Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Organisatie

Organisatie

Schoolleiding

Schooldirecteuren:
Alle Visser
a.visser@singelland.nl

Marrit Velt
m.velt@singelland.nl

Teamleiders:
Sicco Gjaltema
s.gjaltema@singelland.nl
leerjaar 1 en 2 OBK, KT en schakelklassen

Franca Lentz
f.lentz@singelland.nl
leerjaar 1 TH t/m 4 TL

Hanneke van Stralen
h.vanstralen@singelland.nl
leerjaar 3 en 4 BK
 


Wie staat voor jou klaar? 

Zorgteam

Het zorgteam in VHS heeft tot taak alle vormen van leerlingbegeleiding te coƶrdineren, te stimuleren en zonodig uit te breiden. Het zorgteam legt en onderhoudt ook de contacten met instanties buiten de school zoals Jeugdhulpverlening, Maatschappelijk werk en de G.G.D. De PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg) ondersteunt zorgteams in scholen en geeft advies t.a.v. leerlingen die zorg nodig hebben. Het zorgteam op de locatie VHS wordt gevormd door drie collega's. De meeste vragen en problemen komen bij het zorgteam via de mentor. De mentor maakt in voorkomende gevallen dan ook deel uit van het zorgteam. Ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met bovengenoemde personen.

Schoolmaatschappelijk werk

Schoolmaatschappelijk werkers houden zich bezig met mensen die problemen hebben in het sociale verkeer. Zij ontfermen zich over leerlingen die zodanig in de problemen zitten dat een mentor onvoldoende hulp kan bieden. Met een schoolmaatschappelijk werker kan een leerling praten over bijvoorbeeld gepest worden, problemen thuis of teveel spijbelen.

De mentor (onderbouw) / loopbaancoach (bovenbouw)

Elk onderbouwklas heeft een mentor die de leerlingen leert en stimuleert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leerprestaties en de studieaanpak. De mentor bespreekt met zijn of haar leerlingen zaken als schoolorganisatie, lesroosters, gedragsregels, studiegewoonten en studievaardigheden, examenreglement, PTA, leerlingenstatuut, examens, organisatie van klassenavonden en groepsgedrag. Ook speelt de mentor een rol bij de loopbaanoriƫntatie. In de bovenbouw zijn er geen mentoren maar loopbaancoaches die onze leerlingen begeleiden.

De mentor/loopbaancoach is de contactpersoon tussen de school en de ouders en daarmee de spil in de begeleiding. De mentor/loopbaancoach zorgt ook voor de meer persoonlijke begeleiding van de leerlingen. De mentor/loopbaancoach is degene bij wie elke leerling kan aankloppen als er problemen zijn op school. Hij/zij is de contactpersoon voor leerlingen en ouders/verzorgers. Dat betekent ook dat de mentor/loopbaancoach een soort vertrouwensrol vervult. Als een leerling tegen problemen aanloopt, kan hij naar de mentor/loopbaancoach gaan. Die zal proberen om samen met de leerling een oplossing te vinden. De eigen mentor/loopbaancoach is daarmee de eerste bij wie leerling of ouder te rade gaan.

Vertrouwenspersonen

Het is van groot belang dat de school iemand heeft tot wie leerlingen zich kunnen wenden als ze in nood zitten. De vertrouwenspersoon vertelt de leerlingen met wat voor problemen de leerlingen bij hem of haar kunnen aankloppen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan seksuele intimidaties en geweld, op school, thuis of daarbuiten, maar ook aan tal van andere zaken waar leerlingen mee kunnen zitten. Voor al die problemen biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor. De VHS kent twee vertrouwenspersonen: dhr. D. Ritskes (d.ritskes@singelland.nl) en mevr. G. Jansen (g.jansen@singelland.nl).

De decaan

De decaan is er voor leerlingen die  niet weten wat ze later willen worden of die willen weten welke (vervolg)opleiding het beste bij hun wensen past. De decaan gaat met de leerling en soms ook met de ouders in gesprek over de mogelijkheden en hij of zij geeft ze informatie over scholen, vakken en beroepen. Samen met de leerling en de mentor probeert de decaan uit te zoeken wat het beste bij diegene past. Er zijn bij ons op school twee decanen. De leerlingen van bbl en kbl


Medezeggenschap Algemeen

Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben het recht om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gezamenlijke medezeggenschapsraad, zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Ook hebben alle scholen een leerlingenraad en een ouderraad. 
 

Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR)

De GMR heeft een aantal wettelijk geregelde taken en bevoegdheden en bestaat uit docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen. De GMR controleert het beleid voor de totale scholengemeenschap. Denk bijvoorbeeld aan de begroting, het formatieplan, personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. De bestuurder legt alle belangrijke beslissingen voor aan de GMR. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen ook door niet-leden bijgewoond worden. De leden van de GMR zijn:
 

Van Haersmasingel: de heer W. Eijlander (personeel), vacature (leerling)
Het Drachtster Lyceum: de heer W. Wielinga (personeel), vacature (ouder)
PRO Drachten: mevrouw M. Brouwer (personeel); mevrouw E. Nicolai (ouder)
ISK: mevrouw D. Hornyak (personeel)
Burgum: de heer H. Reitsma (personeel); mevrouw D. Schievink (ouder), vacature (leerlingen)
VO Surhuisterveen: de heer A. Pitstra (personeel); I. de Vries en S. de Bruin (leerlingen)
BHS Gorredijk: de heer S. Hoekstra (voorzitter), vacature (personeel)
Singelland algemeen: de heer S. Hoekstra (voorzitter)
 

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl 
U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.

Medezeggenschapsraad (MR)

In de MR worden besluiten genomen over schoolspecifieke zaken. De MR bestaat uit medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar.

Ouder- en leerlingenraden

De ouder- en leerlingenraden komen op voor de belangen van leerlingen en ouders. De raden zorgen voor een grote betrokkenheid, onder meer door het organiseren van activiteiten als sportdagen en feestavonden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn of vragen over de kwaliteit van het onderwijs worden deze voorgelegd aan de ouder- en leerlingenraden.

 
Medezeggenschap VHS

Ouderraad

De ouderraad houdt zich met allerlei zaken bezig, waarbij de hulp van ouders nodig is. Echter, ook inhoudelijke zaken worden regelmatig met de ouderraad besproken. De namen en adressen van de voorzitter en secretaresse zijn opgenomen in onze schoolgids. De ouderraad bestaat uit zeven ouders met daaraan toegevoegd de locatiedirecteur als adviserend lid. Uit het midden van de ouders worden een voorzitter en secretaris/penningmeester gekozen.

Locatieraad

Deze raad neemt beslissingen die de locatie direct aangaan. De MR en de Algemeen Directeur worden daarna op de hoogte gebracht van de genomen beslissingen, waarna deze getoetst worden aan het MR-reglement. De locatieraad kiest uit haar midden een voorzitter en secretaris / penningmeester. De locatieraad is bereikbaar via het telefoonnummer van de school: (0512) 58 23 45.

Medezeggenschapsraad (MR)

Onze school kent een medezeggenschapsraad. Onze MR houdt zich onder meer bezig met:
- gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur van de school; 
- overleg met de directie en personeel van de school over inhoudelijke ontwikkelingen;
- het geven of onthouden van instemming aan allerlei zaken betreffende het schoolbeleid.

Meer weten? Neem dan gerust contact op met de MR van de VHS:
medezeggenschapsraad.vhs@singelland.nl
U kunt zich hier ook aanmelden om een vergadering bij te wonen of als u vergaderstukken wilt opvragen.

 

 

Singelland VHS Drachten

 

Breed aanbod

VHS staat voor een breed onderwijsaanbod. Als 'kleine brede school' bieden wij jou goed onderwijs, met de focus op jouw belangstelling en mogelijkheden. Ook betrokkenheid van ouders bij onze activiteiten vinden wij van groot belang: dit heeft een positief effect op jouw schoolresultaten!

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling