Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Organisatie

Organisatie

Schoolleiding

Directeur:   
De heer R. Lei
r.lei@singelland.nl 

Teamleiders:
De heer R. Hauch
r.hauch@singelland.nl
 
De heer W. van Brummen
w.vanbrummen@singelland.nl

 
De schoolleiding is bereikbaar op telefoonnummer (0512) 36 90 90.

Decanen

Op onze school zijn twee decanen. Een decaan helpt bij het keuzeproces voor het samenstellen van het vakkenpakket voor het examen. Ook is de decaan degene die informatie kan geven over vervolgopleidingen.
De leerlingen werken tijdens hun schoolperiode op VO-Surhuisterveen aan een portfolio. De opdrachten voor dit portfolio en meer informatie over vervolgopleidingen zijn te vinden op de site van het decanaat. Deze site is te bereiken via de link.

https://sites.google.com/singelland.nl/decanaatvo-shv/home

Voor VMBO Basis en Kader:
mevr. I. Postmus; mail: i.postmus@singelland.nl

Voor Havo en VMBO TL:
dhr. B. Miedema; mail: b.miedema@singelland.nl 

Telefonisch zijn zij bereikbaar via (0512) 36 90 90.

Extra ondersteuning nodig?

Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, kunt u contact opnemen met één van de ondersteuningscoördinatoren. Zij kunnen u helpen met eventuele problemen, door de leerling in contact te brengen met de vertrouwenspersonen of met schoolmaatschappelijk werk.

De ondersteuningscoördinatoren zitten tevens het ondersteuningsteam voor. Meer informatie over het ondersteuningsteam vindt u in de schoolgids.

Ondersteuningscoördinator klas 1 en 2: 
mw. S. Innemee: s.innemee@singelland.nl 

Ondersteuningscoordinator klas 3 en 4:
mw. I. van der Zee: i.vanderzee@singelland.nl 

Vertrouwenspersonen:
mw. A. Wijn: a.wijn@singelland.nl
mw. H. Hariri: h.hariri@singelland.nl 

School maatschappelijk werk:
mw. Christel Smit: cd.smit@singelland.nl

Natuurlijk kunt u de ondersteuningscoördinatoren ook telefonisch via het centrale nummer van school bereiken: (0512) 36 90 90.

Via onderstaande link kunt u het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van VO-Surhuisterveen vinden.

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school is wettelijk verplicht minimaal één keer in de vier jaar een schoolondersteuningsprofiel op te stellen waarin de school heeft vastgelegd welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Met dit schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene lezen welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod onze school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Onze eerste klas leerlingen hebben begin van dit schoojaar kennis kunnen maken met een aantal personen op school die op verschillende vlakken een rol kunnen spelen in de ondersteuning van uw kind. 
In dit informatieboekje kunt u lezen over hun diverse rollen en functies

Zorgcarroussel 2022
 


Medezeggenschap Algemeen

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben het recht om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad, zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Ook hebben alle scholen een leerlingenraad en een ouderraad. 
 

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR heeft een aantal wettelijk geregelde taken en bevoegdheden en bestaat uit docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen. De GMR controleert het beleid voor de totale scholengemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, het formatieplan, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. De bestuurder legt alle belangrijke beslissingen voor aan de GMR. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen ook door niet-leden bijgewoond worden. De leden van de GMR zijn:
 

Van Haersmasingel: de heer W. Eijlander (personeel), vacature (leerling)
Het Drachtster Lyceum: de heer W. Wielinga (personeel), vacature (ouder)
PRO Drachten: mevrouw M. Brouwer (personeel); mevrouw E. Nicolai (ouder)
ISK: mevrouw D. Hornyak (personeel)
Burgum: de heer H. Reitsma (personeel); mevrouw D. Schievink (ouder), vacature (leerlingen)
VO Surhuisterveen: de heer A. Pitstra (personeel); I. de Vries en S. de Bruin (leerlingen)
BHS Gorredijk: de heer S. Hoekstra (voorzitter), vacature (personeel)
Singelland algemeen: de heer S. Hoekstra (voorzitter)
 

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl 
U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR worden besluiten genomen over schoolspecifieke zaken. De MR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouder- en leerlingenraden

De ouder- en leerlingenraden komen op voor de belangen van leerlingen en ouders. De raden zorgen voor een grote betrokkenheid, onder meer door het organiseren van activiteiten als sportdagen en feestavonden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of vragen over de kwaliteit van het onderwijs worden deze voorgelegd aan de ouder- en leerlingenraden.

Medezeggenschap & Ouderraad

Uit de ouderraad zijn twee ouders vertegenwoordigd in de locatieraad. De locatieraad is betrokken bij elke zaak die op locatieniveau de medezeggenschap betreft. Ook leerlingen zijn hierin vertegenwoordigd vanuit een afvaardiging vanuit de leerlingenraad.

Van de ouderraad komt deze informatie:

Geachte ouders,

Wij als ouders uit de ouderraad, zijn het luisterende oor van onze kinderen en voor de ouder staan wij klaar om vragen te beantwoorden en problemen bespreekbaar te maken op school. U kunt ons altijd benaderen met vragen en of opmerkingen. Wij kunnen dit mee nemen naar de vergaderingen en bespreken met de schoolleiding. Rechtstreeks school benaderen is natuurlijk ook altijd mogelijk. De ouderraad komt ongeveer 4 keer per jaar bij elkaar. We zijn met een afvaardiging aanwezig bij open dagen, ouderavonden en informatie avonden. Wanneer u ook plaats wilt nemen in de ouderraad, dan kunt u zich wenden tot een van de onderstaande ouders. Wij streven er naar om per leerjaar twee ouders te krijgen, het liefst uit verschillende dorpen zodat we een zo breed mogelijk beeld hebben van wat er zoal speelt. Voor contact kunt u zich wenden tot één van deze ouders of rechtstreeks via school.

Vriendelijke groeten van de ouders uit de ouderraad. 

Mevr. Land, dhr. Holthuis,  mevr. Dalstra, mevr. Koopstra en mevr. Hielkema.

Email adressen leden van de locatieraad:

Carmen Land: a.land7@chello.nl
Sabine Hoekstra: johan.sabina1@gmail.com 
Ansje de Vries-Wouda: ansje_wouda@hotmail.com 
Foppe Havinga: havingaf.5@ziggo.nl 
Sietske Holthuis: sietske.holthuis@gmail.com 
Anja Porte: porteanja@gmail.com 
Grietje Bron-Van Esch: gvanesch77@gmail.com 


 

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling