Overslaan en naar de inhoud gaan
Onderwijs

Onderwijs

Openbaar onderwijs

Singelland is een school voor openbaar onderwijs. We besteden op een actieve manier aandacht aan levensbeschouwelijke vragen. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen. Ieder kind is welkom.

Kansengelijkheid
Alle leerlingen krijgen op Singelland eerlijke kansen om zich breed te ontwikkelen en hun leerpotentieel te benutten, ongeacht hun achtergrond of thuissituatie. Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 niet meer voor hun Chromebook hoeven te betalen.

Breed aanbod, altijd dichtbij
Singelland is een scholengemeenschap met acht scholen in Drachten, Burgum, Gorredijk en Surhuisterveen. We kunnen elke leerling die de basisschool verlaat een plek voor vervolgonderwijs bieden, want we bieden praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In onze internationale schakelklassen (ISK) vangen we niet-Nederlandstalige leerlingen op.

VOO Smallingerland
In Smallingerland (waar Het Drachtster Lyceum, de VHS, de ISK en PRO Drachten zich bevinden) is het VOO opgericht: de Vereniging ter bevordering van het Openbaar Onderwijs in de gemeente Smallingerland. Net als Singelland onderschrijft deze vereniging onderwijs dat voor ieder kind toegankelijk is. Bovendien verdient ieder kind optimale ontwikkelingsmogelijkheden. Met aandacht voor verschillen, maar ook respect en openheid in en om de school. Kijk voor meer info op www.voo-smallingerland.nl.

Gemakkelijk doorstromen
In overleg met de basisschool zoeken we naar de juiste leerrichting voor leerlingen. Maar soms blijkt een leerling toch niet op de juiste plek te zitten. Door de goede afspraken die we op onze locaties hebben gemaakt over doorstroming vinden we dan alsnog de juiste plek. Ook hebben we goede afspraken gemaakt met andere scholen.


 

Welk onderwijs bieden wij?

Schematisch ziet het onderwijs dat Singelland biedt er als volgt uit:

 

 Van HaersmasingelHet Drachtster LyceumBurgum
Onderbouw
1e jaar
vmbo oom/schakel, bbl, kbl, tl, tl/havohavo/atheneum
gymnasium
vmbo, bbl, kbl, tl
havo/ath
2e leerjaarvmbo
oom (bbl),
kbl, tl, tl/havo
havo/atheneum
gymnasium
vmbo
bbl, kbl, tl
havo/ath
Bovenbouw vanaf 3e leerjaarvmbo
bbl, kbl, gl, tl
havo/atheneum
gymnasium
vmbo
tl, havo
bovenbouw

 

 VO SurhuisterveenPRO DrachtenBHS Gorredijk
Onderbouw
1e jaar
vmbo
bbl, kbl, tl
havo
oriëntatie 
1,2 en 3
vmbo, bbl, kbl, tl
havo/ath
2e leerjaarvmbo
bbl, kbl, tl
havo
 vmbo, bbl, kbl, tl
havo/ath
Bovenbouw vanaf 3e leerjaarvmbo
bbl, kbl, tgl
theorie- of praktijkroute 4,5 en 6vmbo, bbl, kbl, tl
alleen leerjaar 3: havo
 


bbl basisberoepsgerichte leerweg
kbl: kaderberoepsgerichte leerweg
t(g)l: theoretisch/gemende leerweg
lwo: leerwegondersteuning, voor elke vmbo-leerling is lwo mogelijk
oom: Onderwijs Op Maat

 

Aanmelden nieuwe leerling

Aanmelden voor schooljaar 2024 - 2025 kan via ons Digitaal Aanmeldformulier.

 
Plusdocument

Sinds een aantal jaren bieden wij, Singelland breed, de leerlingen de mogelijkheid om te werken aan een Plusdocument. Wij (de stuurgroep en de werkgroepen op de locaties) zijn bezig geweest om het format en mogelijke inhoud voor zo’n document voor alle locaties helder te krijgen. Nu zijn we gelukkig zo ver dat Het Drachtster Lyceum, de VHS, Surhuisterveen en de ISK volgend jaar kunnen starten. Voor alle mentoren geldt dat we aan de start van het jaar bij elkaar zullen komen om te bespreken wat het inhoudt voor jou, voor de leerling, voor docenten.

