Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Schoolgids

Schoolgids 2023-2024

Welkom op VO Surhuisterveen

Rick LeiWelkom op onze unieke school in Surhuisterveen! 
Uniek omdat wij een school zijn voor zowel openbaar als christelijk onderwijs. VO Surhuisterveen is een locatie die ontstaan is door een samenvoeging van de locaties in Surhuisterveen van CSG Lauwers College en OSG Singelland. Sinds augustus 2015 werken  wij als VO Surhuisterveen onder het bestuur van Singelland. 

Leerlingen die na groep 8 van de basisschool kiezen voor het voortgezet onderwijs in Surhuisterveen, kiezen eigenlijk voor een kleine brede scholengemeenschap. De leerlingen zijn ingedeeld op niveau en hebben in de onderbouw de mogelijkheid om naar een hoger niveau op te stromen. De lessentabellen zijn afgestemd op de leerlingenprofielen en verschillen per niveau. 

Het voortgezet onderwijs in Surhuisterveen is een kleine brede scholengemeenschap; klein in omvang, maar breed in het onderwijsaanbod. Zij biedt namelijk: - een brede instroom; van basisberoepsgerichte leerweg tot en met havo; - vmbo in de bovenbouw, waarbij een diploma behaald kan worden in alle leerwegen van het vmbo. Voor vmbo kader en vmbo basisleerlingen kan gekozen worden uit de profielen: Bouwen, Wonen en Interieur, Mobiliteit en Transport, Zorg en Welzijn en Dienstverlening en Producten; - voor havo leerlingen bestaat de mogelijkheid om de eerste twee jaar havo onderwijs in Surhuisterveen te volgen. 

Voor veel ouders en leerlingen is bovenstaande een belangrijke reden om met hun zoon/dochter de Open Dag van onze locatie te bezoeken. Uit onderzoek blijkt dat de locatie positief scoort om de volgende redenen: - leerlingen er zich ‘thuis voelen’ en omdat er veel zorg wordt besteed aan leerlingen die extra hulp nodig hebben. Zowel onder schooltijd als na schooltijd wordt gestreefd naar ’zorg op maat’; - het een overzichtelijke locatie is, waar de medewerkers de leerlingen kennen; - de locatie duidelijke leefregels hanteert; - er betrokken en vriendelijk personeel werkt dat bereid is om leerlingen te helpen en daar waar nodig bij overtredingen corrigerend optreedt; - de examenresultaten al jaren ruim boven het landelijk gemiddelde liggen. U krijgt in deze schoolgids een beeld van het onderwijs op de locatie VO Surhuisterveen. Mocht u na het lezen nog vragen hebben of meer informatie wensen, neem dan gerust contact op met mij. 

Tot ziens op onze school!

Rick Lei
Schooldirecteur VO Surhuisterveen
T 0512 36 90 90
E r.lei@singelland.nl

Direct naar het thema van je keuze:

Ziekte en Verzuim

‘Ik vertel je alles over als je afwezig bent’

Klaske HelfrichKlaske Helfrich, administratie
T 0512 36 90 90
E k.helfrich@singelland.nl

Absentie/verzuim
1. Bij verzuim van de lessen wordt er door een ouder/ verzorger tussen 8.15 en 9.00 uur naar school gebeld om de reden van afwezigheid door te geven. Komt de leerling weer op school, dan moet hij/zij de verzuimbrief ingevuld bij de administratie inleveren (deze is te downloaden via de website op de pagina Downloads);
2. Leerplichtige leerlingen vallen onder de leerplichtwet. Ongeoorloofd verzuim wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar; 
3. Buitengewoon verlof moet door de ouder(s)/verzorger(s) minimaal 10 dagen van te voren schriftelijk worden aangevraagd bij de coördinator of directie; vakantieverlof kan in zeer bijzondere gevallen worden verleend, zie daarvoor de folder in onderstaande link:
Voor de wettelijke regelingen kunt u hier de folder downloaden.
4. In Nederland verblijven mensen met verschillende culturele achtergronden. Bijzonder verlof voor religieuze feestdagen die niet standaard zijn opgenomen in onze jaarplanner is mogelijk. Met religieuze feestdagen wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen. De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Als uw kind hiervoor van school wegblijft, moet u dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk doorgeven aan de betreffende teamleider. U kunt dit niet achteraf doorgeven, in dat geval telt een absentie als ongeoorloofd verzuim. Deze verlofdag geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/culturele gebeurtenissen vallen niet onder deze regeling.
5. Als een leerling op school ziek wordt,  dan vraagt hij/zij de administratie toestemming om naar huis te gaan. Er wordt altijd eerst contact gezocht met thuis voordat hij/zij toestemming krijgt om naar huis te gaan. Is de leerling thuis, dan moet er door een ouder/verzorger even naar school gebeld worden dat de leerling goed is aangekomen. 

Als gezins- of familieomstandigheden de leerprestaties van een leerling nadelig kunnen beïnvloeden, adviseren wij u dringend de klassenmentor en/of de leerjaarcoördinator hiervan op de hoogte te stellen.

Leren op VO Surhuisterveen

'Ik vertel je alles over leren op VO Surhuisterveen'

wim van brummenWim van Brummen, teamleider
T 0512 36 90 90
E w.vanbrummen@singelland.nl

Onderwijsteams 
VO Surhuisterveen werkt met 4 teams. In de onderbouw (klas 1 en 2) het Basis/Kaderteam en het TL/HAVO team. In de bovenbouw (klas 3 en 4) het BasisKaderteam  en het Theoretische leerweg team. De schoolleiding bestaat uit de heer Lei, de heer Van Brummen en de heer Hauch. Daarnaast hebben we ook leerjaarcoördinatoren in de onder en bovenbouw. Samen met het docententeam zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs op de school.

Onderbouw VO 
De leerlingen die van de basisschool komen, worden geplaatst in de brugklas van het voortgezet onderwijs. De eerste jaren van het voortgezet onderwijs noemen we de onderbouw. De onderbouw is gericht op het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle schoolloopbaan en toekomst. Voor de leerling op het vmbo is het belangrijk om goed voorbereid te worden op de school- en beroepskeuze na het tweede leerjaar. In de twee eerste leerjaren van Basis en Kader krijgen de leerlingen in de lesuren ‘Profieloriëntatie’ (PO) zicht op mogelijke vervolgstudies en profielrichtingen. In de loop van de schooljaren krijgen de ouders/verzorgers over genoemde onderwerpen uitgebreide informatie tijdens ouderavonden. Voor de TL en de Havo leerlingen bieden we het vak Technologie en Toepassing aan. Hier gelden uiteraard dezelfde onderwijsdoelen. De havo leerlingen vervolgen na twee jaar hun schoolloopbaan doorgaans op Het Drachtster Lyceum of op het Lauwers College in Buitenpost. Natuurlijk kunnen ouders ook kiezen voor een andere school.

TL+ groep 
Als de basisschool een TL/havo advies geeft aan een leerling dan wordt deze leerling in Surhuisterveen geplaatst in de TL+/ H klas. De TL plus leerlingen krijgen de mogelijkheid om in 2 jaar op te stromen naar de havo. Gebeurt dit niet dan vervolgen zij hun opleiding op de Theoretische Leerweg.  Door de goede basis van TL plus doen deze leerlingen vaak examen voor een extra vak. meestal onderdeel van de klas, waar naar verwachting veel leerlingen in zitten, die later in de theoretische leerweg terecht zullen komen. De leerlingen met een T/H advies krijgen vanaf het begin tot de kerst allemaal  les op havo niveau. Hierna wordt er rekening gehouden met het feit dat niet alle leerlingen alle vakken op havo niveau aankunnen. Met andere woorden: de docenten zullen differentiëren. Het is de bedoeling dat deze klas ook in het tweede jaar zo voortgezet wordt. In deze groep kunnen ook leerlingen met een TL advies worden geplaatst. Zij beginnen uiteraard op TL niveau vanaf het begin van het schooljaar en kunnen net als alle andere TL leerlingen op onze school opstromen als ze er klaar voor zijn.

 

Dagelijks reilen en zeilen

'Ik vertel je alles over het dagelijks reilen en zeilen'

anko pitstraAnko van der Wal, conciërge
T 0512 36 90 90
E a.pitstra@singelland.nl

 

De conciërges 
De conciërges kunnen je vrijwel altijd helpen bij dagelijkse beslommeringen, bijvoorbeeld als je je kluissleutel bent vergeten. Wij zijn het hart van de school en vrijwel altijd zichtbaar aanwezig. Leerlingen kunnen voor heel veel vragen aankloppen bij de conciërges (Anko van der Wal, Steffen Dijkstra en Remko Rosema) als ze hulp nodig hebben. Bij mijnheer van der Wal kunnen zij ook terecht voor hulp bij het gebruik van het Chromebook. De conciërges houden ook toezicht tijdens de pauzes en zorgen dat het kantine winkeltje open is.

 

Toetsen en Examens

'Ik vertel u alles over toetsen en examens'

Kris JansenKris Jansen, examensecretaris
T 0512 36 90 90
E k.jansen@singelland.nl

Huiswerk en toetsen
Veel leerlingen hebben in groep 8 al geoefend met het plannen en maken van huiswerk. Op onze school zal iedere leerling elke dag huiswerk krijgen. Dit huiswerk varieert in het maken van opdrachten of leren voor een toets. De leerlingen in de brugklas krijgen bij het vak Studievaardigheden hulp bij het organiseren en plannen. De hoeveelheid tijd die de leerling aan huiswerk moet besteden is per dag, per vak en per leerling verschillend. De docenten kijken de proefwerken en so’s meestal binnen een week na. Met behulp van de resultaten van de toetsen en daarnaast nog de onafhankelijke toetsen van ‘route-VO’ krijgt school een overzicht van de capaciteiten van de leerlingen. Ook is het van belang om te weten waar de interesse van de leerling ligt. Immers aanleg, interesse en doorzettingsvermogen zullen voor een groot deel bepalend zijn voor de verdere schoolopleiding. De docenten vermelden het huiswerk en de toetsen in Magister.

