Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
schoolgids isk

Schoolgids 2023-2024

Een warm welkom op een veilige en veelkleurige school van Singelland

reinald gerbenzon

 

De ISK in Drachten verzorgt al meer dan vijfentwintig jaar onderwijs aan leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Op de ISK leren de leerlingen tot 18 jaar de taal kennen en de cultuur begrijpen. De ISK kan als expertisecentrum voor anderstaligen ook adviezen opstellen voor begeleiding van anderstalige leerlingen op reguliere scholen. Tevens bieden we in samenwerking met diverse gemeenten, het programma 'Perspectief', dat jongvolwassen statushouders (18-25 jaar) begeleidt naar een vervolgopleiding of werk. 

Wij willen als school een veilige leeromgeving bieden, waarbinnen leerlingen zich ‘thuis’ gaan voelen. Binnen de kleinschaligheid en veiligheid van de ISK vinden leerlingen een stevige basis. Vanuit die basis kunnen zij weer verder groeien en zich ontwikkelen tot mensen die een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan onze samenleving.  Op de ISK willen wij een klimaat scheppen waarin met plezier en resultaat wordt gewerkt. 

Namens het team, 
Reinald Gerbenzon, directeur ISK 

T 0512 54 61 65 
@ r.gerbenzon@singelland.nl

Direct naar het thema van je keuze:

Ziekte en Verzuim

‘Ik vertel je alles over afmelden’

Christina Boomgaerden, medewerker leerlingadministratie  

T 0512-546165  
@ c.boomgaerden@singelland.nl  

Ziekte en absentie  
Wanneer een leerling ziek is, moeten ouders of verzorgers dit vóór 9.00 uur melden bij de administratie van de ISK, telefoon (0512) 54 61 65. Om 8.55 uur gaat de eerste bel. Om 9.00 uur gaat de tweede bel. Wanneer een leerling te laat is, moet de leerling een briefje halen bij de administratie. Daarna mag de leerling de les in. Wanneer een leerling drie keer ongeoorloofd te laat komt, dan moet hij of zij een uur nakomen. Ouders of verzorgers worden hiervan op de hoogte gebracht. Absentie wordt door de mentor genoteerd. Bij regelmatige afwezigheid wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.  

Verlof   
Het is mogelijk om verlof aan te vragen bij bijzondere persoonlijke omstandigheden. Dat is bijvoorbeeld een verhuizing of een trouwerij. Aanvragen voor verlof kunnen schriftelijk ingediend worden bij de directeur. In noodgevallen kan het ook mondeling. 

Leren op Singelland ISK

'Je kunt pas leren als je je thuis voelt'  

sylvia bergsmaSylvia Bergsma, docent NT2 en mentor  
T 0512-546165  
@ s.bergsma@singelland.nl

ISK  
ISK betekent Internationale Schakel Klassen. De ISK is een school voor anderstalige leerlingen van 12 tot 18 jaar, die de Nederlandse taal moeten leren. Ze doen daar gemiddeld twee jaar over. Als het taalniveau voldoende is, worden de leerlingen geschakeld naar het reguliere voortgezet onderwijs. Welke mogelijkheden er zijn voor vervolgonderwijs is verderop te lezen op deze website. De ISK moet gezien worden als de schakel tussen de school in het land van herkomst en de Nederlandse school. De ISK Drachten heeft een regionaal karakter. Dat betekent dat veel leerlingen niet alleen uit Drachten komen, maar ook uit de wijde omgeving van Drachten. Het aantal leerlingen varieert per schooljaar. Het is mede afhankelijk van de politieke situatie in de wereld. In het schooljaar 2019-2020 telde de school 170 leerlingen. De ISK is een locatie van OSG Singelland. De leiding van OSG Singelland is in handen van de voorzitter van het College van bestuur, meneer Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van OSG Singelland aan de Van Haersmasingel 37 te Drachten. De schooldirecteur van de ISK is meneer Gerbenzon. 

Missie en Visie  
De ISK is een multiculturele school. De leerlingen verschillen niet alleen in nationaliteit, maar ook in leeftijd, onderwijsachtergrond en toekomstperspectief. De ISK wil een veilige school zijn, waarbinnen leerlingen zich kunnen ontwikkelen en kunnen werken aan hun toekomstperspectief, daarbij rekening houdend met hun specifieke omstandigheden. Pedagogisch handelen vormt de kern van het onderwijs op de ISK. De ISK leerling wordt ’op maat’ bediend om door te stromen naar het Nederlandse reguliere onderwijs en om bagage mee te krijgen om weerbaar en vaardig te zijn. Zodoende kan hij zich staande houden in elke samenleving waarin hij tijdens zijn leven terecht komt. 

Wie zijn wij en waar staan wij voor?   
ISK Drachten is een school van OSG Singelland. ISK Drachten is een openbare school. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht of levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn voor ons onacceptabel. 

Pedagogisch klimaat   
Wie de ISK binnenstapt, ervaart onmiddellijk een bijzondere sfeer van geborgenheid, veiligheid en betrokkenheid onderling naar elkaar, zowel bij de leerlingen als bij het team. De ISK is een leer- en leefgemeenschap waarbij de ontwikkeling van het individuele kind centraal staat. In deze leeromgeving wordt vanuit de basisbehoeften gewerkt. Dit baseren we op de piramide van Maslow. 

piramide van maslow
Piramide van Maslow

Als school zijn wij een leer- en werkgemeenschap   
Binnen deze gemeenschap hebben we regels opgesteld, omdat we daardoor goed onderwijs kunnen geven en in een prettige en veilige sfeer kunnen leren en werken. Het is belangrijk dat iedereen deze regels kent en ernaar handelt. Praktisch:  
- Leerlingen hebben de plicht zich in te spannen voor het volgen van onderwijs. We verwachten dat je actief meedoet! Zorg ervoor, dat je dagelijks je spullen bij je hebt: schooltas met schoolspullen (zoals map, papier, pen, potlood, gum, sportkleding en dergelijke).  
- Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) ontvangen twee keer per jaar, in december en april, een rapportage met een overzicht van de prestaties.

Docenten leren ook  
De docenten van de ISK hebben regelmatig team bijeenkomsten die erop gericht zijn om van en met elkaar te leren. Enkele keren per jaar zijn dat teamdagen, waarop leerlingen vrij zijn. Gedurende het jaar zijn er ook intervisiemiddagen; daarvoor vervallen geen lessen.  

Talenturen  
Op donderdagmiddag zijn de talenturen. Leerlingen kiezen iedere acht weken een nieuw talentuur. Deze lessen hebben betrekking op verschillende disciplines, zoals zwemmen, kunst, uiterlijke verzorging, hout- en metaalbewerking en horeca.  

ISK klassen  
Een leerling die nieuw begint bij de ISK zal vaak starten in een Instroomgroep. In deze groep blijft een leerling maximaal acht weken. Naast de tijd om te wennen op de nieuwe school, wordt in deze periode ook gekeken in welke stroom en in welk taalniveau een leerling het beste past. De ISK probeert leerlingen zoveel mogelijk in groepen te plaatsen naar het gewenste uitstroomprofiel. Die uitstroomprofielen zijn:   
- P-stroom - Vervolg Praktijkonderwijs, Werk en/of inburgering   
- M-stroom - Vervolg in het mbo, 16+   
- V-stroom - Vervolg in het vmbo/havo/vwo, 12-16 jaar  
- Programma ‘Perspectief’ - specifiek traject voor 18-25-jarige statushouders

Voor leerlingen van 18 jaar of ouder is een verblijfsvergunning nodig om toegang te kunnen krijgen tot vervolgonderwijs. Per week wordt er 30 uur les gegeven. Per groep is er in principe één vaste mentor. De mentor is de contactpersoon voor de leerlingen, ouder(s), verzorger(s) en voogd(en) van de leerlingen. 

De leefregels van de ISK   
Onderstaande regels gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van de ISK. Onze acht leefregels :  
1. Op onze school is iedereen welkom! Welke huidskleur, seksuele voorkeur of geloof je ook hebt.   
2. We zijn aardig en hebben respect voor elkaar!   
3. We gaan prettig met elkaar en met elkaars spullen om. De school moet een veilige plek zijn.   
4. We luisteren naar elkaar. We krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven. 5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Geluid- of beeldmateriaal delen we alleen met toestemming van degene over wie het gaat.   
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig is.   
7. We houden ons aan afspraken en regels.   
8. We willen een ‘gezonde school’ zijn.  
 

Dagelijks reilen en zeilen

'Veiligheid staat op nummer 1, in en rondom de school'  

henk buisHenk Buis, allround conciërge  
T 0512-546165  
@ h.buis@singelland.nl   

Kantine   
De conciërges van de school hebben een ruimte bij de ingang van de school. Ze houden het gebouw in de gaten. De conciërges zijn  het aanspreekpunt voor de leerlingen buiten de lestijden en ze voeren  kleine reparaties in en om de school uit. De conciërges op de ISK zijn meneer Henk  Buis en meneer Mostafa Bouafi.  

