Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
singelland vhs drachten

Schoolgids 2023-2024

Welkom op de VHS

Alle VisserMarrit Velt


In deze schoolgids van Singelland Van Haersmasingel, ook wel VHS genoemd, is alles te lezen over het reilen en zeilen op onze vmbo-school. Een school waar wij trots op zijn. Trots op onze leerlingen, onze docenten en alle medewerkers die van onze school een prettige omgeving maken. Zo’n 800 leerlingen volgen vmbo-onderwijs op de VHS. Het gebouw lijkt misschien groot, maar onze leerlingen vertellen dat dit niet zo voelt. “Doordat de meeste lessen in dezelfde vleugel worden gegeven, voelde ik me snel thuis”, aldus een leerling uit klas 1. Bij de overgang van groep acht naar het voortgezet onderwijs worden leerlingen persoonlijk begeleid door hun mentor en zorgen we met z’n allen voor een zachte landing. Ook in klas 2 tot en met 4 worden leerlingen gezien en gekend. 

Wat vinden wij belangrijk? 

Zelfvertrouwen
Respect en belangstelling voor elkaar kenmerken de benadering op onze school: de aandacht van alle medewerkers voor leerlingen en voor elkaar. Onze passie voor persoonlijke ontwikkeling combineren we met verschillende vormen van krachtige activerende ondersteuning. Een veilig, sociaal klimaat, een goede sfeer ondersteunen het versterken van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Dat is voorwaardelijk voor verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig keuzes maken. 

Leren
Je leert het beste als je uit je eigen comfortzone durft te stappen. Het maken en presenteren van wat je kunt voor een ander is voor leerlingen een eerste stap om dit te bereiken. Ook docenten en docententeams ‘leren’ meer als ze uit hun comfortzone stappen. Door onderwijsinnovaties, inhoudelijk en organisatorisch, zoeken we alle mogelijkheden op die het vmbo biedt. Om zo meer ruimte te scheppen op school voor de ontdekkingsreis van leren voor onze leerlingen en onszelf. 

Ambitieus 
Leerlingen prikkelen we om het beste uit zichzelf te halen. Dat ‘wy kinne dit’ gevoel bij leerlingen vraagt om ‘wy kinne en dogge dit’ bezieling bij VHS-docenten. Wij willen maximale talentontwikkeling van leerlingen, ongeacht het individuele niveau. We vertalen dat in een eigen onderwijsvisie, schoolcultuur en inrichting van ons schoolgebouw. Volop bouwend aan zelfvertrouwen en inzicht naar wie je nu uiteindelijk bent.

Krachtig 
In het lesgeven zien leerlingen hoe we zijn: volop bouwen aan talent in ontwikkeling volgens de waarden van het openbaar onderwijs, onze kijk op de wereld en het onderwijs aan onze leerlingen. Je merkt dat aan onze omgang met leerlingen in de klas, aan de samenwerking van docenten en afdelingen en aan onze relatie met ouders, voor- en vervolgopleidingen en regionale bedrijven/instellingen. Wij weten wat we willen als ‘team VHS’. Wij werken met digitale leermiddelen via een Chromebook. Dit is één van de manieren om aan te sluiten bij de vaardigheden die je in de 21ste eeuw leert op school.  Leerlingen leren op verschillende manieren. Meestal in de klas, echter ook vaak buiten de klas. Bijvoorbeeld door bedrijven te bezoeken, stage te lopen of in groepen samen te werken aan een onderzoeksopdracht. Digitale vaardigheid speelt daarin een belangrijke rol. Daarmee bereiden wij de leerlingen voor op een maatschappij waarin van alles verandert en (technologische) ontwikkelingen in een sneltreinvaart aan ons voorbij gaan. 

Trots
Op het vmbo leer je in de basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte of theoretische leerweg van alles over vakken en praktijkprofielen. Daarnaast ook veel over wie je bent als persoon en wat je kunt bijdragen in onze samenleving. En dit is succesvol, afgaande op de opmerkingen die oud-leerlingen maken die nog steeds regelmatig een bezoek brengen aan hun ‘oude school’. Een veelgehoorde opmerking daarbij is: “Nu ik mijn vervolgopleiding doe, besef ik pas écht hoe mooi de schooltijd op de VHS is geweest.” We zijn echt trots op de prestaties van de leerlingen, het docententeam en het onderwijsondersteuningsteam. In een school waar persoonlijke aandacht voorop staat, bouwen docenten, ouders en leerlingen een band met elkaar op. Daar gaan we voor, want een leerling die zich goed voelt op school, leert gemotiveerder en presteert daardoor beter.

De mening van ouders en leerlingen vinden we belangrijk. We werken daarom met adviesgroepen zoals een ouderraad en de leerlingenraad. Wij wensen alle (toekomstige) leerlingen van de VHS een fijn, leerzaam en inspirerend jaar toe. U als ouder ontmoeten wij graag op school, tijdens de vele momenten die er gaan komen of in een persoonlijk gesprek.

Graag tot ziens,

Marrit Velt en Alle Visser
Directie

Direct naar het thema van je keuze:

Ziekte en Verzuim

‘Ik vertel alles over als je afwezig bent’

zora-nurkicZora Nurkic, verzuimmedewerker
T 0512-582345
E z.nurkic@singelland.nl

Wat te doen bij ziekte?
Wanneer een leerling door ziekte niet naar school kan, dan willen we dit op school graag voor 09.00 uur ‘s ochtends weten. Daarmee wordt voorkomen dat we ons ongerust maken. Ouders nemen hierover telefonisch contact op met de receptie (0512 -582345).  Mocht een leerling in de loop van de dag ziek worden en graag naar huis willen, dan vraagt de leerling dit aan de verzuimmedewerker. Toestemming wordt pas verleend na overleg met de ouders/verzorgers.

Andere vormen van verzuim
Behalve ziekte en verlof, zijn er ook vormen van ongeoorloofd verzuim. Bijvoorbeeld te laat komen en spijbelen. De VHS heeft een protocol opgesteld, waarin alle afspraken en maatregelen op dit gebied worden beschreven en welke partijen, zoals ouders en de leerplichtambtenaar, daar een rol bij spelen. Het protocol is te vinden op onze website:: vhs.singelland.nl
Als leerlingen te laat komen moeten ze een briefje halen bij de conciërge. Een keer te laat komen kan gebeuren. Als dit te vaak voorkomt, dan worden de mentor/loopbaancoach en coördinator leerlingzaken ingeschakeld, volgt er een sanctie voor de leerling en worden ouders ingelicht. Bij ongeoorloofd verzuim (spijbelen), geldt hetzelfde principe: ouders worden ingelicht en er volgt een sanctie.

Spreekuur leerplichtambtenaar
Wanneer het verzuim oploopt, dan wordt de leerling door school aangemeld bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar roept de leerling dan op om op zijn/haar spreekuur te komen. De leerplichtambtenaar zal een gesprek aangaan met de leerling en eventueel de ouders/verzorgers om te achterhalen wat de redenen zijn voor het verzuim en het te laat komen. Ook krijgt de leerling voorlichting over de leerplichtwet en te horen dat een eventueel volgend verzuim niet zonder gevolgen zal blijven. Ouders krijgen na dit gesprek altijd een schriftelijke samenvatting van wat er is besproken.

Veelvuldig en/of langdurig ziekteverzuim
Bij veelvuldig of langdurig ziekteverzuim is het belangrijk om inzicht te krijgen in de oorzaak van dat verzuim. School heeft daarom contact met de GGD Fryslân. Leerlingen met een hoog verzuim worden bij hen aangemeld. De GGD Fryslân kan, met inachtneming van het beroepsgeheim, de medische oorzaken van het schoolverzuim inventariseren. Dat doen ze onder andere door de leerling, en eventueel ouders, uit te nodigen voor een verzuimgesprek. In dat gesprek staat het onderzoeken van de oorzaak van het verzuim centraal. Afhankelijk van de uitkomst hiervan, zal er een vervolgactie plaatsvinden.

Bijzonder verlof of vrije dagen
In het kader van de uitvoering van de leerplichtwet heeft de gemeente (strenge) regels opgesteld. Singelland hanteert deze regels. U wordt verzocht hiervan goed kennis te nemen. Een verzoek om vrijaf kan worden ingewilligd als het noodzakelijk is in verband met:
- wettelijke verplichtingen (bijv. verschijnen voor een rechtbank); 
- verhuizing; 
- huwelijk of huwelijksjubileum van naaste familieleden; 
- bevalling; 
- school/dorpsfeesten: alleen indien een leerling actief bij de feestelijkheden is betrokken, b.v. als lid van een muziekkorps dat moet spelen, of als speler/figurant op een optochtwagen. In dit geval kan op schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers of van een vereniging voor een ochtend en/of middag vrij worden gegeven (voor jaarmarkten wordt geen vrij gegeven); 
- familiebezoek in een ander werelddeel (beperkt); 
- een religieuze feestdag;
- bedrijfsvakanties c.q. seizoenswerk (zie hierna); 
- bijzondere omstandigheden. 

Bijzonder verlof voor religieuze feestdagen die niet standaard zijn opgenomen in onze jaarplanner is mogelijk. Met religieuze feestdagen wordt bedoeld: verplichtingen die voortkomen uit godsdienst, waaraan mensen moeten deelnemen. De vrijstelling geldt voor één dag, namelijk de dag waarop de plicht vervuld moet worden. Als uw kind hiervoor van school wegblijft, moet u dit minimaal twee dagen van tevoren schriftelijk aan school doorgeven via verzuim.vhs@singelland.nl. Deze verlofdag geldt alleen voor evenementen van religieuze aard. Herdenkingen van historische/culturele gebeurtenissen vallen niet onder deze regeling.

In geval van problemen met bedrijfsvakanties en dergelijke geldt daarboven nog: 
- het verlof moet tenminste 2 maanden tevoren schriftelijk worden aangevraagd; 
- de aanvraag moet vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. 
In Nederland verblijven mensen met verschillende culturele achtergronden. Volgens de leerplichtwetgeving mag verlof worden verleend voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Het verzoek om extra verlof dient vooraf aan de schooldirecteur te worden voorgelegd.

singelland vhs

Leren op de VHS

'Ik vertel je alles over leren op de VHS'

franca lentzFranca Lentz, teamleider 1TH t/m 4GT
T 0512 58 23 45
E f.lentz@singelland.nl

Onze school
Op de VHS werken we in een prachtig gebouw met eigentijdse onderwijsvoorzieningen. Het meest typerende bouwelement is het ‘boegbeeld’. Dat deel van de school lijkt op de aanstormende boeg van een groot schip.
In het boegbeeld zijn op dit moment de volgende ‘profielen’ (bovenbouw basis/kader beroepsgericht) gehuisvest:

 • Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR) (met een prachtig restaurant dat twee avonden per week gasten ontvangt)
 • Zorg en Welzijn (Z&W)
 • Dienstverlening en Producten (D&P)

  Overigens heeft de VHS nóg twee belangrijke profielen in huis: Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) en Produceren, Installeren en Energie (PIE). Het hart van de school wordt gevormd door een grote kantine. Dit is de ontmoetingsplek voor onze leerlingen tijdens pauzes en tussenuren. Vanuit de kantine heb je toegang tot de diverse delen van de school. Het gebouw telt twee grote sportzalen en een aparte fitnessruimte. Daarnaast zijn er theorielokalen, vaklokalen en mooie voorzieningen voor de beeldende vakken – waaronder een muzieklokaal met een studio en een podium.

  Kleinschalige opzet
  Waar zoveel leerlingen elkaar in één gebouw treffen, moet er niet een grote en anonieme leerfabriek ontstaan. Dat is voor niemand goed en al helemaal niet voor vmbo-leerlingen. Daarom is bewust gekozen voor een kleinschalige opzet. Zo is het docententeam opgesplitst in teams. Die teams zijn gegroepeerd rondom groepen leerlingen. Leerlingen krijgen daardoor les van een vaste groep docenten. Deze opzet staat garant voor gedegen leerlingondersteuning.
  Leerlingen krijgen immers les van docenten die hen goed kennen en langere tijd met hen optrekken. Elk team heeft een coördinator leerlingzaken. Deze is naast de mentor of loopbaancoach de contactpersoon voor leerlingen en ouders, zodat ook voor hen een duidelijk aanspreekpunt bestaat. Daarnaast is er ook een teamleider van elk team. In de opzet van het gebouw is rekening gehouden met de behoefte van leerlingen om zich een eigen plekje te verwerven in de school. Er is daarom een apart deel van de school voor de onderbouw- en voor de bovenbouwleerlingen. Elke leerling krijgt een locker toegewezen waar jassen, gymspullen en andere zaken veilig kunnen worden opgeborgen.

  Talent in ontwikkeling
  Singelland vindt het ontwikkelen van talenten belangrijk. De docenten en leerlingen geven handen en voeten aan deze missie. Een goede leerlingondersteuning is daarbij van belang. Maar nog belangrijker is het om onderwijs te bieden dat het beste uit onze leerlingen haalt en hen prikkelt om alles eruit te halen wat erin zit. Daarbij richten we ons op alle leerlingen. Wij hebben het onderwijs zo ingericht dat het prima aansluit op het mbo. We hechten evenveel waarde aan de mogelijkheid om met het diploma van de theoretische leerweg over te stappen naar havo 4. Vandaar dat we de leerlingen, die na diplomering een mbo of havo vervolg willen, gerichte ondersteuning bieden zodat een goede doorstroming gegarandeerd is. Gedurende vier jaar vmbo is ’loopbaanleren’ de rode draad in het nadenken over wie de leerling is, wat hij/zij kan en vooral ook wil. Dat doen we door intensief mentoraat in de onderbouw en loopbaancoaching in de bovenbouw.

