Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
Afbeelding locatie

Waarom De Venen?

Video Online Voorlichting

 

Waarom de Venen?

De schoolkeuze is een belangrijk moment. Je kiest een school waar je de komende jaren een groot deel van je tijd door gaat brengen. Die school moet dan wel bij jou passen. Wij willen jou en je ouders in deze zoektocht graag zo goed mogelijk informeren over wie wij zijn en wat wij doen. 

Zoek jij  een gezellige school waar je jezelf mag zijn en je jezelf in je eigen tempo kunt ontwikkelen? Zoek jij een school waar je veel praktisch bezig bent en een school met goede doorstroommogelijkheden naar werk of MBO? Dan is De Venen de school voor jou. 

In het menu hieronder en op de andere pagina’s op deze website kom je alles te weten over de mogelijkheden op de Venen.

Ewoud Stadman, directeur de Venen

Foto Ewoud Stadman

De Venen in het kort

Singelland is een openbare school waar iedereen welkom is ongeacht levensovertuiging. Op een actieve manier wordt aandacht geschonken aan levensbeschouwelijke stromingen en maatschappelijke vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Op De Venen zitten ruim 220 leerlingen en werken ongeveer 35 medewerkers. We zijn hiermee een kleinschalige, gezellige school voor voortgezet onderwijs. Een school waar persoonlijke aandacht is voor iedereen en waar iedereen je kent.

Met zijn kleurrijke buitenkant met gele stippen is de school een opvallend gebouw. We vinden het belangrijk dat school een fijne plek is om te zijn. In school zijn veel leuke zitplekken en is er veel aandacht besteed aan de aankleding.  Onlangs is het schoolterrein helemaal opgeknapt met leuke zitjes, groenvoorzieningen en een mooie pannakooi. 

Onze leerlingen komen uit de wijde omgeving van Drachten. We stimuleren leerlingen om zelfstandig naar school te komen. Dat kan met de fiets, maar ook met het openbaar vervoer, want met een bushalte voor de deur zijn de busverbindingen prima.

Wij werken met kleine klassen van 10 tot 15 leerlingen met een eigen mentor die veel contacttijd heeft met de leerlingen. We starten een aantal dagen per week met een mentoruur en alle AVO lessen heb je bij je eigen mentor. 

Voor wie is praktijkonderwijs?

Praktijkonderwijs is een praktijkgerichte onderwijsvorm voor leerlingen van 12 tot 18 jaar waarvan de verwachting is dat het VMBO (nog) niet haalbaar is maar uiteindelijke uitstroom naar werk of MBO wel. Onze leerlingen leren het meest door zelf te ervaren wat ze kunnen. Ze leren door te doen. Wij brengen de leerlingen dan ook in situaties die zo dicht mogelijk bij de praktijk staan. Zwemmen leer je immers in het water en niet op de kant. 

Met deze vorm van onderwijs begeleiden wij leerlingen naar een volwaardige plek in de maatschappij. Dat gaat verder dan alleen werk of vervolgonderwijs. Zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden lopen als een rode draad door de opleiding. Hiermee zijn leerlingen ook in staat zelfstandig te wonen en een goed burger te zijn. Bovendien kunnen ze hun vrije tijd op een zinvolle wijze invullen. Het gevoel dat je iets kunt en ergens bij hoort, motiveert en geeft een gevoel van eigenwaarde. 

De doelstellingen van praktijkonderwijs

Praktijkonderwijs is een belangrijk onderdeel van het regulier voortgezet onderwijs. 
Het praktijkonderwijs leidt leerlingen op voor een passende plek in de maatschappij. 

Dit betekent dat we de belangrijke taak hebben om jou voor te bereiden op zelfstandig functioneren in de maatschappij als werknemer en burger. 

Voorbereiden op werk
Met profielvakken, cursussen, stages en het vak Beroeps Praktijk Vorming wordt je voorbereid op je rol als werknemer. Naast het aanleren van vakkennis en praktische vaardigheden wordt er veel aandacht besteed aan algemene arbeidscompetenties zoals bv. kwaliteit leveren, onder tijdsdruk kunnen werken, overleggen, rustig blijven als het even niet lukt en je werk goed plannen, organiseren en controleren.

Voorbereiden op (V)MBO
Een steeds grotere groep leerlingen heeft de capaciteiten om door te stromen naar het MBO om daar een praktijkopleiding te volgen op niveau 2. Deze leerlingen volgen in de bovenbouw de theorieroute en worden zo voorbereid op de entreeopleiding van het MBO.

Voorbereiden op plek in de maatschappij (wonen, vrije tijd, burgerschap)
Je gaat een keer op jezelf wonen en dan moet je wel weten hoe je voor jezelf moet zorgen (persoonlijke verzorging, koken, huishouden, klusjes in huis, baby verzorgen…..). Daarnaast leer je hoe het werkt in de maatschappij (geldzaken, aanvragen, gemeentehuis….). Tenslotte vinden we een zinvolle vrijetijdsbesteding erg belangrijk. Bij de vakken sport en beeldende vorming leer je je sportieve en creatieve talenten ontdekken.

Je eigen talenten ontwikkelen

In het praktijkonderwijs ga je samen met je klasgenoten en docenten ontdekken wat jouw talenten zijn.  Belangrijke vragen daarbij zijn;

Wie ben ik? Wie wil ik zijn als persoon?
Wat kan ik? Waar ben ik goed in?
Wat wil ik? Welk werk wil ik gaan doen en hoe ga ik dit bereiken?

Het onderwijsprogramma speelt in op jouw mogelijkheden. Zo kun je zelf sturing geven aan jouw ontwikkeling. Wij helpen je met goede begeleiding en coaching. We maken samen met jou en je ouders een plan om jouw talenten verder te ontwikkelen en jouw doel(en) te bereiken.

Hoe ziet ons schoolmodel per leerjaar eruit?

Leerlingen in het praktijkonderwijs blijven in principe zes jaar lang op de Venen. De leerlingen van leerjaar 1 t/m 3 zitten in de onderbouw. De leerlingen van leerjaar 4 t/m 6 zitten in de bovenbouw.

Onderbouw
In de eerste jaren proberen we een zo goed mogelijk beeld te krijgen van elke leerling. 

In leerjaar 1 en 2 maak je kennis met alle vakken en vaardigheden. Zo wordt steeds duidelijker wat jouw mogelijkheden en interesses zijn. Naast de AVO lessen ga je ook oriënteren op allemaal verschillende praktijkvakken. Je gaat ontdekken waar je goed in bent, wat je leuk vindt en waar je verder in wilt leren. Daarnaast word je met arbeidstraining en interne stage voorbereid op stage lopen buiten school

Aan het einde van het 2e leerjaar ga je kiezen met welke 2 praktijkvakken je verder gaat. Dit worden dan je profielvakken vanaf het 3e leerjaar. In het 3e jaar ga je ook één dag stage lopen buiten school.

Bovenbouw
Aan het einde van het 3e leerjaar ga je kiezen voor de theorieroute of de praktijkroute. In het 4e leerjaar zit je dan in de theorie- of praktijkroute. De leerlingen van de theorieroute hebben meer AVO en een dag minder stage. Zij worden zo voorbereid op een evt. overstap naar het MBO. De leerlingen van de praktijkroute hebben geen AVO maar een dag extra  stage. In leerjaar 5 ga je verder met 1 profielvak.

In de bovenbouw kunnen leerlingen vanaf leerjaar 4 bij hun profielvakken branche erkende certificaten behalen op MBO 1 niveau en aanvullende cursussen doen. Leerlingen krijgen ook de mogelijkheid om IVIO certificaten te behalen voor Nederlands, rekenen en Engels op 1F of  2F niveau.

In het 6e leerjaar stroom je met het diploma praktijkonderwijs uit naar werk of MBO. Daarna verzorgen we nog 2 jaar nazorg.

Welke uitstroommogelijkheden bieden wij?

We hebben in het praktijkonderwijs 3 uitstroommogelijkheden

Begeleid werk (A route)
Voor sommige leerlingen is de overstap naar een regulier bedrijf te groot. Deze leerlingen komen beter tot hun recht in vormen van begeleid werk of  dagbesteding. 

Werk (B route)
De meeste leerlingen stromen op hun 18e uit naar werk in een regulier bedrijf. Met verschillende stages en profielvakken ben je hier op voorbereid. We zijn er trots op dat vrijwel alle leerlingen met een arbeidscontract de school verlaten.

MBO (C route) 
Een steeds grotere groep leerlingen gaat na het praktijkonderwijs verder in het MBO om daar een beroepsopleiding te volgen. Met een Symbiose traject met de Friese Poort wordt je hierop voorbereid. Leerlingen stromen uit naar verschillende MBO’s

De leerlingen krijgen een lesprogramma dat hen voorbereidt op hun eigen uitstroomprofiel (A, B of C).

De rol van de mentor

Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling en in de contacten met ouders.

Je hebt veel contactmomenten met je mentor.  We starten 3 dagen in de week met een mentoruur met je eigen mentor. Tijdens het mentoruur werkt de mentor samen met de leerlingen aan een prettige groepssfeer, bijvoorbeeld met leuke energizers of samenwerkopdrachten. In het mentoruur wordt ook de dag of de week besproken. Wat gaat er goed? Wat moet nog anders? Zijn er roosterwijzigingen? Problemen worden besproken en successen worden gevierd.

De mentor geeft ook de meeste AVO lessen aan zijn/haar eigen groep. De mentor weet daardoor precies wat jij nodig hebt om goed te leren.

De mentor heeft een coachende rol. De mentor gaat regelmatig in gesprek met de leerling over wat goed gaat en wat nog ontwikkelpunten zijn. Deze ontwikkeldoelen worden vertaald naar eigen leerdoelen die ook besproken worden met leerling en ouders tijdens de loopbaangesprekken.

Van De Venen naar het MBO; kan dat?

Leerlingen kiezen vaak voor het VMBO om daarna verder te kunnen naar het MBO. Voor veel praktisch ingestelde leerlingen die later wel graag naar het MBO willen is het VMBO misschien minder geschikt. 

Voor deze leerlingen kan de MBO route van De Venen een betere route zijn. 

Deze route naar het MBO heeft veel voordelen:

 • je maakt al je werk op school, daardoor veel minder huiswerk
 • je hebt geen uitgebreid vakkenpakket met lastige theorievakken
 • je hebt geen stress van toetsen en eindexamens
 • je werkt bij ons vooral aan de basis met rekenen, Nederlands en Engels
 • je hebt meer individuele begeleiding
 • je volgt een praktijkgerichte opleiding
 • je hebt veel meer praktijklessen. Je hebt dus goed kunnen ontdekken waar jouw talenten en interesses liggen
 • je hebt bij ons al een aantal branche erkende certificaten behaald op MBO niveau 1
 • je hebt veel meer stage. Met deze stage ervaring heb je een voorsprong op het MBO

Leerlingen die na het praktijkonderwijs door willen leren op het MBO starten in leerjaar 4 met de theorieroute. Met meer rekenen/wiskunde, Nederlands en Engels worden leerlingen zo voorbereid op het MBO. 

Aan het einde van het 5e jaar wordt getoetst welke leerlingen in leerjaar 6 een symbiose traject kunnen starten. In dit traject volg je in het 6e jaar al Entree lessen op het MBO, maar krijg je nog wel begeleiding van je mentor bij ons op school. Bij een positief advies word je dan halverwege het 6e leerjaar definitief uitgeschreven naar het MBO.

Mocht het symbiose traject toch te lastig blijken of niet aan de verwachtingen voldoen, dan kan de leerling gewoon weer instromen in praktijkroute en zo richting werk uitstromen.

Je gaat van school met...

Een diploma
Sinds 2020 krijgen alle schoolverlaters het diploma Praktijkonderwijs. Dit is een landelijk diploma dat erkenning geeft voor de prestatie die de leerling geleverd heeft.

Op dit diploma staat benoemd welke certificaten en aanvullende cursussen de leerling behaald heeft. Op dit diploma staat ook bij welke stages de leerling werkervaring heeft opgedaan. Met dit diploma sta je sterker op de arbeidsmarkt.

Werk
Leerlingen van de praktijkroute en de leerlingen van de theorieroute die niet doorstromen naar het MBO, stromen op hun 18e verjaardag uit naar naar werk. We zijn er trots op dat vrijwel elke leerling met een arbeidscontract van school gaat. Vaak is dit een contract bij het bedrijf waar de leerling het laatst stage heeft gehad. De stagebegeleider speelt hierbij een belangrijke rol in de contacten met werkgever en de gemeente.

Een startkwalificatie voor het MBO
Leerlingen van de theorieroute die de entreeopleiding positief bij ons afronden hebben daarmee de startkwalificatie om verder te kunnen gaan met een MBO niveau 2 opleiding.

2 jaar nazorg
Nadat de leerling de school heeft verlaten, blijven we hem of haar nog 2 jaar begeleiden. Over hoe we dat doen maken we duidelijke afspraken die we vastleggen in een nazorgcontract. Zo voorkomen we dat bij problemen de leerling vroegtijdig uitvalt in het arbeidsproces.

Samen met je ouders

Ouders spelen een belangrijke rol in de opleiding van onze leerlingen. Wij zien de schoolloopbaan als een taak van school, de leerling en ouders samen. Daarom voeren we regelmatig gesprekken met jou en je ouders. In die gesprekken praten we met jou en je ouders over jouw ontwikkeling en spreken we de verwachtingen die we hebben naar elkaar uit.

Twee keer per jaar is er een leerlingbespreking. Gaat het een keer niet zoals verwacht dan bekijkt je mentor met het ondersteuningsteam of extra actie ondernomen kan worden. De conclusies van deze leerlingbesprekingen bespreken we altijd met de ouders en de leerling zelf.  Dat doen we omdat we liever niet over jou praten maar met jou.

Niet alleen leren...

School is niet alleen een plek om te leren. School is ook een plek om samen leuke dingen te doen. Door het jaar heen organiseren we verschillende leuke activiteiten met en voor leerlingen. Zo leer je elkaar ook beter kennen

We starten het jaar met een aantal introductiedagen waarbij je je klasgenoten, je mentor en de docenten met leuke activiteiten leert kennen

We organiseren verspreid over het jaar verschillende sportdagen en toernooien. Zo heb je in het 1e jaar een atletieksportdag en in het 2e jaar een Survivaldag. We hebben toernooien en sportdagen op school maar we hebben ook toernooien en sportdagen met andere praktijkscholen in Friesland.

Twee keer per jaar organiseren we met de leerlingen van de leerlingenraad een knallend schoolfeest met een echte DJ.

In het eerste en tweede leerjaar ga je in juni 2 dagen op schoolkamp naar een leuke kampeerboerderij in Drenthe of Friesland. We doen dan veel leuke dingen en het is altijd supergezellig. In het 3e leerjaar gaan we 3 dagen naar Ameland.

Voor een goede sfeer in de klas en om elkaar beter te leren kennen organiseer je samen met je klasgenoten en je mentor leuke klassenuitjes.

We sluiten het schooljaar af met een ‘Laatste schoolweek’ In deze week organiseren we verschillende culturele, sportieve en creatieve workshops en hebben we met de hele school een spannende Zeskamp.

 

Kosteloos onderwijs

Niet iedereen heeft het even breed. Wij vinden op de Venen dat de mogelijkheden om je talenten te ontwikkelen niet afhankelijk mogen zijn van de financiële situatie  van je ouders. Iedereen verdient een gelijke kans.

De Venen kiest er daarom heel bewust voor om geen kosten in rekening te brengen voor materialen, laptops, boeken, excursies, schoolreizen, schoolkamp, cursussen en examens.

Zo kan iedereen deelnemen aan alle schoolactiviteiten.

We zijn een gezonde en veilige school

Singelland De Venen wil een gezonde en veilige school zijn voor alle leerlingen. We hebben het certificaat gezonde kantine, deelcertificaten voeding & bewegen voor de gezonde school en het certificaat verkeersveilige school. Dit zie je terug in school.

 • we hebben in de lessen veel aandacht voor gezonde voeding
 • we hebben geen snoep- en frisdrankautomaten
 • we vinden bewegen belangrijk. Je hebt bij ons meer gym dan op andere scholen
 • we hebben een gezonde kantine met een ruime keuze uit gezonde lekkere dingen
 • we besteden veel zorg aan een prettige leef- en leeromgeving in en buiten de klas
 • we hebben duidelijke schoolregels
 • we hebben binnen en buiten een aantrekkelijke school met gezellige zitplekken en een mooie pannakooi op het schoolplein
 • we verzorgen preventieve lessen op gebied van roken, alcohol, drugs, mediawijsheid en veilig verkeer
 • we hebben wekelijks een spreekuur op school met een medewerker van Bureau Halt. Zij geeft ook regelmatig voorlichting in de klassen.

Waarom de Venen

 

We vatten het nog even voor je samen?

 • Wij zijn een kleinschalige, gezellige school met persoonlijke aandacht voor iedereen.
 • Je hebt alle AVO lessen bij je eigen mentor op je eigen niveau.
 • Wij hebben veel aandacht voor een veilig pedagogisch klimaat binnen en buiten de klas.
 • Wij hebben duidelijke regels en er is veel aandacht voor sociale vaardigheid en sociale weerbaarheid.
 • Wij bieden meer praktijkprofielen aan dan andere praktijkscholen in Friesland.
 • Wij zijn de school in Friesland met de meeste te behalen branche erkende certificaten op MBO 1 niveau.
 • Wij hebben goede doorstroommogelijkheden naar het MBO.
 • Wij slagen erin vrijwel alle leerlingen met een arbeidscontract van school te laten gaan.
 • Wij bieden aanvullende branche-gerichte cursussen op maat.
 • Wij hebben geen tussenuren. Bij afwezigheid van de docent zorgen we voor vervanging.
 • Wij zijn een ‘gezonde en sportieve  school’. We hebben geen snoep- en frisdrankautomaten en je hebt meer gym dan op andere scholen.
 • Wij organiseren veel leuke activiteiten met en voor de leerlingen. 
 • Wij betrekken de ouders actief bij het leerproces van de leerling.
 • Wij bieden kosteloos onderwijs, zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Maar bovenal…….. wij geven goed onderwijs.

 

"De Venen is een goede school voor mijn kind want er is veel persoonlijke aandacht voor leerlingen. Er wordt gedacht in oplossingen. ‘Fouten’ zijn leermomenten. Dit onderschrijf ik van harte!"

Siete Elzinga, vader van Senna uit 1a
 

Diploma praktijkonderwijs

Sinds vorig jaar krijgen alle leerlingen in het praktijkonderwijs net als in het Voortgezet Onderwijs een landelijk diploma praktijkonderwijs. Dit is de erkenning die onze leerlingen verdienen voor hun prestatie.

De eerste diploma uitreiking was vanwege Corona een hele bijzondere. Leerlingen mochten niet op school komen, dus zijn wij met een grote rode bus naar de leerlingen thuis gegaan. Omrop Fryslân was erbij. 

diploma De Venen
 

Bekijk hier de reportage van Omrop Fryslân

De Venen in het nieuws

Hoe gaat het met praktijkonderwijs in Coronatijd, met o.a. interview met Ewoud Stadman, directeur de Venen (Omrop Fryslan TV)

Diploma uitreiking on tour (Omrop Fryslan TV)

Uitreiking certificaat Gezonde school (Omrop Fryslan TV/Drachtster Courant)

Singelland De Venen gaat koken voor Leger des Heils (Drachtster Courant)

Singelland de Venen met alle leerlingen naar van der Valk voor kerstbrunch (Drachtster Courant)

Sander doorbreekt op De Venen het plafond van het praktijkonderwijs (Drachtster Courant)

De Venen in het nieuws

Klik hier voor meer nieuws
PRO Drachten


Op 1 augustus 2022 is het zover: de scholen voor praktijkonderwijs OSG Singelland De Venen en CSG Liudger De Ring gaan samen verder onder de naam PRO Drachten. Twee scholen, twee besturen, een heel breed aanbod, en vooral: één gezamenlijke missie om het beste onderwijs te geven.

Naar prodrachten.nl

220 leerlingen

Er gaan zo'n 220 leerlingen naar de Venen. Ons onderwijs is kleinschalig en iedereen krijgt de persoonlijke aandacht die hij/zij verdient.

Wist je dat…


wij goede doorstroom- mogelijkheden hebben naar het MBO
 

IK BIN PRO!

Bekijk hier de nieuwe promovideo voor IK BIN PRO, opgenomen op De Venen met onze leerlingen Lucas, Zain, Samantha, Naomi, Willem, Rutger en Ruben.

Voor wie?

Praktijkonderwijs is voor jongeren van 12 tot 18 jaar die via een praktijkgerichte leerroute uitstromen naar werk of doorstromen naar het mbo.

Afbeelding leerling

Wist je dat…

onze leerlingen zelf de catering verzorgen als onderdeel
van interne stage

Catering De Venen

 

Onze (media-) wijze leefregels zijn bedoeld om plezierig met elkaar samen te leven, waarbij het respect voor mensen en hun eigendommen centraal staat.

 

Bekijk onze leefregels