Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Organisatie ISK

Organisatie

Locatiedirecteur

De locatiedirecteur is eindverantwoordelijk voor de ISK. Hij zorgt ervoor dat alle medewerkers hun taken naar behoren uitvoeren en heeft het totaaloverzicht van alles wat er op school gebeurt. Voor ouders en verzorgers is hij niet het eerste aanspreekpunt: dat zijn de mentoren. Alleen in bijzondere gevallen treedt hij direct in contact met leerlingen en ouders of verzorgers. Een gesprek met de directeur kan door ouders of verzorgers wel altijd worden aangevraagd. De directeur is de heer Reinald Gerbenzon.

Administratie

Zowel leerlingen als ouders hebben regelmatig te maken met de administratie/ receptie. Bijvoorbeeld wanneer een adreswijziging doorgegeven moet worden.

Op de administratie:

  • Worden formulieren voor de kinderbijslag ingevuld;
  • Kunnen schoolverklaringen worden gevraagd;
  • Moeten afmeldingen / absentie worden doorgegeven.

Op de administratie van ISK Drachten werken Rink Helfferich en Christina Boomgaerden. In Heerenveen werkt Alie Koopmans.

 


Medezeggenschap Algemeen

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben het recht om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad, zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Ook hebben alle scholen een leerlingenraad en een ouderraad. 
 

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR heeft een aantal wettelijk geregelde taken en bevoegdheden en bestaat uit docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen. De GMR controleert het beleid voor de totale scholengemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, het formatieplan, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. De bestuurder legt alle belangrijke beslissingen voor aan de GMR. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen ook door niet-leden bijgewoond worden. De leden van de GMR zijn:
 

Van Haersmasingel: de heer W. Eijlander (personeel), vacature (leerling)
Het Drachtster Lyceum: de heer W. Wielinga (personeel), vacature (ouder)
PRO Drachten: mevrouw M. Brouwer (personeel); mevrouw E. Nicolai (ouder)
ISK: mevrouw D. Hornyak (personeel)
Burgum: de heer H. Reitsma (personeel); mevrouw D. Schievink (ouder), vacature (leerlingen)
VO Surhuisterveen: de heer A. Pitstra (personeel); I. de Vries en S. de Bruin (leerlingen)
BHS Gorredijk: de heer S. Hoekstra (voorzitter), vacature (personeel)
Singelland algemeen: de heer S. Hoekstra (voorzitter)
 

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl 
U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR worden besluiten genomen over schoolspecifieke zaken. De MR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouder- en leerlingenraden

De ouder- en leerlingenraden komen op voor de belangen van leerlingen en ouders. De raden zorgen voor een grote betrokkenheid, onder meer door het organiseren van activiteiten als sportdagen en feestavonden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of vragen over de kwaliteit van het onderwijs worden deze voorgelegd aan de ouder- en leerlingenraden.

Medezeggenschap ISK

Leerlingenraad ISK
De ISK heeft een eigen leerlingenraad die de belangen van de leerlingen behartigt. In de raad zitten leerlingen uit de verschillende klassen. Eén keer per maand komt de groep bij elkaar om over verschillende onderwerpen te vergaderen. Regelmatig is er overleg met de locatiedirecteur. De leerlingenraad denkt ook mee over de invulling van de activiteiten. De leerlingenraad is belangrijk om de mening van alle leerlingen op de ISK door te geven. Elk schooljaar is er een nieuwe leerlingenraad. Voor meer informatie kun je terecht bij Chiman Karim.

Locatieraad
ISK heeft een locatieraad. In de locatieraad worden besluiten genomen over zaken die betrekking hebben op de betreffende locatie. In de raad zitten medewerkers, een vertegenwoordiger van ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van de locatie. De vergaderingen zijn openbaar.

"We bieden universele kennis en vaardigheden waarmee leerlingen overal in de wereld hun voordeel kunnen doen."

Locatiedirecteur Reinald Gerbenzon