Overslaan en naar de inhoud gaan
Title
ISK - Onderwijs

Onderwijs

Soort onderwijs

Openbaar onderwijs
ISK Drachten is een openbare school. Dit betekent dat iedereen welkom is, ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht of levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn voor ons onacceptabel.

Welk onderwijs bieden wij?
ISK betekent Internationale Schakel Klassen. De ISK is een school voor anderstalige leerlingen van 12 tot 18 jaar, die de Nederlandse taal moeten leren. Ze doen daar gemiddeld anderhalf jaar over. Als het taalniveau voldoende is, worden de leerlingen geschakeld naar het reguliere voortgezet onderwijs. De ISK moet gezien worden als de schakel tussen de school in het land van herkomst en de Nederlandse school.
De ISK heeft een regionaal karakter. Dat betekent dat veel leerlingen niet alleen uit Drachten of Heerenveen komen, maar ook uit de wijde omgeving. Het aantal leerlingen varieert per schooljaar. Het is mede afhankelijk van de politieke situatie in de wereld. In het schooljaar 2023/2024 telt de school 410 leerlingen.

ISK Klassen

Op de ISK hebben we drie leerroutes met een eigen uitstroomprofiel: praktijkonderwijs (PRO) , voortgezet onderwijs (VO) en middelbaar beroepsonderwijs (MBO). Een nieuwe leerling begint in de instroomklas. Dit is een periode van acht weken met als doel een verlengde intake. Na acht weken wordt een voorlopig uitstroomprofiel bepaald en gaat een leerling naar een klas in die betreffende richting.

Per week wordt er 30 uur les gegeven. Per klas is er in principe één mentor. De mentor is de contactpersoon voor de leerlingen, ouder(s), verzorger(s) en voogd(en) van de leerlingen.

 

Schakelmogelijkheden

Hieronder staan de schakelmogelijkheden weergegeven. Voor meer en uitgebreidere informatie kan contact worden opgenomen met de decaan van de ISK.

12 -16 jaar:               
PRO/VMBO/HAVO

16+:                           
MBO/PRO

18+(verblijfsvergunning):
Inburgering/MBO

18+(zonder verblijfsvergunning):
Geen reguliere onderwijsmogelijkheden

Wie staat voor jou klaar?

De begeleiding van de leerlingen
Het doel van de begeleiding is om  leerlingen te helpen zelfstandig te worden. Elke leerling heeft recht op begeleiding. Niet alleen de leerling die problemen heeft moet worden opgevangen, maar elke leerling moet aandacht krijgen en zich geaccepteerd en veilig voelen. De klassenmentor is het eerste aanspreekpunt voor uw kind.

De klassenmentor: wat doet de klassenmentor?
De klassenmentor is er verantwoordelijk voor dat de leerling goed wordt begeleid. Het gaat daarbij niet alleen om leerprestaties, maar ook of de leerling zich prettig voelt in de klas en op school. Voor de leerling is de klassenmentor het eerste aanspreekpunt bij problemen. Voor de ouder(s)/verzorger(s) is de klassenmentor de eerste contactpersoon op school. Daarnaast zijn er op school nog specialisten op het gebied van leerlingbegeleiding: de decanen, de ondersteuningscoördinator en de vertrouwenspersoon.

De decaan: wat doet de decaan?
De decanen adviseren over studie- en beroepskeuze. De decanen zijn op de hoogte van de voor- en nadelen van een studie- of beroepsrichting en welke eisen de vervolgopleidingen stellen, enzovoort. Bovendien helpen de decanen de klassenmentor bij het begeleiden van hun leerlingen bij het maken van keuzes.

 

Extra zorg

De ondersteuningscoördinator
De ondersteuningscoördinator helpt de klassenmentor om leerlingen te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied. De ondersteuningscoördinatoren op de ISK zijn Monique Peters (Cnetrada en VHS),  Silvia Bergsma - Tabois (Zetveld) en Elona de Leeuw (Heerenveen)

De vertrouwenspersoon
Leerlingen en personeelsleden kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon wanneer zij te maken hebben met ongewenst gedrag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je het gedrag van een ander vervelend vindt, je twijfelt aan jezelf of lastig wordt gevallen. Dan kan een gesprek met de vertrouwenspersoon helpen. De vertrouwenspersonen op de ISK zijn Esther de Jong, Gerko van Doesburg en Anke Rinsma.

De orthopedagoog
Een orthopedagoog is gespecialiseerd in leer- en gedragsproblemen van kinderen. Op de ISK zijn orthopedagogen betrokken bij de intake van leerlingen, om te kijken of er specifieke leer- en gedragsproblemen zijn die vragen om extra begeleiding.

Jeugdarts
Alle leerlingen op de ISK worden opgeroepen door de jeugdarts. De leerlingen worden uitgebreid gescreend en krijgen nodige of nog ontbrekende inentingen.

Logopedist
De logopedist op de ISK is Anna Zandbergen. De logopedist behandelt problemen in de communicatie. Het gaat om schriftelijke, mondelinge en non-verbale problemen, die te maken hebben met de stem, taal, spraak, slikken (eten en drinken) en het gehoor. De logopedist houdt zich bezig met de werking van de mond, lippen en tong.

Schoolondersteuningsprofiel

Onze school is wettelijk verplicht minimaal één keer in de vier jaar een schoolondersteuningsprofiel op te stellen waarin de school heeft vastgelegd welke voorzieningen zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. Met dit schoolondersteuningsprofiel kunt u als ouder, school of andere betrokkene lezen welk onderwijs- en ondersteuningsaanbod onze school biedt aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Daarnaast kunt u het ondersteuningsaanbod van de diverse scholen in de regio onderling vergelijken.

Als u uw kind/leerling bij de ISK aanmeldt, onderzoekt de school vervolgens de plaatsingsmogelijkheden. Per leerling wordt daarover door de schooldirectie een zorgvuldig afgewogen besluit genomen. Voor vragen over ondersteuning op de school kunt u contact opnemen met Monique Peters: m.peters@singelland.nl.
Voor vragen over aanmelding en toelating kunt u contact opnemen met Marieke Voppen: m.voppen@singelland.nl.

Ons schoolondersteuningsprofiel is met zorg en aandacht opgesteld door de schooldirectie van deze schoollocatie. De ouders, docenten en leerlingen in de Medezeggenschapsraad hebben voorafgaand aan de vaststelling advies gegeven over de inhoud van het schoolondersteuningsprofiel. 

Het schoolondersteuningsprofiel is voor het laatst bijgesteld in april 2021.