Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Praktische informatie

Praktische informatie

Ziekmelden en te laat komen

Wanneer een leerling ziek is, wordt van de ouder(s) en/of verzorger(s) verwacht dat zij dit vóór 9.00 uur melden bij de administratie van de ISK.

Locaties Drachten: telefoon (0512) 54 61 65.
Locatie Heerenveen: telefoon (0513) 25 03 20. 

Wanneer een leerling meer dan tien minuten te laat komt, wordt toegang tot de les ontzegd. Ongeoorloofde absentie wordt door de mentor genoteerd. Bij overmatig verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.
 

Aanmelding


Nieuwe leerlingen kunnen gedurende het hele jaar aangemeld worden bij de ISK via aanmelding.isk@singelland.nl

Na aanmelding wordt de leerling met (één van) de ouders of de voogd uitgenodigd voor een intakegesprek. De leerling moet een geldig legitimatiebewijs meenemen en, als die er is, een overdracht van de vorige school in Nederland. 

Een niveautoets maakt deel uit van de intakeprocedure. Afhankelijk van de toets wordt deze direct afgenomen of wordt er een vervolgafspraak gemaakt. In de meeste gevallen start de nieuwe leerling op school in de week die volgt op het intakegesprek.

 

Vakantieregeling 2023-2024

Herfstvakantie   
21 oktober 2023 t/m 29 oktober 2023  

Kerstvakantie   
23 december 2023 t/m 7 januari 2024  

Voorjaarsvakantie   
17 februari t/m 25 februari 2024  

Goede Vrijdag  
29 maart 2024  

Tweede Paasdag   
1 april 2024  

Meivakantie   
27 april t/m 12 mei 2024  

Tweede Pinksterdag   
20 mei 2024  

Zomervakantie   
20 juli t/m 1 september 2024

Afspraken en verlof

Als een leerling een afspraak heeft met bijvoorbeeld de dokter of advocaat, moet hij of zij van tevoren een briefje inleveren bij de administratie. Alleen bij belangrijke omstandigheden, zoals een verhuizing of begrafenis, kan er extra vrij worden gegeven. Aanvragen voor verlof kunnen schriftelijk ingediend worden bij de locatiedirecteur. In noodgevallen kan het ook mondeling.

 

Lestijden

De school is open van 08.00 uur tot 17.00 uur. Het eerste lesuur begint om 9.00 uur. De lestijden voor de locaties in Drachten zijn:

09.00 uur – 9.50 uur1e lesuur
09.50 uur – 10.40 uur2e lesuur
10.40 uur – 11.00 uurPauze
11.00 uur – 11.50 uur3e lesuur
11.50 uur – 12.40 uur4e lesuur
12.40 uur – 13.10 uurPauze
13.10 uur – 14.00 uur5e lesuur
14.00 uur – 14.50 uur6e lesuur
14.50 uur – 15.40 uur7e lesuur (alléén op donderdag)

 

 

Ouderbijdrage

De toelating tot de school is gratis. Ook het lesmateriaal is gratis. Tijdens de schooldag kan elke leerling gebruikmaken van een laptop. Onze school kent geen vrijwillige ouderbijdrage. De overgrote meerderheid van de leerlingen valt onder de verantwoordelijkheid van het COA en voogdijinstelling Nidos. Met deze instellingen bestaan vaste overeenkomsten aangaande schoolkosten.

Bijdrage schoolreis en schaatsen
Met enige regelmaat proberen we op de ISK bijzondere activiteiten te ondernemen. Aan het eind van het schooljaar gaan we altijd met elkaar op schoolreis en in de winter gaan alle leerlingen met grote groepen samen schaatsen.

Het streven blijft om de kosten voor de ouders zo laag mogelijk te houden. Om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren, vragen wij u eenmalig een bijdrage van 25 euro. Indien het betalen van dit bedrag niet mogelijk is, adviseren we u contact op te nemen met de school.

 

Leefregels

In een school bestaan vele geschreven en ongeschreven regels. Wij willen er op wijzen dat regels bedoeld zijn om in de school een plezierige vorm van samenleven, waarbij respect voor mensen en hun eigendommen bestaat, mogelijk te maken. Wij noemen ze de (media-)wijze leefregels. 
 

Onze Leefregels

  1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online en offline onacceptabel!
  2. We behandelen elkaar, online en offline, zoals we zelf ook graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
  3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber-) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
  4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening telt.
  5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé-informatie zoals geluids- of beeldmateriaal aleen met toestemming van degene over wie het gaat.
  6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
  7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet worden nagekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
  8. We willen een 'gezonde school' zijn: we spreken elkaar aan op - en nemen maatregelen tegen - gebruik en misbruik van alcohol, (e-) sigaretten en drugs.

Een afspraak bij de dokter of tandarts is geen probleem. Wel even een briefje inleveren!