtingen waarvoor registratie van diverse persoonsgegevens van leerlingen en hun wettelijk vertegenwoordigers nodig is.

De leerling gegevens en hun vorderingen worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem Magister. Dit programma is beveiligd en alleen de medewerkers van onze school hebben toegang tot die gegevens.

Ouders hebben het recht om de gegevens van en over hun kind(eren) in te zien. Als de gegevens niet juist zijn dan moet de informatie gecorrigeerd worden. Als de gegevens die zijn opgeslagen niet meer relevant zijn voor de school, mogen ouders/verzorgers vragen die specifieke gegevens te laten verwijderen.

Tijdens de lessen maken we gebruik van een verscheidenheid aan digitale leermiddelen. Met de leveranciers van deze leermiddelen en uitgevers zijn duidelijke afspraken gemaakt over welke gegevens nodig zijn.  Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogeheten verwerkersovereenkomsten.

Beeldmateriaal
Ouders en leerlingen ontvangen een brief, waarin zij toestemming kunnen geven voor gebruik van beeldmateriaal dat tijdens activiteiten op school wordt gemaakt, bijvoorbeeld voor de nieuwsbrief, de website, de schoolgids en sociale media. Ouders mogen te allen tijde besluiten om die toestemming niet te geven, of om eerder gegeven toestemming in te trekken, dan wel op een later moment alsnog toestemming te verlenen. 

OSG Singelland is ook een stageschool voor studenten die het onderwijs in willen en hiervoor beeldmateriaal gebruiken ten behoeve van hun opleiding. De grondslag voor dit beeldmateriaal is een gerechtvaardigd belang. Dit betekent dat OSG Singelland u informeert over het hanteren van deze grondslag behorende bij dit beeldmateriaal.

De toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door OSG Singelland of in opdracht van OSG Singelland wordt gemaakt en genoemd wordt in de toestemmingsbrief. Uiteraard gaan wij zorgvuldig met het beeldmateriaal om.

Regels

Als school moeten we een aantal officiële documenten hebben, zoals een leerlingenstatuut en een klachtenreglement. In het leerlingenstatuut is bijvoorbeeld vastgelegd welke rechten en plichten leerlingen bij ons op school hebben. Dus ook wat de school daarom goed geregeld moet hebben. Deze documenten zijn te vinden op de pagina downloads

Waar staan we voor?

Met hoofd, hart & handen

Het onderwijs op Singelland is zo ingericht, dat elke leerling zijn talenten kan ontwikkelen: met het hoofd, met het hart en met de handen. Op Singelland willen we onze leerlingen opvoeden tot mensen met ruggengraat: zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Maar ook mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, die stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn!

Wij stellen in de organisatie van ons onderwijs drie hoofdthema’s centraal, met als verbindende rode draad ‘talent in ontwikkeling’:
- differentiatie voor de leerling
- professionele medewerkers
- maatschappelijke opdracht van de school


Differentiatie voor de leerling

Singelland wil onderwijs bieden waarbij elke leerling als unieke persoon kan excelleren binnen zijn of haar kunnen. Wat heeft de leerling specifiek nodig om succesvol te kunnen zijn? Docenten faciliteren het leren op niveau en bieden hierbij maatwerk voor de individuele leerling, maar differentiatie wordt ook binnen een groep aangeboden. Differentiatie heeft betrekking op met name tempo, niveau, leerstijl en interesse van de leerling.
 

Professionele medewerkers
We streven voortdurend naar verbetering van onze werkwijze, en daarmee: het resultaat van de leerling. Er wordt samengewerkt in een kennisgemeenschap, met nauwe onderlinge samenwerkingsverbanden. Iedere professional neemt verantwoordelijkheid voor zijn individuele taak. Door samenwerking tussen medewerkers wordt professionaliteit steeds opnieuw gedefinieerd.

Maatschappelijke opdracht van de school
Singelland opereert actief in en met de buitenwereld en wil dit in de toekomst voortzetten, kwalitatief versterken en op onderdelen uitbreiden. Hierbij staan drie begrippen centraal: informatief, transparant en participatief. Het gaat daarbij in het bijzonder om de meerwaarde die de inzet van externe belanghebbenden voor Singelland kan hebben.

Singelland heeft een drieledige maatschappelijke opdracht:

een substantiële bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen; leerlingen voorbereiden op het wereldburgerschap; leerlingen voorbereiden op de wereld van werk en vervolgstudie.

We werken samen met onze omgeving

Zo maakt Singelland deel uit van Scholengroep Pompeblêd en werken we intensief samen met collega-scholen in de regio. Ook werken we via onderwijskundige projecten nauw samen met het openbaar primair onderwijs en voeren we geregeld overleg met scholen voor vervolgonderwijs om ons onderwijs zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Ook met het bedrijfsleven maken we afspraken over bijvoorbeeld onderwijsaanbod en stages.

Vertrouwenspersoon

Wie een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Er wordt niet zomaar met iemand anders over gesproken. Iedereen moet zich immers veilig voelen op school. 

Op iedere locatie van Singelland zijn een of meer docenten aangewezen als speciale vertrouwenspersoon. De namen zijn te vinden in de schoolgids van de locatie.

