Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Onderwijs

Onderwijs

Decanen

Op onze school zijn twee decanen. Een decaan helpt bij het keuzeproces voor het samenstellen van het vakkenpakket voor het examen. Ook is de decaan degene die informatie kan geven over vervolgopleidingen.
De leerlingen werken tijdens hun schoolperiode op VO-Surhuisterveen aan een portfolio. De opdrachten voor dit portfolio en meer informatie over vervolgopleidingen zijn te vinden op de site van het decanaat. Deze site is te bereiken via de link.

https://sites.google.com/singelland.nl/decanaatvo-shv/home

Voor VMBO Basis en Kader:
mevr. I. Postmus; mail: i.postmus@singelland.nl

Voor Havo en VMBO TL:
dhr. B. Miedema; mail: b.miedema@singelland.nl 

Telefonisch zijn zij bereikbaar via (0512) 36 90 90.

Extra aandacht

Onze school biedt diverse vormen van hulp en ondersteuning. Hierbij kun je denken aan de volgende onderwerpen of mogelijkheden:
·        huiswerkbegeleiding
·        ondersteuning bij dyslexie
·        faalangstreductietraining
·        sociale vaardigheidstraining
·        ondersteuning bij lees- en/of rekenachterstand

Onder 'downloads' op deze site is meer informatie te vinden over:
·        taalvaardigheden
·        dyslexieprotocol
·        passend onderwijs VO Surhuisterveen
·        antipestprotocol

Profielen binnen vmbo basis en -kader

Je kunt je vmbo-basisopleiding of -kaderopleiding afronden in één van de vier volgende profielen:
·        Bouw, wonen en interieur
·        Mobiliteit en transport
·        Zorg en welzijn breed
·        Dienstverlening en producten

Naast de algemeen verplichte vakken binnen het profiel leer je ook beroepsspecifieke vaardigheden. Na je vmbo-basisopleiding of vmbo-kaderopleiding stroom je door naar een beroepsopleiding in het mbo.

Vmbo-tl en tl+

In de theoretische leerweg, die door sommige scholen mavo wordt genoemd, biedt VO Surhuisterveen een ruim aanbod in examenvakken.

Als de basisschool twijfelt geschiktheid voor havo of vmbo-theoretische leerweg, dan wordt een leerling geplaatst in de tl-plus groep. De leerlingen in deze plus groep krijgen les uit havo-methoden en voor deze leerlingen worden speciale ‘top uren’ ingeroosterd. Dit zijn lesuren waarin de leerling aan vakoverstijgende projecten werkt, waarbij hij of zij zowel op kennis als vaardigheden wordt uitgedaagd.

De theoretische leerweg biedt goede doorstroommogelijkheden. Na vmbo-tl kan een leerling namelijk naar de havo, of naar een mbo-opleiding op het hoogste niveau.

Maak kennis met onze vakken


Bekijk nog meer vlogs!

Onderwijsmogelijkheden

VO Surhuisterveen biedt de volgende onderwijstypen:
·        vmbobasis, -kader, -tl en -tl+ klas 1 t/m 4
·        De eerste twee leerjaren van de havo.

Binnen het vmbo bieden wij de volgende drie leerwegen aan:
·        basisberoepsgerichte leerweg (bbl)
·        kaderberoepsgerichte leerweg (kbl)
·        theoretische leerweg (tl)

Examenzaken, PTA's, ed.

In de rubriek downloads vind je de PTA's (Programma van toetsing en afsluiting)
Link:   downloads

Zoek het juiste jaartal (het jaar van het centrale examen) en de juiste opleiding.
In deze map is ook het examenreglement op examenjaar te vinden.

Invoering Plusdocument 2020-2021

Komend schooljaar 2020/2021 kunnen wij, Singelland breed, de leerlingen de mogelijkheid bieden om te werken aan een Plusdocument. Wij (de stuurgroep en de werkgroepen op de locaties) zijn bezig geweest om het format en mogelijke inhoud voor zo’n document voor alle locaties helder te krijgen. Nu zijn we gelukkig zo ver dat Het Drachtster Lyceum, de VHS, Surhuisterveen en de ISK volgend jaar kunnen starten. Voor alle mentoren geldt dat we aan de start van het jaar bij elkaar zullen komen om te bespreken wat het inhoudt voor jou, voor de leerling, voor docenten.