Conciërges  
Vooraf aan het eerste lesuur is er in de kantine koffie en thee. ISK-leerlingen kunnen gratis een kopje koffie of thee pakken. In de pauzes is de kantine geopend en kan er onder meer thee, koffie, broodjes, soep en fruit worden gekocht. Met ons aanbod willen we vooral ook een gezonde kantine zijn. De leiding over de kantine is in handen van mevrouw Marian Pultrum.

Regels en Veiligheid  

Regels binnen het gebouw  
Om alles ordelijk in onze school te laten verlopen:   
- Ben je op tijd op school en in de lessen. Als je te laat bent, neem je een briefje mee van je ouder(s)/ verzorger(s).   
- Hang je jouw jas aan de kapstok, of doe je die in jouw kluisje. Hoofdbedekking uit religieuze of medische redenen is toegestaan.  
- Vraag je eerst toestemming aan je docent, als je het lokaal wilt verlaten.  
- Eten en drinken doe je in de daarvoor aangewezen ruimte, zoals de kantine of op het schoolplein. Je ruimt altijd de overgebleven rommel op. Tijdens de lessen eet en drink je niet.   
- De ISK is een rookvrije school. Dat betekent dat er zowel in de school als op de schoolpleinen niet gerookt mag worden (E-sigaret en tabak)  
- ISK is een gezonde school: we spreken elkaar aan en nemen maatregelen tegen gebruik en misbruik van alcohol en drugs.   
- In het computerlokaal gelden extra regels waar iedereen zich aan houdt. Je hebt altijd toestemming van een docent nodig om achter een computer te mogen zitten.

Veiligheid   
Soms is het nodig om een regel op maat voor een leerling te maken. Bijvoorbeeld als een leerling zich niet houdt aan regels en afspraken in school- en lessituaties. In dat geval kunnen medewerkers van de school naar eigen inzicht bepaalde maatregelen treffen. Ook kan een leerling naar huis worden gestuurd, omdat dat nodig is voor de veiligheid in de school. Bij herhaling volgt een directiebesluit. 

Regels voor computergebruik   
In alle lokalen in het schoolgebouw kunnen leerlingen computers gebruiken. De leerling maakt gebruik van een netwerk door in te loggen. Belangrijke regels voor het computergebruik:  
1. Je gebruikt de computer voor de opdracht die je van de docent krijgt.    
2. Het is niet toegestaan bestanden te verwijderen of in te breken op ongeoorloofde plaatsen.  
3. Het is niet toegestaan om programma’s en documenten op het bureaublad te plaatsen.   
4.. Het is niet toegestaan om programma’s te installeren of te downloaden.

De administratie  
De administratie is een belangrijk informatiepunt voor leerlingen en ouders. Bijvoorbeeld wanneer een adreswijziging doorgegeven moet worden. Op de administratie: • worden formulieren voor reiskosten ingevuld; • kunnen schoolverklaringen worden gevraagd; • moeten afmeldingen worden doorgegeven. Op de administratie van ISK Drachten werken mevrouw Christina Boomgaerden en meneer Rink Helfferich.

Inschrijving: belangrijke gegevens   
Nieuwe leerlingen kunnen gedurende het hele jaar aangemeld worden bij de ISK. Na aanmelding wordt de leerling met (een van) de ouders of de voogd uitgenodigd voor een intakegesprek. De leerling moet een geldig legitimatiebewijs meenemen en als die er is een overdracht van de vorige school in Nederland. Een niveautoets kan deel uitmaken van de intakeprocedure. De nieuwe leerling start daarna zo spoedig mogelijk. De intakeprocedure kan worden verlengd, wanneer er nog onduidelijkheden of vragen zijn. In overleg met de ondersteuningscoördinator kan een nader onderzoek plaatsvinden naar de ondersteuningsbehoeftes van de leerling. Uit dit onderzoek moet vervolgens blijken of de leerling op de ISK of op een andere school geplaatst kan worden. Soms kan de leerling niet geplaatst worden, omdat de ISK niet in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Op dat moment draagt de ISK de verantwoordelijkheid om, in overleg met ouders/verzorgers, een school te vinden die zowel plaatsruimte heeft, als in de ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Dit hoeft niet per se een school te zijn waarbij het kind al was aangemeld. De school komt altijd met een passend advies wanneer de ISK niet passend is voor de betreffende leerling. Het onderzoek en de plaatsing moeten binnen zes weken worden afgerond. Deze termijn kan, indien nodig, met vier weken worden verlengd. Dit gaat altijd in overleg met de ouders/verzorgers. Dit onderzoek wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Tijdens het intakegesprek wordt toestemming gevraagd voor het afnemen van het non-verbale intelligentieonderzoek en voor het afnemen van het didactisch onderzoek.   

De schoolleiding  
De dagelijkse leiding op de ISK is in handen van mevrouw Djura Hornyák, mevrouw Alina ten Hoor en mevrouw Marieke  Voppen. De directeur is meneer Reinald Gerbenzon.  
Voor ouders en verzorgers is de schoolleiding niet het eerste aanspreekpunt: dat zijn de mentoren. Alleen in bijzondere gevallen treedt de leiding direct in contact met leerlingen en ouders of verzorgers.   
De schooldirecteur is eindverantwoordelijk voor de ISK. Hij zorgt ervoor dat alle medewerkers hun taken naar behoren uitvoeren en heeft het totaaloverzicht van alles wat er op school gebeurt.   
Een gesprek met de directeur kan door ouders of verzorgers wel altijd worden aangevraagd. 

Geldzaken

'Voor veel vragen kun je terecht op de administratie van de school waarbij je onder andere kunt denken aan geldzaken. In de onderstaande tekst vertel ik je hier iets meer over. '  

rink helfferichRink Helfferich, medewerker planning en organisatie  
T 0512-546165  
@ r.helfferich@singelland.nl

Kluisjes   
Bij de administratie kun je een sleutel voor een kluisje aanvragen. We vragen € 5,- borg voor de sleutel van een kluisje. Wanneer een leerling de ISK verlaat, wordt de sleutel ingeleverd en ontvangt de leerling de borg terug. In jouw kluisje kun je schoolspullen bewaren. De school is niet aansprakelijk voor gestolen goederen.

Ouderbijdrage   
De toelating tot de school is gratis. Ook het lesmateriaal is gratis. Tijdens de schooldag kan elke leerling gebruik maken van een laptop of Chromebook. Onze school kent geen vrijwillige ouderbijdrage. De overgrote meerderheid van leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het COA en/of de voogdij instelling Nidos. Met deze partners bestaan vaste overeenkomsten aangaande schoolkosten. 

Bijdrage schoolreis en schaatsen   
Met enige regelmaat proberen we op de ISK bijzondere activiteiten met elkaar te ondernemen. Tot die activiteiten behoren in ieder geval jaarlijks:  
- Schaatsen in februari  
- Voorstelling maken of bezoeken in Schouwburg De Lawei  
- Schoolreis aan het einde van het jaar  

Het programma wordt lopende het jaar bekendgemaakt. Het streven blijft om de kosten voor ouders zo laag mogelijk te houden. Voor het kunnen organiseren van deze activiteiten vragen we van u een bijdrage van € 25,- Indien het betalen van dit bedrag niet mogelijk is, adviseren we contact op te nemen met de school. Ondersteuning is mogelijk via de Stichting Leergeld.

Financiële ondersteuning  
Samen voor alle kinderen  
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, ga dan naar de website: www.samenvoorallekinderen.nl

Verzekering   
Voor alle leerlingen is een collectieve onderwijs pakketpolis afgesloten. In de pakketpolis zijn o.a. de volgende verzekeringen opgenomen: inzittendenverzekering (SVI), doorlopende reisverzekering, geneeskundige kosten, annuleringsverzekering en ongevallenverzekering.  
De doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens school en groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband (mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen) en reizen in verband met door de school georganiseerde stages. De collectieve ongevallenverzekering is voor de leerlingen van kracht gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten, alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug.

Schade en diefstal   
Indien een leerling schade berokkent aan het schoolgebouw, meubilair en dergelijke, worden de ouders/ verzorgers hiervoor aansprakelijk gesteld. Schade die een leerling aan anderen en aan de school toebrengt, komt geheel voor rekening van de leerling/ ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers wordt geadviseerd dit risico te verzekeren door het afsluiten van een WA verzekering. Geen enkele verzekeringsmaatschappij is bereid om tegen een redelijk tarief met een school een verzekering af te sluiten betreffende schade aan of ontvreemding van eigendommen van leerlingen. Hierbij valt te denken aan kleding, (brom)fietsen, telefoons e.d. Indien ouders/verzorgers dit wensen, dienen zij dit risico zelf te verzekeren. Ter voorkoming van diefstal en het verliezen van eigendommen biedt de ISK een afsluitbaar garderobekastje. De ISK kan bij diefstal of vermissing niet aansprakelijk gesteld worden.