Examenuitslagen 
Met trots kunnen wij melden dat we altijd uitstekende examenresultaten hebben behaald. Voor een actueel overzicht van onze examenuitslagen verwijzen wij u naar www.scholenopdekaart.nl. Typ ‘Singelland’ in en u kunt per school onze resultaten bekijken. Of volg deze link voor VO Surhuisterveen: scholen op de kaart.

 

Geldzaken

'Ik vertel u alles over wat met geld te maken heeft'

Klaske HelfrichKlaske Helfrich, administratie
T 0512 36 90 90
E k.helfrich@singelland.nl

Vrijwillige ouderbijdrage 
Singelland biedt kwalitatief goed onderwijs, dat aantrekkelijk is en uitdaging biedt, bijvoorbeeld via activiteiten in de lessen of daarbuiten. Of het nu gaat om excursies of reizen naar het buitenland, om practicum bij vakken als biologie, schei- en natuurkunde, om materialen die gebruikt worden bij de kunstvakken, om het creëren van praktijksituaties bij techniek of verzorging, of om tal van culturele activiteiten. Het draagt allemaal bij aan de motivatie van onze leerlingen. Voor een belangrijk deel betreft het kosten die niet vallen onder de gratis leermiddelen. We bieden deze zaken collectief aan, zodat een leerling niet allerlei zaken zelf hoeft aan te schaffen. Denk bijvoorbeeld aan het klassikaal gebruik van atlassen. Wat onze school verder maakt tot de school waar uw zoon of dochter voor gekozen heeft, wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. Dat blijkt ook uit de verantwoording van die ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt één-op-één besteed aan activiteiten voor en met onze leerlingen: toneeluitvoeringen, activiteiten en vieringen rond kerst, vervoer naar activiteiten enzovoort. Het belang van de ouderbijdrage kan niet genoeg worden benadrukt maar blijft vrijwillig. Het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan activiteiten.

Facturering 
VO Surhuisterveen maakt voor de facturering van  ‘de ouderbijdrage en overige kosten’ gebruik van het programma WIS Collect. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een e-mail van leerlingfacturen@singelland.nl met een link naar uw eigen beveiligde betaalomgeving op de site van WIS Collect. Daar kunt u uw facturen bekijken, printen, betalen en aangeven of u de kosten in meerdere termijnen wilt voldoen. In deze video wordt de werking van WIS collect kort uitgelegd.

Leermiddelen
Alle leerlingen ontvangen een CJP-pas waarmee zowel privé als in groepsverband (met de klas) aan culturele activiteiten kan worden deelgenomen.
Verderop leest u wat de kosten zijn van leermiddelen voor de verschillende klassen.

Chromebook
Digitale leermiddelen zijn niet meer weg te denken uit het onderwijs. VO Surhuisterveen maakt hierbij gebruik van de Chromebook. Via Signpost ontvangen alle nieuwe leerlingen op VO Surhuisterveen een Chromebook.  De kosten hiervoor draagt de school maar bij eventuele schade zijn ouders en leerlingen aansprakelijk. De nieuwe leerlingen ontvangen na de zomervakantie het Chromebook. De school zorgt ervoor dat de programma’s en lesmateriaal aangeschaft worden. 

Veelgestelde vragen over de Chromebook

Kosten per leerjaar

Klas 1
Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
Activiteiten brugklas 35,00
CJP 10,00
Kopieerkosten 5,00

Totaal 85,00

Klas 2
Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10,00
Kopieerkosten 5,00

Factuur april:
Excursie  35,00

Totaal 85,00

Klas 3 TL
Excursie begin schooljaar 250,00*)
*) Dit bedrag is eind klas 2 bij u in rekening gebracht.

Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10,00
Kopieerkosten 5,00

Totaal (excl. excursie) 50,00

Klas 3 Bouwen, Wonen en Interieur
Excursie begin schooljaar 250,00*)
*) Dit bedrag is eind klas 2 bij u in rekening gebracht.

Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10,00
Kopieerkosten 5,00

Factuur januari/februari:
Bijdrage materiaal 35,00
Kleding 70,00

Totaal (excl. excursie) 155,00

Klas 3 Mobiliteit en Transport
Excursie begin schooljaar 250,00*)
*) Dit bedrag is eind klas 2 bij u in rekening gebracht.

Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10,00
Kopieerkosten 5,00

Factuur januari/februari:
Kleding 40,00
Gereedschapskist 75,00

Totaal (excl. excursie) 165,00

Klas 3 Zorg en Welzijn
Excursie begin schooljaar 250,00*)
*) Dit bedrag is eind klas 2 bij u in rekening gebracht.

Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10,00
Kopieerkosten 5,00

Factuur januari/februari:
Materiaal 25,00
Werkkleding 35,00

Totaal (excl. excursie) 110,00

Klas 3 Dienstverlening en Producten
Excursie begin schooljaar 250,00*)
*) Dit bedrag is eind klas 2 bij u in rekening gebracht.

Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10,00
Kopieerkosten 5,00

Factuur januari/februari:
Kleding 125,00

Factuur april:
Excursie 40,00

Totaal (excl. excursie) 215,00

Zelf aan te schaffen
De leerlingen moeten zelf zorgen voor de aanschaf van: een goede, stevige schooltas voor het vervoer van een Chromebook, sportkleding voor de lessen
lichamelijke opvoeding, Chromebook, schriften, pen, potlood, 6 kleurpotloden, gum, passer en geodriehoek, koptelefoon of ‘oortjes’.

Voor een aantal praktijkvakken is uit veiligheidsoverweging werkkleding nodig. Voor voertuigentechniek is tevens een veiligheidsbril verplicht.

Klas 4 TL
Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10 ,00
Kopieerkosten 5,00

Totaal 50,00

Klas 4 Bouwen, Wonen en Interieur
Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10,00
Kopieerkosten 5,00

Factuur januari/februari:
Bijdrage materiaal 35,00

Totaal 85,00

Klas 4 Mobiliteit en Transport
Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10 00
Kopieerkosten 5,00

Totaal 50,00

Klas 4 Zorg en Welzijn
Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10,00
Kopieerkosten 5,00

Factuur januari/februari:
Materiaal 25,00

Totaal 75,00

Klas 4 Dienstverlening en Producten
Factuur september:
Vrijwillige ouderbijdrage 35,00
CJP 10,00
Kopieerkosten 5,00

Factuur april:
Excursies 45,00

Totaal 90,00

Kluisjes
Het gebruik van kluisjes is vanwege diefstalpreventie voor alle leerlingen verplicht gesteld. Raakt een sleutel zoek, dan moet € 4,00 worden betaald (de helft van de kosten voor vervanging van een slot). Het kluisje mag slechts door de betreffende leerling zelf geopend worden. Uitzonderingen zijn er op verzoek van de leerling zelf, of als er een situatie ontstaat, waarbij opening van een kluisje gewenst is in verband met het mogelijk in gevaar brengen van de veiligheid van het schoolklimaat in de ruimste zin van het woord. Ook bij een verdenking hiervan kan de leerling gevraagd worden de kluis te openen. Bij weigering kan er worden besloten tot opening door het bevoegd gezag.

Financiële ondersteuning 
Samen voor alle kinderen Stichting Leergeld
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, ga dan naar de website: www.samenvoorallekinderen.nl

Verzekering
Voor alle leerlingen is een collectieve onderwijs pakketpolis afgesloten. In de pakketpolis zijn o.a. de volgende verzekeringen opgenomen: inzittendenverzekering (SVI), doorlopende reisverzekering, geneeskundige kosten, annuleringskosten en ongevallenverzekering. De doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens school en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband (mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen) en reizen in verband met door de school georganiseerde stages. De collectieve ongevallenverzekering is voor de leerlingen van kracht gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/ hulpkracht aangegeven plaats en terug. Het is van groot belang om een ongeval waarbij lichamelijk letsel is geleden en waarvoor geen of onvoldoende andere vergoeding zal worden toegekend, binnen 2x24 uur te melden bij de administratie van de school.

Aansprakelijkheid bij schade en diefstal
Indien een leerling schade berokkent aan het schoolgebouw, meubilair en dergelijke, worden de ouders/ verzorgers hiervoor aansprakelijk gesteld. Schade die een leerling aan anderen en aan de school toebrengt, komt geheel voor rekening van de leerling/ ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers wordt geadviseerd dit risico te verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering particulieren AVP. Een scholierenpolis kan eventueel via de volgende website gesloten worden: www.aononderwijs.nl/scholieren
Ter voorkoming van diefstal en het verliezen van eigendommen biedt Singelland een afsluitbaar kluisje. Singelland kan bij diefstal/vermissing niet aansprakelijk gesteld worden.
 

Voortgang

'Ik vertel je alles over de voortgang'

Jorn Brouwer, mentor
T 0512 36 90 90
E j.brouwer@singelland.nl
 

Magister 
Ouders en leerlingen kunnen via de website van de school de actuele stand van zaken ten aanzien van de cijfers bekijken. Ouders ontvangen een code voor het programma ‘Magister’, waarmee ze toegang hebben tot het overzicht van de behaalde resultaten tot op dat moment. We hebben ervaren dat ouders dit zeer op prijs stellen en het regelmatig een aanleiding is om met zoon/ dochter even om de tafel te gaan zitten. 

