Overslaan en naar de inhoud gaan

Title

Schoolgids 2021-2022

Welkom op De Venen!

ewoud stadmanDe Venen is de school voor praktijkonderwijs van OSG Singelland. De Venen is een school die gezien mag worden. Onze leerlingen komen goed terecht: ze stromen uit naar het mbo of vinden een passende werkplek, al dan niet begeleid. De leerlingen komen met plezier naar school en beleven de jaren dat ze bij ons zijn als een fijne plek waar je je mag ontwikkelen tot een jongvolwassene. Zij mogen dus gezien worden en daar zijn we trots op!

Samen talenten ontdekken en ontwikkelen
Op De Venen geloven we dat je je altijd moet blijven ontwikkelen en dat doen wij dan ook. Tijden veranderen, werkgevers en vervolgonderwijs vragen andere dingen van onze leerlingen. De afgelopen jaren is de motivatie en ontwikkeling van de leerling zelf steeds belangrijker geworden. Wij stippelen de toekomst voor onze leerlingen niet meer uit, dat doen ze zelf. Natuurlijk helpen we ze daar wel bij, door samen hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarbij staat het eigenaarschap van de leerling zoveel mogelijk centraal.

Iedereen is welkom
Op onze school is er plek voor iedereen. Het maakt niet uit welke achtergrond of mogelijkheden een leerling heeft. Iedereen is welkom en wij proberen ons onderwijs zo passend mogelijk te maken. Wij denken dat het goed is om ons onderwijs aan te passen aan de leerling, en niet andersom. Wij staan dan ook voor passend onderwijs en maatwerk. Hierdoor werken we aan zelfvertrouwen maar zal de leerlingen zich vooral competenter voelen. Dit gevoel van “Ik kan iets” is zo wezenlijk voor een kind in ontwikkeling. Dit draagt allemaal bij aan de veilige plek waar je samen met je klasgenoten mag werken aan jouw talenten.

Leren in de praktijk
Praktijkstages zijn een belangrijk onderdeel van het praktijkonderwijs. Ze geven leerlingen de kans om de vaardigheden die ze op school leren, direct in de praktijk toe te passen. Daarom hebben we goede contacten met bedrijven, organisaties en instellingen in de omgeving. Door deze stages intensief te begeleiden stellen wij leerlingen in staat om uit te stromen naar een betaalde baan of geven we ze goede competenties mee voor de instroom in het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Diploma
Alle leerlingen binnen binnen onze school kunnen een diploma voor het praktijkonderwijs behalen. Dit is een mooie ontwikkeling van de afgelopen jaren en die ontwikkeling is zo waardevol voor de leerlingen. Samen met het portfolio kunnen zij zich met trots presenteren en doen ze volwaardig mee.

Trots op onze school
Onze leerlingen zijn trots op hun school. Dat motiveert ons elke dag weer om met ze aan de slag te gaan. Dat blijven we doen, ook dit schooljaar!

Ewoud Stadman, schooldirecteur

T (0512) 51 76 24
@ e.stadman@singelland.nl

Direct naar het thema van je keuze:

Praktijkonderwijs wérkt, maar hoe?

'Ik vertel je alles over het praktijkonderwijs'

william wissinkWilliam Wissink

T 0512 51 76 24
@ w.wissink@singelland.nl

Op praktijkschool De Venen zitten ruim 210 leerlingen en werken ongeveer 35 medewerkers. Onze leerlingen komen uit de wijde omgeving van Drachten. We stimuleren leerlingen om zelfstandig naar school te komen. Dat kan met de fiets, maar ook met het openbaar vervoer, want de busverbindingen zijn prima. Omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen veilig aan het verkeer deelnemen, geven we verkeerslessen en cursussen, en organiseren we ieder jaar een verkeersmarkt. Onze school heeft hiervoor een Verkeersveiligheidslabel gekregen.

Over het praktijkonderwijs
De Venen is een school voor praktijkonderwijs. Dat betekent dat we ons onderwijs op de praktijk richten. Onze leerlingen leren namelijk het meeste door zelf te ervaren wat ze kunnen. Ze moeten zien, ruiken en voelen wat ze leren. Wij brengen de leerlingen in situaties die zo dicht mogelijk bij de  praktijk staan. Zwemmen leer je ook niet op de kant, maar in het water. 

Zo begeleiden we onze leerlingen heel praktijkgericht naar een volwaardige plek in de samenleving. Dat gaat verder dan het vinden van een geschikte werkplek of vervolgopleiding. We leren onze leerlingen ook om zelfstandig te wonen, een goede burger te zijn en hun vrije tijd op een zinvolle manier te besteden. Het gevoel dat je iets kunt en dat je ergens bij hoort, motiveert en geeft zelfvertrouwen. Daarom lopen zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden als een rode draad door ons onderwijsprogramma.

Toelating tot het praktijkonderwijs
Er zijn landelijke criteria om toegelaten te worden tot het praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is bedoeld voor: 
-   leerlingen vanaf 12 jaar;
-   die waarschijnlijk geen vmbo-diploma kunnen halen, maar op termijn wel een mbo-opleiding kunnen volgen óf een werkplek kunnen vinden. 

Bij de toelating kijken we hoe de leerling het op de basisschool heeft gedaan bij begrijpend en technisch lezen, spelling en rekenen. Daarnaast kijken wij ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en de zelfstandigheid van de leerling. 

Zelf talenten ontwikkelen
Bij ons op school staat de leerling centraal. Leerlingen krijgen de kans hun talenten te ontwikkelen. 
Het onderwijsprogramma speelt in op hun eigen mogelijkheden. Ze kunnen zelf sturen op hun ontwikkeling. Wij helpen ze met goede begeleiding en coaching, samen met hun ouders. We helpen onze leerlingen antwoord te geven op de volgende vragen:
-  Wie ben ik?
-  Wat kan ik?
-  Wat wil ik?

Samen met de ouders
Ouders spelen een belangrijke rol in de opleiding van onze leerlingen. Wij zien de schoolloopbaan als een taak van de school, de leerling en zijn ouders samen. Daarom voeren we regelmatig loopbaangesprekken met ouders en leerlingen. In die gesprekken praten we over hoe de leerling het doet op school en spreken we de verwachtingen die we van elkaar hebben uit. Wij vinden het namelijk belangrijk dat school, ouders en leerlingen van elkaar weten hoe ze tegen de gang van zaken op school aankijken, ook als ze het niet met elkaar eens zijn. 

Twee keer per jaar bespreken we als school de ontwikkeling van alle leerlingen in de leerlingbespreking. Gaat het een keer niet zoals verwacht, dan kijkt het ondersteuningsteam of er extra actie ondernomen kan worden. De conclusies van deze leerlingenbesprekingen bespreken we altijd met de ouders en de leerlingen zelf. Dat doen we omdat we liever niet óver onze leerlingen praten, maar mét de leerlingen en hun ouders. 

 

Het schoolmodel van De Venen

'Ik vertel je alles over ons schoolmodel'

Yke de Boer

T 0512 51 76 24
@ y.deboer@singelland.nl

Leerlingen in het praktijkonderwijs blijven in principe zes jaar lang op De Venen, van 12 tot 18 jaar. Het onderwijsprogramma is opgedeeld in: 

Onderbouw (leerjaar 1, 2 en 3)  
De eerste jaren proberen we een zo goed mogelijk beeld van elke leerling te krijgen. Leerlingen maken kennis met alle vakken en vaardigheden. Zo wordt steeds duidelijker wat de mogelijkheden en interesses van elke leerling zijn. Aan het eind van het tweede jaar krijgt iedere leerling een zogenaamd voorlopig uitstroomprofiel. Dat profiel geeft aan tot welk niveau hij of zij zich bij ons naar verwachting kan ontwikkelen:
A. begeleid werken: we begeleiden de leerling naar werken met begeleiding of werken in een vorm van dagbesteding;
B. werk: we begeleiden de leerling naar een baan bij een werkgever;
C. mbo: de leerling gaat na het praktijkonderwijs verder op een mbo-opleiding.

De leerlingen krijgen een lesprogramma dat hen voorbereidt op hun eigen uitstroomprofiel  (A, B, of C). 
Arbeidstraining wordt steeds belangrijker. Daarom gaan de leerlingen in het 1e en 2e leerjaar eerst binnen de school stage lopen. In leerjaar 3 gaan ze dit één dag per week buiten de school doen.
Na een uitgebreide oriëntatie in leerjaar 1 en 2, gaan de leerlingen in leerjaar 3 verder met twee profielvakken. Ze kunnen kiezen uit:
-    zorg & welzijn
-    horeca
-    voertuigtechniek
-    metaal
-    houtbewerking
-    dienstverlening
-    groen
-    dierverzorging

Bovenbouw (leerjaar 4, 5 en 6) 
In de bovenbouw starten de leerlingen met twee profielvakken en eindigen ze met één. De leerlingen gaan meer dagen stage lopen en de stages sluiten aan bij de gekozen profielvakken. Leerlingen kiezen daarnaast vanaf leerjaar 4 voor de praktijk- of theorieroute. 

In de praktijkroute hebben leerlingen drie dagen in de week stage, 1 dag profielvakken en 1 dag LLB/BPV en een keuzevak. Deze leerlingen hebben géén theorielessen meer. De leerlingen worden zo voorbereid op uitstroom naar werk als ze 18 worden.

In de theorie route hebben leerlingen twee dagen stage, 1 dag profielvakken en 2 dagen theorielessen (AVO) op school. Deze route is voor leerlingen die nog graag aan hun AVO (rekenen, spelling, Engels) willen werken of door willen stromen naar een mbo-opleiding.

Binnen de profielvakken kunnen leerlingen vanaf leerjaar 4 hun eerste branchecertificaten behalen. Met deze certificaten vullen de leerlingen als het ware hun eigen gereedschapskist. Met een volle kist zijn ze klaar om onze school te verlaten. In deze laatste fase werken we nauw samen met de mbo-opleiding of werkgever waar de leerling uiteindelijk terecht komt. 
Zowel in de praktijk- als de theorieroute is er veel aandacht voor de arbeidscompetenties. Hierdoor zijn leerlingen goed voorbereid op het echte werk en daar zijn werkgevers weer blij mee. Zij willen graag medewerkers die zelf kunnen plannen, organiseren en overleggen en die verantwoordelijkheid nemen voor hun werk.

Voor leerlingen met een mbo-uitstroomprofiel werken we samen met een mbo-opleiding om te kijken of een vervolgopleiding mogelijk is. Leerlingen die doorstromen, moeten in staat zijn om mbo niveau 2 te halen. Met de Friese Poort hebben we een speciaal symbiose traject waarbij leerlingen stapsgewijs, deels bij ons en deels al op de Friese Poort, toewerken naar het positief afronden van de entree opleiding. Eventuele uitvallers in dit traject kunnen zo weer instromen in de praktijkroute bij ons op school. Na het afronden van de entree opleiding kan de leerling starten met een mbo2 opleiding.

Welke opleidingen, cursussen en routes hebben we te bieden?

-    Branche-opleidingen op niveau 1 voor meerdere beroepen: praktijkgerichte beroepsopleidingen met een diploma van de beroepen branche dat erkend is door bedrijven. 
-    Branche-cursussen: praktijkgerichte opleidingen met een certificaat van de beroepen branche dat erkend is door bedrijven (o.a.VCA, vorkheftruck, melkdiploma).
-    Route naar het mbo in samenwerking met De Friese Poort: Diploma Entree (niveau 1) voor leerlingen die kunnen doorleren op mbo niveau 2. 

Diploma praktijkonderwijs
Het praktijkonderwijs kent sinds 2020 een landelijk diploma. Er is geen centraal examen. Gedurende hun schoolcarrière verzamelen leerlingen certificaten en bewijzen. Leerlingen krijgen aan het eind van hun opleiding een diploma en een examenportfolio praktijkonderwijs mee. In dit portfolio verzamelen de leerlingen hun bewijzen, beoordelingen, certificaten en diploma’s. Met het portfolio kan een leerling laten zien: dit ben ik, dit kan ik en dit wil ik. 

Naast de certificaten voor de profielvakken en branchegerichte cursussen hebben leerlingen ook de mogelijkheid KSE examen te doen voor de vakken Nederlands, rekenen en Engels op 1F of 2F niveau. Deze examens worden afgenomen door examenbureau IVIO. De certificaten worden landelijk erkend.

Waar gaan onze leerlingen naartoe?
Veel leerlingen gaan na De Venen aan het werk. Samen met de stagecoach en evt. ondersteunende instanties en gemeenten wordt gekeken naar een passende uitstroombaan. Steeds meer leerlingen gaan via ons symbiose traject naar een vervolgopleiding in het mbo. Na het behalen van de entreeopleiding starten de meeste leerlingen dan een mbo2 opleiding.

Stages: het echte werk

'Ik vertel je alles over stages'

Marte van der Linde

T 0512 51 76 24
@ m.vanderlinde@singelland.nl

Op onze school hebben we twee soorten stages: interne (op school) en externe (buiten school). Stages zijn een belangrijk onderdeel van het praktijkonderwijs. Tijdens de stages past de leerling in de praktijk toe wat hij op school geleerd heeft, zowel de praktische vaardigheden als de theorie. Tijdens de stages werkt de leerling aan zijn arbeidscompetenties en wordt hier ook op beoordeeld. Als een leerling een succesvolle stage loopt, geeft dit zelfvertrouwen. Zo zet de leerling met elke stage weer een stap vooruit. Het uiteindelijke doel van de stages is het vinden van een passende baan. De stages worden georganiseerd door de stagecoaches van het dienstencentrum Stage & Arbeid, onderdeel van onze school. 
 
Het stagetraject dat iedere leerling doorloopt, bestaat uit 4 stage treden:
1.    voorbereidende stage
2.    oriënterende stage
3.    afstemming stage
4.    uitstroom stage 

Trede 1: Voorbereidende stage
De leerling loopt onder begeleiding stage op de school en het bijbehorende schoolterrein. De leerling heeft het 1e en 2e leerjaar het vak arbeidstraining en in het 2e leerjaar start de leerling met interne stage in school. Doel: voorbereiding op stages buiten de school. Deze stages vallen onder direct toezicht van de school.

Trede 2: Oriënterende stage
De leerling loopt één dag stage bij een bedrijf of instelling. De leerling doet met stages op verschillende plekken werkervaring op. Doel: werkveldoriëntatie en oriëntatie op de competenties en vaardigheden van de leerling. Eenvoudiger gezegd: passen het type bedrijf en de werkzaamheden bij de leerling? 

Trede 3: Afstemming Stage
De leerling loopt een aantal dagen stage bij een bedrijf of instelling zoveel mogelijk passend bij zijn/haar uitstroomprofiel. Doel: het afstemmen van de competenties en vaardigheden op de beroepskeuze van de leerling. De leerling ontdekt of dat wat hij theoretisch en praktisch kan, past bij de functie en het bedrijf. 

Trede 4: Uitstroom Stage 
De leerling loopt maximaal vijf dagen per week stage bij een bedrijf of instelling. 
Doel: plaatsing van de stagiair bij een bedrijf of instelling met een arbeidsovereenkomst. Een baan dus! Tijdens de uitstroom stage verzorgt de school waar nodig de aanvragen voor sociale ondersteuning.

Verlengde interne stage
Voor leerlingen waar de stap van de interne stage naar de zelfstandige externe stage te groot is, bieden wij de verlengde interne stage. Hier kunnen de leerlingen in school onder begeleiding werken aan de arbeidscompetenties. 

Begeleide externe stage
Voor de leerlingen die vast zijn gelopen in de externe stage, bieden we een begeleide externe stage aan. Deze stage vindt onder begeleiding van een stagedocent plaats bij een bedrijf. Er wordt dan gewerkt met een groepje van 4 à 5 leerlingen Voor deze begeleide externe stage hebben we een samenwerking met een aantal bedrijven in Drachten waar wij met deze leerlingen gericht mogen komen oefenen. 

Stagecoach
Elke leerling heeft een eigen stagecoach. De stagecoach begeleidt het stagetraject en gaat regelmatig met de leerling en het bedrijf in gesprek over de voortgang. In het laatste traject van de stage zorgt de stagecoach voor ondersteuning bij de overstap naar een baan. De Venen werkt hiervoor samen met het bedrijfsleven, de gemeente, het UWV en de reïntegratiebedrijven. 

Nazorg
De leerling is nu werknemer bij een bedrijf of instelling of doet een vervolgopleiding. 
Doel: vinger aan de pols houden bij onze oud-leerling in de nieuwe baan of in het vervolgonderwijs. De nazorg duurt tot twee jaar nadat de leerling onze school heeft verlaten. Samen met de leerling wordt afgestemd hoe dit nazorg traject eruit ziet.

 

Elke leerling de juiste aandacht

'Ik vertel je alles over hoe we jou de juiste aandacht geven'

Jildau Leistra

T 0512 51 76 24
@ j.leistra@singelland.nl

Individueel Ontwikkelingsplan (IOP)
Onze school plant de ontwikkeling samen met de leerling via een Individueel Ontwikkelingsplan (IOP). In dit plan schetsen we het niveau en de richting van de leerling. Dat noemen we het uitstroomprofiel. We bereiden de leerling hierop voor via de theorie- en praktijklessen. Het is daarom belangrijk dat de leerling de juiste vakken volgt, op het niveau dat bij hem past. In het IOP nemen we ook een aantal evaluatiemomenten op. Op die momenten kijken we terug en beoordelen we of de leerling nog op koers ligt. 

Coaching en loopbaangesprekken
De leerling heeft regelmatig coachgesprekken met de mentor. Ze bespreken samen de voortgang en de leerling stelt zichzelf een aantal ontwikkelingsdoelen. Deze worden geëvalueerd tijdens de coachmomenten en loopbaangesprekken. Deze loopbaangesprekken doen we drie keer per jaar samen met leerling en ouders. Als er extra hulp of aanpassing nodig is om de leerling zijn doelen te laten bereiken, dan maken we een handelingsplan, waarin we beschrijven hoe we de leerling weer op koers kunnen brengen. Dit doen we samen met de leerling en zijn ouders. 

Extra aandacht als dat nodig is
Twee keer per jaar bespreekt de school de ontwikkeling van iedere leerling tijdens de leerlingbesprekingen. Gaat het een keer niet zoals verwacht, dan bespreekt het begeleidingsteam wat de school hieraan kan doen. De uitkomsten van de leerlingenbesprekingen worden met de leerlingen en hun ouders besproken. 
Als een leerling extra begeleiding nodig heeft, komt het ondersteuningsteam in actie. Hierin zitten de ondersteuningscoördinator, leerlingbegeleiders, het schoolmaatschappelijk werk en de orthopedagoog. Zij adviseren en ondersteunen als extra begeleiding nodig is. Soms is hulp van buiten de school nodig. Daarom hebben we ook een Zorg Advies Team (ZAT). In het ZAT zitten de collega’s van het ondersteuningsteam, maar ook externe deskundigen: een leerplichtambtenaar, een schoolarts, CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), politie, VNN en bureau HALT.

 

Hoe gaan we met elkaar om?

'Ik vertel je alles over hoe we met elkaar omgaan'

william wissinkWilliam Wissink

T 0512 51 76 24
@ w.wissink@singelland.nl

We vinden het belangrijk dat er een fijne sfeer is op school, ook buiten de lessen om. Als er geen les is, kunnen de leerlingen hun tijd prima op school of op het plein doorbrengen. Daarom zijn er vóór schooltijd en in de pauzes altijd medewerkers op het plein, in de hal en in de kantine aanwezig. De school is alleen verantwoordelijk voor de leerlingen in de school en op het schoolplein. De leerling is zelf verantwoordelijk als hij het schoolplein verlaat.
 
Wat als het toch even niet goed gaat?  

Escalatieladder
Soms gedraagt een leerling zich niet volgens de schoolafspraken en ontstaat er onrust of overlast. Natuurlijk willen we dit zoveel mogelijk voorkomen. Als de normale interventies van de docent (waarschuwing, time out, andere werkplek) onvoldoende effect hebben meldt de leerling zich bij de schoolcoördinator. Deze maakt afspraken met de leerling over een evt. terugkeer in de lessen of een andere afhandeling. Wij werken we met een zogenaamde escalatieladder die op de volgende pagina staat afgebeeld. De escalatieladder heeft vier treden, die omschrijven hoe de school omgaat met een leerling die de schoolregels overtreedt. Bij ongewenst gedrag komt een leerling een trede hoger, bij goed gedrag mag een leerling weer een trede naar beneden. We doen er alles aan om te voorkomen dat een leerling de top van de escalatieladder bereikt. Mocht dit toch gebeuren, dan volgt namelijk schorsing of verwijdering van school. De escalatieladder zorgt voor duidelijkheid bij leerlingen, ouders en medewerkers van de school. Iedereen weet waar hij aan toe is. Dat is wel zo prettig. 

Vertrouwenspersoon
Als een leerling zich niet prettig voelt door wat een andere leerling of medewerker zegt of doet, dan kan hij hierover een persoonlijk gesprek hebben met een vertrouwenspersoon. Op onze school zijn mevrouw Rispens en meneer Peenstra vertrouwenspersoon. Zij zijn geen hulpverleners, maar praten met de leerling, luisteren en zorgen ervoor dat er contact wordt gelegd met een hulpverlener als dit nodig is. Mevrouw Rispens en meneer Peenstra zoeken zelf ook contact met leerlingen als zij denken dat een leerling behoefte heeft aan een luisterend oor. 

Verzuim 
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen op tijd op school komen en aanwezig zijn in de les. Dit is ook heel belangrijk als een leerling stage gaat lopen of daarna een baan krijgt. Is een leerling te vaak afwezig of te laat? Dan volgt er op school een gesprek met de verzuimmedewerker, verzuimcoördinator, de schoolarts en/of leerplichtambtenaar. Hierover informeren we ook de ouders. Bij vaak te laat komen moet de leerling zich één of meerdere keren om 7.45 uur melden. Bij spijbelen worden de gemiste uren ingehaald. Ouders worden hierover geïnformeerd.

Veiligheid 
Alle leerlingen moeten zich veilig en vertrouwd voelen op school. Bij de laatste meting hieromtrent geven de leerlingen aan dat dit het geval is. In de klassen wordt veel aandacht besteed aan positieve groepsvorming, welbevinden en sociale vaardigheid. We starten een aantal dagen per week met een mentoruur. Daarnaast bieden wij in de onderbouw de vakken sociale weerbaarheid en sociale vaardigheid. Hierdoor krijgen de leerlingen meer zelfinzicht en zelfvertrouwen en kunnen ze adequaat reageren in de sociale context. Middels een actieve aanpak op het gebied van pesten trachten wij pestgedrag uit te sluiten binnen onze school. Logischerwijs zijn alcohol, drugs en wapens binnen de school ten strengste verboden. Mochten wij signalen krijgen dat dit toch in de school aanwezig is, dan kunnen wij besluiten over te gaan tot een kluiscontrole. U zult hier altijd over geïnformeerd worden.
 

escalatieladder
Escalatieladder


 

 

Medezeggenschap

'Ik vertel je alles over meepraten'

Nicole Hoks

T 0512 51 76 24
@ n.hoks@singelland.nl

Singelland De Venen hecht veel waarde aan de mening van personeel, ouders en leerlingen. Hiervoor hebben wij verschillende inspraakorganen. Naast deze vormen van inspraak staan wij altijd open voor feedback en verbetersuggesties van leerlingen en ouders. 

Locatieraad De Venen (per 1 augustus MR)
Deze raad bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De schoolraad denkt kritisch mee over het beleid op de Venen, draagt ideeën aan en heeft op een aantal instemmingsrecht. De locatieraad komt 6x per jaar bij elkaar. De vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie over de locatieraad kunt u contact opnemen met de secretaris mevr. Nicole Hoks (n.hoks@singelland.nl)

Medezeggenschapsraad OSG Singelland
Onze school kent naast de schoolraad ook een medezeggenschapsraad (GMR) voor de gehele scholengemeenschap. Hier wordt Singelland-breed beleid besproken en getoetst. De bestuurder heeft bij beleidswijzigingen instemming nodig van de GMR. De GMR wordt gevormd door ouders, personeelsleden en leerlingen van alle scholen van Singelland. Namens De Venen is hier 1 personeelslid en en 1 ouders in vertegenwoordigd. Voor meer informatie over de GMR kunt u contact opnemen met mevr. Aaltsje Osinga (a.osinga@singelland.nl

Leerlingenraad
De Venen heeft ook een leerlingenraad. Hierin is vanuit elk leerjaar 1 leerling vertegenwoordigd. De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bijeen onder begeleiding van 2 docenten. De leerlingenraad praat mee over veranderingen en komt zelf met ideeën en voorstellen om de school nog beter en leuker te maken. De leerlingenraad is ook actief betrokken bij het organiseren van schoolfeesten. Voor meer informatie over de leerlingenraad kun je contact opnemen met dhr. Tjongol van Engen (t.vanengen@singelland.nl
 

Buitenschoolse activiteiten

'Ik vertel je alles over buitenschoolse activiteiten'

henk osingaHenk Osinga

T 0512 51 76 24
@ h.osinga@singelland.nl

Introductie activiteiten
Aan het begin van het schooljaar organiseren we een aantal introductie activiteiten. Deze activiteiten zijn erop gericht om leerlingen kennis met elkaar te laten maken en elkaar beter te leren kennen. Samenwerken en plezier hebben zijn daarbij een belangrijk aspect. Het betreft bijvoorbeeld zeskamp, naar het zwembad of naar Smalle Ee, naar het bowlingcentrum enz.