  Eigentijds onderwijs
  In een modern gebouw hoort eigentijds onderwijs. Dat is wat onze leerlingen verdienen en nodig hebben. De VHS is daarom continu in ontwikkeling. Eigentijds vmbo richt zich méér op de buitenwereld en probeert vakken te integreren, zodat leren meer van betekenis is. Op de VHS halen we de buitenwereld naar binnen. Deze manier van werken nodigt gasten uit en trekt de wereld in de school met buitenschoolse activiteiten, projecten en stages. Het docententeam stelt zich open voor allerlei initiatieven en ons onderwijs blijft daardoor levendig en ondernemend. Het is flexibel en maakt maatwerk mogelijk. Zo bieden het gebouw en de onderwijskundige inrichting samen een prachtige uitdaging om talenten optimaal te ontwikkelen. 'Op onze school leer je wie je bent, wat je wilt en kunt'

  Voor welke leerlingen?
  De VHS ontvangt alle leerlingen met een vmbo-advies, variërend van basisberoepsgericht tot theoretisch/havo. Ook voor leerlingen die het nodig hebben om te schakelen naar het vmbo is onderwijs mogelijk. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben of beter functioneren in kleine(re) groepen zijn ook welkom. De school kent gespecialiseerde medewerkers die deze leerlingen extra ondersteuning kunnen bieden. Zo worden de leerlingen zoveel mogelijk op maat bediend. Dat is niet alleen goed voor leerlingen met leerachterstanden of leerproblemen. Maatwerk is zinvol voor alle leerlingen, want iedereen kan tijdelijk in omstandigheden verkeren dat extra aandacht en ondersteuning nodig is. De meeste leerlingen komen niet in aanraking met deze specialisten. Voor hen zal de intensieve leerlingondersteuning die geboden wordt door de mentor/coach en het team voldoende zijn. De VHS biedt ruime mogelijkheden om over te stappen naar andere niveaus. Leerlingen die laten zien dat zij meer aankunnen, kunnen gemakkelijk overstappen naar een passender niveau. En omgekeerde kan dat natuurlijk ook. Niemand hoeft naar een ander gebouw te verhuizen. Alleen leerlingen die op de havo beter tot hun recht komen, verlaten de VHS - in principe na het tweede leerjaar - om hun studie voort te zetten aan Het Drachtster Lyceum, de havo/vwo-school van Singelland in Drachten.

  OOM
  In de VHS zijn docenten en begeleiders werkzaam die hun sporen hebben verdiend in het verkleinen of wegwerken van leerachterstanden of gedragsproblemen. Die deskundigheid ligt ten grondslag aan een unieke constructie die de VHS heeft bedacht voor leerlingen die extra zorg nodig hebben. Zij worden aangemeld voor de OOM-klassen. OOM staat voor: Onderwijs Op Maat. Elke groep telt een beperkt aantal leerlingen. Binnen OOM onderscheiden we twee hoofdgroepen:

1. Schakeltraject
Deze eerste groep betreft leerlingen die in het basisonderwijs een leerachterstand hebben opgelopen waardoor zij eigenlijk nog niet klaar zijn voor het voortgezet onderwijs. Zij komen in een schakeltraject terecht. Door het inzetten van specifieke hulp en gerichte begeleiding worden zij voorbereid op een vervolg in één van de hieronder beschreven maat trajecten. Het schakeltraject duurt meestal één schooljaar, waarna deze leerlingen doorstromen naar de eerste klas.

2. OOM klassen

Leerlingkenmerken van de OOM-leerlingen
Leerlingen van de OOM-groepen ondervinden vaak nog veel problemen op school. In algemene termen kan men zeggen dan zij moeilijkheden hebben op het gebied van:
- omgaan met persoonlijke problemen;
- de relatie met leerkrachten;
- omgaan met andere leerlingen;
- uitvoeren van de schoolse activiteiten (werkhouding);
- de leerontwikkeling.

Kenmerkend voor de OOM-groepen
De leerlingen werken in stamklassen bij een vaste mentor. Er is sprake van een belangrijke leerkracht-leerlingbinding. In de stamgroep staat het sociale groepsproces centraal. Het gaat daarbij om de begrippen: klimaat, veiligheid, rust, plezier en zelfvertrouwen. Binnen de klas wordt veel aandacht besteed aan de werkhouding, het functioneren in een groep en het wegwerken van de primaire leerachterstanden. In het leerlingvolgsysteem worden de vorderingen bijgehouden. Planmatig handelen en effectief onderwijs zijn belangrijke begrippen. Centraal in de aanpak van de leerlingen staat zelfstandig leren werken. Leerlingen leren om met toenemende verantwoordelijkheid om te gaan.

Na het tweede leerjaar gaan alle leerlingen naar de bovenbouw van het vmbo. Dan gaan ze op weg naar een diploma. Vandaar dat OOM voor hen wordt beëindigd. Uiteraard blijft een gedegen leerlingondersteuning dan nog steeds van groot belang. Ook dat geldt voor alle leerlingen van de VHS. 

Dakpanklassen
In de onderbouw worden de leerlingen geplaatst in wat gewoonlijk ‘dakpannen’ genoemd wordt. Een dakpan is een groeperingsvorm waarin leerlingen vanuit twee niveaus onderwijs volgen. De achterliggende gedachte is dat het vaak lastig is om leerlingen vanaf het begin van hun schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs op een passend niveau in te delen. De één zit goed, de ander te hoog en weer een ander te laag. Wij vinden het beter om leerlingen daarom wat speling te geven. Vandaar het systeem van dakpannen: twee niveaus per dakpan met een overlap naar de aanliggende dakpan. De VHS heeft er een aantal.
De OOM-afdeling telt naast de schakelklas in leerjaar 1 de volgende dakpannen:
- de dakpan: OOM BK (basis / kader);
- de dakpan: OOM KT (kader / theoretisch).
Leerlingen met een advies voor de basisberoepsgerichte leerweg of het dubbeladvies basis / kader worden geplaatst in de OOM BK - dakpan; leerlingen met een hoger advies die speciale begeleiding nodig hebben, komen in de KT - dakpan terecht. Voor onderbouw leerlingen en leerlingen die vanuit OOM doorgaan in K/T en soms een homogene groep, als het aantal leerlingen hiervoor ruimte biedt. (homogeen betekent: één niveau).
- De eerste dakpan is een K/T dakpan. Daarin worden leerlingen geplaatst met het advies om de kaderberoepsgerichte leerweg te volgen, of leerlingen bij wie het advies het midden houdt tussen kaderberoepsgericht of theoretisch.
- De tweede dakpan heet: T/H. Daarin worden leerlingen geplaatst die zeker de theoretische leerweg kunnen volgen maar mogelijk ook geschikt zijn voor de havo.

Regelmatig wordt in leerlingbesprekingen nagegaan of leerlingen niet van dakpan of schoolsoort moeten of kunnen veranderen. Leerlingen die geschikt zijn voor de havo kunnen na de tweede klas doorstromen naar Het Drachtster Lyceum. In het tweede leerjaar blijven de dakpanklassen B/K, K/T en T/H bestaan.

Klas 3 en 4
Zowel het derde als vierde leerjaar telt drie leerwegen. De basisberoepsgerichte; kaderberoepsgerichte en theoretische leerweg.

De theoretische leerweg
De VHS heeft haar onderwijs vernieuwd. We willen leerlingen de ruimte bieden om zelf keuzes te maken in het onderwijsprogramma, op basis van interesse, talent, behoefte aan ondersteuning. Met als doel: leerlingen leren eigenaarschap te nemen over hun eigen leren. We willen leerlingen in aanraking brengen met een breed palet aan ervaringen. Ze stimuleren om nieuwe dingen te ontdekken. Tenslotte willen we leerlingen leren doorzetten. De leerlingen van klas 3 TL volgen naast de algemeen vormende vakken een praktijkgericht programma.
 

leerjaren vhs
Leerjaren


Profielen voor de leerlingen basis en kader
De VHS biedt een groot aantal profielen en keuzevakken. In de onderbouw bieden wij een brede oriëntatie op de profielen die we in huis hebben en wat er daarnaast nog mogelijk is. De profielen zijn:

Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
In dit profiel maak je kennis met alle delen van het bouwproces. Van ontwerp tot product, van fundament tot dak. In de profielmodules leer je de basisvaardigheden en de basiskennis van timmeren, metselen, schilderen en ontwerpen. Daarna ben je natuurlijk nog geen vakman. Dat kost echt wat meer tijd. Wel zul je ontdekken of je dit profiel leuk vindt en of je er mee verder wilt in de keuzevakken. Je kunt je dan bijvoorbeeld helemaal richten op metselen. Maar je kunt ook kennismaken met meubelmaken of interieurontwerp en design.

Produceren, Installeren en Energie (PIE)
In dit profiel komen installatietechniek, elektrotechniek en metaaltechniek samen. Aan de hand van tekeningen leer je hoe installaties en producten in elkaar zitten. Die tekeningen en producten moet je ook zelf maken: tweeën driedimensionaal (in het platte vlak maar ook met de drie dimensies hoogte, breedte en diepte). Het kan dan gaan om een elektriciteitsnetwerk, een waterleiding of badkamer of een vuurkorf uit metaal. Na een breed basisprogramma kun je je verdiepen in verschillende richtingen zoals elektrotechniek en metaalbewerking, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor een breder programma.

Zorg en Welzijn (Z&W)
Wil je later een beroep uitoefenen waarin je klaarstaat en zorgt voor een ander? Dan kies je voor het profiel Zorg en Welzijn. Je moet uiteraard wel goed met mensen kunnen opschieten. Ook een beetje geduld, goed kunnen luisteren en beschikken over veel doorzettingsvermogen komen goed van pas. Met je diploma Zorg en Welzijn kun je straks een opleiding gaan volgen in de zorgsector, in het welzijnswerk, sociaal pedagogisch werk, in de uiterlijke verzorging, in de sport (je kunt in combinatie met handig gekozen keuzevakken een prima vooropleiding volgen voor het CIOS) of in geüniformeerde beroepen.

Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
Dit profiel is gericht op gastvrijheid. Je maakt kennis met alle facetten van de sector gastvrijheid. Je leert koken voor gasten, maaltijden serveren en brood en taart bakken. Maar het profiel richt zich ook op recreatie. Je leert daarom ook om activiteiten te organiseren voor mensen, bijvoorbeeld tijdens hun vakantie. De VHS heeft een prachtig restaurant, waar twee keer in de week gasten komen eten. Lijkt het je niet leuk om daar een rol in te spelen?

Dienstverlening en Producten (D&P)
Het profiel D&P bereidt breed voor op heel veel mbo opleidingen. Vanwege dit brede karakter zijn er ook veel meer profielgebonden vakken mogelijk dan bij andere profielen. D&P geeft je de mogelijkheid om ingrijpende keuzes wat uit te stellen en je breed te oriënteren op verschillende beroepen. Door het uitvoeren van allerlei praktijkopdrachten leer je jezelf goed kennen, ontdek je wat je leuk vindt, waar je goed in bent en waar je je verder in wilt ontwikkelen. Bij D&P werk je vaak in projecten. In zo’n project kom je in aanraking met veel verschillende opdrachten. Terwijl je er mee bezig bent, leer je allerlei algemene vaardigheden die in elk beroep nodig zijn. Er is veel aandacht voor media, maar altijd in dienst van het project. Dat klinkt allemaal wat vaag, vandaar een voorbeeld. Eén van de profielmodules luidt: het organiseren van een activiteit voor een opdrachtgever. Wat moet je je daar bij voorstellen? Je gaat daadwerkelijk op zoek naar een opdrachtgever. Je inventariseert diens wensen en verwachtingen; je onderzoekt wat de beste mogelijkheden zijn en presenteert de uitkomsten aan de opdrachtgever; je plant de activiteit en bereidt alles netjes voor; je rekent de kosten uit, regelt vergunningen, materialen, medewerkers en eventueel vluchtroutes, nood- en hulpdiensten en voert daarna de activiteit ook echt uit! Je ziet dat er heel wat komt kijken bij zo’n opdracht. Dat je een beroep moet doen op veel kennis en vaardigheden. Zo moet je bijvoorbeeld goed kunnen samenwerken, overleggen en presenteren.
 

Dagelijks reilen en zeilen

'Ik vertel je alles over het dagelijks reilen en zeilen'

gerrit de boerGerrit de Boer, conciërge
T 0512 58 23 45
E g.deboer@singelland.nl

 

Kantine
In de kantine van de school kan geluncht worden. Je kunt hier koffie, thee, melk, frisdrank, soep, broodjes, en snacks kopen. Onze school heeft een ’gezonde schoolkantine’ en is daarvoor gecertificeerd. Er kan alleen met de pinpas worden betaald.

Mobiele telefoon
Leerlingen hebben hun telefoon tijdens de les ‘thuis of in de kluis’. Voor de lessen wordt de telefoon in de kluis gedaan en aan het einde van de dag kan deze weer mee naar huis. Tijdens pauzes en eventuele tussenuren, blijft de telefoon in de kluis. Alleen leerlingen in de bovenbouw kunnen tijdens pauzes en tussenuren naar buiten. Zij mogen hun mobiele telefoon meenemen naar buiten en leggen de telefoon direct bij binnenkomst in school de telefoon weer in de kluis.

Veiligheid tijdens praktijklessen
Aan de veiligheid tijdens praktijklessen wordt veel aandacht besteed. Eén eis is erg belangrijk: de leerlingen die het profiel PIE volgen, mogen niet lassen met contactlenzen: dat kan onherstelbare blindheid veroorzaken. Daarom letten we altijd zeer zorgvuldig op het dragen van een veiligheidsbril!

Werkkleding voor de beroepsgerichte programma’s
Profiel HBR
De leerlingen van dit profiel krijgen apart bericht hoe ze hun kledingpakket kunnen aanschaffen. Bij de lessen ‘serveren’ is het dragen van de voorgeschreven kleding en zwart schoeisel verplicht. Sportschoenen en legerkistjes zijn niet toegestaan. De leerlingen moeten hier zelf zorg voor dragen. Voor jongens geldt verder dat ze zwarte sokken moeten dragen. Tevens wordt er aandacht besteed aan het uiterlijk van de leerlingen. Men behoort er netjes en verzorgd uit te zien.

Sportkleding
Onderstaande kleding wordt niet via de school geleverd. Je schaft zelf aan: 
- sportbroek/korte broek 
- sportschoenen (niet met zwarte zolen) 
- sportshirt
- handdoek

Schoolrestaurant
Omdat onze leerlingen horeca, bakkerij en recreatie betekenisvol oefenen, hebben wij een eigen schoolrestaurant. Er bestaat zelfs de mogelijkheid om op bepaalde momenten te dineren van 17.30 uur tot ongeveer 20.00 uur. De kosten variëren tussen €15,00 voor een driegangen menu (klas 3) en €17,50 voor een viergangen menu (klas 4). Ouders en leerlingen kunnen hier gebruik van maken. Om te reserveren, of om meer informatie kun je mailen naar restaurant@singelland.nl

Beeldopnames
Het is leerlingen en personeelsleden niet toegestaan om zonder toestemming van betrokkenen filmopnames te maken in de school. We willen niet dat beeldmateriaal op het internet circuleert. De professionalisering van docenten met behulp van School-Video Interactie Begeleiding vormt een uitzondering op deze regel. Tijdens deze begeleiding worden opnames gemaakt van de docent in de klas. Van de nabespreking van deze opnames kan een docent veel leren. Natuurlijk verschijnen er bij de opnames leerlingen in beeld. Die beelden zijn echter strikt voor intern gebruik en worden ook niet bewaard. Mochten ouders er bezwaar tegen hebben dat hun kind eventueel bij deze vorm van begeleiding in beeld komt, dan dienen zij contact op te nemen met de schoolleiding.

vhs schoolkantine

Toetsen en Examens

'Ik vertel je alles over toetsen en examens'

trudy wittermansTrudy Wittermans, examensecretaris
T 0512 58 23 45
examensecretariaat@singelland.nl

 

Schoolexamens – het PTA
In de klas 3 start een leerling met het schoolexamen. In het Programma Toetsing en Afsluiting (PTA) wordt het schoolexamen (SE) voor ieder vak vastgelegd. Het is vereist dat een leerling alle schoolexamens heeft afgerond voordat hij/zij mag deelnemen aan het centraal schriftelijk en/of praktijkexamen.
Binnen het PTA is voor elk vak vastgelegd op welke manier en in welke periode er wordt getoetst, hoe zwaar de schoolexamens wegen, of schoolexamens herkanst kunnen worden en hoe het eindcijfer wordt bepaald.
Daarnaast wordt een PTA aangevuld met een examenreglement. Hierin staan onder andere de regels voor herkansing, absentie en onregelmatigheden zoals fraude.
Het PTA wordt begin oktober gedeeld met leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) en inspectie.

Toetsweken
Schriftelijke PTA – toetsen worden afgenomen tijdens tentamenweken. De afname van deze toetsen gebeurt volgens de regels die beschreven staan in het examenreglement, zodat de leerlingen ook kunnen wennen aan en oefenen met de examensetting.
Buiten de toetsweken kunnen overige PTA – onderdelen worden afgenomen. Te denken valt aan spreekvaardigheid, praktische opdrachten of verslagen.

Contact
Wanneer u vragen heeft over het (school)examen of over toetsing, kunt u terecht bij het examensecretariaat. Wij zijn beschikbaar om u te voorzien van informatie en ondersteuning met betrekking tot het (school)examenproces. Via examensvhs@singelland.nl kunt u ons bereiken.

 

Geldzaken

'Ik vertel je alles over wat met geld te maken heeft'

karin van den bergKarin van den Berg, leerlingadministratie
T 0512 58 23 45
@ k.vandenberg@singelland.nl

Ouderbijdrage 
Singelland biedt kwalitatief goed onderwijs, dat aantrekkelijk is en uitdaging biedt, bijvoorbeeld via activiteiten in de lessen of daarbuiten. Of het nu gaat om excursies of schoolreisjes, om praktica bij vakken als biologie, schei- en natuurkunde, om materialen die gebruikt worden bij de kunstvakken, om het creëren van praktijksituaties bij de profielvakken, of om tal van culturele activiteiten. Het draagt allemaal bij aan de motivatie van onze leerlingen. Voor een belangrijk deel betreft het kosten die niet vallen onder de gratis leermiddelen. We bieden deze zaken collectief aan, zodat een leerling niet allerlei zaken zelf hoeft aan te schaffen. Wat onze school verder maakt tot de school waar uw zoon of dochter voor gekozen heeft, wordt mede mogelijk gemaakt door de vrijwillige ouderbijdrage. Dat blijkt ook uit de verantwoording van die ouderbijdrage. De ouderbijdrage wordt één-op-één besteed aan activiteiten voor en met onze leerlingen: toneeluitvoeringen, activiteiten rond kerst enzovoort. Het belang van de ouderbijdrage kan niet genoeg worden benadrukt. 

Device 
Het Chromebook is een onmisbaar onderdeel geworden van het onderwijsleerproces. Leerlingen moeten in ieder geval over een dergelijk device kunnen beschikken om te kunnen leren en zich breed te kunnen ontwikkelen. Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat voor leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 een Chromebook ter beschikking wordt gesteld. 
Veelgestelde vragen over de Chromebook

Financiële ondersteuning 
Samen voor alle kinderen
Schoolreisjes, sporten, muziekles, een verjaardag vieren of een uitje. Het lijkt normaal dat alle kinderen in Nederland dit kunnen doen, maar niet elke ouder kan het betalen. Ben je een ouder met weinig geld of ken je een kind dat opgroeit in deze situatie, ga dan naar de website: www.samenvoorallekinderen.nl

Verzekering   
Voor alle leerlingen is een collectieve onderwijs pakketpolis afgesloten. In de pakketpolis zijn o.a. de volgende verzekeringen opgenomen: inzittendenverzekering (SVI), doorlopende reisverzekering, geneeskundige kosten, annuleringskosten en ongevallenverzekering. 
De doorlopende reisverzekering is van kracht tijdens scholen groepsreizen, excursies en uitstapjes in schoolverband (mits en zolang de leerlingen onder toezicht staan van de door de school daartoe aangewezen personen) en reizen in verband met door de school georganiseerde stages. De collectieve ongevallenverzekering is voor de leerlingen van kracht gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten en/of hulpkrachten alsmede gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd, respectievelijk van huis of school naar een andere door de schoolleiding of leerkracht/hulpkracht aangegeven plaats en terug. 
Het is van groot belang om een ongeval waarbij lichamelijk letsel is geleden en waarvoor geen of onvoldoende andere vergoeding zal worden toegekend, binnen 2x24 uur te melden bij de administratie van de school. 

Aansprakelijkheid bij schade en diefstal 
Indien een leerling schade berokkent aan het schoolgebouw, meubilair en dergelijke, worden de ouders/ verzorgers hiervoor aansprakelijk gesteld. Schade die een leerling aan anderen en aan de school toebrengt, komt geheel voor rekening van de leerling/ ouders/verzorgers. Ouders/verzorgers wordt geadviseerd dit risico te verzekeren door het afsluiten van een WA verzekering. 
Ter voorkoming van diefstal en het verliezen van eigendommen biedt Singelland een afsluitbaar kluisje. Singelland kan bij diefstal/vermissing niet aansprakelijk gesteld worden.

Verhuur kluisjes 
Alle VHS leerlingen krijgen een kluisje toegewezen om jassen en persoonlijke bezittingen in op te bergen. De afmetingen van het kluisje zijn zodanig dat daarin tassen, helmen en jassen kunnen worden opgeborgen. - Raakt een leerling zijn/haar sleutel kwijt, dan moet er € 8,- worden betaald voor een nieuwe sleutel. - Indien het (ernstige) vermoeden bestaat dat er zaken in een kluisje worden bewaard die daar niet thuishoren, heeft de directie het recht de betreffende kluisje te openen. Overigens geldt dat ook voor schooltassen. - De school is niet aansprakelijk voor diefstal van spullen die in een kluisje zijn opgeborgen. 

- Raakt een leerling zijn/haar sleutel kwijt, dan moet er € 8,- worden betaald voor een nieuwe sleutel. 
- Indien het (ernstige) vermoeden bestaat dat er zaken in een kluisje worden bewaard die daar niet thuishoren, heeft de directie het recht de het betreffende kluisje te openen. Overigens geldt dat ook voor schooltassen. 
- De school is niet aansprakelijk voor diefstal van spullen die in een kluisje zijn opgeborgen. 

Boeken
Leerlingen krijgen weinig of geen papieren boeken uitgereikt. Op Singelland VHS wordt digitaal gewerkt en geleerd. De leermiddelen op het device zijn gratis.

Schoolreizen en excursies 
Schoolkampen, reisjes en excursies dragen vaak bij aan groepsvorming en kennen educatieve doelen. Op de VHS organiseren we regelmatig dergelijke uitstapjes. 

Facturering 
OSG Singelland maakt voor de facturering gebruik van het programma WIS Collect. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een e-mail van leerlingfacturen@singelland.nl met een link naar uw eigen beveiligde betaalomgeving op de site van WIS Collect. Daar kunt u uw facturen bekijken, printen, betalen en aangeven of u de kosten in meerdere termijnen wilt voldoen. In het begin van het schooljaar ontvangt u een factuur voor het te betalen bedrag. 

Bedragen per leerjaar 

Schakelgroep 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Schoolreis 45,00 

Totaal € 90,00

Klas 1 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Schoolreis 60,00 

Totaal € 105,00

Klas 2 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Schoolreis 45,00 

Totaal € 90,00 

Klas 3 TL 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Werkweek 100,00 

Totaal € 145,00 

Noot: Afhankelijk van vakkenpakket klas 3:  Bevo: Teken- en handvaardigheidsmateriaal 25,00. Met arrangement sportief: 20,00.

Klas 3 Zorg en Welzijn 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00
Werkweek 100,00 

Totaal € 145,00

Klas 3 Horeca, bakkerij en recreatie 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Werkweek 100,00

Totaal € 145,00 

Klas 3 BWI en PIE 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00  
Materialen 40,00 
Werkweek 100,00

Totaal € 185,00 

Afhankelijk van vakkenpakket/afname in klas 3:  Blauwe overall 26,00. Veiligheidsschoenen 25,00. Schuifmaat 30,00. Veiligheidsbril 7,00

Klas 3 D&P 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Materialen 25,00 
Werkweek 100,00

Totaal € 170,00

Klas 4 TL 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Mogelijke bijdrage voor sportoriëntatie (<25,00)
LSD 45,00 

Totaal € 90,00

Noot: afhankelijk van vakkenpakket klas 4: met Bevo: Teken- en handvaardigheidsmateriaal: 35,00. 
Met LO2: diverse excursies 70,00. Met Duits: spreekvaardigheid in Duitsland (kerstmarkt) 50,00

Klas 4 Zorg en Welzijn 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00
Mogelijke bijdrage voor sportoriëntatie (<25,00)
LSD 45,00 

Totaal € 90,00 

Klas 4 Horeca, bakkerij en recreatie 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Mogelijke bijdrage voor sportoriëntatie (<25,00)
LSD 45,00 

Totaal € 90,00 

Klas 4 BWI en PIE 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Materialen 40,00 
Mogelijke bijdrage voor sportoriëntatie (<25,00)
LSD 45,00 

Totaal € 130,00 

Klas 4 D&P 
Vrijwillige Ouderbijdrage 35,00 
CJP 10,00 
Mogelijke bijdrage voor sportoriëntatie (<25,00)
LSD 45,00 

Totaal € 90,00 
 

Voortgang van uw kind

'Ik vertel je alles over de voortgang'

ylse huizingaYlse Huizinga, leerlingbegeleider
T 0512 58 23 45
E y.huizinga@singelland.nl

Magister
Als ouder kunt u via Magister (ons leerlingvolgsysteem) de vorderingen van uw zoon of dochter volgen. U krijgt daarvoor bij de start van het schooljaar inloggegevens. 

Rapporten
Tijdens de lessen krijgen leerlingen geregeld feedback. Inhoudelijk over een ingeleverde opdracht bijvoorbeeld, maar ook over werkhouding en hun algemene vordering bij dat vak. In alle klassen, maar zeker in de OOM-schakelgroepen zijn voor doorstroom niet alleen de cijfers doorslaggevend. Ook de werkhouding, motivatie en het vertoonde gedrag spelen daarbij een belangrijke rol. Om die reden geven we per periode en per vak ook aan hoe het gesteld is met de werkhouding en het gedrag. Leerlingen in de bovenbouw zijn al druk bezig met hun schoolexamen. In Magister kunnen leerling en ouders/verzorgers bekijken hoe de leerling er voor staat. Drie keer per jaar worden de tussenstanden besproken met ouders/verzorgers en leerlingen.

Overgangsnormen 
Voor de overgangsnormen verwijzen wij naar de pagina downloads op onze website: https://www.singelland.nl/vhs/downloads

Contactmomenten
Indien u een gesprek wenst met de directeur, een teamleider, decaan of iemand anders, dan kunt u hiervoor telefonisch een afspraak maken: (0512) 58 23 45. Per mail kan natuurlijk ook: info@singelland.nl. Een aantal keren per jaar organiseren we contactmomenten. Ouders ontvangen een uitnodiging per e-mail, de aanmelding verloopt digitaal. In onze nieuwsbrieven kunt u altijd ’belangrijke data’ terugvinden.