Rapporten 
In de eerste klas krijgen de leerlingen de mogelijkheid om al halverwege het jaar op te stromen naar een hoger niveau indien het docententeam een positief advies hierover geeft. Aan het einde van het schooljaar bestaat deze mogelijkheid nog steeds en zal er worden gekeken of de leerling overgeplaatst kan worden naar een hoger niveau. Bij het niet voldoen aan de niveau-eisen kan de leerling aan het einde van het schooljaar gericht worden bevorderd naar een lager niveau. Aan het eind van het tweede leerjaar zal binnen het vmbo een advies worden gegeven aan de leerling over welk profiel binnen de leerweg het beste bij hem/haar past. De uiteindelijke keuze van het profiel maakt de leerling zelf, in overleg met ouders/ verzorgers en de decaan. Over een eventuele bevordering naar een lager niveau zal het docententeam een uitspraak doen.

Overgangsnormen 
Op de website kunt u de overgangsnormen vinden op de pagina Downloads.

Contactmomenten
Direct na het meegeven van de rapporten worden de ouder(s)/verzorger(s) in de gelegenheid gesteld een gesprek te hebben met de mentor en/of één of meerdere docenten op de contactavonden. Deze contacten worden door het personeel zeer op prijs gesteld. U ontvangt hiervoor altijd een uitnodiging. In alle leerjaren wordt u ook uitgenodigd door de mentor voor een LMO (leerling, mentor, ouder) gesprek. Het kan ook voorkomen dat een brugklasmentor een afspraak maakt voor een huisbezoek. Indien daar aanleiding toe is kan er vanzelfsprekend ook op andere momenten contact worden opgenomen.

Ondersteuning en Begeleiding

'Ik vertel je alles over ondersteuning en begeleiding'
 

Zorgstructuur op VO Surhuisterveen
Vanzelfsprekend vinden wij goede zorg voor onze leerlingen belangrijk. Er is zorg voor alle leerlingen. Een voorbeeld hiervan is de aandacht van de schoolverpleegkundige en de schoolarts, die zich beiden, als onderdeel van GGD Fryslân, bezighouden met jeugdgezondheidszorg. Andere vormen van zorg treden alleen in werking als daartoe aanleiding is, of als er om wordt gevraagd. De verschillende onderdelen van de complete zorgstructuur worden hierna toegelicht.

Ondersteuningsteam
Eens in de twee maanden komt op onze school het ondersteuningsteam bijeen. Dit team wordt gevormd door de zorgcoördinatoren, de schoolverpleegkundige, de orthopedagoog, de leerplichtambtenaar, de wijkagent, de leerlingbegeleider en de schoolmaatschappelijk werker. In dit team worden leerlingen besproken die op enigerlei wijze extra zorg behoeven. Vanzelfsprekend wordt tijdens dit overleg gezocht naar een voor de leerling passende vorm van begeleiding. Ouders/verzorgers worden op de hoogte gebracht als hun kind wordt besproken in het ondersteuningsteam.

Schoolmaatschappelijk werk 
Aan school is tevens een maatschappelijk werker verbonden. Dit is mevrouw K. Smit. Op school praat zij geregeld met leerlingen die problemen hebben, zoals: - leerlingen die spijbelen (waarom gebeurt het?); - leerlingen die werden of worden gepest; - leerlingen die thuis moeilijkheden hebben; - leerlingen die andere problemen op school ervaren. In principe is de maatschappelijk werker op twee dagdelen op onze school in Surhuisterveen. Een gesprek met haar kan worden aangevraagd via de mentor. Een gesprek is altijd vertrouwelijk. In voorkomende gevallen kunnen ouders contact met haar opnemen.

Leerplichtambtenaar (LPA)
Iedere ouder/verzorger is verantwoordelijk voor het feit, dat zijn/haar kind in de leerplichtige leeftijd staat ingeschreven bij een school en die school ook bezoekt. Iedere gemeente heeft een leerplichtambtenaar (LPA) om te controleren, of dat ook daadwerkelijk gebeurt. In de gemeente Achtkarspelen is dat: mevrouw. A. Monsma Postbus 2, 9285 ZV Buitenpost.

In gemeente Smallingerland: 
- Dhr. J. Feenstra en dhr. S. Duursma Postbus 10.000, 9200 AA Drachten 
In gemeente Grootegast: 
- Leerplichtbureau BLOK Westerkwartier, e-mail: leerplichtbureau@blokwesterkwartier.nl 

Op 1 augustus 2007 is de kwalificatieplicht in de leerplichtwet ingevoerd. Dit betekent dat een kind leerplichtig is tot de leeftijd van 18 jaar is bereikt. Tot die leeftijd is een kind kwalificatieplichtig, wat betekent dat een jongere tot die tijd een volledig onderwijsprogramma moet volgen dat is gericht op het behalen van een startkwalificatie. Hieronder vallen de havo- en vwo-opleidingen in het voortgezet onderwijs, evenals de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het mbo. Ongeoorloofd verzuim moet worden doorgegeven aan de LPA. Meestal zal er tussen de school en de ouders/ verzorgers naar een oplossing worden gezocht. Lukt dat niet, dan neemt de LPA deze rol over. Deze is in bevoegd om eventueel proces-verbaal op te maken, waarop een geldboete kan volgen.

Aanvragen voor (extra) verlof moeten door de ouders/ verzorgers worden gedaan bij de school die door het kind wordt bezocht. Als het een erg lange (bijvoorbeeld vakantie-) periode betreft, moet dat minimaal acht weken van tevoren gebeuren. De school is verplicht dit te melden bij de LPA, als de verlofaanvraag meer dan 10 schooldagen betreft. Bij een aanvraag van niet meer dan 10 dagen beslist de directeur. Deze, of evt. de LPA, zal de ouders schriftelijk op de hoogte brengen van de uitslag van de aanvraag. Bij een afwijzing kan bezwaar worden aangetekend. Nadere informatie kan verkregen worden op school, of bij de LPA in uw gemeente (raadpleeg hiervoor de website van uw gemeente).

Schoolverpleegkundige en schoolarts 
De schoolverpleegkundige op onze school is mevrouw J. Nanninga. Zij en de schoolarts, mevrouw Petra Meijer, regelen de gezondheidsonderzoeken in klas 1 en/of klas 2. Ook voeren zij naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek een gesprek met de leerlingen. In klas 3 vult elke leerling bij een medewerker van de GGD een vragenlijst in over de eigen gezondheid. Aan de hand daarvan worden leerlingen opgeroepen voor een gesprek om te bepalen of ze eventueel extra zorg nodig hebben. Een leerling kan altijd op eigen initiatief of op advies van ouders of mentor terecht bij de schoolverpleegkundige. Voor vragen over hygiëne, veiligheid, infectieziekten enz. kan men terecht bij de GGD.(Tel 058-2334334, website: https://www.ggdfryslan.nl/ GGD Fryslân wil bijdragen aan een gezonde groei en ontwikkeling van de jeugd.

Vertrouwenspersonen
Twee leerkrachten fungeren als vertrouwenspersoon. Jaarlijks krijgen de leerlingen informatie van de vertrouwenspersonen om de leerlingen duidelijk te maken, wat ze voor de individuele leerling kunnen betekenen. Onze vertrouwenspersonen zijn: mevrouw H. Hariri en mevrouw A. Wijn.

De leerlingbegeleider en Rt (Remedial teaching)
Dit team is er voor leerlingen die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij leerproblemen (bijvoorbeeld met het plannen, structureren, leren leren), motivatieproblemen, faalangst of gedragsproblemen. De begeleiding vindt gedurende een afgebakende periode plaats. Voor de betrokken leerling wordt een handelingsplan opgesteld zodat de hulp in de klas en de hulp buiten de klas op elkaar afgestemd worden. 

Meedenken en meepraten

'Ik vertel je alles over meedenken en meepraten'

Carmen LandCarmen Land, ouder
E ouderraad-shv@singelland.nl

Ouderraad 
De ouderraad heeft als belangrijkste taak de zaken/ onderwerpen die bij ouders leven, te bespreken. Dat kan bijvoorbeeld gaan over digitale leermiddelen, de hoeveelheid huiswerk, of het organiseren van een algemene ouderavond over een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld middelengebruik onder jongeren.  De ouderraad komt ongeveer vijf keer per jaar bij elkaar. Daarnaast ondersteunen de ouderraadsleden het team bij activiteiten bijvoorbeeld de Open Dag. Indien u belangstelling heeft voor een plaats in de ouderraad of meer informatie wenst dan kunt u contact opnemen met de schoolleiding. 

Medezeggenschapsraad
Op VO Surhuisterveen is medezeggenschap erg belangrijk. Voor heel Singelland (alle scholen samen) is er een Medezeggenschapraad, de GMR. Per school is de medezeggenschap ondergebracht in de medezeggenschapsraad, de MR. Deze MR komt ongeveer 5 maal per jaar bijeen. In de LR zitten 2 docenten, 2 OOP-ers, 2 ouders en 2 leerlingen. De ouders worden gekozen uit de ouderraad en de leerling uit de leerlingenraad. In de MR komen zaken aan de orde die puur met de eigen school te maken hebben. Zodra er zaken aan de orde zijn die ook van invloed zijn op andere scholen, dan moet dit via de GMR besproken worden. De agendapunten worden aangeleverd door de ouderraad, de leerlingenraad, de schooldirecteur of de voorzitter van de raad. Zaken die aan de orde komen zijn van direct belang voor de school, zoals de Functiemix, kantinebeleid, laatste schooldag van leerlingen uit de vierde klas en de internationalisering/werkweken. Dit is een greep uit de vele gespreksonderwerpen van de MR. Daarnaast worden zaken besproken die Singelland breed in de GMR worden behandeld. 

De leerlingenraad 
De leerlingenraad komt op voor de rechten van leerlingen, maar kan ook activiteiten organiseren bijvoorbeeld voor een goed doel. - De leerlingen die in deze raad zitting hebben, komen ongeveer eens in de 6 weken bijeen, om allerlei onderwerpen te bespreken die de school betreffen. - Bij een eventuele klacht kan een leerling contact opnemen met een lid van de leerlingenraad. Deze kan de klacht bespreekbaar maken bij de directie. Indien mogelijk wordt er een oplossing gezocht.
- De raad heeft inspraak bij b.v. de inrichting van kantine of schoolplein.
- De raad is vertegenwoordigd in de MR
- De vergaderingen van de leerlingenraad worden bijgewoond door de leden, de begeleider en op uitnodiging de directeur.

Buitenschoolse activiteiten

Buitenschoolse activiteiten 
Elke klas heeft een mentor. De mentor is degene waar leerlingen en ouders/verzorgers contact mee zoeken als het om onderwerpen gaat waar de vakdocent niet het juiste aanspreekpunt is. Hij of zij zal proberen twee keer per jaar een activiteit met de klas te organiseren. De invulling van deze activiteit hangt vooral af van de wensen en de eigen inbreng van de klas. Gedacht kan worden aan lasergamen, op een namiddag of avond naar het zwembad, een filmavond op school, samen uit eten, een één- of meerdaagse schoolreis, bezoek aan tentoonstelling, excursie enz. Jaarlijks wordt een aantal sportdagen georganiseerd. Tevens zorgt de sectie lichamelijke opvoeding (LO) ervoor dat leerlingen kunnen deelnemen aan scholentoernooien. 

Leren Leren

'Ik vertel je alles over leren en keuzes maken'

Bert MiedemaBert Miedema, schooldecaan
T 0512 36 90 90
E b.miedema@singelland.nl
 

Leerwegondersteuning (LWOO)
Een aantal leerlingen is naar aanleiding van het advies van de basisschool, voor de zomervakantie getest. Leerlingen met een LWOO-verklaring komen krijgen meer begeleiding in of buiten de klas. Doorgaans worden deze leerlingen in een kleinere klas geplaatst. De betreffende leerlingen hebben er baat bij in een kleinere groep te werken om zo bepaalde achterstanden gemakkelijker weg te werken.

Mentor 
Elke klas heeft een mentor. Dit is de docent die de ontwikkeling van de leerlingen volgt. De mentor is tevens het eerste aanspreekpunt voor ouders. De mentor probeert de schooltijd voor elke leerling zo prettig en veilig mogelijk te maken, zo zal de mentor een aantal keer per jaar een activiteit organiseren met de klas, daarnaast bewaakt de mentor de sfeer in de klas. Bij de aanvang van elk schooljaar worden de mentoren per klas bekend gemaakt. In principe houdt een leerling gedurende 2 schooljaren dezelfde mentor.  

De schooldecaan 
De schooldecanen,  meneer Miedema en mevrouw Postmus, geven voorlichting aan leerlingen en ouder(s)/ verzorger(s) over studie en beroepen. Zij geven handen en voeten aan loopbaanoriëntatie (LOB). Op ouderavonden wordt voorlichting gegeven over vervolgopleidingen. Ouder(s)/verzorger(s) krijgen informatie en advies over een vervolgstudie en/of de toekomstige beroepskeuze. Uiteraard kan voor een persoonlijk gesprek een afspraak worden gemaakt. Na twee jaar moeten leerlingen een keuze maken van de examenvakken en profielen in de bovenbouw. Via de lessen Profieloriëntatie (PO) krijgen de leerlingen hierover voorlichting. De decaan is ook degene die informatie kan geven over Open Dagen van andere VO- en mbo scholen.

Diverse hulpmogelijkheden 

A. Dyslexie 
Alle brugklasleerlingen worden volgens het zogenaamde ‘landelijk protocol’ getoetst op dyslexie. Als daarbij ernstige spellingsproblemen worden geconstateerd, wordt er nader onderzoek gedaan om te kijken of er sprake is van dyslexie. Wanneer de leerling daarna dyslectisch wordt verklaard via een officiële verklaring, bestaat voor hem/haar de mogelijkheid in aanmerking te komen voor extra tijd gedurende het examen of bij een proefwerk. Over (mogelijke) dyslexie wordt altijd overleg met de ouders gevoerd door onze dyslexie coördinatoren mevrouw Gerbenzon en mevrouw Wijma. Ouders/verzorgers kunnen vanzelfsprekend ook zelf het initiatief nemen om contact op te nemen met de school wanneer zij vermoeden dat er bij hun kind sprake is van dyslexie. 

B. Sociale vaardigheden en faalangst 
Indien nodig wordt er een training ‘sociale vaardigheden’ en ‘faalangstreductie’ georganiseerd. De eventuele behoefte hiertoe wordt vastgesteld doordat alle leerlingen een vragenlijst invullen. Daarmee wordt bepaald hoe het met het welbevinden van de leerling is gesteld en of deze al dan niet faalangstig is. 

C. Lees- en/of rekenachterstanden 
In de onderbouw werken we met programma’s die  ons inzicht geven in de reken en taalvaardigheden van de leerling. Door gebruik te maken van deze programma’s kunnen eventuele taal- en rekenachterstanden snel worden vastgesteld en bijgewerkt. Elke leerling wordt ingeschaald op zijn/haar eigen niveau. Docenten en begeleiders krijgen zo snel inzicht in resultaten, voortgang en individuele aandachtsgebieden. Voor leerlingen die extra hulp bij het leren nodig hebben is het mogelijk om RT (remedial teaching) in te zetten.

D. Leerwegondersteuning (LWOO)
Een aantal leerlingen is naar aanleiding van het advies van de basisschool, voor de zomervakantie getest. Leerlingen die een LWOO-verklaring hebben, krijgen meer begeleiding in of buiten de klas. Doorgaans worden deze leerlingen in een kleinere klas geplaatst. De betreffende leerlingen hebben er baat bij in een kleinere groep te werken om zo bepaalde achterstanden gemakkelijker weg te werken.

 


 

Het Rooster

'Ik vertel je alles over hoe je dag eruit ziet'

Jan MulderJan Mulder, roostermaker
T 0512 36 90 90
E j.mulder@singelland.nl

Begin nieuw schooljaar 
Het programma van de eerste schoolweek wordt via een mail bekend gemaakt. In het teken van introductie worden er vanaf maandag 2 september in de eerste schoolweek kennismakingsactiviteiten voor de eerste klassen georganiseerd, om elkaar en de school beter te leren kennen. Alle overige leerjaren komen op maandag 2 september ook naar school voor de opening van het schooljaar en de schoolfotograaf. De lessen voor de klassen 3 en 4 beginnen op dinsdag 3 september volgens rooster. De leerlingen uit klas 3 gaan in de week van 9 september op excursie in Limburg/België/Duitsland.

Lestijden 
Het beleid van de school is erop gericht, dat tussenuren en lesuitval voor leerlingen zoveel mogelijk wordt voorkomen. In geval van tussenuren kunnen leerlingen gebruik maken van de kantine, of studieruimtes. Conciërge en overig personeel zorgen voor toezicht. Individuele leerlingen kunnen toestemming vragen om in een het Open Leer Centrum of leeg lokaal te werken. Om te voorkomen, dat leerlingen het eerste uur tevergeefs naar school komen wordt de leerling gevraagd om regelmatig in Magister te checken of er lesuitval is. We streven ernaar om Magister altijd up to date te krijgen.

Voor het rooster zijn de klassen verdeeld in twee groepen: onderbouw en bovenbouw. Deze verdeling is gemaakt met het oog op de middagpauze van een half uur, die niet voor alle leerlingen tegelijkertijd wordt gehouden.

bovenbouw 
1. 08.15 - 09.00 uur 
2. 09.00 - 09.45 uur 
09.45 - 10.00 uur (pauze) 
3. 10.00 - 10.45 uur 
4. 10.45 - 11.30 uur 
11.30 - 12.00 uur (pauze) 
5. 11.30 - 12.15 uur 
6. 12.00 - 12.45 uur 
7. 12.45 - 13.30 uur 
14.15 - 14.30 uur (pauze) 
8. 14.30 - 15.15 uur 
9. 15.15 - 16.00 uur 

onderbouw 
1. 08.15 - 09.00 uur 
2. 09.00 - 09.45 uur 
3. 09.45 - 10.30 uur 
10.30 - 10.45 uur (pauze) 
4. 10.45 - 11.30 uur 
5. 11.30 - 12.15 uur 
12.15 - 12.45 uur (pauze) 
6. 12.45 - 13.30 uur 
7. 13.30 - 14.15 uur 
14.15 - 14.30 uur (pauze) 
8. 14.30 - 15.15 uur 
9. 15.15 - 16.00 uur 

Jaarrooster 2024-2025
De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepaalt dat een school jaarlijks maximaal 9 werkdagen vaststelt voor het verrichten van andere taken dan het verzorgen van onderwijs. Deze dagen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor niet-lesgebonden taken, zoals teamvergaderingen en bijscholing of om na de zomervakantie het schooljaar weer op te starten. Leerlingen kunnen op deze dagen eventueel wel verplicht worden om op school te komen, maar de school hoeft geen onderwijs te geven. Scholen mogen de 9 organisatiedagen als volgt inplannen: 
- maximaal 6 dagen direct rond de zomervakantie; 
- maximaal 5 dagen verspreid over het schooljaar (dus niet rond de zomervakantie). 
In de jaarplanning van de scholen zijn deze dagen opgenomen en kunnen dus per school verschillen.