Schoolfeesten
Een aantal keer per jaar zal er een schoolfeest georganiseerd worden. Meestal met een bepaald thema zoals; Valentijnsdag, griezelfeest of kerstgala. 
Leerlingen kunnen hiervoor een entreekaartje kopen voor een klein bedrag. Consumpties zijn altijd inbegrepen.

Schoolkamp of schoolreis
In de onderbouw zullen leerlingen elk jaar op schoolkamp gaan. In klas 1 en 2 gaan leerlingen naar een kampeerboerderij in de regio. In klas 3 gaan leerlingen naar Ameland.
Het doel hiervan is om de band tussen leerlingen te versterken, hen te leren samenwerken en op een andere, ontspannen manier met elkaar tijd door te brengen. 

CKV activiteiten
In de loop van het schooljaar zullen er CKV activiteiten worden georganiseerd. CKV staat voor Culturele Kunstzinnige Vorming. Via deze activiteiten zullen leerlingen kennis maken met cultuur en kunst. In de weken voor Bevrijdingsdag zullen er bijvoorbeeld gastsprekers komen die iets in de klas vertellen over de tweede wereldoorlog. Er wordt in klas 3 een excursie georganiseerd naar kamp Westerbork. Er worden verschillende workshops georganiseerd in bijvoorbeeld schilderen, hip hop dansen, graffiti, enz.

Praktische informatie

'Ik vertel je alles over praktische zaken'

maaike scholteMaaike Scholte

T 0512 51 76 24
@ m.scholte@singelland.nl

Schooltijden
De lessen beginnen om 8.15 uur. De lessen duren 45 minuten, maar vooral in de praktijklessen werken we veel met dubbele lesuren van 90 minuten. Dit noemen we blokuren. 

De grote pauze is van 12.00 tot 12.30 uur. In de grote pauze kunnen leerlingen eten en drinken halen bij de catering. In de ochtend en in de middag is er ook een pauze van 15 minuten. We houden de pauzes kort, om de leerlingen zoveel mogelijk op school te houden. 

Ons rooster kent geen tussenuren. Lesuitval willen we voorkomen. Bij afwezigheid van de docent zorgen we voor een vervangende docent, zodat leerlingen geen tussenuren hebben. 

Ziekmelding
Als de leerling ziek is geven ouders dit voor aanvang van de eerste les of stage door aan de administratie (0512 - 517624). Op een stagedag wordt het stagebedrijf ook geïnformeerd. Als de leerling weer beter is en weer naar school of stage kan, ontvangen wij graag een ‘betermelding’. Zo weten wij dat we de leerling weer op school of stage mogen verwachten.

Verlof
Dokters- of tandartsafspraken worden tijdig doorgegeven aan de administratie met een briefje, afsprakenkaart of telefoontje van ouders. Afspraken worden zoveel mogelijk buiten schooltijd gepland. Voor overig verlof dient u tijdig een verlofaanvraag te doen bij de schoolcoördinator.

Magister
Wij maken gebruik van het leerling administratiesysteem Magister. Leerlingen en ouders kunnen hierin het rooster en de cijfers bekijken. Inloggegevens worden aan het begin van het schooljaar verstrekt.

Fotograferen en filmen in school
Zonder toestemming mag er niet gefotografeerd of gefilmd worden op school. Ook mag beeldmateriaal niet zonder toestemming gepubliceerd worden. Aan het begin van het schooljaar kunnen ouders/verzorgers hun toestemming wel/niet verlenen voor het publiceren van beeldmateriaal. Dit gebeurt via Magister.

Plein
Wij zijn een rookvrije school. Het is daarom niet toegestaan om op het schoolplein te roken. Leerlingen plaatsen hun fiets op het plein in de daarvoor bedoelde rekken. Er staan laadpalen voor het opladen van elektrische fietsen. Er is in de pauzes toezicht op het plein. 

Financiële ouderbijdrage
In de afgelopen jaren hebben we gezien dat de schoolkosten voor ouders steeds hoger worden. Hoewel onze school steeds meer taken met minder geld moet doen, vinden we toch dat we het onderwijs voor ouders zo toegankelijk mogelijk moeten maken.

De Venen berekent een aantal schoolkosten zoals schoolreizen, schoolkampen, kluisjeshuur, kledinggeld, bijdrage voor de CJP-pas en culturele activiteiten niet meer aan ouders door. Wij verzorgen veel opleidingen en cursussen die leiden tot diploma’s of certificaten. De leerlingen halen gemiddeld 4 certificaten en/of diploma’s in hun schoolloopbaan en dat aantal stijgt nog steeds. We streven ernaar om dit te blijven bekostigen zonder bijdrage van ouders.

Wat betekent dit?

1. We vragen van de leerling dat hij goede werkschoenen, gymspullen, schrijfgerei en ‘oortjes’ heeft. Dat regelt u zelf. Overige onderwijsmaterialen en bedrijfskleding zijn op school beschikbaar.
2. Elke leerling heeft op school een Chromebook tot zijn beschikking. Deze blijft op school en voor ouders zijn hier geen kosten aan verbonden.
3.  De leerlingen krijgen allemaal een kluissleutel in bruikleen. Bij verlies van de sleutel of bij beschadiging van het slot krijgt de leerling de rekening van de kosten mee.
4. Bij feesten, klassenuitjes en evenementen waar leerlingen zich voor kunnen opgeven, vragen we mogelijk een kleine bijdrage voor deelname.
5.  We sturen u alleen een rekening voor een vrijwillige ouderbijdrage. Van het geld dat daarmee binnenkomt, kunnen wij een deel van de extra activiteiten zoals sportactiviteiten, Sint en Kerst, schoolfeesten, extraatjes bij schoolreizen, schoolkampen en excursies betalen. We hopen dat we zo die extra activiteiten voor alle leerlingen zonder bijkomende kosten voor ouders kunnen betalen.