Kennismaking- en voorlichtingsavonden 
Naast de reeds eerder vermelde contacten tussen school en gezin is er voor de ouders van onze nieuwe leerlingen een kennismakingsavond. Wij vertellen u over de schoolorganisatie en u kunt kennismaken met de mentor of coach van uw kind. Ook voor de klassen 2, 3 en 4 zijn er voorlichtingsavonden. Speciaal voor de hogere leerjaren wordt nog een extra avond georganiseerd over leerwegen en profielen, het kiezen van vakken, thema-avonden over bijv. middelengebruik, pesten via social media enz.

Contact 
Wilt u contact opnemen met de mentor, loopbaancoach of vakdocent? U ontvangt de contactgegevens tijdens de kennismakingsavonden. of via uw zoon of dochter. Mailen naar info@singelland of bellen naar de receptie van de school kan natuurlijk ook.

Ondersteuning en Begeleiding

'Ik vertel je alles over ondersteuning en begeleiding'

alle visserAlle Visser, directeur Onderwijs
T 0512 58 23 45
E a.visser@singelland.nl

Ondersteuningsteams
Sinds vele jaren zijn er op de scholen van Singelland ondersteuningsteams ingesteld. Deze hebben tot taak alle vormen van leerlingbegeleiding te coördineren, te stimuleren en zo nodig uit te breiden. Het ondersteuningsteam legt en onderhoudt ook contacten met instanties buiten de school, zoals gebiedsteam (Carins) Jeugdhulpverlening en de GGD. Het Expertise Centrum Singelland (ECS) ondersteunt de scholen in hun begeleiding en geeft advies t.a.v. leerlingen die ondersteuning nodig hebben. 
Op de VHS heeft elk team een ondersteuningsteams waarin zitting hebben een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werker, leerlingenbegeleider, coördinator leerlingenzaken en de teamleider (eventueel aangevuld met een medewerker van het samenwerkingsverband en vanuit Carins)
De meeste vragen rondom ondersteuning komen bij het ondersteuningsteam via de mentor en/of loopbaancoach. Ouders kunnen rechtstreeks contact opnemen met schoolmaatschappelijk werk indien ze dat nodig achten. 

Schoolarts/sociaal verpleegkundige (GGD)
Aan de school is een schoolarts verbonden. Het ondersteuningsteam kan de schoolarts raadplegen bij de oplossing van problemen. Dit geldt ook voor de jeugdverpleegkundige. Daarnaast onderzoekt de jeugdverpleegkundige alle eerste klas leerlingen vmbo. In klas 3 vmbo wordt een vragenlijst afgenomen, de KIVPA. Met leerlingen die daarvoor in aanmerking komen volgen één of meer vervolggesprekken. Voor leerlingen uit alle klassen is er de mogelijkheid voor een gesprek met de jeugdverpleegkundige. Leerlingen met vragen over hun gezondheid of welbevinden kunnen bij haar hier gesteld terecht. De jeugdverpleegkundige geeft advies en zoekt samen met de leerling naar een oplossing. De jeugdverpleegkundige heeft een geheimhoudingsplicht. De jeugdverpleegkundige van de school is mevrouw W. Kets(w.kets@ggdfryslan.nl).Als u contact met de jeugdverpleegkundige wilt opnemen, dan is dit via de ondersteuningscoördinator te regelen. Ook kunt u bellen met het algemene telefoonnummer van de GGD:  088-2299874.

Ouderbetrokkenheid
Onderwijs is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We willen goed samenwerken vanuit de driehoek leerling, ouders en school. De school is toegankelijk voor al uw vragen en opmerkingen betreffende het onderwijs en de ondersteuning van uw zoon of dochter. We gaan uit van een sterke relatie op basis van gelijkwaardigheid. In een OP Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) bespreken we hoe we het onderwijs en de ondersteuning kunnen gaan inrichten die zowel van waarde zal zijn voor de leerling als het onderwijs en ondersteuningsteam.

Screening dyslexie
In het voortgezet onderwijs komen kinderen in aanraking met de moderne vreemde talen Engels, Duits en soms ook Spaans. Voor taalzwakke leerlingen, die op de basisschool door hun intelligentie nauwelijks problemen kenden met de taalverwerving, wil de verwerking van deze moderne vreemde talen soms wel problemen opleveren. Bij hen openbaart dyslexie zich dan pas. Dyslectische leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben recht op extra faciliteiten, zoals: verlenging van de toetstijd, aangepaste normeringen en het gebruiken van gesproken tekst bij het verwerken van teksten. In het uiterste geval kunnen leerlingen zelfs dispensatie voor een moderne vreemde taal krijgen (geldt alleen voor vmbo). Wij willen leerlingen onderwijs op maat bieden. Vandaar dat we leerlingen die instromen in de eerste klas, gaan screenen op dyslexie. Leerlingen die uitvallen op de toets komen in een vervolgtraject, waarna in overleg met de ouders besloten kan worden tot een dyslexieonderzoek.

Vertrouwenspersonen
Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst. Een sfeer waarin iedereen die op school is, zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd kan voelen. Dit is zelfs een voorwaarde om goed te kunnen werken, leren, lesgeven enz. Er mag geen onderscheid gemaakt worden op grond van uiterlijk, huidskleur, taal, godsdienst, sekse, seksuele voorkeur, afkomst, handicap, politieke of andere overtuiging. In een goede sfeer is geen plaats voor discriminatie, racisme, intimidatie (bedreiging), seksisme, pesten en andere vormen van ontoelaatbaar gedrag.
Bij een goede sfeer horen geen ongewenste omgangsvormen. Toch kan iedereen wel eens met ongewenste omgangsvormen te maken krijgen.
Denk aan:
- kwetsende en vervelende grappen
- kleinerende of ongepaste opmerkingen
- teksten, foto’s, afbeeldingen, gebaren en voorwerpen die ongewenst zijn
- ongewenst aanrakingen of handtastelijkheden
- …………………………

Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen daarvoor altijd terecht bij de coach, de mentor, iemand die vertrouwd voelt, de directie of, bij echt vertrouwelijke thema’s, bij een van de vertrouwenspersonen bij ons op school. De vertrouwenspersonen op de VHS zijn:
- Mevr. G. Jansen, e-mail: g.jansen@singelland.nl
- Dhr. D. Ritskes Sikkens, e-mail: d.ritskes@singelland.nl

Naast een gesprek over het voorval kan de vertrouwenspersoon je ook helpen bij het indienen van een klacht. Alle gesprekken met de vertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. 

Schoolmaatschappelijk werker 
Er zijn aan school 2 schoolmaatschappelijk werkers verbonden. Leerlingen en ouders kunnen bij deze persoon terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). Leerlingen en ouders kunnen zelf naar de schoolmaatschappelijk werker bellen of e-mailen om een afspraak te maken. De mentor of loopbaancoach kan een leerling aanmelden voor bespreking in het ondersteuningsteam (dit na toestemming van de ouders).

Singelland biedt leerlingen de mogelijkheid om een schoolmaatschappelijk werker te bezoeken. Zij kunnen daarvoor contact met hen opnemen. Leerlingen worden door middel van bijvoorbeeld posters in de school gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werker. Zij kunnen bij deze persoon terecht met problemen die zich voordoen op school of in de thuissituatie. De leerling kan zelf een afspraak maken wanneer hij of zij hier eens over wil praten, zonder dat dit verder aan iemand bekend wordt gemaakt. Ook ouders die zich wellicht zorgen maken over hun kinderen kunnen hierover contact opnemen met een schoolmaatschappelijk werker. De tijden van de spreekuren en bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkers zijn bekend bij de administratie van de school. De gesprekken die de maatschappelijk werkers met onze leerlingen voeren zijn vertrouwelijk. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u desgewenst contact opnemen met één van de maatschappelijk werkers via de teamleider. 

Gebiedsteam
Iedereen heeft weleens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook bij het gebiedsteam van uw woongemeente, de plek voor iedereen die informatie, hulp of begeleiding zoekt bij opvoeden en opgroeien. Bij het gebiedsteam kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, school (keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s.

Met de Schoolconsulent van Carins een passend antwoord zoeken! 
Zijn er moeilijkheden thuis of op school of zit je niet lekker in je vel)? Misschien word je gepest, voel je je angstig, verdrietig of merk je dat je schoolresultaten achterblijven. Soms weet je niet precies wat er aan de hand is, maar maak je je wel zorgen. De schoolconsulent is de heer R. van Nijnatten (richard.van.nijnatten@carins.nl/06-50071038).

Vertrouwenspersoon/GGD Fryslân 
Wie een probleem heeft of een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Op iedere locatie van Singelland zijn één of meer vertrouwenspersonen. De namen zijn te vinden in het de schoolgidsen van onze scholen. Ook kan Singelland de leerlingen een externe vertrouwenspersoon aanbieden. Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan een kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze scholen is mw. A .Tadema (bereikbaar bij GGD Fryslân via telefoonnummer (088) 22 99 855 of via e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl.

Vertrouwensinspecteur 
Landelijk zijn enkele onderwijsinspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-111 31 11 (lokaal tarief). Zaken als seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook discriminatie of extremisme kunnen hier worden gemeld.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Friesland 
‘Veilig Thuis’ is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij deze instantie terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders: 
- voor informatie en advies; 
- om signalen te bespreken die op kindermishandeling kunnen wijzen; 
- om een vermoeden van kindermishandeling te melden. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Veilig Thuis geeft advies en informatie over kindermishandeling. Bij een melding doet Veilig Thuis onderzoek, bekijkt of er hulp nodig is en verwijst dan door naar de juiste hulpverlening. Telefoonnummer landelijk: (0800) 2000, telefoonnummer provinciaal: (058) 2333777. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.   

Kindermishandeling 
Ook kinderen en jongeren mogen bellen voor zichzelf of voor een ander. Meer informatie is te verkrijgen bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden. Tel. (058) 233 37 77, www. regiecentrumbv.nl of mail naar info@regiecentrumbv.nl

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden
OSG Singelland geeft de ondersteuning voor leerlingen, onder wie leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van deze ondersteuning liggen die Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze ondersteuningsstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten zijn (onder andere) bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot een locatie: 
• indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, wat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 
• indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot hun recht kunnen komen; 
• indien het onderwijs aan een leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aangeboden. 

Ongewenste omgangsvormen 
Ongewenst gedrag op school: het kan ook uw kind overkomen. Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber-) pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en docent of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De leerling kan terecht bij de mentor, maar ook bij speciale vertrouwenspersonen. Eventueel kan contact worden gezocht met een vertrouwensarts. Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst waar iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Passend onderwijs 
Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop vanaf 1 augustus 2014 extra ondersteuning voor leerlingen wordt georganiseerd. Het doel van passend onderwijs zit in de naam: leerlingen onderwijs bieden dat bij ze past. Daarvoor krijgen leerlingen ondersteuning als het nodig is. Het is geen aparte schoolsoort. Passend onderwijs betekent dus dat alle leerlingen de begeleiding krijgen die zij nodig hebben om te kunnen leren. Als het kan op een ‘gewone’ school voor voortgezet onderwijs. En als het beter is op een school voor speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland
Onze school werkt samen met alle scholen voor (speciaal) voortgezet onderwijs in de regio Zuidoost Friesland binnen het Samenwerkingsverband Zuidoost-Friesland VO. De scholen uit ons samenwerkingsverband staan in de gemeenten Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Heerenveen, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen en een deel van de Friese Meren. Als samenwerkingsverband willen we graag dat alle kinderen in onze regio een diploma/certificaat behalen dat past bij hun uitstroomperspectief. De schoolbesturen van de verschillende scholen zijn daar samen verantwoordelijk voor. Daarom proberen we binnen het samenwerkingsverband voor alle leerlingen een passend onderwijsaanbod te organiseren. Altijd in samenwerking met de leerling, ouders en school. Het onderwijsaanbod moet van voldoende kwaliteit zijn. Als het kan lokaal, dichtbij huis. Soms is het nodig een onderwijsvoorziening bovenlokaal (centraal) te organiseren binnen het samenwerkingsverband of buiten het samenwerkingsverband met externe partners.

Zorgplicht  
Met de invoering van de wet passend onderwijs hebben schoolbesturen zorgplicht. Dat betekent dat scholen verplicht zijn om een passende onderwijsplek te vinden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. De zorgplicht geldt voor leerlingen die op school zitten en leerlingen die worden aangemeld. De school zoekt in overleg met de ouders een passende plek. Dit kan zijn: de eigen school; een andere gewone school als de school van keuze de benodigde hulp niet kan bieden; een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Het informatiepunt hierover  is op werkdagen bereikbaar op het telefoonnummer 0512-799820. Ook kunt u een mail sturen naar info@swvzofriesland.nl of het contactformulier invullen.

OndersteuningsPlanRaad (OPR)
De samenwerkingsverbanden passend onderwijs zijn verplicht een ondersteuningsplanraad (OPR) in te stellen. In de OPR zijn ouders en personeel van de scholen vertegenwoordigd. Zij worden gekozen door de medezeggenschapsraden van de scholen binnen het samenwerkingsverband. De OPR heeft instemmingsbevoegdheid ten aanzien van het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband. Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat ook ouders en personeel van de scholen inspraak hebben in en betrokken worden bij de plannen en werkwijze van het samenwerkingsverband.