Vakantieregeling 2024-2025 voor leerlingen en medewerkers 

Herfstvakantie 26 oktober 2024 t/m 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december t/m 5 januari 2025
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2025
Meivakantie 18 april t/m 5 mei 2025
Hemelvaart (en dag erna) 29 mei en 30 mei 2025 
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 11 juli t/m 25 augustus 2025

Extra verlof of vrije dagen 
In het kader van de uitvoering van de leerplichtwet heeft de gemeente (strenge) regels opgesteld. Singelland hanteert deze regels. U wordt verzocht hiervan goed kennis te nemen. Een verzoek om vrijaf kan worden ingewilligd als het noodzakelijk is in verband met:
- wettelijke verplichtingen (bijv. verschijnen voor een rechtbank); 
- verhuizing; 
- huwelijk of huwelijksjubileum van naaste familieleden; 
- bevalling; 
- school/dorpsfeesten: alleen indien een leerling actief bij de feestelijkheden is betrokken, b.v. als lid van een muziekkorps dat moet spelen, of als speler/figurant op een optochtwagen. In dit geval kan op schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers of van een vereniging voor een ochtend en/of middag vrij worden gegeven (voor jaarmarkten wordt geen vrij gegeven); 
- familiebezoek in een ander werelddeel (beperkt); 
- bedrijfsvakanties c.q. seizoenswerk (zie hierna); 
- bijzondere omstandigheden. 

Voor de wettelijke regelingen kunt u hier de folder downloaden.

Extra vrijaf moet ruim van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. In geval van problemen met bedrijfsvakanties en dergelijke geldt daarboven nog: 
- het verlof moet tenminste 2 maanden tevoren schriftelijk worden aangevraagd; 
- de aanvraag moet vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. 

In Nederland verblijven mensen met verschillende culturele achtergronden. Bijzonder verlof voor religieuze feestdagen die niet standaard zijn opgenomen in onze jaarplanner is mogelijk. Met religieuze feestdagen wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen. De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Als uw kind hiervoor van school wegblijft, moet u dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk doorgeven aan de betreffende teamleider. U kunt dit niet achteraf doorgeven, in dat geval telt een absentie als ongeoorloofd verzuim. Deze verlofdag geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/culturele gebeurtenissen vallen niet onder deze regeling.
 

 

Over Singelland

Singelland is een openbare scholengemeenschap. Dat betekent dat wij algemeen toegankelijk onderwijs aanbieden.

Singelland scholen zijn bij uitstek ontmoetingsscholen, waar de eigen talenten en capaciteiten van leerlingen de norm zijn voor het resultaat.
 

Identiteit en Leefregels

Bij Singelland zijn onze waarden en het openbare karakter duidelijk zichtbaar. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, talenten of overtuigingen. Een plek waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt!

Beleidsplan
Het strategisch beleidsplan van OSG Singelland heeft als titel ‘De Toekomst van goed onderwijs op OSG Singelland’. Met brede vorming, onderwijs op maat en gelijke kansen als centrale thema’s is verder gebouwd aan het huis van Singelland. Het huis van Singelland geeft in samenhang weer waar we accenten leggen bij het ontwerpen, ontwikkelen en geven van onderwijs, de leeromgeving en het bouwen van een verbindende  schoolcultuur.                                      
 

Het huis van Singelland

Het huis van Singelland  heeft vijf pijlers:

  • Wij richten ons op de brede en duurzame vorming van leerlingen en zorgen voor een balans tussen kennis (kwalificeren),  deel uitmaken van de wereld om je heen (socialiseren) en leren wie je bent (persoon worden).
  • Ons onderwijs komt tot stand door een goed samenspel tussen ouders, leerlingen en alle betrokkenen in de school.
  • Ons onderwijs - de doelen, onderwijs- en leeractiviteiten, feedback en beoordeling - stimuleert de motivatie en autonomie en ondersteunt het leren en ontwikkelen van onze leerlingen optimaal.
  • Onze scholen geven het onderwijs vorm en inhoud binnen hun eigen context in relatie met betrokkenen buiten de school, op maat van hun leerlingen en zij bieden hen gelijke kansen.
  • Wij ontwikkelen gemeenschappelijke taal en tools om over de kwaliteit van ons onderwijs te praten en die te kunnen verantwoorden en ons onderwijs continu te verbeteren.

Bekijk ons huis en lees het beleidsplan op https://www.singelland.nl/beleidsplan

Onze kijk op onderwijs
“Leren? Dat doe je natuurlijk op elke school, daar is OSG Singelland niet uniek in. Wie we samen zijn, maakt ons bijzonder.”

Met hoofd, hart, handen én ruggengraat
Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Ook wil Singelland leerlingen opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt, vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes.

Hoofd Hart Handen Ruggengraat

Onze missie
De missie van OSG Singelland laat zich dan ook samenvatten als: ‘Talent in ontwikkeling’. Bij talent in ontwikkeling, de kern van ons onderwijs en leren, gaat het om de leerling, draait het om de docent en het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Elk talent telt!

De (media-)wijze leefregels van Singelland
Door samen met leerlingen te discussiëren over de manier waarop we met elkaar willen omgaan, is een moderne en verkorte versie van het leerlingenstatuut ontstaan: de (media-) wijze leefregels van Singelland. Onderstaande regels zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van Singelland.

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online én offline onacceptabel!
2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven.
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé informatie zoals geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegen gebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs.
Wat we met elkaar hebben afgesproken

Hoewel onze school er alles aan doet om het verblijf op school aangenaam en zonder problemen te laten verlopen, kunnen zich toch zaken voordoen die minder goed gaan of waar de leerling of ouders het niet mee eens zijn. Wanneer na goed overleg problemen toch niet kunnen worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht of een bezwaar in te dienen.

WhatsApp gebruik binnen Singelland
WhatsApp (dochter van Facebook) heeft de leeftijdsgrens voor het gebruik van Whatsapp verhoogd naar 16 jaar. De reden hiertoe is dat Whatsapp gebruikmaakt van gegevens die worden ontwikkeld voor commerciële doeleinden. Volgens de privacywetgeving, AVG, moet toestemming door een ouder/verzorger worden gegeven wanneer een gebruiker jonger dan 16 jaar is. Omdat dit niet geregeld kan worden, is de leeftijdsgrens naar 16 jaar opgetrokken. Dit betekent dat leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar geen Whatsapp mogen gebruiken. Wanneer Singelland via Whatsapp met leerlingen communiceert is zij dus per definitie in overtreding. Indien gebruik wordt gemaakt van telefoonbomen adviseert Singelland het gebruik van de app van signal. org. Deze app heeft een leeftijdsgrens van 12 jaar.
Mobiele telefoon
Landelijk is per 1 januari 2024 een richtlijn opgesteld waarin staat dat leerlingen in het voortgezet onderwijs geen mobieltjes mogen hebben in de klas. Op de scholen van Singelland hebben leerlingen hun telefoon tijdens de les ‘thuis of in de kluis’. In de pauze kan de telefoon uit het kluisje worden gehaald.

Privacy binnen OSG Singelland
De rechten van ouders en leerlingen zijn, hebben we beschreven in ons privacyreglement. We sluiten hiermee aan bij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens
Stichting Openbare Scholengemeenschap Singelland Postadres: Postbus 112 9200 AC Drachten www.singelland.nl 0512-582345
Bezoekadres: Van Haersmasingel 37 9201 KN Drachten
Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) Mark Kruit: privacy@singelland.nl
Aan het begin van het schooljaar wordt aan ouders en leerlingen via de mail toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden aangepast.

Protocol Informatievoorziening Gescheiden Ouders
OSG Singelland heeft een protocol ‘Informatievoorziening Gescheiden ouders’ opgesteld. Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en medewerkers van de school en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders. Het protocol is te vinden op onze website, www.singelland.nl, onder Downloads. Eventuele opmerkingen over dit protocol kunnen aan de directeur van de school kenbaar gemaakt worden.

Kluisjes(controle)
Op onze scholen werken we met kluisjes. De kluisjes zijn eigendom van school. Alleen bij het verlies van een kluissleutel of een kapotte sleutel (door schuld van de leerling) brengen wij een vergoeding in rekening. De schoolleiding heeft het recht om (onaangekondigd) controle uit te voeren op de inhoud van de kluisjes. Dit doen wij om de veiligheid in de school te waarborgen voor iedereen. Een controle wordt altijd uitgevoerd in het bijzijn van de leerling, een leidinggevende en een (facilitair) medewerker. Bij het vinden van ongewenste, verboden spullen wordt de politie ingeschakeld en worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd.

Singelland organisatie

Bij Singelland zijn onze waarden en het openbare karakter duidelijk zichtbaar. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, talenten of overtuigingen. Een plek waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt!

Singelland stimuleert op alle mogelijke manieren en in de meest brede zin van het woord ‘talent in ontwikkeling’. Singelland wil een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambitie, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Singelland wil betekenisvol en daarmee invloedrijk zijn voor het bieden van kwalitatief en divers onderwijs voor het voortgezet onderwijs in haar regio, waar werk wordt gemaakt van ‘talent in ontwikkeling’. Leidend daarbij is de gedachte dat het niet het diploma is dat de norm stelt, maar de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van de leerling aan te boren. Kernwaarden daarvoor zijn: open houding, flexibiliteit tonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend verbeteren. In de dagelijkse praktijk biedt Singelland een onderwijsprogramma aan dat leerlingen toerust voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Er is ruimte in het programma voor een goede balans tussen de cognitieve ontwikkeling en het eigen maken van vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.

Onderlinge communicatie van groot belang
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school goed met elkaar communiceren. Singelland gebruikt hiervoor onder meer het programma Magister (tot januari 2025 maakt BHS Gorredijk nog gebruik van SomToday). Ouders en leerlingen beschikken over een eigen inlogcode, zodat wij hen kunnen voorzien van actuele informatie op het gebied van bijvoorbeeld lesroosters en cijfers. Verder worden ouders, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, geregeld op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten en maken docenten en leerlingen veelvuldig gebruik van de Google-omgeving. Het persoonlijke contact vinden wij van groot belang en tijdens het schooljaar zijn er meerdere contactmomenten op de scholen.

Organisatiestructuur
De leiding van de scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 te Drachten, telefoon (0512) 58 23 45.