Facturering 
OSG Singelland maakt voor de facturering van de vrijwillige ouderbijdrage gebruik van het programma WIS Collect. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een e-mail van leerlingfacturen@singelland.nl met een link naar uw eigen beveiligde betaalomgeving op de site van WIS Collect. Daar kunt u uw facturen bekijken, printen, betalen en aangeven of u de kosten in meerdere termijnen wilt voldoen. 

In deze video wordt de werking van WIS Collect kort uitgelegd


 

 

Schoolleiding

'Ik vertel je alles over onze schoolleiding'

ewoud stadmanEwoud Stadman

T 0512 51 76 24
@ e.stadman@singelland.nl


Schoolleiding
Schooldirecteur:
Dhr. E. Stadman    e.stadman@singelland.nl

Schoolcoördinatoren:
Mw. Y. de Boer,  y.deboer@singelland.nl en dhr. W. Wissink, w.wissink@singelland.nl

Ondersteuningsteam

Ondersteuningscoördinator:
Mw. J. Leistra,  j.leistra@singelland.nl

Maatschappelijk werk:
Mw. M. Slomp, m.slomp@singelland.nl

 

Over Singelland

Singelland is een openbare scholengemeenschap. Dat betekent dat wij algemeen toegankelijk onderwijs aanbieden.

Singelland scholen zijn bij uitstek ontmoetingsscholen, waar de eigen talenten en capaciteiten van leerlingen de norm zijn voor het resultaat.

Identiteit en Leefregels

Onze kijk op onderwijs

“Leren? Dat doe je natuurlijk op elke school, daar is OSG Singelland niet uniek in. Wie we samen zijn maakt ons bijzonder.”

Met hoofd, hart, handen èn ruggengraat
Het onderwijs op Singelland is zo ingericht dat elk kind alle mogelijkheden die het in zich heeft, op zowel cognitief (hoofd), sociaal emotioneel (hart) als creatief (handen) vlak, kan ontwikkelen. Daarnaast en in samenhang hiermee wil Singelland kinderen ook opvoeden tot mensen met ruggengraat. Zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Mensen die verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar ze deel van uitmaken, stevig in hun schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor hun principes en kritisch durven zijn. Een leerling met ruggengraat waait niet met elke wind mee, maar vindt de rust en het zelfvertrouwen om vanuit zijn eigenheid keuzes te maken. Het programma dat Singelland biedt vertoont samenhang en biedt ruimte voor keuzes. Leerlingen kunnen het onderwijs in

Onze missie
De missie van OSG Singelland laat zich dan ook samenvatten als: Talent in ontwikkeling.

Doelstellingen
De doelstellingen en ambities van OSG Singelland worden in het  Strategisch Beleidsplan uitgewerkt aan de hand van het het Singelland-Zes-Punten-Plan (SZPP):

1. maatwerk
2. gelijke kansen
3. plusdocument
4. professionalisering
5. opleiden in de school
6. maatschappelijke opdracht

Signelland in beeld

Maatwerk en gelijke kansen voor élke leerling
Singelland wil onderwijs bieden waarin elke leerling als uniek persoon kan excelleren binnen zijn of haar kunnen. Wat heeft de leerling specifiek nodig om succesvol te kunnen zijn? Docenten faciliteren het leren op niveau en bieden hierbij maatwerk voor de individuele leerling, maar differentiatie wordt ook binnen een groep aangeboden. Differentiatie heeft betrekking op o.a. het tempo, niveau, leerstijl en de interesses van de leerling.

Professionele medewerkers
We streven voortdurend naar verbetering van de kwaliteit van ons onderwijs, en daarmee: het resultaat van de leerling. Er wordt samengewerkt in een kennisgemeenschap, met nauwe onderlinge samenwerkingsverbanden. Iedere professional neemt verantwoordelijkheid voor zijn individuele taak. Door samenwerking tussen medewerkers wordt 'professionaliteit' en het daarbij behorende professionele handelen steeds opnieuw gedefinieerd

Maatschappelijke opdracht van de school
Singelland opereert actief in en met de buitenwereld en wil dit in de toekomst voortzetten, kwalitatief versterken en op onderdelen uitbreiden. Hierbij staan drie begrippen centraal: informatief, transparant en participatief. Het gaat daarbij in het bijzonder om de meerwaarde die de inzet van externe belanghebbenden voor Singelland kan hebben. Singelland heeft een drieledige maatschappelijke opdracht:
- een substantiële bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen;
- leerlingen voorbereiden op het wereldburgerschap en
- leerlingen voorbereiden op werk of vervolgstudie.
Daarnaast schenkt Singelland veel aandacht aan samenwerkingsrelaties. Zo maakt Singelland deel uit van coöperatie Pompeblêd en wordt er intensief samengewerkt met collega-scholen, zoals met CSG Liudger (havoTOP Burgum) en RENN4 (Matrix Lyceum). Ook wordt er door middel van onderwijskundige projecten nauw samengewerkt met het openbaar primair onderwijs en is er geregeld overleg met scholen voor vervolgonderwijs om ons onderwijs zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Ook met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld onderwijsaanbod en stage.

De (media-)wijze leefregels van Singelland
Onderstaande regels zijn geformuleerd door onze leerlingen en gelden voor leerlingen, medewerkers en het management van Singelland.

1. Iedereen is welkom op onze school ongeacht huidskleur, seksuele voorkeur, geslacht en levensovertuiging. Discriminatie en racisme zijn online én offline onacceptabel!
2. We behandelen elkaar, online én offline, zoals we zelf óók graag behandeld willen worden: vriendelijk en met respect!
3. We zorgen er samen voor dat we op internet en op school op een prettige manier met elkaar en elkaars spullen omgaan, zodat school een veilige plek is, waar geen plaats is voor schelden, (cyber) pesten, geweld, diefstal en vernielingen.
4. We luisteren naar elkaar, krijgen de kans om onszelf te zijn en onze mening te geven.
5. Wat privé is, mag je voor jezelf houden. Dat geldt voor onszelf en ook voor anderen. We verspreiden privé informatie zoals geluid- of beeldmateriaal alleen met toestemming van degene over wie het gaat.
6. We helpen elkaar en komen voor elkaar op waar dat nodig en gewenst is. Als we zelf niet kunnen helpen, roepen we de hulp van een ander in. Zo staan we op school en op internet voor elkaar klaar.
7. We houden ons aan afspraken en regels en we spreken elkaar er op aan als die niet na worden gekomen. Als we, op internet of op school, grensoverschrijdend gedrag van leerlingen of medewerkers zien, melden we dat op school.
8. We willen een ’gezonde school’ zijn: we spreken elkaar aan op -en nemen maatregelen tegengebruik en misbruik van alcohol, (e-)sigaretten en drugs.