Boeken en ander lesmateriaal   
De leerling moet zelf een schooltas, sportkleding en sportschoenen aanschaffen. De boeken en het overige lesmateriaal worden op grond van artikel 6 WVO gratis ter beschikking gesteld. De school vraagt géén borgsom voor de boeken. Wel is de leerling verplicht zorgvuldig met de boeken om te gaan.  
Verder ontvangen leerlingen bij de start op de ISK eenmalig een etui met alle benodigde gebruiksmaterialen, onder meer: pennen, potloden, liniaal, oordopjes, schriften. 
Indien leerlingen later nieuw materiaal nodig hebben, is dat eventueel voor kostprijs te koop op school.  

Bij vermissing of beschadiging, voor zover dit uitgaat boven de slijtage door normaal gebruik, kunnen de kosten in rekening worden gebracht. Onder beschadiging wordt onder meer verstaan: met potlood of pen beschreven pagina’s, dubbelgevouwen en/of gescheurde kaft of pagina’s, vlekken, gebruik van een markeerstift, ontbrekende pagina’s of een losgescheurde kaft. De school kent voor het vak rekenen ook boeken waarin geschreven mag worden. De docent zal dit duidelijk aan de leerlingen uitleggen. 

 

Voortgang van uw kind

'Ik vertel je alles over de voortgang'  

berber roosmaBerber Roosma, mentor, docent NT2  
T 0512-546165  
@ b.roosma@singelland.nl

De voortgangsrapportages  
Binnen de ISK volgt iedere leerling een eigen ontwikkeling qua tempo en einddoelen. Twee keer per jaar wordt een rapportage opgesteld, waarop ouders en leerling kunnen zien hoever een leerling gevorderd is op weg naar het gewenste einddoel. Daarnaast  wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling in vaardigheden.  
De vorderingen in de kernvakken NT2, Rekenen en Engels worden vermeld in zogenaamde referentieniveaus die landelijk zijn vastgesteld.   
Rondom de uitreiking van een rapportage is een ouderspreekmiddag georganiseerd, waar de voortgang wordt besproken.

Voortgangstoetsen  
Docenten organiseren toetsen rondom de gebruikte methoden, maar er worden ook landelijk genormeerde toetsen afgenomen. Onze ISK maakt gebruik van de toetsen van bureau ICE en deze worden ‘TOA-toetsen’  genoemd: Toetsing, Ontwikkeling en Advies. Voor de verschillende taalvaardigheden en voor rekenen. wordt voor iedere leerling meerdere keren per jaar de voortgang hiermee in kaart gebracht.

Opstellen van adviezen voor vervolgonderwijs  
Naarmate een leerling dichter bij de eindfase van de ISK komt, komt de definitieve advisering in beeld. Ter onderbouwing van het advies worden door de orthopedagoog toetsen afgenomen die nodig zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld over de afname van een non-verbale intelligentietest, de WNV. Naast het advies van de leerkrachten, geven deze testen een indicatie van leermogelijkheden.

Ondersteuning en Begeleiding

'Zie niet wat je denk te zien, maar zie wat er is'  

monique petersMonique Peters, ondersteuningscoördinator  
T 0512-546165  
@ m.peters@singelland.nl  

Sylvia Bergsma, ondersteuningscoördinator  
T 0512-546165  
@ s.bergsma@singelland.nl
 

Zorgstructuur op de ISK

Het ondersteuningsteam   
Het ondersteuningsteam bestaat uit twee ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders, de decaan en de orthopedagoog. Zij ondernemen samen actie wanneer leerlingen in aanmerking komen voor extra zorg. Heeft een leerling een vorm van extra zorg nodig die niet op school aanwezig is, dan wordt hulp van buiten de school ingeschakeld. Er wordt altijd toestemming gevraagd aan de ouders en of voogd om een leerling te bespreken in het OT.

De ondersteuningscoördinator   
De ondersteuningscoördinator geeft leiding aan het ondersteuningsteam, coördineert de extra begeleidingsactiviteiten op de school en ontwikkelt en implementeert het ondersteuningsbeleid op de ISK. De coördinator zorgt voor de voorbereiding en de uitvoering van het gevraagde beleid vanuit het samenwerkingsverband ZuidOost Friesland en levert een bijdrage aan de inbedding van passend onderwijs op de werkvloer van de ISK. De ondersteuningscoördinator draagt zorg voor het inrichten en uitvoeren van de ondersteuningsstructuur waaronder verzuim en coördineert bij acute crisissituaties met leerlingen. . De ondersteuningscoördinatoren op de ISK zijn mevrouw Silvia  Bergsma en mevrouw Monique Peters.

De orthopedagoog   
De orthopedagoog houdt zich bezig met het adviseren en begeleiden van mentoren, docenten, ouders, verzorgers en leerlingen met betrekking tot de schoolontwikkeling van de leerling. Dit betekent dat zij onderzoekt, adviseert, observeert en gesprekken voert. Ondersteuningsvragen worden door de ondersteuningscoördinator ingebracht bij de orthopedagoog. De orthopedagoog ondersteunt de ondersteuningscoördinator in de leerlingbegeleiding en biedt hulp bij ondersteuningsvragen van docenten in de klas. De uitkomsten van testen en onderzoeken worden altijd eerst persoonlijk met de ouders en of voogden besproken door de orthopedagoog. De ISK vraagt toestemming aan ouders en of voogden om de rapportage te delen met derden. 

Na het gesprek wordt de rapportage per post verstuurd naar ouders en of voogden. De orthopedagoog heeft zitting in het zorgteam en onderhoudt ook contacten met mogelijke externe organisaties, zoals bijvoorbeeld Nidos en het AMV-team. De orthopedagoog van de ISK is mevrouw Gerdez.

Jeugdarts   
Alle leerlingen op de ISK worden opgeroepen door de jeugdarts. De leerlingen worden uitgebreid gescreend en krijgen de nodige of nog ontbrekende inentingen. De jeugdarts houdt namens GGD Fryslân spreekuur op de ISK. De jeugdarts wordt ondersteund en werkt samen met de GGD verpleegkundige. De jeugdarts en de ondersteuningscoördinator kunnen elkaar om wederzijds advies vragen.

Logopedist   
De logopediste op de ISK is mevrouw Zandbergen. Elke donderdagochtend is zij aanwezig. De logopediste behandelt problemen in de communicatie. Het gaat om schriftelijke, mondelinge en non-verbale problemen, die te maken hebben met de stem, taal, spraak, slikken (eten en drinken) en het gehoor. De logopedist houdt zich bezig met de werking van de mond, lippen en tong. De mentor kan een hulpvraag neerleggen bij de ondersteuningscoördinator. 

De vertrouwenspersoon   
Leerlingen en personeelsleden kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon wanneer zij te  maken hebben met ongewenst gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je het gedrag van een ander vervelend vindt, je twijfelt aan jezelf of lastig wordt gevallen. Dan kan een gesprek met de vertrouwenspersoon helpen. De vertrouwenspersonen op de ISK zijn mevrouw de Jong en de heer van Doesburg. 

Via deze link vindt u de gegevens van de externe vertrouwenspersoon vanuit GGD Fryslân.

Rots & Water  
De training Rots & Water helpt bij het ontwikkelen van zelfvertrouwen, zelfbeheersing, een respectvolle omgang met mensen om hen heen en met zichzelf. Bij deze training wordt aandacht besteed aan emoties zoals boosheid, angst en verdriet. De leerlingen worden getraind om deze emoties te herkennen bij zichzelf en bij de ander. Ook leren ze om hun emoties onder controle te krijgen en tijd te nemen om te kiezen voor een goede reactie. De training bestaat uit tien lessen en wordt door gecertificeerde docenten  één uur per week gegeven in een groep van maximaal veertien leerlingen.

Meedenken en meepraten

'Ik vertel je alles over meedenken en meepraten'  

Simone Bouwstra, docent en lid van de MR  
T 0512-546165  
@ s.bouwstra@singelland.nl

MR ISK  
De ISK heeft een medezeggenschapsraad, die voor de eigen school de medezeggenschap vormt. In de MR wordt instemming of advies gegeven over alle beleidszaken van de school. De MR komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen en bestaat uit twee medewerkers, een vertegenwoordiger van de ouders en een leerling vanuit de leerlingenraad.  

 

leerlingenraad isk
Leerlingenraad ISK


Leerlingenraad   
Een leerlingenraad vertegenwoordigt de mening van de leerlingen op school. In de leerlingenraad zitten leerlingen uit verschillende klassen. Eén keer per maand komt de groep bij elkaar om over verschillende onderwerpen te vergaderen. Regelmatig is er overleg met de schooldirecteur. De leerlingenraad is er om mee te denken, te praten, overleggen en adviseren over wat er op school en in de klas gebeurt. De raad baseert zich daarbij op de ideeën, voorstellen, vragen, moeilijkheden en klachten van alle leerlingen. De leerlingenraad helpt mee bij het afnemen van een tevredenheidsonderzoek. Vanuit het team van de ISK kunnen ook bespreekpunten worden ingebracht. Voor meer informatie kun je terecht bij mevrouw Chiman Karim.

