Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
lezen

FeRstival is een Friese voordrachtwedstrijd voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs. 
De organisatie zoekt jongeren van 12 tot 18 jaar die een gedicht van een Friese dichter 
willen voordragen in het Fries. Marrit Boetje was een van de leerlingen van onze school 
die dit wilde doen. Hoe dat is gegaan, beschrijft ze hier…...

Hoi, ik bin Marrit Boetje en ik ha meidien oan FeRstival. 
FeRstival is in wedstriid wêrby 'tst yn it Frysk in gedicht foardraachst. 
Ik sil jim fertelle oer myn ûnderfining. 

Alles begûn by de foarrondes, dêr 't ik it gedicht: 
‘Unyk’ fan Tjitske van Akker foardroegen ha yn de Iduna yn Drachten. 
Yn it blok dêr't ik yn siet hie tafallich elkenien itselde fers, 
dus doe't ik nei de sjuery rûn om te fertellen hokker gedicht ik hie, 
moast elkenien wol wat laitsje.

Ik fûn it bêst wol spannend, omdatst dyn tekst net ferjitte wolst. 
Doe wie it tiid foar de priisútrikking, fan elke kategory giene der 3 of 4 minsken troch. 
"Yn de kategory De Trochsetters binne... en Marrit Boetje troch!
"Ik wie hiel bliid doe 't ik dat hearde. 

De finale wie op 17 desimber yn Ljouwert, 
dêr haw ik it fers ‘Myn freon’ fan Meintsje Brouwer foardroegen. 
Yn de finale trede Roan Veltman op, wat ik hiel leuk fûn. Doe wie it tiid foar de útslach,
 it wie hiel spannend! "De winners yn de kategory de Trochsetters binne, 
op nûmer 3 … nûmer 2 … en nûmer 1... Marrit Boetje!" 

Ik koe it echt net leauwe, ik wie super bliid! 
Omdat ik wûn ha, mei ik in fideoklip opnimme, fan it fers dat ik foardroegen ha. 
It wie dus in hiele leuke ûnderfining!

—-------------------------------------------------

Hoi ik ben Marrit Boetje, en ik heb meegedaan aan FeRstival.

FeRstival is een wedstrijd waarbij je in het Fries een gedicht voordraagt. 
Ik ga jullie vertellen over mijn ervaring. 

Alles begon bij de voorrondes, waar ik het gedicht: 
Unyk van Tjitske van Akker heb voorgedragen in de Iduna in Drachten. 
In het blok waar ik in zat had toevallig iedereen hetzelfde gedicht, 
dus toen ik naar de jury liep om te vertellen welk gedicht ik had moest 
iedereen wel een beetje lachen. Ik vond het best wel spannend, 
omdat je niet je tekst wilt vergeten. Toen was het tijd voor de prijsuitreiking, 
van elke categorie gaan er 3 of 4 mensen door. 
“In de categorie De Trochsetters zijn … en … en Marrit Boetje door!
” Ik was heel erg blij toen ik dat hoorde. 
e Finale was op 17 december in Leeuwarden, waar heb ik het gedicht: 
Myn freon van Meintsje Brouwer heb voorgedragen. 
In de finale  trad Roan Veltman op, wat ik heel erg leuk vond. 
Toen was het tijd voor de uitslag, het was heel erg spannend! 
“De winnaars in de categorie de Trochsetters zijn, 
op nummer 3… nummer 2… en nummer 1… Marrit Boetje!” Ik kon het echt niet geloven, 
ik was super blij! Omdat ik heb gewonnen mag ik een videoclip op gaan nemen, 
van het gedicht dat ik heb voorgedragen. Het was dus een hele leuke ervaring!