Wat we met elkaar hebben afgesproken
Hoewel onze school er alles aan doet om het verblijf op school aangenaam en zonder problemen te laten verlopen, kunnen zich toch zaken voordoen die minder goed gaan of waar de leerling of ouders het niet mee eens zijn. Wanneer na goed overleg problemen toch niet kunnen worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om een klacht of een bezwaar in te dienen.

Gedragsregels binnen Singelland
Door samen met leerlingen te discussiëren over de manier waarop we met elkaar willen omgaan, is een moderne en verkorte versie van het leerlingenstatuut ontstaan: de (media-) wijze leefregels van Singelland.

Whatsapp gebruik binnen Singelland
Whatsapp (dochter van Facebook) heeft de leeftijdsgrens voor het gebruik van Whatsapp verhoogd naar 16 jaar. De reden hiertoe is dat Whatsapp gebruik maakt van gegevens die worden ontwikkeld voor commerciële doeleinden. Volgens de privacywetgeving, AVG, moet toestemming door een ouder/verzorger worden gegeven wanneer een gebruiker jonger dan 16 jaar is. Omdat dit niet geregeld kan worden, is de leeftijdsgrens naar 16 jaar opgetrokken. Dit betekent dat leerlingen die jonger zijn dan 16 jaar geen Whatsapp mogen gebruiken. Wanneer Singelland via Whatsapp met leerlingen communiceert is zij dus per definitie in overtreding. Indien gebruik wordt gemaakt van telefoonbomen adviseert Singelland het gebruik van de app van signal. org. Deze app heeft een leeftijdsgrens van 12 jaar.

Privacy binnen OSG Singelland
De rechten van ouders en leerlingen zijn, hebben we beschreven in ons privacyreglement. We sluiten hiermee aan bij de eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Er is een functionaris gegevensbescherming benoemd om toezicht te houden op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de privacywetgeving.

Contactgegevens
Stichting Openbare Scholengemeenschap Singelland Postadres: Postbus 112 9200 AC Drachten www.singelland.nl 0512-582345
Bezoekadres: Van Haersmasingel 37 9201 KN Drachten
Functionaris Gegevensbescherming (aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens) Mark Kruit: privacy@singelland.nl
Aan het begin van het schooljaar wordt aan ouders en leerlingen van 16 jaar en ouder via de mail toestemming gevraagd voor het gebruik van beeldmateriaal en persoonsgegevens. De toestemming kan te allen tijde worden aangepast.

Protocol Informatievoorziening Gescheiden Ouders
OSG Singelland heeft een protocol ‘Informatievoorziening Gescheiden ouders’ opgesteld. Dit protocol geeft regels en richtlijnen aan schoolleiding en medewerkers van de school en aan ouders over het informeren van gescheiden ouders. Het protocol is te vinden op onze website, www.singelland.nl, onder Downloads. Eventuele opmerkingen over dit protocol kunnen aan de directeur van de school kenbaar gemaakt worden.

Singelland organisatie

Visie
Singelland stimuleert op alle mogelijke manieren en in de meest brede zin van het woord ‘talent in ontwikkeling’. Singelland wil een leeromgeving bevorderen waarin leerlingen - zoveel mogelijk op hun eigen manier - boven zichzelf uitstijgen, hun (onbekende) capaciteiten (verder) leren ontdekken en laten zien dat ambitie, doorzetten en ‘meters maken’ de basis vormen voor persoonlijke groei en maatschappelijk succes. Singelland wil betekenisvol en daarmee invloedrijk zijn voor het bieden van kwalitatief en divers onderwijs voor het voortgezet onderwijs in haar regio, waar werk wordt gemaakt van ‘talent in ontwikkeling’. Leidend daarbij is gedachte dat het niet het diploma is dat de norm stelt, maar de mate waarin de school erin slaagt de capaciteiten van de leerling aan te boren. Kernwaarden daarvoor zijn: open houding, flexibiliteit tonen, verantwoordelijkheid geven en nemen, en gericht zijn op voortdurend verbeteren. In de dagelijkse praktijk biedt Singelland een onderwijsprogramma aan dat leerlingen toerust voor het vervolgonderwijs en de maatschappij. Er is ruimte in het programma voor een goede balans tussen de cognitieve ontwikkeling en het eigen maken van vaardigheden, socialisatie en persoonsvorming.
 

'Bij Singelland willen we werk maken van talent in ontwikkeling'


Onderlinge communicatie van groot belang
Wij vinden het belangrijk dat leerlingen, ouders/verzorgers en de school goed met elkaar communiceren. Singelland gebruikt hiervoor onder meer het programma Magister. Ouders en leerlingen beschikken over een eigen inlogcode, zodat wij hen kunnen voorzien van actuele informatie op het gebied van bijvoorbeeld lesroosters en cijfers. Verder worden ouders, bijvoorbeeld via digitale nieuwsbrieven, geregeld op de hoogte gehouden van nieuws en activiteiten en maken docenten en leerlingen veelvuldig gebruik van de Google-omgeving. Last but not least zijn er natuurlijk de ‘live’ contactmomenten, bijvoorbeeld tijdens ouderavonden.
 

scholen singellandModerne gebouwen
Singelland beschikt over nieuwe moderne schoolgebouwen. Daar zijn we trots op. Een uitstekende leer– en werkomgeving met goede infrastructurele en ondersteunende voorzieningen stelt ons nog beter in staat om kwalitatief goed onderwijs te bieden. De inhoud en de vorm van het onderwijs veranderen immers voortdurend. We hebben te maken met leerlingen die in een volstrekt andere context opgroeien dan die van jongeren van vijfentwintig jaar geleden. Hun leefwereld verschilt fundamenteel van die van veel medewerkers, toen zij nog jong waren. De school geeft daar een antwoord op en elke locatie van Singelland geeft daar een eigen invulling aan, passend bij de leerlingen.
 