Meedenken en meepraten

'Ik vertel je alles over meedenken en meepraten'

 

Ik ben Laïla Jonkman en ik woon met mijn man en zoon in Drachten. 
Onze zoon Rayan zit sinds vorig jaar op VHS en hij is heel gelukkig, hij voelt zich veilig en gaat met alle plezier naar school. Ik ben heel tevreden met de keuze die mijn zoon heeft gemaakt. Wij als ouders worden betrokken en er is een duidelijke informatievoorziening. Met alle plezier neem ik plaats in de ouderraad, waar ik de voorzitter ben. Ik zie dit als een verantwoordelijke taak en als ik iemand kan helpen zal ik mijn best doen.
Ik vind het leuk om betrokken te zijn bij school en ik vind het zeer belangrijk om zaken die spelen bij ouders en leerlingen bespreekbaar te maken, omdat het een periode is waarin onze kinderen zich ontwikkelen tot jong volwassen en dat kan best wel pittig zijn.

Inspraak van leerlingen, ouders en personeel
Singelland werkt in het belang van uw kind. De school is er voor uw kind, niet omgekeerd. Om te komen tot een zo goed mogelijke belangenbehartiging streven we naar een leerlingvriendelijk schoolklimaat. Dit proberen we te bereiken door een open, democratische houding ten opzichte van onze leerlingen te laten zien. Daarom werken we met leerlingpanels en een leerlingenraad. Vanzelfsprekend willen we ook graag dat u als ouder het nodige kunt inbrengen. Dit kan door laagdrempelig contact te zoeken met een medewerker van school en/of input te geven aan de ouderraad. 

Wat doet de MR? 
Singelland hecht veel belang aan medezeggenschap. Er is daarom een Medezeggenschapsraad in het leven geroepen, de GMR. Die gaat over alle scholen van Singelland. Op schoolniveau is de medezeggenschap ondergebracht in de MR. Die komt ongeveer vier maal per jaar bijeen. In de MR zitten docenten, OOP-ers,  ouders en leerlingen. De ouders worden gekozen uit de ouderraad en de leerlingen uit de leerlingenraad. In de MR komen zaken aan de orde die alleen met de eigen locatie te maken hebben. Zodra er zaken aan de orde zijn die ook van invloed zijn op andere locaties, dan moet dit via de GMR. De agendapunten worden aangeleverd door de ouderraad, de leerlingenraad, de schooldirecteur of de voorzitter van de raad.

Buitenschoolse activiteiten

'Ik vertel je alles over buitenschoolse activiteiten'

Op de VHS leren we veel in de klas, maar zeker ook daarbuiten. Zo zijn er geregeld docenten die met de hele klas naar buiten gaan om daar dingen te laten zien, te laten onderzoeken en meer. Naast die momenten zijn er natuurlijk ook activiteiten buiten school die een hele dag of soms meerdere dagen duren. Hieronder een greep uit onze buitenschoolse activiteiten van leerjaar 1 t/m 4.

Het schooljaar beginnen we natuurlijk met introductieactiviteiten om elkaar beter te leren kennen. Dit is deels op school, deels op een andere locatie. Ook hebben we (internationale) werkweken en gaan we op kamp. 
Daarnaast brengen we een bezoek aan Corpus, gaan we naar de rechtbank, lopen alle leerlingen een (bliksem)stage, brengen we bezoeken aan diverse bedrijven, waaronder bedrijven in de techniek, gaan we naar Walibi, hebben we een ‘dag in de bajes’, gaan we naar Slagharen en doen we mee aan een doe-dag op het mbo.

Kortom, we leren zeker niet alleen in het lokaal, maar ook daarbuiten!
 

Leren Leren

'Ik vertel je alles over leren en keuzes maken'

 

Huiswerk 
Leerlingen zijn verplicht om het opgegeven huiswerk te maken en te leren. Meestal kan hier in de les al een begin mee worden gemaakt. Thuis zal ook nog werk moeten worden verzet. Wij verwachten van de ouders/ verzorgers er op toe te zien dat hun kind het opgegeven huiswerk maakt en de behandelde stof bestudeert.

School ondersteuningsprofiel 
Op de Van Haersmasingel is sprake van een integrale leerlingen ondersteuningsstructuur, waarin ondersteuning op maat wordt geboden. Daardoor zijn meer leerlingen in staat een diploma te halen. De ondersteuning geldt voor alle leerlingen en is gericht op de ontwikkeling van de individuele leerling, met aandacht voor het totale leer-, ontwikkel- en vormingsproces. Doelen van het onderwijs en de doelen van de ondersteuning zijn in één plan geïntegreerd. De ontwikkeling is gebaseerd op de ondersteuningsbehoefte van de leerling. Ouders worden bij dat proces betrokken. Onderwijs- en leerlingenbegeleiding vindt zoveel mogelijk (als dat kan) plaats tijdens schooltijd en krijgt een uitwerking in de teams en ondersteuningsteams. Voor leerlingen met specifieke hulpvragen op sociaal emotioneel gebied en/of leren is Onderwijs Op Maat (OOM) ingericht. 

Doelstelling van beide onderwijsvoorzieningen OOM en TOM zijn: 
1. Het bieden van bredere opvangmogelijkheden voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte. 
2. Het vergroten van de ontwikkelingskansen voor een groep leerlingen met specifieke onderwijsbehoefte. 
3. Streven naar de integratie binnen de reguliere groep van de school: leerlingen functioneren in principe zoveel mogelijk in de eigen klas met aanpassingen en extra begeleiding. 
4. Het behalen van een diploma is het uiteindelijke doel. De aandacht voor het sociaal-emotioneel functioneren van de leerling staat in het teken van de schoolse ontwikkeling.

Onderwijs- en leerlingenbegeleiding zijn vraaggestuurd ingericht: alle docenten verlenen ondersteuningsactiviteiten. De leerlingenzorg kenmerkt zich door effectiviteit, planmatigheid en deskundigheid. Uitgangspunten van het ondersteuningsprofiel van de VHS:

• mentor in de onderbouw of loopbaancoach in de bovenbouw is de spil van de ondersteuning 
• verantwoordelijkheid voor onderwijs en ondersteuning ligt bij de teams 
• er is aandacht voor de klas/groep en er is aandacht voor de individuele leerling 
• doelen van het onderwijs en ondersteuning zijn in één plan geïntegreerd: maatwerk voor iedereen
• de school heeft zelf (interne) leerlingbegeleiders in dienst 
• alle teamleden worden ingeschakeld bij ondersteuningstaken en kunnen worden begeleid door het ondersteuningsteam. Dit team bestaat uit een leerlingenbegeleider, de manager leerlingenondersteuning, schoolmaatschappelijk werk en een orthopedagoog 
• ouders worden betrokken bij ondersteuningstrajecten van hun kinderen 
• docenten en mentoren worden daarbij ondersteund door het ondersteuningsteam 
• intensieve en complexe begeleiding en ondersteuningstrajecten voor leerlingen en hun ouders worden door het ondersteuningsteam verzorgd 

Deze uitgangspunten hebben nadrukkelijk vorm gekregen in de begeleiding op het terrein van gedrag, houding en motivatie. De leerlingenbegeleider is verbonden aan een team, neemt deel aan de leerlingenbesprekingen en ondersteunt de mentor in het formuleren van hulpvragen.

De VHS vindt een sluitende aanpak tussen zorg op school en daarbuiten enorm belangrijk en een groot goed. Sleutelbegrippen daarbij zijn: 1. het kind staat centraal 2. we gaan uit van vroegtijdige signalering 3. en er vindt een integrale probleemanalyse plaats In het ondersteuningsteam wordt de interne en externe ondersteuning verder vorm gegeven. Er zijn allerlei initiatieven gestart om de afstemming te realiseren tussen intern en extern. Er is veelvuldig contact met het Centrum voor Jeugd en het gebiedsteam. De school is actief met de VIF-Zizeo (verwijsindex); de jeugdgezondheidsdienst is aanwezig op school en er is intensief contact met betrokken instanties. Ondersteuningsvragen van leerlingen waarbij externe instanties betrokken zijn, worden vormgegeven door middel van een Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO) waarin ook ouders en leerlingen in participeren.

Leerlingenbespreking 
Geregeld vinden er leerlingenbesprekingen plaats. Een leerlingenbegeleider schuift aan bij dit overleg. De teamleden kunnen leerlingen inbrengen en bespreken. Centraal staat het presteren van de leerling. De leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, worden besproken in het ondersteuningsteam. Bij complexe en intensieve ondersteuningsvragen van leerlingen worden ook externe instanties betrokken, zoals de leerplichtambtenaar, de schoolverpleegkundige, en het gebiedsteam.

Hulp op Maat (HOM)
Op dinsdagmiddag is er op voordracht van het docententeam HOM (Hulp Op Maat) voor onze leerlingen. Dit vindt aansluitend aan de schooldag plaats, van 14.05 tot 14.45 uur met een vaste docent en in een groep. Ervaringsdeskundige leerlingen helpen soms ook mee, dit noemen we ‘tutoring’. Er worden diverse activiteiten aangeboden, passend bij de behoefte van de leerling, zoals herhaling van instructie, begeleid oefenen, zelfstandig verwerken of extra oefenen. De aanwezigheid van de leerling gedurende een periode is verplicht. Er is aandacht voor schoolvakken zoals Engels en Wiskunde, maar er zijn ook groepen begrijpend lezen en leren leren.

De mentor/loopbaancoach
Klas 1 en 2 heeft een mentor die de leerlingen stimuleert en leert om in toenemende mate zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leerprestaties en de studieaanpak. Ook ziet de mentor toe op het welbevinden van zijn of haar leerlingen. De mentor is de belangrijkste contactpersoon tussen de school en de ouders en daarmee de spil in de begeleiding. De teamleiders dragen zorg voor de samenhang in de begeleiding van de verschillende klassen. De mentor zorgt ook voor de meer persoonlijke begeleiding van de leerlingen. De mentor is degene bij wie elke leerling kan aankloppen als er problemen zijn op school. Dat betekent ook dat de mentor een soort vertrouwensrol vervult. Samen met de leerlingen zal de mentor proberen een oplossing te vinden. Namen en contactgegevens van de mentoren van de verschillende klassen worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Er worden in september/oktober kennismakingsavonden georganiseerd.

Het mentoruur 
De mentor heeft wekelijks een mentoruur met zijn of haar klas, in klas 1 zowel aan het begin als aan het einde van een schoolweek. In het mentoruur wordt aandacht besteed aan: - schoolse zaken: hoe moet je je agenda gebruiken?, hoe maak je schema’s en uittreksels?, hoe deel je je huiswerk het beste in?, hoe leer je leren? Ook wordt regelmatig de voortgang besproken of worden persoonlijke gesprekken gevoerd. - de klas en groepsprocessen: hoe gaan we met elkaar om?, hoe zorgen we dat niemand buiten de groep valt? In dit kader besteden we onder meer aandacht aan het project: Voorkom pesten in het voortgezet onderwijs. - het voorbereiden en nabespreken van allerlei schoolse en buitenschoolse activiteiten.

In de bovenbouw maakt een leerling deel uit van een loopbaangroep. Elke loopbaangroep heeft een coach. Soms zijn er gezamenlijke momenten, vaak is er individueel contact tussen een leerling en een coach. Leerlingen in de bovenbouw kunnen meer zelfstandig werken en nadenken, dat willen we vooral stimuleren. Leerlingen worden uitgedaagd na te denken over hun leerdoelen en zijn in toenemende mate eigenaar van hun leren, alsook voor de gesprekken die leerling-oudersschool daarover voeren. 

Samengevat is dit: 
1. leren leren 
2. leren leven 
3. leren kiezen 
4. steun bij het leren 
5. leren presenteren

Decanaat
Een decaan is verantwoordelijk voor de begeleiding ten aanzien van studie- en beroepskeuze. Daarin staat een decaan niet alleen: ook de mentoren/ loopbaancoaches en u als ouder, spelen een grote rol in dat proces. Leerlingen worden op school begeleid bij het kiezen van de juiste leerwegen, profielen, het best passende vakkenpakket en de meest geschikte vervolgopleiding. Soms gebeurt dat in de klas, andere keren individueel. Daarnaast organiseren we (ouder)avonden over loopbaanleren. Zowel ouders als leerlingen kunnen een afspraak maken met de decaan om op school over deze belangrijke beslissingen van gedachten te wisselen. De VHS heeft twee decanen: mevrouw E. Jansma (TL) en de heer D. Ritskes (BK).
 

Het Rooster

'Wij vertellen je alles over hoe je dag eruit ziet'

Jos van der Goot en Connie Groen, roostermakers
E c.groen@singelland.nl
E j.vandergoot@singelland.nl

Lestijden
Iedere leerling zorgt ervoor vijf minuten voor de aanvang van zijn eerste les aanwezig te zijn. Voor de pauzes hebben we een onderbouw- en een bovenbouwrooster, zodat telkens de helft van de leerlingen gebruik kan maken van de kantine. Het onderbouwrooster geldt voor de klassen 1 en 2, het bovenbouwrooster voor de klassen 3 en 4.
 

Afbeelding
Lestijden VHS 2024


Jaarrooster 2024-2025
Over de belangrijke gebeurtenissen en datums wordt gecommuniceerd met ouders via nieuwsbrieven die rond vakanties verschijnen. Onze leerlingen zorgen ervoor dat ze altijd hun schoolmail goed in de gaten houden.

Vakantieregeling 2024-2025 voor leerlingen en medewerkers

Herfstvakantie 26 oktober t/m 3 november 2024
Kerstvakantie 21 december 2024 t/m 5 januari 2025 
Voorjaarsvakantie 15 februari t/m 23 februari 2025
Goede Vrijdag 18 april 2025
Tweede Paasdag 21 april 2025
Meivakantie 22 april t/m 4 mei 2025
Bevrijdingsdag 5 mei 2025
Hemelvaartsdag 29 mei 2025 (en dag erna roostervrije dag)
Tweede Pinksterdag 9 juni 2025
Zomervakantie 12 juli t/m 24 augustus 2025

Overige organisatiedagen (leerlingen geen les) te bepalen door de locatie zelf 
De wet op het voortgezet onderwijs (WVO) bepaalt dat een school jaarlijks maximaal 12 onderwijsvrije dagen (9 dagen die in de WVO zijn geregeld en 3 dagen die in het inrichtingsbesluit zijn opgenomen) vaststelt voor het verrichten van andere taken dan het verzorgen van onderwijs. Deze dagen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor niet lesgebonden taken, zoals teamvergaderingen en bijscholing of om na de zomervakantie het schooljaar weer op te starten. Leerlingen kunnen op deze dagen eventueel wel verplicht worden om op school te komen, maar de school hoeft geen onderwijs te geven. In de jaarplanning zijn deze dagen opgenomen. U wordt hierover via nieuwsbrieven geïnformeerd.