Plusdocument
 

Wat is nu precies een Plusdocument en wat houdt dat in?
Het Plusdocument is de verzamelstaat van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe de leerling zich heeft ontwikkeld naast het cognitieve programma waarvan diploma en cijferlijst de weergave zijn. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

We hebben gekozen voor een mogelijke invulling van het Plusdocument van, met name, activiteiten. De stimulering van de ontwikkeling van de leerling in een bredere context. Wat de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan aan vaardigheden verwerven, kan worden opgenomen in het Plusdocument.

Aan het eind van dit schooljaar zullen de eerste Plusdocumenten (eindexamenleerlingen) en Plusrapporten (4e en 5e klas leerlingen) worden uitgereikt aan leerlingen die afgelopen maanden hebben meegedaan aan de pilot op Het Drachtster Lyceum. 

Waarom?
Wenselijk zou zijn dat wij zoveel mogelijk leerlingen een Plusdocument of Plusrapport mee kunnen geven. Hiermee willen wij bereiken dat de leerling zijn of haar unieke kanten kan laten zien en dat als nadrukkelijke aanvulling op het diploma en de cijferlijst, die als documenten immers vooral een weerslag zijn van de cognitieve ontwikkeling van het kind. De leerling kan het Plusdocument gebruiken in de buitenwereld buiten de school, bijvoorbeeld voor een vervolgopleiding, een stage- of werkplek, een bijbaan of bijzondere activiteit. Hiermee staan de perspectieven ‘leerling’ en ‘samenleving’ centraal, niet het perspectief ‘school’.

Voor wie?
Het Plusdocument is bedoeld voor alle leerlingen van de school die (bijzondere) extra dingen hebben gedaan of geleerd naast het verplichte curriculum en deze vermeld willen hebben. 

Wat?
Op dit moment zullen op het Plusdocument  bijzondere activiteiten geplaatst worden. Het idee is dat de leerling in overleg met de mentor bepaalt welke activiteiten op het Plusdocument komen, zolang deze maar uitgevoerd zijn in de tijd van inschrijving aan de school, zoals het organiseren/begeleiden van een schoolreisje of lidmaatschap van de LR. 

Eigenaarschap
Ook al ligt het eigenaarschap van het Plusdocument gedeeltelijk bij de school, de vulling daarvan is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van school en leerling. Het initiatief voor de aan te dragen activiteiten voor het Plusdocument ligt bij de leerling, overigens wel eerst in overleg met de mentor. De school valideert en geeft het document uit, maar van de leerling wordt een actieve bijdrage verwacht aan het opbouwen en aanleveren van de informatie (de activiteiten) en beheer voor het Plusdocument. De school hecht eraan op deze wijze de leerlingen medeverantwoordelijk te maken en te houden voor de presentatie van wat uiteindelijk hun eigen unieke persoonlijkheid is.

Wijze van verzamelen
De leerling verzamelt informatie in een portfolio. De leerling is eigenaar van het portfolio. 

Communicatie
De communicatie met betrekking tot het Plusdocument (als uitvloeisel van LOB) is een belangrijk element. De mentor is hierin de cruciale factor: deze heeft met de leerling de gesprekken over de vraag welke plusactiviteiten door de leerling op het Plusdocument geplaatst kunnen worden.

 

 Passend onderwijs

Op onze scholen kun je voor extra begeleiding terecht bij het Expertise Centrum Singelland. Singelland maakt ook onderdeel uit van het Samenwerkingsverband Zuidoost - Friesland. Dit  samenwerkingsverband bestaat uit 19 schoolbesturen en heeft als ambitie om zoveel mogelijk leerlingen passend onderwijs te bieden in het regulier voortgezet onderwijs onder het motto " gewoon waar het kan, speciaal waar het moet ".
Op de website van Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Friesland is alles te lezen over passend onderwijs en de manier waarop dit georganiseerd is.

Ouder- en jeugdsteunpunt

Ieder kind verdient passend onderwijs. Als u vragen heeft over extra ondersteuning, als u behoefte heeft aan een luisterend oor of onafhankelijk advies, staat het Ouder- en jeugdsteunpunt voor u klaar. U kunt bij ons terecht voor informatie en u kunt in contact komen met ervaren mede-ouders. Samen gaan we voor goed onderwijs dat aansluit bij de behoefte en mogelijkheden van uw kind. Kijk voor meer informatie op www.steunpuntfriesland.nl.  

Wat kan het steunpunt voor u betekenen: in contact komen met ervaringsdeskundigen en duidelijke informatie over passend onderwijs in de regio.
Het steunpunt zet zich in voor passend onderwijs voor alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs in Friesland. Als ouder- en jeugdsteunpunt hebben we hierbij drie hoofdtaken: 

•    Informeren
 We informeren ouders en jongeren op de website www.steunpuntfriesland.nl met veel gestelde vragen over passend onderwijs en de antwoorden daarop. De informatie komt van het Ministerie van OCW en is aangevuld met hoe het in onze regio werkt.

•    Steunen
Behoefte aan advies of een luisterend oor van een onafhankelijke ervaringsdeskundige? Neem dan contact met ons op of vind meer informatie op de websitepagina ervaringsdeskundigen.

•    Signaleren
We houden de actuele ontwikkelingen op het gebied van passend onderwijs goed bij. Ook evalueren en analyseren we de ondersteuning die we bieden. Dit alles om de ondersteuning van leerlingen in Friesland verder te verbeteren.

Kwaliteit

Kwaliteitszorg is alles wat binnen Singelland gedaan wordt om onze kwaliteit te handhaven of te verbeteren. Er wordt gewerkt met de PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act). Deze laat zien dat kwaliteitszorg een herhalend proces is van plannen maken, uitvoeren, evalueren en waar mogelijk verbeteren. De herhaling laat zien dat de kwaliteit van het onderwijs continu in ontwikkeling blijft. We stellen steeds hogere normen en blijven ons verbeteren. Het ‘leren’ staat centraal, waarbij alles draait om de kwaliteit van het leerproces van de leerlingen.

Locaties zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor het bewaken van hun kwaliteit. Elke locatie beschikt over een kwaliteitszorgsysteem. Hierin wordt aangegeven op welke momenten binnen het schooljaar onderzoeken worden gehouden en analyses worden gemaakt. De locatie zorgt ervoor dat de onderzoeken gedegen worden uitgevoerd. Ook moeten doelstellingen ambitieus genoeg zijn en de evaluatie betrouwbaar. De centrale dienst ondersteunt en houdt toezicht.

Winst van kwaliteitszorg
Singelland vindt het belangrijk dat de bestaande kwaliteit kan worden aangetoond en  onderbouwd. Daarom zijn er binnen het kwaliteitszorgsysteem normen vastgelegd en maatregelen genomen om de kwaliteit te waarborgen. De locaties voeren regelmatig tevredenheidsonderzoeken uit onder leerlingen, docenten en ouders. Door diverse betrokkenen te bevragen ontstaat er een breed beeld van de mate van tevredenheid. Het kwaliteitszorgsysteem levert zo systematisch informatie op over  goede en minder goede punten van de school. Op grond daarvan worden gerichte acties ondernomen.

Inspectie
De Onderwijsinspectie bewaakt de kwaliteit van het onderwijs in Nederland en stimuleert scholen om deze kwaliteit te verbeteren. Ook onze scholen worden door de Inspectie bezocht. De resultaten van deze onderzoeken zijn te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl. (zoek op Singelland). Op deze website kunnen ook scholen in dezelfde omgeving met elkaar.

FROSK

Docent en leerlingen

De FROSK (FRyske Opliedings SKoalle) is een partnerschap van 5 vo-scholen in Friesland (CSG Borgerman, RSG Magister Alvinus, RSG Simon Vestdijk, OSG Singelland en CSG Liudger), de tweedegraads lerarenopleidingen van NHL Stenden Hogeschool en Universitaire lerarenopleidingen van de Rijksuniversiteit Groningen.

Zij zorgen voor het gezamenlijk opleiden van nieuwe leraren en begeleiden van startende docenten in de praktijk. Hierbij werken schoolopleiders, instituutsopleiders, directie/bestuur en HRM nauw samen.

Visie
De FROSK wil niet alleen bijdragen aan de kwaliteit van het opleiden van leraren, maar ook aan de verdere professionalisering van ervaren leraren door aan te sluiten bij talent en kracht van studenten, coaches en docenten. Welke stimulansen en uitdagingen versterken het talent en de kracht?

Op de foto
Docent Mohite Tibben, stagiair WPL4 Maatschappijleer, geeft les aan leerlingen Damla Bilgin en Jamie Reindersma: "Binnen FROSK Singelland krijg ik volop de kans om mijn talenten als docent te ontwikkelen".

Meer weten?
Meer informatie kun je via de schoolopleiders van Singelland verkrijgen. Dit zijn: Erica Bergema, Nienke Postma en Dennis Cremer. Op de website van Frosk www.frosk.frl kun je ook veel informatie vinden.

Logo FROSK

 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

De toekomst van goed onderwijs op OSG Singelland