Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
Onderwijs op de VHS

Onderwijs

Talent in ontwikkeling

Singelland heeft de leus ‘Talent in ontwikkeling’ hoog in het vaandel staan. Een mooie slagzin, maar het mag niet bij alleen deze woorden blijven. De VHS geeft er dan ook handen en voeten aan.

Voor de VHS is een goede en gedegen leerlingbegeleiding en -zorg van groot belang. Maar nog belangrijker is het om onderwijs te bieden dat het beste uit onze leerlingen haalt en hen prikkelt om een zo hoog mogelijk diploma te halen. Daarbij richten we ons op alle leerlingen, de zwakkere maar zeker ook de sterkere. Ook zij moeten het optimale presteren.

Wij hebben het onderwijs zo ingericht dat het prima aansluit op het mbo. Daarnaast hechten we veel waarde aan de mogelijkheid om met het diploma van de theoretische leerweg (TL) over te stappen naar havo 4. Daarin hebben we een sterke reputatie opgebouwd en die blijven wij koesteren. Vandaar dat we de leerlingen die na diplomering een havo-vervolg willen kiezen gerichte ondersteuning bieden, zodat een goede doorstroming gegarandeerd is.

Met ingang van schooljaar 2019-2020 hebben leerlingen die hun vmbo-tl-examen  in zeven vakken met succes hebben afgelegd, doorstroomrecht naar havo-4. Doorstroomrecht betekent dat er geen aanvullende eisen worden gesteld. Als ondersteunend gegeven is het advies van de loopbaancoach natuurlijk wel belangrijk.


Welk onderwijs bieden wij?

De VHS staat open voor alle leerlingen met een vmbo-advies. Zelfs voor leerlingen die nog moeten schakelen naar het vmbo is er plaats. We hebben de volgende groepen: 

OOM-groepen

Voor leerlingen die extra zorg nodig hebben en beter in een kleinere klas kunnen werken. Hier vinden de leerlingen met het advies om de basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg te kiezen, hun plek. 

De dakpan K/TL

Daarin worden leerlingen geplaatst met het advies om de kaderberoepsgerichte leerweg te volgen, of leerlingen waarbij het advies tussen kaderberoepsgericht en theoretisch ligt. 

TL-groepen

Bestemd voor leerlingen met een theoretisch advies. 

De dakpan TL/HAVO

Daarin worden leerlingen geplaatst die zeker de theoretische leerweg kunnen volgen, maar misschien ook geschikt zijn voor de havo. Als blijkt dat een leerling geschikt is voor de havo, dan kan hij of zij na de eerste klas doorstromen naar het Drachtster Lyceum, onze havo/vwo-locatie.
De VHS biedt ook ruime mogelijkheden om over te stappen naar andere dakpannen. Leerlingen kunnen hierdoor eenvoudig overstappen naar een hoger niveau. Het is natuurlijk ook mogelijk om een wat eenvoudiger programma te volgen als dat voor de leerling beter blijkt te zijn. 

Openbaar onderwijs

Singelland VHS is een school waar op een actieve manier aandacht wordt geschonken aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.
 

Beroepsgerichte afdelingen

Met ingang van 2016 is het vmbo veranderd, vooral in de beroepsgerichte afdelingen. Op Singelland VHS kan een leerling kiezen uit maar liefst zeven verschillende profielen:

Bouwen, wonen en interieur (BWI)
Produceren, installeren en energie (PIE)
Zorg en welzijn (Z&W)
Horeca, bakkerij en recreatie (HBR)
Dienstverlening & producten (D&P)

In het gebouw zijn veel plaatsen waar beroepsgerichte vakken worden gegeven: een prachtig restaurant, grote technische werkplaatsen, indrukwekkende keukens, een beautysalon, een winkeltje, kantooropstellingen, plekken met veel computers etc. De leerlingen van de onderbouw maken kennis met al deze werkplekken via de Profiel Oriëntatie (PO). Op deze manier kan een leerling ontdekken wat het beste bij hem of haar past

Aanmelding 2021-2022

Aanmelding voor één van de scholen van Singelland gaat via een digitaal aanmeldingsformulier die te bereiken is middels singelland.nl/aanmelden-nieuwe-leerling 
De aanmelding moet vóór 15 maart binnen zijn. 

Toelating en plaatsing

Voor advies, aanmelding en plaatsing kunt u onze brochure ‘Recht doen aan advies’ downloaden. Meer informatie over de nieuwe regelgeving in verband met de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs is te vinden op: nieuweregelgevingovergangpo-vo. Als er vragen zijn, dan verwijzen wij u naar de contactpersoon van de locatie waar u uw kind aanmeldt.