Extra verlof of vrije dagen 
In het kader van de uitvoering van de leerplichtwet heeft de gemeente (strenge) regels opgesteld. Singelland hanteert deze regels. U wordt verzocht hiervan goed kennis te nemen. Een verzoek om vrijaf kan worden ingewilligd als het noodzakelijk is in verband met:
 - wettelijke verplichtingen (bijv. verschijnen voor een rechtbank); 
- verhuizing; 
- huwelijk of huwelijksjubileum van naaste familieleden; 
- bevalling; 
- school/dorpsfeesten: alleen indien een leerling actief bij de feestelijkheden is betrokken, b.v. als lid van een muziekkorps dat moet spelen, of als speler/figurant op een optochtwagen. In dit geval kan op schriftelijk verzoek van de ouders/verzorgers of van een vereniging voor een ochtend en/of middag vrij worden gegeven (voor jaarmarkten wordt geen vrij gegeven); 
- familiebezoek in een ander werelddeel (beperkt); 
- een religieuze feestdag;
- bedrijfsvakanties c.q. seizoenswerk (zie hierna); 
- bijzondere omstandigheden. 

Extra vrijaf moet ruim (tenminste 2 weken) van tevoren schriftelijk worden aangevraagd. Als dat wel had gekund, maar niet is gedaan, wordt het vrijaf in beginsel geweigerd. In geval van problemen met bedrijfsvakanties en dergelijke geldt daarboven nog: 
- het verlof moet tenminste 2 maanden tevoren schriftelijk worden aangevraagd; 
- de aanvraag moet vergezeld gaan van een werkgeversverklaring. 

In Nederland verblijven mensen met verschillende culturele achtergronden. Volgens de leerplichtwetgeving mag verlof worden verleend voor het vervullen van plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Het verzoek om extra verlof dient vooraf aan de schooldirecteur te worden voorgelegd.
 

 

Over Singelland

Singelland is een openbare scholengemeenschap. Dat betekent dat wij algemeen toegankelijk onderwijs aanbieden.

Singelland scholen zijn bij uitstek ontmoetingsscholen, waar de eigen talenten en capaciteiten van leerlingen de norm zijn voor het resultaat.
 

Identiteit en Leefregels

Bij Singelland zijn onze waarden en het openbare karakter duidelijk zichtbaar. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, talenten of overtuigingen. Een plek waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt!

Beleidsplan
Het strategisch beleidsplan van OSG Singelland heeft als titel ‘De Toekomst van goed onderwijs op OSG Singelland’. Met brede vorming, onderwijs op maat en gelijke kansen als centrale thema’s is verder gebouwd aan het huis van Singelland. Het huis van Singelland geeft in samenhang weer waar we accenten leggen bij het ontwerpen, ontwikkelen en geven van onderwijs, de leeromgeving en het bouwen van een verbindende  schoolcultuur.                                      
 

Het huis van Singelland

Het huis van Singelland  heeft vijf pijlers:

 • Wij richten ons op de brede en duurzame vorming van leerlingen en zorgen voor een balans tussen kennis (kwalificeren),  deel uitmaken van de wereld om je heen (socialiseren) en leren wie je bent (persoon worden).
 • Ons onderwijs komt tot stand door een goed samenspel tussen ouders, leerlingen en alle betrokkenen in de school.
 • Ons onderwijs - de doelen, onderwijs- en leeractiviteiten, feedback en beoordeling - stimuleert de motivatie en autonomie en ondersteunt het leren en ontwikkelen van onze leerlingen optimaal.
 • Onze scholen geven het onderwijs vorm en inhoud binnen hun eigen context in relatie met betrokkenen buiten de school, op maat van hun leerlingen en zij bieden hen gelijke kansen.
 • Wij ontwikkelen gemeenschappelijke taal en tools om over de kwaliteit van ons onderwijs te praten en die te kunnen verantwoorden en ons onderwijs continu te verbeteren.

Bekijk ons huis en lees het beleidsplan op https://www.singelland.nl/beleidsplan

Onze kijk op onderwijs
“Leren? Dat doe je natuurlijk op elke school, daar is OSG Singelland niet uniek in. Wie we samen zijn, maakt ons bijzonder.”

Met hoofd, hart, handen én ruggengraat
Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Ook wil Singelland leerlingen opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt, vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes.

Hoofd Hart Handen Ruggengraat

Onze missie
De missie van OSG Singelland laat zich dan ook samenvatten als: ‘Talent in ontwikkeling’. Bij talent in ontwikkeling, de kern van ons onderwijs en leren, gaat het om de leerling, draait het om de docent en het onderwijsondersteunend personeel (OOP). Elk talent telt!

De (media-)wijze leefregels van Singelland
Door samen met leerlingen te discussiëren over de manier waarop we met elkaar willen omgaan, is een moderne en verkorte versie van het leerlingenstatuut ontstaan: de (media-) wijze leefregels van Singelland. Onderstaande regels zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van Singelland.

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online én offline onacceptabel!
2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven.
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé informatie zoals geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegen gebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs.
Wat we met elkaar hebben afgesproken

Hoewel onze school er alles aan doet om het verblijf op school aangenaam en zonder problemen te laten verlopen, kunnen zich toch zaken voordoen die minder goed gaan of waar de leerling of ouders het niet mee eens zijn. Wanneer na goed overleg problemen toch niet kunnen worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht of een bezwaar in te dienen.

WhatsApp gebruik binnen Singelland
WhatsApp (dochter van Facebook) heeft de leeftijdsgrens voor het gebruik van Whatsapp verhoogd naar 16 jaar. De reden hiertoe is dat Whatsapp gebruikmaakt van gegevens die worden ontwikkeld voor commerciële doeleinden. Volgens de privacywetgeving, AVG, moet toestemming door een ouder/verzorger worden gegeven wanneer een gebruiker jonger dan 16 jaar is. Omdat dit niet geregeld kan worden, is de leeftijdsgrens naar 16 jaar opgetrokken. Dit betekent dat leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar geen Whatsapp mogen gebruiken. Wanneer Singelland via Whatsapp met leerlingen communiceert is zij dus per definitie in overtreding. Indien gebruik wordt gemaakt van telefoonbomen adviseert Singelland het gebruik van de app van signal. org. Deze app heeft een leeftijdsgrens van 12 jaar.
Mobiele telefoon
Landelijk is per 1 januari 2024 een richtlijn opgesteld waarin staat dat leerlingen in het voortgezet onderwijs geen mobieltjes mogen hebben in de klas. Op de scholen van Singelland hebben leerlingen hun telefoon tijdens de les ‘thuis of in de kluis’. In de pauze kan de telefoon uit het kluisje worden gehaald.

Privacy binnen OSG Singelland
De rechten van ouders en leerlingen zijn, hebben we beschreven in ons privacyreglement. We sluiten hiermee aan bij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens
Stichting Openbare Scholengemeenschap Singelland Postadres: Postbus 112 9200 AC Drachten www.singelland.nl 0512-582345
Bezoekadres: Van Haersmasingel 37 9201 KN Drachten
Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) Mark Kruit: privacy@singelland.nl
Aan het begin van het schooljaar wordt aan ouders en leerlingen via de mail toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden aangepast.

Protocol Informatievoorziening Gescheiden Ouders
OSG Singelland heeft een protocol ‘Informatievoorziening Gescheiden ouders’ opgesteld. Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en medewerkers van de school en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders. Het protocol is te vinden op onze website, www.singelland.nl, onder Downloads. Eventuele opmerkingen over dit protocol kunnen aan de directeur van de school kenbaar gemaakt worden.

Kluisjes(controle)
Op onze scholen werken we met kluisjes. De kluisjes zijn eigendom van school. Alleen bij het verlies van een kluissleutel of een kapotte sleutel (door schuld van de leerling) brengen wij een vergoeding in rekening. De schoolleiding heeft het recht om (onaangekondigd) controle uit te voeren op de inhoud van de kluisjes. Dit doen wij om de veiligheid in de school te waarborgen voor iedereen. Een controle wordt altijd uitgevoerd in het bijzijn van de leerling, een leidinggevende en een (facilitair) medewerker. Bij het vinden van ongewenste, verboden spullen wordt de politie ingeschakeld en worden ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd.

Singelland organisatie

Bij Singelland zijn onze waarden en het openbare karakter duidelijk zichtbaar. We willen dat iedereen zichzelf kan zijn, ongeacht achtergrond, talenten of overtuigingen. Een plek waar iedereen meetelt en gelijke kansen krijgt!

Singelland stimuleert op alle mogelijke manieren en in de meest brede zin van het woord ‘talent in ontwikkeling’. Singelland wil een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambitie, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Singelland wil betekenisvol en daarmee invloedrijk zijn voor het bieden van kwalitatief en divers onderwijs voor het voortgezet onderwijs in haar regio, waar werk wordt gemaakt van ‘talent in ontwikkeling’. Leidend daarbij is de gedachte dat het niet het diploma is dat de norm stelt, maar de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van de leerling aan te boren. Kernwaarden daarvoor zijn: open houding, flexibiliteit tonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend verbeteren. In de dagelijkse praktijk biedt Singelland een onderwijsprogramma aan dat leerlingen toerust voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Er is ruimte in het programma voor een goede balans tussen de cognitieve ontwikkeling en het eigen maken van vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.

Onderlinge communicatie van groot belang
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school goed met elkaar communiceren. Singelland gebruikt hiervoor onder meer het programma Magister (tot januari 2025 maakt BHS Gorredijk nog gebruik van SomToday). Ouders en leerlingen beschikken over een eigen inlogcode, zodat wij hen kunnen voorzien van actuele informatie op het gebied van bijvoorbeeld lesroosters en cijfers. Verder worden ouders, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, geregeld op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten en maken docenten en leerlingen veelvuldig gebruik van de Google-omgeving. Het persoonlijke contact vinden wij van groot belang en tijdens het schooljaar zijn er meerdere contactmomenten op de scholen.

Organisatiestructuur
De leiding van de scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 te Drachten, telefoon (0512) 58 23 45.

Schooldirecties
Naast de voorzitter van het College van Bestuur kent iedere school van Singelland een eigen schooldirectie. De schooldirecteuren zijn:
Het Drachtster Lyceum: dhr. R. Louwsma
Singelland Burgum: mw. E. van ’t Wout, Havotop: dhr. F. Boode
VO Surhuisterveen: dhr. R. Lei
Van Haersmasingel: mw. M. Velt, dhr. A. Visser
PRO Drachten: dhr. E. Stadman
ISK: dhr. R. Gerbenzon
BHS Gorredijk: mw. J. Smit
Matrix Lyceum: mw. T. Bosma
Wanneer u een afspraak wilt maken met één van bovenstaande personen, bel dan gerust met de administratie van de betreffende school.

Medezeggenschap
Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben sinds de jaren tachtig wettelijke rechten om mee te beslissen over het beleid van scholen. Elke school van OSG Singelland heeft een eigen MR. Daarnaast kent Singelland een overkoepelende gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zoals deze wettelijk is voorgeschreven. De reglementen van de (G)MR kunt u vinden op onze website.  

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft enkele wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. In de GMR hebben docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen zitting. De GMR heeft een controlerende en initiërende taak ten aanzien van het beleid voor de totale scholengemeenschap. Aan de orde komen de begroting, het formatieplan, plannen ten aanzien van personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Alle belangrijke beslissingen worden door de voorzitter van het College van Bestuur voorgelegd aan de GMR. De GMR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden. Ook kunnen vergaderstukken worden opgevraagd.
Meer weten? Neem dan gerust contact op met de secretaris van de GMR via secretariaat_gmr@singelland.nl

Medezeggenschapsraad
Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad worden besluiten genomen over zaken die alleen betrekking hebben op de betreffende school. In de raad zitten medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Ouder- en leerlingenraden
Deze raden behartigen de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast wordt de interesse voor de school gewekt en wordt de betrokkenheid bevorderd. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten als sportdagen, feestavonden en dergelijke. Ook worden deze raden geraadpleegd over nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuur
Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de voorzitter van het College van Bestuur, drs. P. Schram. Het toezicht op het bestuur is in handen van de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt plaats door de gemeenteraad van Smallingerland.
De Raad van Toezicht bestaat uit:
Dhr. J. Rijnhart (voorzitter)
Mevr. A. Janssen
Mevr. T. Stoker
Dhr. S. Lageveen
Dhr. J. Vlasman 
Correspondentieadres: Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten.

Samenwerkingsverbanden
OSG Singelland is gericht op samenwerking waar dat betekent dat de doelstellingen uit het strategisch beleidsplan beter kunnen worden gerealiseerd. 

BHS Gorredijk
In mei 2020 hebben de besturen van OSG Singelland en de Burgemeester Harmsmaschool het intentiebesluit genomen om onderzoek te doen naar de meerwaarde en gevolgen van een bestuurlijke fusie. Deze bestuurlijke fusie is sinds 1 augustus 2021 een feit onder de naam BHS Gorredijk.

VO Surhuisterveen 
VO Surhuisterveen is ontstaan uit een samenwerking met het Lauwers College en biedt zowel christelijk als openbaar onderwijs. Het samenvoegen van de locaties onder het bestuur van OSG Singelland heeft betekenis voor het mogelijke onderwijsaanbod en voor een meer efficiënte bedrijfsvoering.

