Overslaan en naar de inhoud gaan

Startsein voor bestuurlijke fusie OSG Singelland en BHS

fusie

Fusierapport
Onder leiding van een regiegroep hebben inhoudelijke deskundigen van Singelland en BHS op de gebieden Onderwijs & Identiteit, Personeel en Financiën & Huisvesting eind vorig jaar een conceptrapportage afgerond. Deze rapportage is, in goede afstemming met de medezeggenschapsraden, vastgesteld door de beide bestuurders en verwerkt in een fusierapport en de wettelijk verplichte fusie-effectrapportage. Naar aanleiding van deze beide rapportages heeft in januari een informatie-uitwisseling plaatsgevonden met alle betrokkenen.

Transitiefase
In een zogenoemd transitieplan 2021-2023 wordt nader uitgewerkt wat klaar moet zijn op 1 augustus 2021 (de realisatiedatum van de fusie) en wat verder wordt uitgewerkt in de periode 2021-2023. Hiervoor geldt dat de uitwerking van
het transitieplan wordt voorgelegd aan de medezeggenschapsraden voor advies of instemming. 
Een bijzonder punt van aandacht raakt het huisvestingsvraagstuk in Gorredijk. Wij zijn op dit moment met de gemeente Opsterland in gesprek om parallel aan het fusietraject tot heldere en bindende afspraken te komen met de
gemeente over investeringen in de (ver)nieuwbouw van de Burgemeester Harmsmaschool.

Succesvolle besturenfusie
De besturen gaan ervan uit dat aan de hand van dit fusierapport en de bijbehorende bijlagen de definitieve besluitvorming kan plaatsvinden binnen de beide schoolorganisaties en de betreffende gemeenten en dat daarmee de basis wordt gelegd voor een succesvolle besturenfusie van OSG Singelland en BHS. Gezien de demografische krimp kan met de fusie gezorgd worden voor goede  waarborgen voor het behoud van de diversiteit van het gezamenlijk onderwijsaanbod en de keuzevrijheid van ouders en leerlingen, alsmede voor het behoud van de werkgelegenheid van het personeel in de regio.

Wij realiseren ons dat een dergelijk besluitvormingsproces vooral inhoudelijk en procedureel van aard is. Minstens even belangrijk, zo niet belangrijker, is de aandacht voor ontmoeting, elkaar zien en spreken en ervaringen uit te
wisselen. Niet alleen op persoonlijk niveau, maar ook op het niveau van vakgroepen en scholen. Binnenkort gaan we graag met elkaar in gesprek hoe we hier werk van kunnen maken
”, aldus Jolida Voetelink (BHS) en Pieter Schram (OSG Singelland).