Buitenschoolse activiteiten

'Sportactiviteiten om tot bloei te komen op school'  

alinda ten haorAlinda ten Hoor, docent Lichamelijke Opvoeding  
T 0512-546165  
@ a.tenhoor@singelland.nl  

 

 

 

Welke activiteiten zijn er op de ISK?   
Er worden regelmatig activiteiten georganiseerd op de ISK. De laatste schooldag voor de vakantie, wordt vaak afgesloten met een activiteit, zoals een film kijken of een themafeest.   

- Cultuur: Jaarlijks werken we samen met de schouwburg in Drachten, De Lawei. Het ene jaar maken we zelf een voorstelling, het andere jaar bezoeken we tweemaal een voorstelling;   
- Schoolreis: ieder jaar wordt tenminste één schoolreisje voor de hele school georganiseerd. De bestemming wordt in overleg met de leerlingenraad bepaald;  
- Sportactiviteiten: gedurende het schooljaar worden er diverse sportactiviteiten georganiseerd, zoals een voetbaltoernooi, hardloopwedstrijd  en schaatsen in februari.

De ISK wil leerlingen de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan diverse sporttoernooien, zodat ze kennis maken met sport buiten de school.   
Binnen Singelland vindt er 2x per jaar een voetbaltoernooi plaats, 1x voor de jongere leerlingen en 1x voor de oudere leerlingen van de school.  Naast de Singelland voetbaltoernooien is er 1x per jaar het ISK voetbaltoernooi. Bij dit toernooi mogen alle ISK scholen uit het noorden het tegen elkaar opnemen in diverse categorieën. Rondom de kerstvakantie spelen we met 2 klassen mee met het kersttoernooi op de VHS. Hierbij hebben we 1 team dat unihockey speelt tegen klas 1 en 1 team dat basketbal speelt tegen klas 2.  Als laatste doen we als school mee met Olympic Moves, dit is een landelijke sportwedstrijd waar VO scholen uit het hele land aan meedoen.    
Elk jaar is er een Singelland Familie Run welke geldt als voorronde om in het veldloopteam van Singelland te mogen.

Leren Leren

'Inzicht in jezelf vormt de basis voor het leren'  

djura hornyakDjura Hornyák, decaan  
T 0512-546165  
@ d.hornyak@singelland.nl  
 

De begeleiding van de leerlingen   
Het doel van de begeleiding is om leerlingen te helpen zelfstandig te worden. Elke leerling heeft recht op begeleiding. Niet alleen de leerling die problemen heeft moet worden opgevangen, maar elke leerling moet aandacht krijgen en zich geaccepteerd en veilig voelen. 

De mentor   
De mentor is voor de leerling en de ouder(s)/verzorger(s) de eerste contactpersoon. Wanneer er iets is, kan de leerling daar terecht. De mentor is er verantwoordelijk voor dat de leerling goed wordt begeleid. Het gaat daarbij niet alleen om leerprestaties, maar ook of de leerling zich prettig voelt in de klas en op school. Alle leerlingen worden met regelmaat besproken in leerlingenbesprekingen. De mentor heeft contact met de vakdocenten over de leerresultaten bij de andere vakken en ook over de werkhouding en het gedrag van de leerling. Indien er grotere problemen worden geconstateerd, kan de mentor de leerling aanmelden bij het ondersteuningsteam. De mentor neemt contact op met de ouder(s)/ verzorger(s) bij absentie waarvan de reden onduidelijk is of bij problemen die om overleg vragen. De mentor houdt de absentie van de leerlingen bij. De ondersteuningscoördinator licht de leerplichtambtenaar in bij overmatig schoolverzuim.   

De decanen  
De decanen adviseren over studie- en beroepskeuze. Zij zijn op de hoogte van de voor- en nadelen van een studie- of beroepsrichting en weten welke eisen de vervolgopleidingen stellen. De decanen geven voorlichting aan leerlingen en ouders over de verschillende vervolgmogelijkheden. Daarnaast leggen zij contact met de vervolgschool en zorgen voor een warme overdracht. Ook adviseren de decanen de mentoren bij het studiekeuzeproces. Mevrouw Djura Hornyák, mevrouw Berber Roosma en mevrouw Alice van Steenwijk  zijn de  decanen op de ISK.   
 

Het Rooster

'Ik vertel je alles over hoe de dag eruit ziet'  

rink helfferichRink Helfferich, medewerker planning en organisatie  
T 0512-546165  
@ r.helfferich@singelland.nl   

Lestijden ISK Drachten   
De school is open van 08.00 tot 17.00 uur. Het eerste lesuur begint om 9.00 uur.  

1e lesuur : 09.00 – 09.50 uur   
2e lesuur: 09.50 – 10.40 uur   
pauze: 10.40 – 11.00 uur   
3e lesuur: 11.00 – 11.50 uur   
4e lesuur: 11.50 – 12.40 uur   
pauze: 12.40 – 13.10 uur   
5e lesuur: 13.10 – 14.00 uur   
6e lesuur: 14.00 – 14.50 uur   
7e lesuur (alleen donderdag): 14.50 – 15.40 uur 

Lesuitval   
Wanneer docenten ziek of om andere redenen afwezig zijn, wordt vervanging geregeld.   

Vakantieregeling 2023-2024 voor leerlingen en medewerkers   

Herfstvakantie 21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023  
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024  
Voorjaarsvakantie 17 februari t/m 25 februari 2024  
Goede Vrijdag 29 maart 2024  
Tweede Paasdag 1 april 2024  
Koningsdag 27 april 2024  
Verlengde Meivakantie 27 april t/m 12 mei 2024  
Bevrijdingsdag 5 mei 2024  (in de meivakantie)  
Hemelvaart (en dag erna) 9 mei en 10 mei 2024 (in verlengde meivakantie)  
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024  
Zomervakantie 20 juli t/m 1 september 2024  

 

Lessentabel

1

2

3

 

 

P

V/M

P

V/M

Nederlands

14

14

11

12

8

Rekenen/Wiskunde

4

4

4

Engels

 

0

3

2

3

Lichamelijke Opvoeding

2

2

2

 

Beeldende Vorming

2

2

2

 

Zorg & Welzijn

2

2

2

 

Informatica

2

2

2

 

Drama

1

1

1

 

Mens en Maatschappij

 

 

0

3

Talentuur/LOB/Rots&Water

2

2

2

Mentorles

1

1

1

Totaal

30

30

30


 

Over Singelland

Singelland is een openbare scholengemeenschap. Dat betekent dat wij algemeen toegankelijk onderwijs aanbieden.

Singelland scholen zijn bij uitstek ontmoetingsscholen, waar de eigen talenten en capaciteiten van leerlingen de norm zijn voor het resultaat.
 

Identiteit en Leefregels

Bij Singelland zijn onze waarden en het openbare karakter duidelijk zichtbaar. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, talenten of overtuigingen. Een plek waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt!

Beleidsplan
Het strategisch beleidsplan van OSG Singelland heeft als titel ‘De Toekomst van goed onderwijs op OSG Singelland’. Met brede vorming, onderwijs op maat en gelijke kansen als centrale thema’s is verder gebouwd aan het huis van Singelland. Het huis van Singelland geeft in samenhang weer waar we accenten leggen bij het ontwerpen, ontwikkelen en geven van onderwijs, de leeromgeving en het bouwen van een verbindende  schoolcultuur.                                      
 

Het huis van Singelland

Het huis van Singelland  heeft vijf pijlers:

  • Wij richten ons op de brede en duurzame vorming van leerlingen en zorgen voor een balans tussen kennis (kwalificeren),  deel uitmaken van de wereld om je heen (socialiseren) en leren wie je bent (persoon worden).
  • Ons onderwijs komt tot stand door een goed samenspel tussen ouders, leerlingen en alle betrokkenen in de school.
  • Ons onderwijs - de doelen, onderwijs- en leeractiviteiten, feedback en beoordeling - stimuleert de motivatie en autonomie en ondersteunt het leren en ontwikkelen van onze leerlingen optimaal.
  • Onze scholen geven het onderwijs vorm en inhoud binnen hun eigen context in relatie met betrokkenen buiten de school, op maat van hun leerlingen en zij bieden hen gelijke kansen.
  • Wij ontwikkelen gemeenschappelijke taal en tools om over de kwaliteit van ons onderwijs te praten en die te kunnen verantwoorden en ons onderwijs continu te verbeteren.