Schooldirecties
Naast de voorzitter van het College van Bestuur kent iedere school van Singelland een eigen schooldirectie. De schooldirecteuren zijn:
Het Drachtster Lyceum: dhr. R. Louwsma
Singelland Burgum: mw. E. van ’t Wout, Havotop: dhr. F. Boode
VO Surhuisterveen: dhr. R. Lei
Van Haersmasingel: mw. M. Velt, dhr. A. Visser
PRO Drachten: dhr. E. Stadman
ISK: dhr. R. Gerbenzon
BHS Gorredijk: mw. J. Smit
Matrix Lyceum: mw. T. Bosma
Wanneer u een afspraak wilt maken met één van bovenstaande personen, bel dan gerust met de administratie van de betreffende school.

Medezeggenschap
Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben sinds de jaren tachtig wettelijke rechten om mee te beslissen over het beleid van scholen. Elke school van OSG Singelland heeft een eigen MR. Daarnaast kent Singelland een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zoals deze wettelijk is voorgeschreven. De reglementen van de (G)MR kunt u vinden op onze website.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft enkele wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. In de GMR hebben docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen zitting. De GMR heeft een controlerende en initiërende taak ten aanzien van het beleid voor de totale scholengemeenschap. Aan de orde komen de begroting, het formatieplan, plannen ten aanzien van personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Alle belangrijke beslissingen worden door de voorzitter van het College van Bestuur voorgelegd aan de GMR. De GMR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden. Ook kunnen vergaderstukken worden opgevraagd.
Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl

Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad worden besluiten genomen over zaken die alleen betrekking hebben op de betreffende school. In de raad zitten medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Ouder- en leerlingenraden
Deze raden behartigen de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast wordt de interesse voor de school gewekt en wordt de betrokkenheid bevorderd. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten als sportdagen, feestavonden en dergelijke. Ook worden deze raden geraadpleegd over nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuur
Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur, drs. P. Schram. Het toezicht op het bestuur is in handen van de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Smallingerland.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. A. Janssen
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen
Dhr. J. Vlasman 
Correspondentieadres: Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten.

Samenwerkingsverbanden
OSG Singelland is gericht op samenwerking waar dat betekent dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan beter kunnen worden gerealiseerd. 

BHS Gorredijk
In mei 2020 hebben de besturen van OSG Singelland en de Burgemeester Harmsmaschool het intentiebesluit genomen om onderzoek te doen naar de meerwaarde en gevolgen van een bestuurlijke fusie. Deze bestuurlijke fusie is sinds 1 augustus 2021 een feit onder de naam BHS Gorredijk.

VO Surhuisterveen 
VO Surhuisterveen is ontstaan uit een samenwerking met het Lauwers College en biedt zowel christelijk als openbaar onderwijs. Het samenvoegen van de locaties onder het bestuur van OSG Singelland heeft betekenis voor het mogelijke onderwijsaanbod en voor een meer efficiënte bedrijfsvoering.

Havotop Burgum
Door de samenwerking in Burgum met CSG Liudger is het mogelijk een havo-top aan te bieden waardoor leerlingen op hun eigen school de volledige havo opleiding kunnen volgen.

Praktijkonderwijs 
PRO Drachten is een samenwerking tussen praktijkonderwijs en pro-vmbo de Ring (CSG Liudger) en praktijkonderwijs de Venen (OSG Singelland). Twee scholen, twee besturen, een heel breed aanbod, en vooral: één gezamenlijke missie om het beste onderwijs te geven.

Matrix Lyceum
Bij wijze van bovenschoolse voorziening geeft OSG Singelland in samenwerking met RENN4 uitvoering aan het Matrix Lyceum, een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag.

Onderwijsregio VO Friesland Noordoostpolder Urk
In de aanpak van het lerarentekort wordt door OSG Singelland al samengewerkt binnen onder andere het partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en de RAP-regio. Om een versnelling in gang te zetten wordt in een stapsgewijs proces het Samen Opleiden & Professionaliseren en de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) samengevoegd in versterkte en duidelijk begrensde, (waar mogelijk) sectoroverstijgende onderwijsregio’s.
Deze samenwerking gaat plaatsvinden in onderwijsregio’s waar leraren, schoolbesturen en lerarenopleidingen regionaal bindende afspraken maken, zodat ze niet met elkaar concurreren om nieuwe leraren maar juist samen optrekken. De partijen brengen in kaart wat hun regionale opgaven zijn met betrekking tot het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van personeel. Hier formuleren zij een gezamenlijke aanpak op die bijdraagt aan aantrekkelijk werk in het onderwijs in de regio. Deze regionale samenwerking is belangrijk en noodzakelijk omdat besturen in het voortgezet onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod. De kwaliteit van dit onderwijs komt door het lerarentekort en in sommige regio’s door leerlingenkrimp onder druk te staan. Arbeidsmarkt vraagstukken moeten regionaal opgepakt worden. De meeste besturen kunnen dit niet (meer) alleen en regionale kleuring in de aanpak is nodig.

ISK
Door de explosieve groei van het aantal leerlingen van de ISK in Drachten en de mogelijke komst van een AZC in Heerenveen is in samenwerking met Onderwijsgroep Midden Friesland (OGMF) een locatie voor ISK gestart in Heerenveen. Hiermee moet worden voorzien in opvang van de leerlingen in die regio en kan mogelijk de druk op Drachten worden verlicht. Zolang de komst van een AZC in Heerenveen niet definitief is of anderszins blijkt dat de situatie als structureel mag worden aangemerkt, wordt de locatie onder het bestuur van OSG Singelland gevoerd.

PO-VO
Om de kansengelijkheid in de regio Smallingerland en Tytsjerksteradiel te bevorderen, hebben OSG Singelland, CSG Liudger (Fierder Onderwijs) en Adenium in 2019 het project ‘Kansrijke overstap PO-VO’ geïnitieerd. 
‘Kansrijke overstap PO-VO’ is een bestuurlijke samenwerking tussen OSG Singelland, CSG Liudger (Fierder Onderwijs) en Adenium (de holding waar de christelijke (PCBO) en openbare scholen (OPO-Furore) in vertegenwoordigd zijn).  In augustus 2019 is de samenwerking tussen de organisaties gestart en in juni 2021 is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Kansrijke overstap PO-VO heeft als motto: Voor ieder kind de juiste overstap, ongeacht op welke basisschool je zit. Vanuit deze samenwerking zijn de drie projectleiders met stuurgroep, leerkrachten en docenten de overstap van het primair onderwijs aan het verbeteren.

 

scholen singelland


Onze gebouwen
De meeste scholen van Singelland hebben nieuwe moderne gebouwen. Daar zijn we trots op. Een uitstekende leer– en werkomgeving met goede infrastructurele en ondersteunende voorzieningen stelt ons nog beter in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De inhoud en de vorm van het onderwijs veranderen immers voortdurend. We hebben te maken met leerlingen die in een volstrekt andere context opgroeien dan die van jongeren van vijfentwintig jaar geleden. Hun leefwereld verschilt fundamenteel van die van veel medewerkers, toen zij nog jong waren. De school geeft daar een antwoord op en elke school van Singelland geeft daar een eigen invulling aan, passend bij de leerlingen.

Pompeblêd
Een aantal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs heeft de krachten gebundeld in een coöperatie die de naam Pompeblêd draagt. Het doel is om door samenwerking de positie en identiteit van Friese scholen te versterken en van elkaar te leren. Dit kan door ervaringen te delen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing en ontwikkeling en kwaliteitsbeleid. De concrete activiteiten van Pompeblêd scholengroep bestaan uit: een mobiliteitscentrum, loopbaanbegeleiding en inkoop.

Belangrijke adressen

Raad van toezicht
De heer J. Rijnhart (voorzitter), Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45

Voorzitter College van Bestuur
Drs. P. Schram, Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45. I www.singelland.nl, E info@singelland.nl

Scholen Singelland
Singelland Burgum: Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum Postbus 35, 9250 AA Burgum T (0511) 46 02 10, E info.burgum@singelland.nl
Internationale Schakel Klassen: Zetveld 38, 9202 LM Drachten T (0512) 54 61 65, E info.isk@singelland.nl
VO Surhuisterveen: Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen T (0512) 36 90 90, E info.surhuisterveen@singelland.nl
Het Drachtster Lyceum: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten T (0512) 57 10 20, E drachtsterlyceum@singelland.nl
PRO Drachten: De Ring 4, 9202 NW Drachten T (0512) 51 76 24, E info@prodrachten.nl
Van Haersmasingel: (hoofdvestiging incl. centrale dienst): Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten Postbus 112, 9200 AC Drachten T (0512) 58 23 45, E info.vhs@singelland.nl
BHS Gorredijk: Hendrik Ringenoldusstrjitte 3, 8401 PV Gorredijk. T (0513) 463 455 E info.bhs@singelland.nl
Matrix Lyceum: Postadres: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten. N.b. De ingang van het Matrix Lyceum bevindt zich aan de achterzijde van Het Drachtster Lyceum aan de Lijsterstraat. T (0512) 57 10 20, E. t.bosma@singelland.nl
Havotop Burgum: Minnertshof 17, 9251 BH Burgum. T. (0511) 70 57 00, E. info@havotop.nl

Toezicht
Inspectie van het onderwijs, info@winsp.nl, ww.onderwijsinspectie.nl.
Vragen over onderwijs: 088 – 66 96 060 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Klachten en bezwaren

Bekijk hier de klachtenregeling van OSG Singelland

Bij klachten of bezwaren wordt altijd geprobeerd op school tot een oplossing te komen. Deze klachten of problemen worden besproken met de betreffende medewerker en ook de mentor kan worden ingeschakeld. Komt het toch niet tot een oplossing, dan kan de teamleider en eventueel de schooldirecteur worden ingeschakeld. U kunt vervolgens de meer formele procedure bewandelen. Dit kan op de volgende manier:
• Commissie van Beroep Eindexamen. Deze commissie behandelt uitsluitend bezwaren die de leerlingen en/of ouders instellen tegen beslissingen met betrekking tot het examen. Adres: Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Klachten kunnen worden ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon (030) 28 09 590, E-mail: info@ onderwijsgeschillen.nl.
• Bezwaar aantekenen tegen besluiten van de schoolleiding in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bijvoorbeeld toelating, schorsing en verwijderen van een leerling kunt u doen bij de voorzitter van het College van Bestuur van OSG Singelland, de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Er kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Klokkenluidersregeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt dat (vermoedens van) ernstige misstanden worden gemeld bij een onafhankelijke commissie die vervolgens onderzoek gaat instellen. Dit kunt u melden bij: secretariaat Scholengroep Pompeblêd.