Havotop Burgum
Door de samenwerking in Burgum met CSG Liudger is het mogelijk een havo-top aan te bieden waardoor leerlingen op hun eigen school de volledige havo opleiding kunnen volgen.

Praktijkonderwijs 
PRO Drachten is een samenwerking tussen praktijkonderwijs en pro-vmbo de Ring (CSG Liudger) en praktijkonderwijs de Venen (OSG Singelland). Twee scholen, twee besturen, een heel breed aanbod, en vooral: één gezamenlijke missie om het beste onderwijs te geven.

Matrix Lyceum
Bij wijze van bovenschoolse voorziening geeft OSG Singelland in samenwerking met RENN4 uitvoering aan het Matrix Lyceum, een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag.

Onderwijsregio VO Friesland Noordoostpolder Urk
In de aanpak van het lerarentekort wordt door OSG Singelland al samengewerkt binnen onder andere het partnerschap Samen Opleiden & Professionaliseren (SO&P) en de RAP-regio. Om een versnelling in gang te zetten wordt in een stapsgewijs proces het Samen Opleiden & Professionaliseren en de Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) samengevoegd in versterkte en duidelijk begrensde, (waar mogelijk) sectoroverstijgende onderwijsregio’s.
Deze samenwerking gaat plaatsvinden in onderwijsregio’s waar leraren, schoolbesturen en lerarenopleidingen regionaal bindende afspraken maken, zodat ze niet met elkaar concurreren om nieuwe leraren maar juist samen optrekken. De partijen brengen in kaart wat hun regionale opgaven zijn met betrekking tot het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van personeel. Hier formuleren zij een gezamenlijke aanpak op die bijdraagt aan aantrekkelijk werk in het onderwijs in de regio. Deze regionale samenwerking is belangrijk en noodzakelijk omdat besturen in het voortgezet onderwijs een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod. De kwaliteit van dit onderwijs komt door het lerarentekort en in sommige regio’s door leerlingenkrimp onder druk te staan. Arbeidsmarkt vraagstukken moeten regionaal opgepakt worden. De meeste besturen kunnen dit niet (meer) alleen en regionale kleuring in de aanpak is nodig.

ISK
Door de explosieve groei van het aantal leerlingen van de ISK in Drachten en de mogelijke komst van een AZC in Heerenveen is in samenwerking met Onderwijsgroep Midden Friesland (OGMF) een locatie voor ISK gestart in Heerenveen. Hiermee moet worden voorzien in opvang van de leerlingen in die regio en kan mogelijk de druk op Drachten worden verlicht. Zolang de komst van een AZC in Heerenveen niet definitief is of anderszins blijkt dat de situatie als structureel mag worden aangemerkt, wordt de locatie onder het bestuur van OSG Singelland gevoerd.

PO-VO
Om de kansengelijkheid in de regio Smallingerland en Tytsjerksteradiel te bevorderen, hebben OSG Singelland, CSG Liudger (Fierder Onderwijs) en Adenium in 2019 het project ‘Kansrijke overstap PO-VO’ geïnitieerd. 
‘Kansrijke overstap PO-VO’ is een bestuurlijke samenwerking tussen OSG Singelland, CSG Liudger (Fierder Onderwijs) en Adenium (de holding waar de christelijke (PCBO) en openbare scholen (OPO-Furore) in vertegenwoordigd zijn).  In augustus 2019 is de samenwerking tussen de organisaties gestart en in juni 2021 is de samenwerkingsovereenkomst getekend. Kansrijke overstap PO-VO heeft als motto: Voor ieder kind de juiste overstap, ongeacht op welke basisschool je zit. Vanuit deze samenwerking zijn de drie projectleiders met stuurgroep, leerkrachten en docenten de overstap van het primair onderwijs aan het verbeteren.

 

scholen singelland


Onze gebouwen
De meeste scholen van Singelland hebben nieuwe moderne gebouwen. Daar zijn we trots op. Een uitstekende leer– en werkomgeving met goede infrastructurele en ondersteunende voorzieningen stelt ons nog beter in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De inhoud en de vorm van het onderwijs veranderen immers voortdurend. We hebben te maken met leerlingen die in een volstrekt andere context opgroeien dan die van jongeren van vijfentwintig jaar geleden. Hun leefwereld verschilt fundamenteel van die van veel medewerkers, toen zij nog jong waren. De school geeft daar een antwoord op en elke school van Singelland geeft daar een eigen invulling aan, passend bij de leerlingen.

Pompeblêd
Een aantal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs heeft de krachten gebundeld in een coöperatie die de naam Pompeblêd draagt. Het doel is om door samenwerking de positie en identiteit van Friese scholen te versterken en van elkaar te leren. Dit kan door ervaringen te delen, bijvoorbeeld op het gebied van scholing en ontwikkeling en kwaliteitsbeleid. De concrete activiteiten van Pompeblêd scholengroep bestaan uit: een mobiliteitscentrum, loopbaanbegeleiding en inkoop.

Belangrijke adressen

Raad van toezicht
De heer J. Rijnhart (voorzitter), Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45

Voorzitter College van Bestuur
Drs. P. Schram, Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45. I www.singelland.nl, E info@singelland.nl

Scholen Singelland
Singelland Burgum: Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum Postbus 35, 9250 AA Burgum T (0511) 46 02 10, E info.burgum@singelland.nl
Internationale Schakel Klassen: Zetveld 38, 9202 LM Drachten T (0512) 54 61 65, E info.isk@singelland.nl
VO Surhuisterveen: Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen T (0512) 36 90 90, E info.surhuisterveen@singelland.nl
Het Drachtster Lyceum: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten T (0512) 57 10 20, E drachtsterlyceum@singelland.nl
PRO Drachten: De Ring 4, 9202 NW Drachten T (0512) 51 76 24, E info@prodrachten.nl
Van Haersmasingel: (hoofdvestiging incl. centrale dienst): Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten Postbus 112, 9200 AC Drachten T (0512) 58 23 45, E info.vhs@singelland.nl
BHS Gorredijk: Hendrik Ringenoldusstrjitte 3, 8401 PV Gorredijk. T (0513) 463 455 E info.bhs@singelland.nl
Matrix Lyceum: Postadres: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten. N.b. De ingang van het Matrix Lyceum bevindt zich aan de achterzijde van Het Drachtster Lyceum aan de Lijsterstraat. T (0512) 57 10 20, E. t.bosma@singelland.nl
Havotop Burgum: Minnertshof 17, 9251 BH Burgum. T. (0511) 70 57 00, E. info@havotop.nl

Toezicht
Inspectie van het onderwijs, info@winsp.nl, ww.onderwijsinspectie.nl.
Vragen over onderwijs: 088 – 66 96 060 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Klachten en bezwaren

Bekijk hier de klachtenregeling van OSG Singelland

Bij klachten of bezwaren wordt altijd geprobeerd op school tot een oplossing te komen. Deze klachten of problemen worden besproken met de betreffende medewerker en ook de mentor kan worden ingeschakeld. Komt het toch niet tot een oplossing, dan kan de teamleider en eventueel de schooldirecteur worden ingeschakeld. U kunt vervolgens de meer formele procedure bewandelen. Dit kan op de volgende manier:
• Commissie van Beroep Eindexamen. Deze commissie behandelt uitsluitend bezwaren die de leerlingen en/of ouders instellen tegen beslissingen met betrekking tot het examen. Adres: Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Klachten kunnen worden ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon (030) 28 09 590, E-mail: info@ onderwijsgeschillen.nl.
• Bezwaar aantekenen tegen besluiten van de schoolleiding in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bijvoorbeeld toelating, schorsing en verwijderen van een leerling kunt u doen bij de voorzitter van het College van Bestuur van OSG Singelland, de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Er kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Klokkenluidersregeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt dat (vermoedens van) ernstige misstanden worden gemeld bij een onafhankelijke commissie die vervolgens onderzoek gaat instellen. Dit kunt u melden bij: secretariaat Scholengroep Pompeblêd.

Ondersteuning en begeleiding

Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is. 
 

ondersteuning op maat

 

Expertise Centrum Singelland (ECS)
Het Expertise Centrum Singelland (ECS) heeft de deskundigheid in huis om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben te begeleiden. Het ECS bestaat uit orthopedagogen /(GZ-)psychologen, schoolmaatschappelijk werkers en medewerkers dyslexie- en testcentrum. De medewerkers van het ECS worden ingezet op alle scholen van Singelland, maar ook op andere scholen in de regio zoals op het Linde College, Terra Wolvega en Terra Eelde, Aeres VMBO Buitenpost, het Lauwers College en het Stellingwerf College. 

Schoolmaatschappelijk werker 
Leerlingen en ouders kunnen bij een schoolmaatschappelijk werker terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). De mentor of loopbaancoach kan een leerling aanmelden voor bespreking in het ondersteuningsteam (dit na toestemming van de ouders). 
Leerlingen worden door middel van bijvoorbeeld posters in de school gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werker. De leerling kan zelf een afspraak maken wanneer hij of zij hier eens over wil praten, zonder dat dit verder aan iemand bekend wordt gemaakt. Ook ouders die zich wellicht zorgen maken over hun kinderen kunnen hierover contact opnemen met een schoolmaatschappelijk werker. De tijden van de spreekuren en bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkers zijn bekend bij de administratie van onze school. De gesprekken die de maatschappelijk werkers met onze leerlingen voeren zijn vertrouwelijk. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u desgewenst contact opnemen met één van de maatschappelijk werkers via de teamleider. 

Risicosignaleringssysteem Fryslân: VIF – ZiZeo 
De gemeenten in Fryslân werken met partners aan de verbetering van de zorgstructuur voor de jeugd om daarmee snel hulp te kunnen verlenen aan jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Belangrijk binnen deze zorgstructuur is een helder (samenwerkings)-proces en een goede geautomatiseerde ondersteuning, in de vorm van een risicosignaleringssysteem. Alle gemeenten hebben besloten om één Fries systeem in te richten, VIF – ZiZeO. Dit systeem moet risicosignalen van professionals uit verschillende organisaties samenbrengen. Op basis van deze signalen kan vervolgens op tijd passende zorg worden gegeven. 

Wat is VIF - ZiZeO?
VIF - ZiZeO is een digitaal risicosignaleringssysteem dat via (beveiligd) internet toegankelijk is met als doel dat professionals uit onderwijs, zorg, buurt, werk en veiligheid elkaar sneller weten te vinden voor het afstemmen van signalen en een gezamenlijke aanpak van de door hen gesignaleerde risicosituatie. 

Samenwerken 
Als alle bij jeugd betrokken partners hun signalen rondom risicojongeren in dit systeem registreren, kan het systeem zijn werk doen en kan er sneller en efficiënter worden samengewerkt om tot een gecoördineerde oplossing voor de jongeren of het gezin te komen. Eén gezin, één plan is het motto. 

Vragen over VIF - ZiZeO? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar dhr. drs. A. Visser, manager zorg Singelland VHS via: a.visser@singelland.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook Carins, de plek voor iedereen die informatie, hulp of begeleiding zoekt bij opvoeden en opgroeien. Bij Carins kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, school(keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. 

Met de School CJG-er een passend antwoord zoeken! 
Bij het CJG ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies krijgt en als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De School CJG-ers zijn er voor vragen van kinderen, ouders en leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om een passend antwoord te vinden. Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De School CJG-ers bieden hulp en zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We zijn telefonisch bereikbaar, soms op school aanwezig (aangegeven tijden) en kunnen in overleg ook bij je thuis langskomen.  
  
Meer informatie en contact 
Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of maak een afspraak als je liever langs wilt komen. Op school zijn de contactgegevens van de School CJG-er bekend. Wenst u meer informatie? Kijk op carins.nl.

Vertrouwenspersoon/GGD Fryslân 
Wie een probleem heeft of een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Op iedere locatie van Singelland zijn één of meer vertrouwenspersonen. De namen zijn te vinden in de schoolgidsen van onze scholen. Ook kan Singelland de leerlingen een externe vertrouwenspersoon aanbieden. Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan een kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze scholen is mevr. A. Tadema, bereikbaar via telefoonnummer 06-22970965 of via e-mail a.tadema@ggdfryslan.nl

Meer info 
GGD Fryslân heeft folders ontwikkeld: 'vertrouwenspersoon voor ouders’ en ’vertrouwenspersoon voor jongeren’. Deze folders zijn te downloaden via www.ggdfryslan.nl 

Algemene contactgegevens 
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, tel. (088) 22 99 222.

Vertrouwensinspecteur 
Landelijk zijn enkele onderwijsinspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-111 31 11 (lokaal tarief). Zaken als seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook discriminatie of extremisme kunnen hier worden gemeld.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Friesland 
‘Veilig Thuis’ is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij deze instantie terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders: 
- voor informatie en advies; 
- om signalen te bespreken die op kindermishandeling kunnen wijzen; 
- om een vermoeden van kindermishandeling te melden. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Veilig Thuis geeft advies en informatie over kindermishandeling. Bij een melding doet Veilig Thuis onderzoek, bekijkt of er hulp nodig is en verwijst dan door naar de juiste hulpverlening. Telefoonnummer landelijk: (0800) 2000, telefoonnummer provinciaal: (058) 2333777. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.   

Kindermishandeling 
Ook kinderen en jongeren mogen bellen voor zichzelf of voor een ander. Meer informatie is te verkrijgen bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden. Tel. (058) 233 37 77, www. regiecentrumbv.nl of mail naar info@regiecentrumbv.nl

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden
OSG Singelland geeft de ondersteuning voor leerlingen, onder wie leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van deze ondersteuning liggen die Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze ondersteuningsstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten zijn (onder andere) bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot een locatie: 
• indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, wat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 
• indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot hun recht kunnen komen; 
• indien het onderwijs aan een leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aangeboden. 