Bekijk ons huis en lees het beleidsplan op https://www.singelland.nl/beleidsplan

Onze kijk op onderwijs
“Leren? Dat doe je natuurlijk op elke school, daar is OSG Singelland niet uniek in. Wie we samen zijn, maakt ons bijzonder.”

Met hoofd, hart, handen én ruggengraat
Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Ook wil Singelland leerlingen opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt, vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes.

Hoofd Hart Handen Ruggengraat

Onze missie
De missie van OSG Singelland laat zich dan ook samenvatten als: ‘Talent in ontwikkeling’. Bij talent in ontwikkeling, de kern van ons onderwijs en leren, gaat het om de leerling, draait het om de docent en het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Elk talent telt!

De (media-)wijze leefregels van Singelland
Door samen met leerlingen te discussiëren over de manier waarop we met elkaar willen omgaan, is een moderne en verkorte versie van het leerlingenstatuut ontstaan: de (media-) wijze leefregels van Singelland. Onderstaande regels zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van Singelland.

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online én offline onacceptabel!
2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven.
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé informatie zoals geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegen gebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs.
Wat we met elkaar hebben afgesproken

Hoewel onze school er alles aan doet om het verblijf op school aangenaam en zonder problemen te laten verlopen, kunnen zich toch zaken voordoen die minder goed gaan of waar de leerling of ouders het niet mee eens zijn. Wanneer na goed overleg problemen toch niet kunnen worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht of een bezwaar in te dienen.

WhatsApp gebruik binnen Singelland
WhatsApp (dochter van Facebook) heeft de leeftijdsgrens voor het gebruik van Whatsapp verhoogd naar 16 jaar. De reden hiertoe is dat Whatsapp gebruikmaakt van gegevens die worden ontwikkeld voor commerciële doeleinden. Volgens de privacywetgeving, AVG, moet toestemming door een ouder/verzorger worden gegeven wanneer een gebruiker jonger dan 16 jaar is. Omdat dit niet geregeld kan worden, is de leeftijdsgrens naar 16 jaar opgetrokken. Dit betekent dat leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar geen Whatsapp mogen gebruiken. Wanneer Singelland via Whatsapp met leerlingen communiceert is zij dus per definitie in overtreding. Indien gebruik wordt gemaakt van telefoonbomen adviseert Singelland het gebruik van de app van signal. org. Deze app heeft een leeftijdsgrens van 12 jaar.
Mobiele telefoon
Landelijk is per 1 januari 2024 een richtlijn opgesteld waarin staat dat leerlingen in het voortgezet onderwijs geen mobieltjes mogen hebben in de klas. Op de scholen van Singelland hebben leerlingen hun telefoon tijdens de les ‘thuis of in de kluis’. In de pauze kan de telefoon uit het kluisje worden gehaald.

Privacy binnen OSG Singelland
De rechten van ouders en leerlingen zijn, hebben we beschreven in ons privacyreglement. We sluiten hiermee aan bij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens
Stichting Openbare Scholengemeenschap Singelland Postadres: Postbus 112 9200 AC Drachten www.singelland.nl 0512-582345
Bezoekadres: Van Haersmasingel 37 9201 KN Drachten
Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) Mark Kruit: privacy@singelland.nl
Aan het begin van het schooljaar wordt aan ouders en leerlingen via de mail toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden aangepast.

Protocol Informatievoorziening Gescheiden Ouders
OSG Singelland heeft een protocol ‘Informatievoorziening Gescheiden ouders’ opgesteld. Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en medewerkers van de school en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders. Het protocol is te vinden op onze website, www.singelland.nl, onder Downloads. Eventuele opmerkingen over dit protocol kunnen aan de directeur van de school kenbaar gemaakt worden.

Kluisjes(controle)
Op onze scholen werken we met kluisjes. De kluisjes zijn eigendom van school. Alleen bij het verlies van een kluissleutel of een kapotte sleutel (door schuld van de leerling) brengen wij een vergoeding in rekening. De schoolleiding heeft het recht om (onaangekondigd) controle uit te voeren op de inhoud van de kluisjes. Dit doen wij om de veiligheid in de school te waarborgen voor iedereen. Een controle wordt altijd uitgevoerd in het bijzijn van de leerling, een leidinggevende en een (facilitair) medewerker. Bij het vinden van ongewenste, verboden spullen wordt de politie ingeschakeld en worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd.

Singelland organisatie

Bij Singelland zijn onze waarden en het openbare karakter duidelijk zichtbaar. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, talenten of overtuigingen. Een plek waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt!

Singelland stimuleert op alle mogelijke manieren en in de meest brede zin van het woord ‘talent in ontwikkeling’. Singelland wil een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambitie, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Singelland wil betekenisvol en daarmee invloedrijk zijn voor het bieden van kwalitatief en divers onderwijs voor het voortgezet onderwijs in haar regio, waar werk wordt gemaakt van ‘talent in ontwikkeling’. Leidend daarbij is de gedachte dat het niet het diploma is dat de norm stelt, maar de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van de leerling aan te boren. Kernwaarden daarvoor zijn: open houding, flexibiliteit tonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend verbeteren. In de dagelijkse praktijk biedt Singelland een onderwijsprogramma aan dat leerlingen toerust voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Er is ruimte in het programma voor een goede balans tussen de cognitieve ontwikkeling en het eigen maken van vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.

Onderlinge communicatie van groot belang
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school goed met elkaar communiceren. Singelland gebruikt hiervoor onder meer het programma Magister (tot januari 2025 maakt BHS Gorredijk nog gebruik van SomToday). Ouders en leerlingen beschikken over een eigen inlogcode, zodat wij hen kunnen voorzien van actuele informatie op het gebied van bijvoorbeeld lesroosters en cijfers. Verder worden ouders, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, geregeld op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten en maken docenten en leerlingen veelvuldig gebruik van de Google-omgeving. Het persoonlijke contact vinden wij van groot belang en tijdens het schooljaar zijn er meerdere contactmomenten op de scholen.

Organisatiestructuur
De leiding van de scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 te Drachten, telefoon (0512) 58 23 45.

Schooldirecties
Naast de voorzitter van het College van Bestuur kent iedere school van Singelland een eigen schooldirectie. De schooldirecteuren zijn:
Het Drachtster Lyceum: dhr. R. Louwsma
Singelland Burgum: mw. E. van ’t Wout, Havotop: dhr. F. Boode
VO Surhuisterveen: dhr. R. Lei
Van Haersmasingel: mw. M. Velt, dhr. A. Visser
PRO Drachten: dhr. E. Stadman
ISK: dhr. R. Gerbenzon
BHS Gorredijk: mw. J. Smit
Matrix Lyceum: mw. T. Bosma
Wanneer u een afspraak wilt maken met één van bovenstaande personen, bel dan gerust met de administratie van de betreffende school.

Medezeggenschap
Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben sinds de jaren tachtig wettelijke rechten om mee te beslissen over het beleid van scholen. Elke school van OSG Singelland heeft een eigen MR. Daarnaast kent Singelland een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zoals deze wettelijk is voorgeschreven. De reglementen van de (G)MR kunt u vinden op onze website.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft enkele wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. In de GMR hebben docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen zitting. De GMR heeft een controlerende en initiërende taak ten aanzien van het beleid voor de totale scholengemeenschap. Aan de orde komen de begroting, het formatieplan, plannen ten aanzien van personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Alle belangrijke beslissingen worden door de voorzitter van het College van Bestuur voorgelegd aan de GMR. De GMR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden. Ook kunnen vergaderstukken worden opgevraagd.
Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl

Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad worden besluiten genomen over zaken die alleen betrekking hebben op de betreffende school. In de raad zitten medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Ouder- en leerlingenraden
Deze raden behartigen de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast wordt de interesse voor de school gewekt en wordt de betrokkenheid bevorderd. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten als sportdagen, feestavonden en dergelijke. Ook worden deze raden geraadpleegd over nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuur
Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur, drs. P. Schram. Het toezicht op het bestuur is in handen van de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Smallingerland.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. A. Janssen
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen
Dhr. J. Vlasman 
Correspondentieadres: Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten.

Samenwerkingsverbanden
OSG Singelland is gericht op samenwerking waar dat betekent dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan beter kunnen worden gerealiseerd. 

BHS Gorredijk
In mei 2020 hebben de besturen van OSG Singelland en de Burgemeester Harmsmaschool het intentiebesluit genomen om onderzoek te doen naar de meerwaarde en gevolgen van een bestuurlijke fusie. Deze bestuurlijke fusie is sinds 1 augustus 2021 een feit onder de naam BHS Gorredijk.

VO Surhuisterveen 
VO Surhuisterveen is ontstaan uit een samenwerking met het Lauwers College en biedt zowel christelijk als openbaar onderwijs. Het samenvoegen van de locaties onder het bestuur van OSG Singelland heeft betekenis voor het mogelijke onderwijsaanbod en voor een meer efficiënte bedrijfsvoering.

Havotop Burgum
Door de samenwerking in Burgum met CSG Liudger is het mogelijk een havo-top aan te bieden waardoor leerlingen op hun eigen school de volledige havo opleiding kunnen volgen.

Praktijkonderwijs 
PRO Drachten is een samenwerking tussen praktijkonderwijs en pro-vmbo de Ring (CSG Liudger) en praktijkonderwijs de Venen (OSG Singelland). Twee scholen, twee besturen, een heel breed aanbod, en vooral: één gezamenlijke missie om het beste onderwijs te geven.

Matrix Lyceum
Bij wijze van bovenschoolse voorziening geeft OSG Singelland in samenwerking met RENN4 uitvoering aan het Matrix Lyceum, een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag.

Onderwijsregio VO Friesland Noordoostpolder Urk
In de aanpak van het lerarentekort wordt door OSG Singelland al samengewerkt binnen onder andere het partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en de RAP-regio. Om een versnelling in gang te zetten wordt in een stapsgewijs proces het Samen Opleiden & Professionaliseren en de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) samengevoegd in versterkte en duidelijk begrensde, (waar mogelijk) sectoroverstijgende onderwijsregio’s.
Deze samenwerking gaat plaatsvinden in onderwijsregio’s waar leraren, schoolbesturen en lerarenopleidingen regionaal bindende afspraken maken, zodat ze niet met elkaar concurreren om nieuwe leraren maar juist samen optrekken. De partijen brengen in kaart wat hun regionale opgaven zijn met betrekking tot het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van personeel. Hier formuleren zij een gezamenlijke aanpak op die bijdraagt aan aantrekkelijk werk in het onderwijs in de regio. Deze regionale samenwerking is belangrijk en noodzakelijk omdat besturen in het voortgezet onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod. De kwaliteit van dit onderwijs komt door het lerarentekort en in sommige regio’s door leerlingenkrimp onder druk te staan. Arbeidsmarkt vraagstukken moeten regionaal opgepakt worden. De meeste besturen kunnen dit niet (meer) alleen en regionale kleuring in de aanpak is nodig.

ISK
Door de explosieve groei van het aantal leerlingen van de ISK in Drachten en de mogelijke komst van een AZC in Heerenveen is in samenwerking met Onderwijsgroep Midden Friesland (OGMF) een locatie voor ISK gestart in Heerenveen. Hiermee moet worden voorzien in opvang van de leerlingen in die regio en kan mogelijk de druk op Drachten worden verlicht. Zolang de komst van een AZC in Heerenveen niet definitief is of anderszins blijkt dat de situatie als structureel mag worden aangemerkt, wordt de locatie onder het bestuur van OSG Singelland gevoerd.

PO-VO
Om de kansengelijkheid in de regio Smallingerland en Tytsjerksteradiel te bevorderen, hebben OSG Singelland, CSG Liudger (Fierder Onderwijs) en Adenium in 2019 het project ‘Kansrijke overstap PO-VO’ geïnitieerd. 
‘Kansrijke overstap PO-VO’ is een bestuurlijke samenwerking tussen OSG Singelland, CSG Liudger (Fierder Onderwijs) en Adenium (de holding waar de christelijke (PCBO) en openbare scholen (OPO-Furore) in vertegenwoordigd zijn).  In augustus 2019 is de samenwerking tussen de organisaties gestart en in juni 2021 is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Kansrijke overstap PO-VO heeft als motto: Voor ieder kind de juiste overstap, ongeacht op welke basisschool je zit. Vanuit deze samenwerking zijn de drie projectleiders met stuurgroep, leerkrachten en docenten de overstap van het primair onderwijs aan het verbeteren.

 

scholen singelland


Onze gebouwen
De meeste scholen van Singelland hebben nieuwe moderne gebouwen. Daar zijn we trots op. Een uitstekende leer– en werkomgeving met goede infrastructurele en ondersteunende voorzieningen stelt ons nog beter in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De inhoud en de vorm van het onderwijs veranderen immers voortdurend. We hebben te maken met leerlingen die in een volstrekt andere context opgroeien dan die van jongeren van vijfentwintig jaar geleden. Hun leefwereld verschilt fundamenteel van die van veel medewerkers, toen zij nog jong waren. De school geeft daar een antwoord op en elke school van Singelland geeft daar een eigen invulling aan, passend bij de leerlingen.

Pompeblêd
Een aantal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs heeft de krachten gebundeld in een coöperatie die de naam Pompeblêd draagt. Het doel is om door samenwerking de positie en identiteit van Friese scholen te versterken en van elkaar te leren. Dit kan door ervaringen te delen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing en ontwikkeling en kwaliteitsbeleid. De concrete activiteiten van Pompeblêd scholengroep bestaan uit: een mobiliteitscentrum, loopbaanbegeleiding en inkoop.

Belangrijke adressen

Raad van toezicht
De heer J. Rijnhart (voorzitter), Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45

Voorzitter College van Bestuur
Drs. P. Schram, Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45. I www.singelland.nl, E info@singelland.nl

Scholen Singelland
Singelland Burgum: Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum Postbus 35, 9250 AA Burgum T (0511) 46 02 10, E info.burgum@singelland.nl
Internationale Schakel Klassen: Zetveld 38, 9202 LM Drachten T (0512) 54 61 65, E info.isk@singelland.nl
VO Surhuisterveen: Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen T (0512) 36 90 90, E info.surhuisterveen@singelland.nl
Het Drachtster Lyceum: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten T (0512) 57 10 20, E drachtsterlyceum@singelland.nl
PRO Drachten: De Ring 4, 9202 NW Drachten T (0512) 51 76 24, E info@prodrachten.nl
Van Haersmasingel: (hoofdvestiging incl. centrale dienst): Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten Postbus 112, 9200 AC Drachten T (0512) 58 23 45, E info.vhs@singelland.nl
BHS Gorredijk: Hendrik Ringenoldusstrjitte 3, 8401 PV Gorredijk. T (0513) 463 455 E info.bhs@singelland.nl
Matrix Lyceum: Postadres: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten. N.b. De ingang van het Matrix Lyceum bevindt zich aan de achterzijde van Het Drachtster Lyceum aan de Lijsterstraat. T (0512) 57 10 20, E. t.bosma@singelland.nl
Havotop Burgum: Minnertshof 17, 9251 BH Burgum. T. (0511) 70 57 00, E. info@havotop.nl

Toezicht
Inspectie van het onderwijs, info@winsp.nl, ww.onderwijsinspectie.nl.
Vragen over onderwijs: 088 – 66 96 060 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Klachten en bezwaren

Bekijk hier de klachtenregeling van OSG Singelland

Bij klachten of bezwaren wordt altijd geprobeerd op school tot een oplossing te komen. Deze klachten of problemen worden besproken met de betreffende medewerker en ook de mentor kan worden ingeschakeld. Komt het toch niet tot een oplossing, dan kan de teamleider en eventueel de schooldirecteur worden ingeschakeld. U kunt vervolgens de meer formele procedure bewandelen. Dit kan op de volgende manier:
• Commissie van Beroep Eindexamen. Deze commissie behandelt uitsluitend bezwaren die de leerlingen en/of ouders instellen tegen beslissingen met betrekking tot het examen. Adres: Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Klachten kunnen worden ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon (030) 28 09 590, E-mail: info@ onderwijsgeschillen.nl.
• Bezwaar aantekenen tegen besluiten van de schoolleiding in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bijvoorbeeld toelating, schorsing en verwijderen van een leerling kunt u doen bij de voorzitter van het College van Bestuur van OSG Singelland, de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Er kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Klokkenluidersregeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt dat (vermoedens van) ernstige misstanden worden gemeld bij een onafhankelijke commissie die vervolgens onderzoek gaat instellen. Dit kunt u melden bij: secretariaat Scholengroep Pompeblêd.

Ondersteuning en begeleiding

Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is. 
 

ondersteuning op maat

 

Expertise Centrum Singelland (ECS)
Het Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden. Het ECS bestaat uit orthopedagogen /(GZ-)psychologen, schoolmaatschappelijk werkers en medewerkers dyslexie- en testcentrum. De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle scholen van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio zoals op het Linde College, Terra Wolvega en Terra Eelde, Aeres VMBO Buitenpost, het Lauwers College en het Stellingwerf College. 

Schoolmaatschappelijk werker 
Leerlingen en ouders kunnen bij een schoolmaatschappelijk werker terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). De mentor of loopbaancoach kan een leerling aanmelden voor bespreking in het ondersteuningsteam (dit na toestemming van de ouders). 
Leerlingen worden door middel van bijvoorbeeld posters in de school gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werker. De leerling kan zelf een afspraak maken wanneer hij of zij hier eens over wil praten, zonder dat dit verder aan iemand bekend wordt gemaakt. Ook ouders die zich wellicht zorgen maken over hun kinderen kunnen hierover contact opnemen met een schoolmaatschappelijk werker. De tijden van de spreekuren en bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkers zijn bekend bij de administratie van onze school. De gesprekken die de maatschappelijk werkers met onze leerlingen voeren zijn vertrouwelijk. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u desgewenst contact opnemen met één van de maatschappelijk werkers via de teamleider. 