Wat is nu precies een Plusdocument en wat houdt dat in?

Het Plusdocument is de verzamelstaat van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe de leerling zich heeft ontwikkeld naast het cognitieve programma waarvan diploma en cijferlijst de weergave zijn. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.
 
We hebben gekozen voor een mogelijke invulling van het Plusdocument van, met name, activiteiten. De stimulering van de ontwikkeling van de leerling in een bredere context. Wat de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan aan vaardigheden verwerven, kan worden opgenomen in het Plusdocument.
 
Aan het eind van dit schooljaar zullen de eerste Plusdocumenten (eindexamenleerlingen) en Plusrapporten (4e en 5e klas leerlingen) worden uitgereikt aan leerlingen die afgelopen maanden hebben meegedaan aan de pilot op Het Drachtster Lyceum. 
 
Waarom?

Wenselijk zou zijn dat wij zoveel mogelijk leerlingen een Plusdocument of Plusrapport mee kunnen geven. Hiermee willen wij bereiken dat de leerling zijn of haar unieke kanten kan laten zien en dat als nadrukkelijke aanvulling op het diploma en de cijferlijst, die als documenten immers vooral een weerslag zijn van de cognitieve ontwikkeling van het kind. De leerling kan het Plusdocument gebruiken in de buitenwereld buiten de school, bijvoorbeeld voor een vervolgopleiding, een stage- of werkplek, een bijbaan of bijzondere activiteit. Hiermee staan de perspectieven ‘leerling’ en ‘samenleving’ centraal, niet het perspectief ‘school’.
 
Voor wie?

Het Plusdocument is bedoeld voor alle leerlingen van de school die (bijzondere) extra dingen hebben gedaan of geleerd naast het verplichte curriculum en deze vermeld willen hebben. 
 
Wat?

Op dit moment zullen op het Plusdocument  bijzondere activiteiten geplaatst worden. Het idee is dat de leerling in overleg met de mentor bepaalt welke activiteiten op het Plusdocument komen, zolang deze maar uitgevoerd zijn in de tijd van inschrijving aan de school, zoals het organiseren/begeleiden van een schoolreisje of lidmaatschap van de LR. 
 
Eigenaarschap

Ook al ligt het eigenaarschap van het Plusdocument gedeeltelijk bij de school, de vulling daarvan is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van school en leerling. Het initiatief voor de aan te dragen activiteiten voor het Plusdocument ligt bij de leerling, overigens wel eerst in overleg met de mentor. De school valideert en geeft het document uit, maar van de leerling wordt een actieve bijdrage verwacht aan het opbouwen en aanleveren van de informatie (de activiteiten) en beheer voor het Plusdocument. De school hecht eraan op deze wijze de leerlingen medeverantwoordelijk te maken en te houden voor de presentatie van wat uiteindelijk hun eigen unieke persoonlijkheid is.
 
Wijze van verzamelen

De leerling verzamelt informatie in een portfolio. De leerling is eigenaar van het portfolio. 
 
Communicatie

De communicatie met betrekking tot het Plusdocument (als uitvloeisel van LOB) is een belangrijk element. De mentor is hierin de cruciale factor: deze heeft met de leerling de gesprekken over de vraag welke plusactiviteiten door de leerling op het Plusdocument geplaatst kunnen worden.

Flyer Plusdocument

 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Bevordering naar het volgende jaar

Op VO Surhuisterveen werken alle klassen met een jaarcijfer, dat wil zeggen dat alle cijfers die behaald worden in een schoojaar meetellen voor de overgang. In klas 3 VMBO tellen de cijfers zelfs mee voor het examenjaar in klas 4.

Een compleet overzicht van de bevorderingsnormen is te zien bij downloads