Informatievoorziening voor gescheiden ouders

Elke school heeft te maken met ouders met een verbroken relatie. Als ouders scheiden hebben zij in beginsel allebei het gezag over een minderjarig kind. Soms is er ook één ouder met gezag en één ouder zonder gezag over het kind. Dit kan ook het geval zijn wanneer ouders nooit getrouwd zijn.

Het protocol ‘Informatievoorziening Gescheiden Ouders’ beschrijft de afspraken die wij hanteren in de situatie van gescheiden ouders. De verantwoordelijkheden van de school en die van de ouders worden beschreven. Wanneer ouders/verzorgers gescheiden zijn en niet meer bij elkaar wonen, dan is het van belang dat beide ouders/verzorgers goed op de hoogte kunnen blijven van de ontwikkeling van hun kind.

Klachtencommissie

Klachten of problemen proberen we altijd op de locatie zelf op te lossen. Ze worden besproken met de betrokken medewerker(s) en waar nodig schakelen we ook de mentor van de leerling in. Lukt het niet om de klacht op te lossen, dan vragen we de teamleider of de locatiedirecteur om mee te denken. Soms lukt het niet om tot een oplossing te komen en is het nodig om de Klachtencommissie in te schakelen. De klachtencommissie onderzoekt klachten (bijvoorbeeld over ongewenste omgangsvormen) en rapporteert aan en adviseert het bevoegd gezag over de te ondernemen stappen.

Wilt u een klacht indienen?
Deze kan schriftelijk gemeld worden aan:
Klachtencommissie Singelland
Postbus 112
9200 AC Drachten

Een klacht kan ook worden gemeld bij de vertrouwenspersoon (op elke locatie aanwezig) of de bestuurder van Singelland, bereikbaar via de hoofdvestiging. Daarnaast is er nog een Landelijke Klachten Commissie (LKC), Postbus 85191, 3508 AD Woerden. 

Wilt u bezwaar maken tegen besluiten in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (bijvoorbeeld bij verwijdering van een leerling), dan kunt u niet bij de klachtencommissie terecht. U kunt uw bezwaar indienen bij onze bestuurder de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten. 

Veiligheid op school

Wij vinden het belangrijk om te weten of onze leerlingen zich veilig voelen. Bureau Halt neemt regelmatig enquêtes af en stelt leerlingen vragen over de veiligheid op school. Gelukkig blijkt uit de enquêtes dat leerlingen zich veilig voelen bij ons op school en in de klas. Als we kijken naar het provinciale gemiddelde wordt VO Surhuisterveen zelfs al jarenlang als 'meest veilige vmbo-school van Fryslân' aangemerkt. 

Voel je je veilig in de klas?

Een hoog percentage Singelland-leerlingen beantwoordt deze vraag met ‘altijd’. Ook voelen zij zich veilig op school, omdat er duidelijke leefregels zijn tegen spijbelen, geweld en discriminatie. Daarnaast vinden ze dat de leefregels goed bewaakt worden. Ook ervaren leerlingen dat er positief met hen wordt omgegaan en dat zij goed worden geholpen als zij om hulp vragen. Alle locaties van Singelland scoren hierbij hoger dan het provinciale gemiddelde.

Kindpakket (financiële vergoeding)

In steeds meer gezinnen is er sprake van een laag inkomen van de ouder(s), waardoor kinderen  niet mee kunnen doen aan activiteiten die voor andere kinderen heel gewoon zijn. Denk aan meedoen met voetbal, muziekles, schoolreisje of een verjaardagsfeestje vieren.

Er bestaan diverse financiële voorzieningen en vergoedingen voor deze gezinnen. Deze zijn te vinden in onze Schoolgidsen. Eén brengen we in het bijzonder onder uw aandacht: het kindpakket. Via het kindpakket kunt u als ouder op eenvoudige wijze vergoedingen aanvragen voor school, sport, cultuur, vrije tijd of andere zaken die belangrijk zijn voor uw kind(eren).

Hoe vraagt u deze vergoeding aan?
Volg deze link die u leidt naar de website www.kindpakket.nl. Vul uw postcode in. Hierna verschijnt het kindpakket-aanvraagformulier van de gemeente waarin u woont. 

Leefregels

In een school bestaan vele geschreven en ongeschreven regels. Wij willen er op wijzen dat regels bedoeld zijn om in de school een plezierige vorm van samenleven, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen bestaat, mogelijk te maken. Wij noemen ze de (media-)wijze leefregels. 

Onze Leefregels

 1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online en offline onacceptabel!
 2. We behandelen elkaar, online en offline, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
 3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber-) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
 4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening telt.
 5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie zoals geluids- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
 6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
 7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet worden nagekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
 8. We willen een 'gezonde school' zijn: we spreken elkaar aan op - en nemen maatregelen tegen - gebruik en misbruik van alcohol, (e-) sigaretten en drugs.
Documenten Code goed onderwijsbestuur

Hier vindt u de verantwoording van het sectorakkoord VO. De genoemde documenten kunt u vinden op de pagina Downloads op onze website.

 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Wij willen graag dat leerlingen hun talent ontwikkelen. En elk talent telt!

Pieter Schram

Pieter Schram
Voorzitter College van Bestuur 

Bestuursverslag

Scholengroep Pompeblêd

Scholing, ontwikkeling, kwaliteitsbeleid en vacatures.
 

Logo pompebled

 

lees meer