Ondersteuning en begeleiding

Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is. 
 

ondersteuning op maat

 

Expertise Centrum Singelland (ECS)
Het Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden. Het ECS bestaat uit orthopedagogen /(GZ-)psychologen, schoolmaatschappelijk werkers en medewerkers dyslexie- en testcentrum. De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle scholen van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio zoals op het Linde College, Terra Wolvega en Terra Eelde, Aeres VMBO Buitenpost, het Lauwers College en het Stellingwerf College. 

Schoolmaatschappelijk werker 
Leerlingen en ouders kunnen bij een schoolmaatschappelijk werker terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). De mentor of loopbaancoach kan een leerling aanmelden voor bespreking in het ondersteuningsteam (dit na toestemming van de ouders). 
Leerlingen worden door middel van bijvoorbeeld posters in de school gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werker. De leerling kan zelf een afspraak maken wanneer hij of zij hier eens over wil praten, zonder dat dit verder aan iemand bekend wordt gemaakt. Ook ouders die zich wellicht zorgen maken over hun kinderen kunnen hierover contact opnemen met een schoolmaatschappelijk werker. De tijden van de spreekuren en bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkers zijn bekend bij de administratie van onze school. De gesprekken die de maatschappelijk werkers met onze leerlingen voeren zijn vertrouwelijk. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u desgewenst contact opnemen met één van de maatschappelijk werkers via de teamleider. 

Risicosignaleringssysteem Fryslân: VIF – ZiZeo 
De gemeenten in Fryslân werken met partners aan de verbetering van de zorgstructuur voor de jeugd om daarmee snel hulp te kunnen verlenen aan jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Belangrijk binnen deze zorgstructuur is een helder (samenwerkings)-proces en een goede geautomatiseerde ondersteuning, in de vorm van een risicosignaleringssysteem. Alle gemeenten hebben besloten om één Fries systeem in te richten, VIF – ZiZeO. Dit systeem moet risicosignalen van professionals uit verschillende organisaties samenbrengen. Op basis van deze signalen kan vervolgens op tijd passende zorg worden gegeven. 

Wat is VIF - ZiZeO?
VIF - ZiZeO is een digitaal risicosignaleringssysteem dat via (beveiligd) internet toegankelijk is met als doel dat professionals uit onderwijs, zorg, buurt, werk en veiligheid elkaar sneller weten te vinden voor het afstemmen van signalen en een gezamenlijke aanpak van de door hen gesignaleerde risicosituatie. 

Samenwerken 
Als alle bij jeugd betrokken partners hun signalen rondom risicojongeren in dit systeem registreren, kan het systeem zijn werk doen en kan er sneller en efficiënter worden samengewerkt om tot een gecoördineerde oplossing voor de jongeren of het gezin te komen. Eén gezin, één plan is het motto. 

Vragen over VIF - ZiZeO? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar dhr. drs. A. Visser, manager zorg Singelland VHS via: a.visser@singelland.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook Carins, de plek voor iedereen die informatie, hulp of begeleiding zoekt bij opvoeden en opgroeien. Bij Carins kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. 

Met de School CJG-er een passend antwoord zoeken! 
Bij het CJG ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies krijgt en als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De School CJG-ers zijn er voor vragen van kinderen, ouders en leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om een passend antwoord te vinden. Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De School CJG-ers bieden hulp en zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We zijn telefonisch bereikbaar, soms op school aanwezig (aangegeven tijden) en kunnen in overleg ook bij je thuis langskomen.  
  
Meer informatie en contact 
Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of maak een afspraak als je liever langs wilt komen. Op school zijn de contactgegevens van de School CJG-er bekend. Wenst u meer informatie? Kijk op carins.nl.

Vertrouwenspersoon/GGD Fryslân 
Wie een probleem heeft of een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Op iedere locatie van Singelland zijn één of meer vertrouwenspersonen. De namen zijn te vinden in de schoolgidsen van onze scholen. Ook kan Singelland de leerlingen een externe vertrouwenspersoon aanbieden. Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan een kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze scholen is mevr. A. Tadema, bereikbaar via telefoonnummer 06-22970965 of via e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl

Meer info 
GGD Fryslân heeft folders ontwikkeld: 'vertrouwenspersoon voor ouders’ en ’vertrouwenspersoon voor jongeren’. Deze folders zijn te downloaden via www.ggdfryslan.nl 

Algemene contactgegevens 
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, tel. (088) 22 99 222.

Vertrouwensinspecteur 
Landelijk zijn enkele onderwijsinspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-111 31 11 (lokaal tarief). Zaken als seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook discriminatie of extremisme kunnen hier worden gemeld.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Friesland 
‘Veilig Thuis’ is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij deze instantie terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders: 
- voor informatie en advies; 
- om signalen te bespreken die op kindermishandeling kunnen wijzen; 
- om een vermoeden van kindermishandeling te melden. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Veilig Thuis geeft advies en informatie over kindermishandeling. Bij een melding doet Veilig Thuis onderzoek, bekijkt of er hulp nodig is en verwijst dan door naar de juiste hulpverlening. Telefoonnummer landelijk: (0800) 2000, telefoonnummer provinciaal: (058) 2333777. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.   

Kindermishandeling 
Ook kinderen en jongeren mogen bellen voor zichzelf of voor een ander. Meer informatie is te verkrijgen bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden. Tel. (058) 233 37 77, www. regiecentrumbv.nl of mail naar info@regiecentrumbv.nl

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden
OSG Singelland geeft de ondersteuning voor leerlingen, onder wie leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van deze ondersteuning liggen die Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze ondersteuningsstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten zijn (onder andere) bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot een locatie: 
• indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, wat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 
• indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot hun recht kunnen komen; 
• indien het onderwijs aan een leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aangeboden. 

Ongewenste omgangsvormen 
Ongewenst gedrag op school: het kan ook uw kind overkomen. Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber-)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en docent of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De leerling kan terecht bij de mentor, maar ook bij speciale vertrouwenspersonen. Eventueel kan contact worden gezocht met een vertrouwensarts. Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst waar iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Aandachtsfunctionaris
Op elke school van Singelland is een aandachtsfunctionaris aanwezig. De aandachtsfunctionaris is de deskundige waarmee collega's dienen te overleggen wanneer zij zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de leerling. De meldcode is een effectief middel om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen en te bespreken met de ouder(s) en het kind.

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Op OSG Singelland is iedereen welkom en moet iedereen mee kunnen doen. Het volgen van onderwijs is bij OSG Singelland, zoals de wet het voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen (zie categorie 1 in onderstaande tabel). Ouders hebben wel te maken met schoolkosten. Dan gaat het om aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel). 

Het Chromebook is een onmisbaar onderdeel geworden van het onderwijsleerproces. Leerlingen moeten in ieder geval over een dergelijk device kunnen beschikken om te kunnen leren en zich breed te kunnen ontwikkelen. Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat voor leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 een Chromebook ter beschikking wordt gesteld. Nieuwe leerlingen krijgen vanaf schooljaar 2024-2025 een device verstrekt via de school. De leerlingen mogen het device mee naar huis nemen. Voor schooljaar 2024-2025 geldt dit voor de scholen: BHS Gorredijk, Singelland Burgum, Het Drachtster Lyceum, VO Surhuisterveen en de VHS. Voor het Matrix Lyceum, de ISK en PRO Drachten zal een device beschikbaar zijn op school, deze blijft tevens op school.

We bieden kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs aantrekkelijk en uitdagend maken en dat al onze leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom ook veel extra activiteiten . Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle locaties (dit betreft toneeluitvoeringen, workshops, materialen voor de kunstvakken en practica, activiteiten rond feestdagen en bijzondere gelegenheden etc.). Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om deze extra’s die wij onze leerlingen willen bieden te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro (zie categorie 4 in onderstaande tabel).  
Daarnaast zijn er ook schoolspecifieke activiteiten. Hierbij valt te denken aan werkweken, schoolreizen en excursies.
We zijn blij dat ouders nog steeds willen helpen de activiteiten, die wij belangrijk en onze leerlingen vooral leuk vinden, door te laten gaan. Dat gaat ook over kansengelijkheid en daar staan we voor.  
Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft, worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten.

Bekijk hier de uitlegvideo vrijwillige ouderbijdrage.

schoolkosten
Tabel. Schoolkosten, ministerie OCW
De praktische uitwerking van de schoolkosten voor ouders, de vrijwillige ouderbijdrage, facturering en tegemoetkoming in schoolkosten zijn verder opgenomen bij de schoolgids van de school onder het hoofdstuk ‘Geldzaken’.
 

Onderwijs bij Singelland

Ons onderwijs
OSG Singelland biedt als scholengemeenschap met acht scholen voor voortgezet onderwijs een goede leerweg voor iedere leerling die de basisschool verlaat. Ons aanbod bestaat uit praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In de Internationale Schakel Klassen (ISK) worden niet-Nederlandstalige (allochtone) leerlingen opgevangen. Mocht blijken dat een leerling beter op zijn plaats is in een ander type onderwijs, dan kan gebruikgemaakt worden van goede afspraken over doorstroming tussen onze scholen. Ons streven is om iedere leerling op de juiste plaats te krijgen. Hiernaast hebben wij ook goede afspraken gemaakt met andere scholen, waarmee regelmatig wordt overlegd.