Plusdocument 

Het Plusdocument is de verzamelstaat van aspecten van brede vorming. Het laat zien hoe de leerling zich heeft ontwikkeld naast het cognitieve programma waarvan diploma en cijferlijst de weergave zijn. Het is bedoeld om de leerling in staat te stellen zo goed mogelijk de eigen brede vorming en talenten te tonen en te onderbouwen.

We hebben gekozen voor een mogelijke invulling van het Plusdocument van, met name, activiteiten. De stimulering van de ontwikkeling van de leerling in een bredere context. Wat de leerlingen gedurende hun schoolloopbaan aan vaardigheden verwerven, kan worden opgenomen in het Plusdocument.

Waarom?

Wenselijk zou zijn dat wij zoveel mogelijk leerlingen een Plusdocument of Plusrapport mee kunnen geven. Hiermee willen wij bereiken dat de leerling zijn of haar unieke kanten kan laten zien en dat als nadrukkelijke aanvulling op het diploma en de cijferlijst, die als documenten immers vooral een weerslag zijn van de cognitieve ontwikkeling van het kind. De leerling kan het Plusdocument gebruiken in de buitenwereld buiten de school, bijvoorbeeld voor een vervolgopleiding, een stage- of werkplek, een bijbaan of bijzondere activiteit. Hiermee staan de perspectieven ‘leerling’ en ‘samenleving’ centraal, niet het perspectief ‘school’.

Voor wie?

Het Plusdocument is bedoeld voor alle leerlingen van de school die (bijzondere) extra dingen hebben gedaan of geleerd naast het verplichte curriculum en deze vermeld willen hebben. 

Wat?

Op dit moment zullen op het Plusdocument  bijzondere activiteiten geplaatst worden. Het idee is dat de leerling in overleg met de mentor bepaalt welke activiteiten op het Plusdocument komen, zolang deze maar uitgevoerd zijn in de tijd van inschrijving aan de school, zoals het organiseren/begeleiden van een schoolreisje of lidmaatschap van de LR. 

Eigenaarschap

Ook al ligt het eigenaarschap van het Plusdocument gedeeltelijk bij de school, de vulling daarvan is nadrukkelijk een gedeelde verantwoordelijkheid van school en leerling. Het initiatief voor de aan te dragen activiteiten voor het Plusdocument ligt bij de leerling, overigens wel eerst in overleg met de mentor. De school valideert en geeft het document uit, maar van de leerling wordt een actieve bijdrage verwacht aan het opbouwen en aanleveren van de informatie (de activiteiten) en beheer voor het Plusdocument. De school hecht eraan op deze wijze de leerlingen medeverantwoordelijk te maken en te houden voor de presentatie van wat uiteindelijk hun eigen unieke persoonlijkheid is.

Wijze van verzamelen

De leerling verzamelt informatie in een portfolio. De leerling is eigenaar van het portfolio. 

Communicatie

De communicatie met betrekking tot het Plusdocument (als uitvloeisel van LOB) is een belangrijk element. De mentor is hierin de cruciale factor: deze heeft met de leerling de gesprekken over de vraag welke plusactiviteiten door de leerling op het Plusdocument geplaatst kunnen worden.

Document
PTA

De PTA's vindt u onder het kopje Downloads.

De mentor / loopbaancoach

Elke onderbouwklas heeft een mentor die de leerlingen leert en stimuleert om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor de leerprestaties en de studieaanpak. In de bovenbouw hebben leerlingen een persoonlijke loopbaancoach. De mentor/loopbaancoach bespreekt met zijn of haar leerlingen zaken als schoolorganisatie, lesroosters, gedragsregels, studiegewoonten en studievaardigheden, examenreglement, PTA, leerlingenstatuut, organisatie van klassenavonden en groepsgedrag.

Ook speelt de mentor/loopbaancoach een rol bij de loopbaanoriëntatie. De mentor/loopbaancoach is de contactpersoon tussen de school en de ouders en daarmee de spil in de begeleiding.

De mentor/loopbaancoach zorgt ook voor de meer persoonlijke begeleiding van de leerlingen. De mentor/loopbaancoach is degene bij wie elke leerling kan aankloppen als er problemen zijn op school. Hij/zij is de contactpersoon voor leerlingen en ouders/verzorgers. Dat betekent ook dat de mentor/loopbaancoach een soort vertrouwensrol vervult. Als een leerling tegen problemen aanloopt, kan hij naar de mentor/loopbaancoach gaan. Die zal proberen om samen met de leerling een oplossing te vinden. De eigen mentor/loopbaancoach is daarmee de eerste bij wie leerling of ouder te rade gaan. 

Extra ondersteuning

Singelland vormt samen met de andere openbare scholen in de regio al geruime tijd een samenwerkingsverband, waarin veel deskundigheid aanwezig is om leerlingen te begeleiden die extra zorg nodig hebben.

Op aangeven van docenten, mentoren, maar ook van ouders kan besloten worden dat deskundige begeleiding gewenst is. Bijvoorbeeld op het gebied van dyslexie, faalangst of weerbaarheid. In zo´n geval kan een leerling hulp krijgen bij het oplossen van de moeilijkheden.

De hulp wordt onder meer gegeven door speciaal daarvoor opgeleide medewerkers. Aan deze begeleiding zijn voor de ouders op de meeste locaties geen kosten verbonden. Indien een leerling speciaal getest moet worden, dan wordt van de ouders een bijdrage gevraagd.

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school is wettelijk verplicht minimaal één keer in de vier jaar een schoolondersteuningsprofiel op te stellen waarin de school heeft vastgelegd welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Met dit schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene lezen welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod onze school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast kunt u het ondersteuningsaanbod van de diverse scholen in de regio onderling vergelijken. 

Als u uw kind/leerling bij de VHS aanmeldt, onderzoekt de school vervolgens de plaatsingsmogelijkheden. Per leerling wordt daarover door de schooldirectie een zorgvuldig afgewogen besluit genomen. Voor vragen over ondersteuning op de school, aanmelding en toelating kunt u contact opnemen met Sicco Gjaltema.

Ons schoolondersteuningsprofiel is met zorg en aandacht opgesteld door de schooldirectie van deze schoollocatie. De ouders, docenten en leerlingen in de Medezeggenschapsraad hebben voorafgaand aan de vaststelling advies gegeven over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel. 


 

Maak kennis met onze vakken

Bekijk hier meer Vlogs!

indeling basisschooladvies

Schoolgids

Beste ouder, hier ontdekt u alles wat u over de VHS weten wilt.
Bekijken

Aanmelden

Aanmelden van een nieuwe leerling kan via ons digitaal aanmeldformulier.

Aanmelden nieuwe leerling

Wie staat er voor jou klaar?

De VHS zorgt ervoor dat jij met elk probleem bij een deskundige terecht kunt. Zo hebben wij een mentor voor iedere leerling en is er een schoolmaatschappelijk werker, een schoolverpleegkundige en zijn er vertrouwenspersonen. 

Mediumsetting TOS SH

Steeds vaker gaan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of slechthorendheid (SH) naar een reguliere middelbare school. 
Kentalis kan ondersteuning bieden op deze scholen. Met een aantal scholen werkt Kentalis nog intensiever samen. Op die scholen zitten meerdere kinderen met TOS/ SH. Naast het personeel van de school, werken er ook medewerkers van Kentalis. Zij zorgen er samen voor dat de TOS/SH­leerling de lessen goed kan volgen. We noemen dit een mediumsetting. 

TOS SH VHS

Folder downloaden

Schoolmaatschappelijk werk

Er zijn drie dames aan de VHS verbonden als schoolmaatschappelijk werker. Deze collega’s houden zich bezig met mensen die problemen hebben in het sociale verkeer. Zij ontfermen zich over leerlingen die zodanig in de problemen zitten dat een mentor onvoldoende hulp kan bieden. Met een schoolmaatschappelijk werker kan een leerling praten over bijvoorbeeld gepest worden, problemen thuis of te veel spijbelen. 

Schoolverpleegkundige

De schoolverpleegkundige houdt spreekuur op onze locatie en maakt deel uit van de staf leerlingenzorg. Data en tijden van de spreekuren worden in school bekend gemaakt.

Vertrouwenspersonen

Het is van groot belang dat de school iemand heeft tot wie leerlingen zich kunnen wenden als ze in nood zitten. Op de VHS zijn drie vertrouwenspersonen aanwezig. Zij gaan klassen langs om te vertellen met wat voor problemen de leerlingen bij hen kunnen aankloppen. Hierbij moet niet alleen gedacht worden aan seksuele intimidaties en geweld op school, thuis of daarbuiten, maar ook aan tal van andere zaken waar leerlingen mee kunnen zitten. Voor al die problemen biedt de vertrouwenspersoon een luisterend oor. Het is ook mogelijk contact op te nemen met een externe vertrouwenspersoon.