Risicosignaleringssysteem Fryslân: VIF – ZiZeo 
De gemeenten in Fryslân werken met partners aan de verbetering van de zorgstructuur voor de jeugd om daarmee snel hulp te kunnen verlenen aan jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Belangrijk binnen deze zorgstructuur is een helder (samenwerkings)-proces en een goede geautomatiseerde ondersteuning, in de vorm van een risicosignaleringssysteem. Alle gemeenten hebben besloten om één Fries systeem in te richten, VIF – ZiZeO. Dit systeem moet risicosignalen van professionals uit verschillende organisaties samenbrengen. Op basis van deze signalen kan vervolgens op tijd passende zorg worden gegeven. 

Wat is VIF - ZiZeO?
VIF - ZiZeO is een digitaal risicosignaleringssysteem dat via (beveiligd) internet toegankelijk is met als doel dat professionals uit onderwijs, zorg, buurt, werk en veiligheid elkaar sneller weten te vinden voor het afstemmen van signalen en een gezamenlijke aanpak van de door hen gesignaleerde risicosituatie. 

Samenwerken 
Als alle bij jeugd betrokken partners hun signalen rondom risicojongeren in dit systeem registreren, kan het systeem zijn werk doen en kan er sneller en efficiënter worden samengewerkt om tot een gecoördineerde oplossing voor de jongeren of het gezin te komen. Eén gezin, één plan is het motto. 

Vragen over VIF - ZiZeO? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar dhr. drs. A. Visser, manager zorg Singelland VHS via: a.visser@singelland.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook Carins, de plek voor iedereen die informatie, hulp of begeleiding zoekt bij opvoeden en opgroeien. Bij Carins kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. 

Met de School CJG-er een passend antwoord zoeken! 
Bij het CJG ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies krijgt en als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De School CJG-ers zijn er voor vragen van kinderen, ouders en leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om een passend antwoord te vinden. Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De School CJG-ers bieden hulp en zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We zijn telefonisch bereikbaar, soms op school aanwezig (aangegeven tijden) en kunnen in overleg ook bij je thuis langskomen.  
  
Meer informatie en contact 
Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of maak een afspraak als je liever langs wilt komen. Op school zijn de contactgegevens van de School CJG-er bekend. Wenst u meer informatie? Kijk op carins.nl.

Vertrouwenspersoon/GGD Fryslân 
Wie een probleem heeft of een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Op iedere locatie van Singelland zijn één of meer vertrouwenspersonen. De namen zijn te vinden in de schoolgidsen van onze scholen. Ook kan Singelland de leerlingen een externe vertrouwenspersoon aanbieden. Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan een kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze scholen is mevr. A. Tadema, bereikbaar via telefoonnummer 06-22970965 of via e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl

Meer info 
GGD Fryslân heeft folders ontwikkeld: 'vertrouwenspersoon voor ouders’ en ’vertrouwenspersoon voor jongeren’. Deze folders zijn te downloaden via www.ggdfryslan.nl 

Algemene contactgegevens 
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, tel. (088) 22 99 222.

Vertrouwensinspecteur 
Landelijk zijn enkele onderwijsinspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-111 31 11 (lokaal tarief). Zaken als seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook discriminatie of extremisme kunnen hier worden gemeld.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Friesland 
‘Veilig Thuis’ is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij deze instantie terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders: 
- voor informatie en advies; 
- om signalen te bespreken die op kindermishandeling kunnen wijzen; 
- om een vermoeden van kindermishandeling te melden. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Veilig Thuis geeft advies en informatie over kindermishandeling. Bij een melding doet Veilig Thuis onderzoek, bekijkt of er hulp nodig is en verwijst dan door naar de juiste hulpverlening. Telefoonnummer landelijk: (0800) 2000, telefoonnummer provinciaal: (058) 2333777. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.   

Kindermishandeling 
Ook kinderen en jongeren mogen bellen voor zichzelf of voor een ander. Meer informatie is te verkrijgen bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden. Tel. (058) 233 37 77, www. regiecentrumbv.nl of mail naar info@regiecentrumbv.nl

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden
OSG Singelland geeft de ondersteuning voor leerlingen, onder wie leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van deze ondersteuning liggen die Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze ondersteuningsstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten zijn (onder andere) bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot een locatie: 
• indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, wat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 
• indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot hun recht kunnen komen; 
• indien het onderwijs aan een leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aangeboden. 

Ongewenste omgangsvormen 
Ongewenst gedrag op school: het kan ook uw kind overkomen. Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber-)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en docent of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De leerling kan terecht bij de mentor, maar ook bij speciale vertrouwenspersonen. Eventueel kan contact worden gezocht met een vertrouwensarts. Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst waar iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Aandachtsfunctionaris
Op elke school van Singelland is een aandachtsfunctionaris aanwezig. De aandachtsfunctionaris is de deskundige waarmee collega's dienen te overleggen wanneer zij zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de leerling. De meldcode is een effectief middel om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen en te bespreken met de ouder(s) en het kind.

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Op OSG Singelland is iedereen welkom en moet iedereen mee kunnen doen. Het volgen van onderwijs is bij OSG Singelland, zoals de wet het voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen (zie categorie 1 in onderstaande tabel). Ouders hebben wel te maken met schoolkosten. Dan gaat het om aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel). 

Het Chromebook is een onmisbaar onderdeel geworden van het onderwijsleerproces. Leerlingen moeten in ieder geval over een dergelijk device kunnen beschikken om te kunnen leren en zich breed te kunnen ontwikkelen. Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat voor leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 een Chromebook ter beschikking wordt gesteld. Nieuwe leerlingen krijgen vanaf schooljaar 2024-2025 een device verstrekt via de school. De leerlingen mogen het device mee naar huis nemen. Voor schooljaar 2024-2025 geldt dit voor de scholen: BHS Gorredijk, Singelland Burgum, Het Drachtster Lyceum, VO Surhuisterveen en de VHS. Voor het Matrix Lyceum, de ISK en PRO Drachten zal een device beschikbaar zijn op school, deze blijft tevens op school.

We bieden kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs aantrekkelijk en uitdagend maken en dat al onze leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom ook veel extra activiteiten . Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle locaties (dit betreft toneeluitvoeringen, workshops, materialen voor de kunstvakken en practica, activiteiten rond feestdagen en bijzondere gelegenheden etc.). Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om deze extra’s die wij onze leerlingen willen bieden te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro (zie categorie 4 in onderstaande tabel).  
Daarnaast zijn er ook schoolspecifieke activiteiten. Hierbij valt te denken aan werkweken, schoolreizen en excursies.
We zijn blij dat ouders nog steeds willen helpen de activiteiten, die wij belangrijk en onze leerlingen vooral leuk vinden, door te laten gaan. Dat gaat ook over kansengelijkheid en daar staan we voor.  
Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft, worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten.

Bekijk hier de uitlegvideo vrijwillige ouderbijdrage.

schoolkosten
Tabel. Schoolkosten, ministerie OCW
De praktische uitwerking van de schoolkosten voor ouders, de vrijwillige ouderbijdrage, facturering en tegemoetkoming in schoolkosten zijn verder opgenomen bij de schoolgids van de school onder het hoofdstuk ‘Geldzaken’.
 

Onderwijs bij Singelland

Ons onderwijs
OSG Singelland biedt als scholengemeenschap met acht scholen voor voortgezet onderwijs een goede leerweg voor iedere leerling die de basisschool verlaat. Ons aanbod bestaat uit praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In de Internationale Schakel Klassen (ISK) worden niet-Nederlandstalige (allochtone) leerlingen opgevangen. Mocht blijken dat een leerling beter op zijn plaats is in een ander type onderwijs, dan kan gebruikgemaakt worden van goede afspraken over doorstroming tussen onze scholen. Ons streven is om iedere leerling op de juiste plaats te krijgen. Hiernaast hebben wij ook goede afspraken gemaakt met andere scholen, waarmee regelmatig wordt overlegd.

'Singelland biedt gevarieerd, uitdagend en kwalitatief onderwijs. Onze leerlingen worden geprikkeld het maximale uit zichzelf te halen'

Leerwegondersteuning (lwo)
Leerwegondersteuning is bedoeld voor iedere leerling die problemen ondervindt bij de voortgang van de vmbo opleiding, maar wel in staat is een diploma (of certificaat) te behalen. Om toegelaten te kunnen worden tot het lwo moet de leerling voldoen aan bepaalde criteria. Singelland kent drie vormen van Iwo:
- aparte lesplaats onderwijs op maat (oom) op de VHS in Drachten;
- lesplaats functie basisberoepsgerichte Leerweg (kleine groepen bbl);
- individuele leerlingbegeleiding in de overige leerwegen;
- maatwerk begeleiding.