Ongewenste omgangsvormen 
Ongewenst gedrag op school: het kan ook uw kind overkomen. Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber-)pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en docent of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De leerling kan terecht bij de mentor, maar ook bij speciale vertrouwenspersonen. Eventueel kan contact worden gezocht met een vertrouwensarts. Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst waar iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Aandachtsfunctionaris
Op elke school van Singelland is een aandachtsfunctionaris aanwezig. De aandachtsfunctionaris is de deskundige waarmee collega's dienen te overleggen wanneer zij zich zorgen maken over de veiligheid of het welzijn van de leerling. De meldcode is een effectief middel om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart te brengen en te bespreken met de ouder(s) en het kind.

Schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage

Op OSG Singelland is iedereen welkom en moet iedereen mee kunnen doen. Het volgen van onderwijs is bij OSG Singelland, zoals de wet het voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat de ouder(s)/verzorger(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen (zie categorie 1 in onderstaande tabel). Ouders hebben wel te maken met schoolkosten. Dan gaat het om aanschaf van persoonsgebonden materiaal zoals bijvoorbeeld schriften, praktijkkleding, gereedschap etc. (zie categorie 2 in onderstaande tabel). 

Het Chromebook is een onmisbaar onderdeel geworden van het onderwijsleerproces. Leerlingen moeten in ieder geval over een dergelijk device kunnen beschikken om te kunnen leren en zich breed te kunnen ontwikkelen. Om onze belofte om leerlingen gelijke kansen te geven waar te maken, hebben we mogelijk gemaakt dat voor leerlingen met ingang van het schooljaar 2024 - 2025 een Chromebook ter beschikking wordt gesteld. Nieuwe leerlingen krijgen vanaf schooljaar 2024-2025 een device verstrekt via de school. De leerlingen mogen het device mee naar huis nemen. Voor schooljaar 2024-2025 geldt dit voor de scholen: BHS Gorredijk, Singelland Burgum, Het Drachtster Lyceum, VO Surhuisterveen en de VHS. Voor het Matrix Lyceum, de ISK en PRO Drachten zal een device beschikbaar zijn op school, deze blijft tevens op school.

We bieden kwalitatief goed onderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs aantrekkelijk en uitdagend maken en dat al onze leerlingen zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen. We organiseren daarom ook veel extra activiteiten . Hiervoor vragen wij een vrijwillige ouderbijdrage. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte voor alle locaties (dit betreft toneeluitvoeringen, workshops, materialen voor de kunstvakken en practica, activiteiten rond feestdagen en bijzondere gelegenheden etc.). Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om deze extra’s die wij onze leerlingen willen bieden te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage van 35 euro (zie categorie 4 in onderstaande tabel).  
Daarnaast zijn er ook schoolspecifieke activiteiten. Hierbij valt te denken aan werkweken, schoolreizen en excursies.
We zijn blij dat ouders nog steeds willen helpen de activiteiten, die wij belangrijk en onze leerlingen vooral leuk vinden, door te laten gaan. Dat gaat ook over kansengelijkheid en daar staan we voor.  
Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft, worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten.

Bekijk hier de uitlegvideo vrijwillige ouderbijdrage.

schoolkosten
Tabel. Schoolkosten, ministerie OCW
De praktische uitwerking van de schoolkosten voor ouders, de vrijwillige ouderbijdrage, facturering en tegemoetkoming in schoolkosten zijn verder opgenomen bij de schoolgids van de school onder het hoofdstuk ‘Geldzaken’.
 

Onderwijs bij Singelland

Ons onderwijs
OSG Singelland biedt als scholengemeenschap met acht scholen voor voortgezet onderwijs een goede leerweg voor iedere leerling die de basisschool verlaat. Ons aanbod bestaat uit praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo. In de Internationale Schakel Klassen (ISK) worden niet-Nederlandstalige (allochtone) leerlingen opgevangen. Mocht blijken dat een leerling beter op zijn plaats is in een ander type onderwijs, dan kan gebruikgemaakt worden van goede afspraken over doorstroming tussen onze scholen. Ons streven is om iedere leerling op de juiste plaats te krijgen. Hiernaast hebben wij ook goede afspraken gemaakt met andere scholen, waarmee regelmatig wordt overlegd.

'Singelland biedt gevarieerd, uitdagend en kwalitatief onderwijs. Onze leerlingen worden geprikkeld het maximale uit zichzelf te halen'

Leerwegondersteuning (lwo)
Leerwegondersteuning is bedoeld voor iedere leerling die problemen ondervindt bij de voortgang van de vmbo opleiding, maar wel in staat is een diploma (of certificaat) te behalen. Om toegelaten te kunnen worden tot het lwo moet de leerling voldoen aan bepaalde criteria. Singelland kent drie vormen van Iwo:
- aparte lesplaats onderwijs op maat (oom) op de VHS in Drachten;
- lesplaats functie basisberoepsgerichte Leerweg (kleine groepen bbl);
- individuele leerlingbegeleiding in de overige leerwegen;
- maatwerk begeleiding.

Onderbouw
Onderbouw is het onderwijs voor alle 12- tot circa 15-jarigen. Het is bedoeld om hen een degelijke basisuitrusting mee te geven. Tijdens de onderbouw doen leerlingen kennis, inzicht én vaardigheden op, waarmee zij in hun vervolgstudie en in het maatschappelijk leven uit de voeten kunnen. Een andere doelstelling van de onderbouw is om de school- en beroepskeuze enigszins uit te stellen. Leerlingen worden in een beroepsgerichte en/of theoretische vmbo-, vmbo/havo-, havo/vwo- of gymnasium klas geplaatst. In het tweede leerjaar van de onderbouw bekijken de docenten van het vmbo samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling welk leertraject het beste gevolgd kan worden. Ter ondersteuning van dit proces krijgen de leerlingen lessen Praktische (Sector) Oriëntatie.

Na de onderbouw
Leerlingen leren verder in het vmbo, havo of vwo.
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Het nieuwe vmbo telt tien beroepsgerichte profielen, waaruit leerlingen kunnen kiezen. De meeste scholen bieden daar maar een beperkt deel van aan. In Surhuisterveen kunnen leerlingen uit vier profielen kiezen; op de VHS kunnen leerlingen uit zeven profielen een keuze maken. De keuze van examenpakketten komt hierdoor deels te vervallen.
De vakken die bij een bepaald profiel horen, liggen voor het grootste deel vast. Ieder profiel kan op verschillende niveaus worden gevolgd. In het vmbo worden de niveaus leerwegen genoemd. Zo kunnen leerlingen de theoretische leerweg, de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg volgen.
- Havo/vwo
De onderbouw bij de havo en het vwo eindigt met het derde leerjaar en gaat over in de bovenbouw. Deze bovenbouw wordt ook wel aangeduid met de term De Tweede Fase. Om de havo en het vwo beter aan te laten sluiten op het hoger onderwijs zijn er in de bovenbouw profielen ingevoerd.

Passend onderwijs
Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen. Maar voor leerlingen die toch moeite krijgen met bijvoorbeeld spelling of misschien wat faalangstig worden, problemen ondervinden op het persoonlijke vlak of in de omgang met andere leerlingen zijn daar binnen of via de school mogelijkheden ter ondersteuning voor.

Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband - dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: - de basisondersteuning: de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; - de extra ondersteuning: de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school); - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Basisondersteuning en kwaliteit
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. We verwijzen hierbij naar het oordeel van de inspectie voor het onderwijs of naar de site van Vensters voor Verantwoording waar objectieve informatie (zoals kengetallen) is te vinden over de kwaliteit van onze school. We zijn trots op onze resultaten maar we jagen geen cijfers na. Kwaliteit is meer dan je kunt meten. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze leerlingen. Op onze school word je echt gekend, maak je deel uit van de school. Een dergelijke persoonlijke en warme sfeer draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid en aan het gevoel dat je er toe doet. Wij sluiten op een praktische wijze aan bij de ontwikkeling van de leerling. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze in de teams. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar juist ook over het welbevinden van de leerling. Wij gebruiken hiervoor een samenhangend leerlingvolgsysteem.

Beleid
Wat het domein ‘beleid’ betreft zijn onze procedures vastgelegd en hebben wij een heldere visie op leerlingenbegeleiding. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over de organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. De eerste lijn is altijd de mentor/coach. Singelland heeft een eigen expertisecentrum (ECS) op het gebied van zorg en begeleiding. Wij beschikken daarbij over een goed functionerend ondersteuningsteam (variërend per school), waarbij de besprekingen met ouders gedeeld worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.

Begeleiding
Onze school werkt voor een aantal leerlingen met een zogenaamd ontwikkelingsperspectief. De overdracht van de basisschool naar Singelland is goed op orde evenals de overdracht tussen de leerjaren en de overdracht naar de volgende school. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en vinden dat ouders en school veel voor elkaar kunnen betekenen.

Extra ondersteuning, (ondersteuningsvoorzieningen) en beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij begeleiden bijvoorbeeld leerlingen met ADHD en leerlingen met een licht autistische stoornis en er is specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en begaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Zo kunnen ambulante begeleiders worden geraadpleegd. Het gaat daarbij niet om een bepaalde diagnose, zoals ADHD, maar om de vraag wat de belemmerende factoren zijn en of de school in staat is om een leerling daarin te begeleiden. De norm is dat ouders en school het er over eens zijn dat de leerling met de begeleiding die de school biedt of kan gaan bieden zijn schoolloopbaan met succes kan volgen. Onze school heeft ook een aantal ondersteuningsvoorzieningen voor groepen kinderen. Op de VHS is dat de schakelklas en de zogenaamde tom-groep (teamonderwijs op maat). Op Het Drachtster Lyceum is dat de structuurklas. De structuurklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan een strakkere organisatie en planning. Ook op de andere scholen wordt gewerkt met specifieke groepen.

Ontwikkelagenda
Samengevat is Singelland tevreden over de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij kunnen bieden aan onze leerlingen. Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning willen wij ons verder bekwamen in het werken met het ontwikkelingsperspectief. We zijn tevreden over de expertise en de kwaliteit van die expertise binnen onze school. Onze orthopedagogen bijvoorbeeld kennen de leerlingen en komen ook in de klas om te kunnen adviseren over wat een leerling nodig heeft om zijn onderwijsloopbaan met succes te kunnen volgen. Wij zijn gericht op het borgen en uitbreiden van die expertise waarbij ook andere scholen gebruik kunnen maken van het Expertise Centrum Singelland. Daarnaast en in samenhang daarmee is de toerusting van onze docenten op het gebied van zorg en begeleiding verankerd in onze professionaliseringsagenda.

Welk onderwijs op welke school?

De VHS biedt:
Onderbouw:
- schakelklas
- oom B/K
- vmbo K/T
- TL/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg met praktijkgerichte programma’s: Z&W, TIV, MVI en HBR
- basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Techniek:
- Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
- Produceren, Installeren en Energie (PIE)
o Zorg & Welzijn (Z&W)
o Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR)
o Dienstverlening & Producten (D&P)

Het Drachtster Lyceum biedt:
- havo
- vwo (atheneum en gymnasium)

VO Surhuisterveen biedt:
Onderbouw:
- vmbo
- vmbo tl+/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg met de profielen, techniek, economie, zorg en welzijn en landbouw.
-basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Bouwen, Wonen en Interieur
o Mobiliteit & Transport
o Dienstverlening & Producten
o Zorg & Welzijn

Singelland Burgum biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo: theoretische leerweg 
- havo (Havotop in samenwerking met CSG Liudger)

BHS Gorredijk biedt:
Onderbouw (heterogene klassen):
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo
- havo (tot leerjaar 3)
In de derde klas van de beroepsgerichte leerweg is er keuze uit vier profielen:
- Techniek
- Zorg & Welzijn
- Economie & Ondernemen

De ISK biedt
onderwijs voor leerlingen die nog niet genoeg Nederlands spreken om naar het voortgezet onderwijs te kunnen, zoals asielzoekers en immigranten. In de Internationale Schakel Klassen leren zij goed Nederlands, zodat zij daarna naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo kunnen doorstromen.

PRO Drachten biedt:
praktijkonderwijs en PRO-vmbo, bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit onderwijs is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op arbeid en/of vervolgonderwijs en maatschappij. Dit gebeurt door middel van aan de praktijk getoetste stages en het kunnen behalen van certificaten en diploma’s. Op deze wijze wordt de leerlingen een reëel perspectief geboden om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt of een vervolg te kiezen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Het Matrix Lyceum:
is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai en is gevestigd naast Het Drachtster Lyceum. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van Het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van Het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs
De inspectie bezoekt onze scholen op diverse momenten en met verschillende soorten onderzoeken. Daarnaast kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Naast de gegevens die door de inspectie bekend worden gemaakt, biedt deze site belangstellenden de mogelijkheid om extra informatie te verschaffen over de kwaliteit van de school. Zoek op ‘Singelland’ en u treft onze kwaliteitsgegevens aan, inclusief examenuitslagen. De website biedt ook de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken.

Openbaar onderwijs
Singelland is een school waar op een actieve manier aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Fries
Het vak ‘Friese taal en cultuur’ is met één lesuur per week een verplicht schoolvak voor alle leerlingen in de brugklas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les rekening gehouden; de nadruk ligt op cultuuroverdracht, lees- en luistervaardigheid en mondelinge taalbeheersing. In de bovenbouw kan Fries als examenvak worden gekozen.

Muziek
Vanaf schooljaar 2023-2024 kunnen leerlingen muziek als examenvak kiezen op Het Drachtster Lyceum en de VHS.
 

 

De toekomst van goed onderwijs op OSG Singelland