'Singelland biedt gevarieerd, uitdagend en kwalitatief onderwijs. Onze leerlingen worden geprikkeld het maximale uit zichzelf te halen'

Leerwegondersteuning (lwo)
Leerwegondersteuning is bedoeld voor iedere leerling die problemen ondervindt bij de voortgang van de vmbo opleiding, maar wel in staat is een diploma (of certificaat) te behalen. Om toegelaten te kunnen worden tot het lwo moet de leerling voldoen aan bepaalde criteria. Singelland kent drie vormen van Iwo:
- aparte lesplaats onderwijs op maat (oom) op de VHS in Drachten;
- lesplaats functie basisberoepsgerichte Leerweg (kleine groepen bbl);
- individuele leerlingbegeleiding in de overige leerwegen;
- maatwerk begeleiding.

Onderbouw
Onderbouw is het onderwijs voor alle 12- tot circa 15-jarigen. Het is bedoeld om hen een degelijke basisuitrusting mee te geven. Tijdens de onderbouw doen leerlingen kennis, inzicht én vaardigheden op, waarmee zij in hun vervolgstudie en in het maatschappelijk leven uit de voeten kunnen. Een andere doelstelling van de onderbouw is om de school- en beroepskeuze enigszins uit te stellen. Leerlingen worden in een beroepsgerichte en/of theoretische vmbo-, vmbo/havo-, havo/vwo- of gymnasium klas geplaatst. In het tweede leerjaar van de onderbouw bekijken de docenten van het vmbo samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling welk leertraject het beste gevolgd kan worden. Ter ondersteuning van dit proces krijgen de leerlingen lessen Praktische (Sector) Oriëntatie.

Na de onderbouw
Leerlingen leren verder in het vmbo, havo of vwo.
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Het nieuwe vmbo telt tien beroepsgerichte profielen, waaruit leerlingen kunnen kiezen. De meeste scholen bieden daar maar een beperkt deel van aan. In Surhuisterveen kunnen leerlingen uit vier profielen kiezen; op de VHS kunnen leerlingen uit zeven profielen een keuze maken. De keuze van examenpakketten komt hierdoor deels te vervallen.
De vakken die bij een bepaald profiel horen, liggen voor het grootste deel vast. Ieder profiel kan op verschillende niveaus worden gevolgd. In het vmbo worden de niveaus leerwegen genoemd. Zo kunnen leerlingen de theoretische leerweg, de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen.
- Havo/vwo
De onderbouw bij de havo en het vwo eindigt met het derde leerjaar en gaat over in de bovenbouw. Deze bovenbouw wordt ook wel aangeduid met de term De Tweede Fase. Om de havo en het vwo beter aan te laten sluiten op het hoger onderwijs zijn er in de bovenbouw profielen ingevoerd.

Passend onderwijs
Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen. Maar voor leerlingen die toch moeite krijgen met bijvoorbeeld spelling of misschien wat faalangstig worden, problemen ondervinden op het persoonlijke vlak of in de omgang met andere leerlingen zijn daar binnen of via de school mogelijkheden ter ondersteuning voor.

Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband - dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: - de basisondersteuning: de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; - de extra ondersteuning: de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school); - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Basisondersteuning en kwaliteit
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. We verwijzen hierbij naar het oordeel van de inspectie voor het onderwijs of naar de site van Vensters voor Verantwoording waar objectieve informatie (zoals kengetallen) is te vinden over de kwaliteit van onze school. We zijn trots op onze resultaten maar we jagen geen cijfers na. Kwaliteit is meer dan je kunt meten. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze leerlingen. Op onze school word je echt gekend, maak je deel uit van de school. Een dergelijke persoonlijke en warme sfeer draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid en aan het gevoel dat je er toe doet. Wij sluiten op een praktische wijze aan bij de ontwikkeling van de leerling. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze in de teams. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar juist ook over het welbevinden van de leerling. Wij gebruiken hiervoor een samenhangend leerlingvolgsysteem.

Beleid
Wat het domein ‘beleid’ betreft zijn onze procedures vastgelegd en hebben wij een heldere visie op leerlingenbegeleiding. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over de organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. De eerste lijn is altijd de mentor/coach. Singelland heeft een eigen expertisecentrum (ECS) op het gebied van zorg en begeleiding. Wij beschikken daarbij over een goed functionerend ondersteuningsteam (variërend per school), waarbij de besprekingen met ouders gedeeld worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.

Begeleiding
Onze school werkt voor een aantal leerlingen met een zogenaamd ontwikkelingsperspectief. De overdracht van de basisschool naar Singelland is goed op orde evenals de overdracht tussen de leerjaren en de overdracht naar de volgende school. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en vinden dat ouders en school veel voor elkaar kunnen betekenen.

Extra ondersteuning, (ondersteuningsvoorzieningen) en beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij begeleiden bijvoorbeeld leerlingen met ADHD en leerlingen met een licht autistische stoornis en er is specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en begaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Zo kunnen ambulante begeleiders worden geraadpleegd. Het gaat daarbij niet om een bepaalde diagnose, zoals ADHD, maar om de vraag wat de belemmerende factoren zijn en of de school in staat is om een leerling daarin te begeleiden. De norm is dat ouders en school het er over eens zijn dat de leerling met de begeleiding die de school biedt of kan gaan bieden zijn schoolloopbaan met succes kan volgen. Onze school heeft ook een aantal ondersteuningsvoorzieningen voor groepen kinderen. Op de VHS is dat de schakelklas en de zogenaamde tom-groep (teamonderwijs op maat). Op Het Drachtster Lyceum is dat de structuurklas. De structuurklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan een strakkere organisatie en planning. Ook op de andere scholen wordt gewerkt met specifieke groepen.

Ontwikkelagenda
Samengevat is Singelland tevreden over de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij kunnen bieden aan onze leerlingen. Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning willen wij ons verder bekwamen in het werken met het ontwikkelingsperspectief. We zijn tevreden over de expertise en de kwaliteit van die expertise binnen onze school. Onze orthopedagogen bijvoorbeeld kennen de leerlingen en komen ook in de klas om te kunnen adviseren over wat een leerling nodig heeft om zijn onderwijsloopbaan met succes te kunnen volgen. Wij zijn gericht op het borgen en uitbreiden van die expertise waarbij ook andere scholen gebruik kunnen maken van het Expertise Centrum Singelland. Daarnaast en in samenhang daarmee is de toerusting van onze docenten op het gebied van zorg en begeleiding verankerd in onze professionaliseringsagenda.

Welk onderwijs op welke school?

De VHS biedt:
Onderbouw:
- schakelklas
- oom B/K
- vmbo K/T
- TL/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg met praktijkgerichte programma’s: Z&W, TIV, MVI en HBR
- basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Techniek:
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
o Zorg & Welzijn (Z&W)
o Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
o Dienstverlening & Producten (D&P)

Het Drachtster Lyceum biedt:
- havo
- vwo (atheneum en gymnasium)

VO Surhuisterveen biedt:
Onderbouw:
- vmbo
- vmbo tl+/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg met de profielen, techniek, economie, zorg en welzijn en landbouw.
-basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Bouwen, Wonen en Interieur
o Mobiliteit & Transport
o Dienstverlening & Producten
o Zorg & Welzijn

Singelland Burgum biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo: theoretische leerweg 
- havo (Havotop in samenwerking met CSG Liudger)

BHS Gorredijk biedt:
Onderbouw (heterogene klassen):
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo
- havo (tot leerjaar 3)
In de derde klas van de beroepsgerichte leerweg is er keuze uit vier profielen:
- Techniek
- Zorg & Welzijn
- Economie & Ondernemen

De ISK biedt
onderwijs voor leerlingen die nog niet genoeg Nederlands spreken om naar het voortgezet onderwijs te kunnen, zoals asielzoekers en immigranten. In de Internationale Schakel Klassen leren zij goed Nederlands, zodat zij daarna naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo kunnen doorstromen.

PRO Drachten biedt:
praktijkonderwijs en PRO-vmbo, bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit onderwijs is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op arbeid en/of vervolgonderwijs en maatschappij. Dit gebeurt door middel van aan de praktijk getoetste stages en het kunnen behalen van certificaten en diploma’s. Op deze wijze wordt de leerlingen een reëel perspectief geboden om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt of een vervolg te kiezen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Het Matrix Lyceum:
is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai en is gevestigd naast Het Drachtster Lyceum. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van Het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van Het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs
De inspectie bezoekt onze scholen op diverse momenten en met verschillende soorten onderzoeken. Daarnaast kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Naast de gegevens die door de inspectie bekend worden gemaakt, biedt deze site belangstellenden de mogelijkheid om extra informatie te verschaffen over de kwaliteit van de school. Zoek op ‘Singelland’ en u treft onze kwaliteitsgegevens aan, inclusief examenuitslagen. De website biedt ook de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken.

Openbaar onderwijs
Singelland is een school waar op een actieve manier aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Fries
Het vak ‘Friese taal en cultuur’ is met één lesuur per week een verplicht schoolvak voor alle leerlingen in de brugklas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les rekening gehouden; de nadruk ligt op cultuuroverdracht, lees- en luistervaardigheid en mondelinge taalbeheersing. In de bovenbouw kan Fries als examenvak worden gekozen.

Muziek
Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen muziek als examenvak kiezen op Het Drachtster Lyceum en de VHS.
 

 

Wij willen graag dat leerlingen zich snel thuis voelen!

Pieter Schram OSG Singelland

Pieter Schram
Voorzitter College van Bestuur
T 0512 58 23 45
E p.schram@singelland.nl