Onderbouw
Onderbouw is het onderwijs voor alle 12- tot circa 15-jarigen. Het is bedoeld om hen een degelijke basisuitrusting mee te geven. Tijdens de onderbouw doen leerlingen kennis, inzicht én vaardigheden op, waarmee zij in hun vervolgstudie en in het maatschappelijk leven uit de voeten kunnen. Een andere doelstelling van de onderbouw is om de school- en beroepskeuze enigszins uit te stellen. Leerlingen worden in een beroepsgerichte en/of theoretische vmbo-, vmbo/havo-, havo/vwo- of gymnasium klas geplaatst. In het tweede leerjaar van de onderbouw bekijken de docenten van het vmbo samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling welk leertraject het beste gevolgd kan worden. Ter ondersteuning van dit proces krijgen de leerlingen lessen Praktische (Sector) Oriëntatie.

Na de onderbouw
Leerlingen leren verder in het vmbo, havo of vwo.
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Het nieuwe vmbo telt tien beroepsgerichte profielen, waaruit leerlingen kunnen kiezen. De meeste scholen bieden daar maar een beperkt deel van aan. In Surhuisterveen kunnen leerlingen uit vier profielen kiezen; op de VHS kunnen leerlingen uit zeven profielen een keuze maken. De keuze van examenpakketten komt hierdoor deels te vervallen.
De vakken die bij een bepaald profiel horen, liggen voor het grootste deel vast. Ieder profiel kan op verschillende niveaus worden gevolgd. In het vmbo worden de niveaus leerwegen genoemd. Zo kunnen leerlingen de theoretische leerweg, de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen.
- Havo/vwo
De onderbouw bij de havo en het vwo eindigt met het derde leerjaar en gaat over in de bovenbouw. Deze bovenbouw wordt ook wel aangeduid met de term De Tweede Fase. Om de havo en het vwo beter aan te laten sluiten op het hoger onderwijs zijn er in de bovenbouw profielen ingevoerd.

Passend onderwijs
Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen. Maar voor leerlingen die toch moeite krijgen met bijvoorbeeld spelling of misschien wat faalangstig worden, problemen ondervinden op het persoonlijke vlak of in de omgang met andere leerlingen zijn daar binnen of via de school mogelijkheden ter ondersteuning voor.

Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband - dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: - de basisondersteuning: de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; - de extra ondersteuning: de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school); - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Basisondersteuning en kwaliteit
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. We verwijzen hierbij naar het oordeel van de inspectie voor het onderwijs of naar de site van Vensters voor Verantwoording waar objectieve informatie (zoals kengetallen) is te vinden over de kwaliteit van onze school. We zijn trots op onze resultaten maar we jagen geen cijfers na. Kwaliteit is meer dan je kunt meten. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze leerlingen. Op onze school word je echt gekend, maak je deel uit van de school. Een dergelijke persoonlijke en warme sfeer draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid en aan het gevoel dat je er toe doet. Wij sluiten op een praktische wijze aan bij de ontwikkeling van de leerling. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze in de teams. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar juist ook over het welbevinden van de leerling. Wij gebruiken hiervoor een samenhangend leerlingvolgsysteem.

Beleid
Wat het domein ‘beleid’ betreft zijn onze procedures vastgelegd en hebben wij een heldere visie op leerlingenbegeleiding. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over de organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. De eerste lijn is altijd de mentor/coach. Singelland heeft een eigen expertisecentrum (ECS) op het gebied van zorg en begeleiding. Wij beschikken daarbij over een goed functionerend ondersteuningsteam (variërend per school), waarbij de besprekingen met ouders gedeeld worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.

Begeleiding
Onze school werkt voor een aantal leerlingen met een zogenaamd ontwikkelingsperspectief. De overdracht van de basisschool naar Singelland is goed op orde evenals de overdracht tussen de leerjaren en de overdracht naar de volgende school. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en vinden dat ouders en school veel voor elkaar kunnen betekenen.

Extra ondersteuning, (ondersteuningsvoorzieningen) en beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij begeleiden bijvoorbeeld leerlingen met ADHD en leerlingen met een licht autistische stoornis en er is specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en begaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Zo kunnen ambulante begeleiders worden geraadpleegd. Het gaat daarbij niet om een bepaalde diagnose, zoals ADHD, maar om de vraag wat de belemmerende factoren zijn en of de school in staat is om een leerling daarin te begeleiden. De norm is dat ouders en school het er over eens zijn dat de leerling met de begeleiding die de school biedt of kan gaan bieden zijn schoolloopbaan met succes kan volgen. Onze school heeft ook een aantal ondersteuningsvoorzieningen voor groepen kinderen. Op de VHS is dat de schakelklas en de zogenaamde tom-groep (teamonderwijs op maat). Op Het Drachtster Lyceum is dat de structuurklas. De structuurklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan een strakkere organisatie en planning. Ook op de andere scholen wordt gewerkt met specifieke groepen.

Ontwikkelagenda
Samengevat is Singelland tevreden over de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij kunnen bieden aan onze leerlingen. Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning willen wij ons verder bekwamen in het werken met het ontwikkelingsperspectief. We zijn tevreden over de expertise en de kwaliteit van die expertise binnen onze school. Onze orthopedagogen bijvoorbeeld kennen de leerlingen en komen ook in de klas om te kunnen adviseren over wat een leerling nodig heeft om zijn onderwijsloopbaan met succes te kunnen volgen. Wij zijn gericht op het borgen en uitbreiden van die expertise waarbij ook andere scholen gebruik kunnen maken van het Expertise Centrum Singelland. Daarnaast en in samenhang daarmee is de toerusting van onze docenten op het gebied van zorg en begeleiding verankerd in onze professionaliseringsagenda.

Welk onderwijs op welke school?

De VHS biedt:
Onderbouw:
- schakelklas
- oom B/K
- vmbo K/T
- TL/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg met praktijkgerichte programma’s: Z&W, TIV, MVI en HBR
- basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Techniek:
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
o Zorg & Welzijn (Z&W)
o Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
o Dienstverlening & Producten (D&P)

Het Drachtster Lyceum biedt:
- havo
- vwo (atheneum en gymnasium)

VO Surhuisterveen biedt:
Onderbouw:
- vmbo
- vmbo tl+/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg met de profielen, techniek, economie, zorg en welzijn en landbouw.
-basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Bouwen, Wonen en Interieur
o Mobiliteit & Transport
o Dienstverlening & Producten
o Zorg & Welzijn

Singelland Burgum biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo: theoretische leerweg 
- havo (Havotop in samenwerking met CSG Liudger)

BHS Gorredijk biedt:
Onderbouw (heterogene klassen):
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo
- havo (tot leerjaar 3)
In de derde klas van de beroepsgerichte leerweg is er keuze uit vier profielen:
- Techniek
- Zorg & Welzijn
- Economie & Ondernemen

De ISK biedt
onderwijs voor leerlingen die nog niet genoeg Nederlands spreken om naar het voortgezet onderwijs te kunnen, zoals asielzoekers en immigranten. In de Internationale Schakel Klassen leren zij goed Nederlands, zodat zij daarna naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo kunnen doorstromen.

PRO Drachten biedt:
praktijkonderwijs en PRO-vmbo, bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit onderwijs is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op arbeid en/of vervolgonderwijs en maatschappij. Dit gebeurt door middel van aan de praktijk getoetste stages en het kunnen behalen van certificaten en diploma’s. Op deze wijze wordt de leerlingen een reëel perspectief geboden om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt of een vervolg te kiezen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Het Matrix Lyceum:
is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai en is gevestigd naast Het Drachtster Lyceum. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van Het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van Het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs
De inspectie bezoekt onze scholen op diverse momenten en met verschillende soorten onderzoeken. Daarnaast kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Naast de gegevens die door de inspectie bekend worden gemaakt, biedt deze site belangstellenden de mogelijkheid om extra informatie te verschaffen over de kwaliteit van de school. Zoek op ‘Singelland’ en u treft onze kwaliteitsgegevens aan, inclusief examenuitslagen. De website biedt ook de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken.

Openbaar onderwijs
Singelland is een school waar op een actieve manier aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Fries
Het vak ‘Friese taal en cultuur’ is met één lesuur per week een verplicht schoolvak voor alle leerlingen in de brugklas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les rekening gehouden; de nadruk ligt op cultuuroverdracht, lees- en luistervaardigheid en mondelinge taalbeheersing. In de bovenbouw kan Fries als examenvak worden gekozen.

Muziek
Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen muziek als examenvak kiezen op Het Drachtster Lyceum en de VHS.
 

 

Wij willen graag dat leerlingen zich snel thuis voelen!

Pieter Schram OSG Singelland

Pieter Schram
Voorzitter College van Bestuur
T 0512 58 23 45
E p.schram@singelland.nl