'Samenwerken, betrekken, verbinden en evalueren zijn sleutelwoorden in een professionele organisatie'

 

Organisatiestructuur
De leiding van de scholengemeenschap is in handen van de voorzitter van het College van Bestuur, de heer drs. P. Schram. Hij is bereikbaar op de hoofdvestiging van Singelland aan de Van Haersmasingel 37 te Drachten, telefoon (0512) 58 23 45.

Schooldirecties
Naast de voorzitter van het College van Bestuur kent iedere school van Singelland een eigen schooldirectie. De schooldirecteuren zijn:
Het Drachtster Lyceum: mw. S.M. Japenga [interim]
Singelland Burgum: mw. E. van ’t Wout
VO Surhuisterveen: dhr. R. Lei
Van Haersmasingel: mw. J. Smit, dhr. A. Visser [interim]
De Venen: dhr. E. Stadman
ISK Drachten: dhr. R. Gerbenzon
Wanneer u een afspraak wilt maken met één van bovenstaande personen, bel dan gerust met de administratie van de betreffende school.

Medezeggenschap
Ouders, leerlingen en personeelsleden hebben sinds de jaren tachtig wettelijke rechten om mee te beslissen over het beleid van scholen. Ook Singelland kent een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), zoals deze wettelijk is voorgeschreven. Omdat Singelland een grote scholengemeenschap is, zijn er bovendien enkele andere raden waarin inspraak en medezeggenschap meer ‘op maat’ plaatsvinden.

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
De GMR heeft enkele wettelijk geregelde taken en bevoegdheden. In de GMR hebben docenten, ouders, onderwijsondersteunend personeel en leerlingen van alle scholen zitting. De GMR heeft een controlerende en initiërende taak ten aanzien van het beleid voor de totale scholengemeenschap. Aan de orde komen de begroting, het formatieplan, plannen ten aanzien van personeelsbeleid en onderwijskundig beleid. Alle belangrijke beslissingen worden door de voorzitter van het College van Bestuur voorgelegd aan de GMR. De GMR-vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Locatieraad (per 1 augustus MR)
Iedere locatie heeft een locatieraad. In deze raad worden besluiten genomen over zaken die alleen betrekking hebben op de betreffende school. In de locatieraad zitten medewerkers, ouders en leerlingen van de school. De vergaderingen zijn openbaar en kunnen dus ook door ouders bijgewoond worden.

Ouder- en leerlingenraden
Deze raden behartigen de belangen van leerlingen en ouders. Daarnaast wordt de interesse voor de school gewekt en wordt de betrokkenheid bevorderd. Dit gebeurt door het organiseren van activiteiten als sportdagen, feestavonden en dergelijke. Ook worden deze raden geraadpleegd over nieuwe ontwikkelingen en de kwaliteit van het onderwijs.

Bestuur
Scholengemeenschap Singelland is een openbare scholengemeenschap. Het bevoegd gezag wordt gevormd door de voorzitter van het College van
Bestuur, drs. P. Schram. Het toezicht op het bestuur is in handen van de Raad van Toezicht. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht vindt
plaats door de gemeenteraad van Smallingerland.
De Raad van Toezicht bestaat uit: de heer L. Maarleveld (voorzitter), mevrouw T. Stoker, mevrouw A. Janssen, de heer W. Knobbe, mevrouw A.
SchatZeckendorf, de heer J.J.F. Rijnhart, de heer O. van der Galiën.
Correspondentieadres: Raad van Toezicht Singelland, Postbus 112, 9200 AC Drachten.

Pompeblêd
Een aantal scholen voor openbaar voortgezet onderwijs heeft de krachten gebundeld in een coöperatie die de naam Pompeblêd draagt. Het doel is om
door samenwerking de positie en identiteit van Friese scholen te versterken en van elkaar te leren. Dit kan door ervaringen te delen, bijvoorbeeld op het
gebied van scholing en ontwikkeling en kwaliteitsbeleid. Deze scholen brengen hun vacatures onder bij de gezamenlijke vacaturebank van het
Mobiliteitscentrum Pompeblêd (MCP)

Belangrijke adressen

Raad van toezicht
De heer L. Maarleveld (voorzitter), de heer J.J.F. Rijnhart, mevrouw A. Janssen, mevrouw T. Stoker, de heer O. van der Galiën, de heer W. Knobbe en mevrouw A. Schat-Zeckendorf.
Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs in de gemeenten Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45

Voorzitter College van Bestuur
Drs. P. Schram, Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten, Postbus 112, 9200 AC Drachten, tel. (0512) 58 23 45. I www.singelland.nl, E info@singelland.nl

Scholen Singelland
Singelland Burgum: Schoolstraat 101, 9251 EB Burgum Postbus 35, 9250 AA Burgum T (0511) 46 02 10, E info.burgum@singelland.nl
Internationale Schakel Klassen: Zetveld 38, 9202 LM Drachten T (0512) 54 61 65, E info.isk@singelland.nl
VO Surhuisterveen: Langelaan 18, 9231 EN Surhuisterveen Postbus 13, 9230 AA Surhuisterveen T (0512) 36 90 90, E info.surhuisterveen@singelland.nl
Het Drachtster Lyceum: Torenstraat 28, 9201 JW Drachten Postbus 37, 9200 AA Drachten T (0512) 57 10 20, E drachtsterlyceum@singelland.nl
De Venen: De Ring 4, 9202 NW Drachten T (0512) 51 76 24, E info.devenen@singelland.nl
Van Haersmasingel: (hoofdvestiging incl. centrale dienst): Van Haersmasingel 37, 9201 KN Drachten Postbus 112, 9200 AC Drachten T (0512) 58 23 45, E info.vhs@singelland.nl

Toezicht
Inspectie van het onderwijs, info@winsp.nl, ww.onderwijsinspectie.nl.
Vragen over onderwijs: 088 – 66 96 060 (gratis).
Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie of extremisme: meldpunt vertrouwensinspecteurs: 0900-111 3 111 (lokaal tarief).

Klachten en bezwaren

Bekijk hier de klachtenregeling van OSG Singelland

Bij klachten of bezwaren wordt altijd geprobeerd op school tot een oplossing te komen. Deze klachten of problemen worden besproken met de betreffende medewerker en ook de mentor kan worden ingeschakeld. Komt het toch niet tot een oplossing, dan kan de teamleider en eventueel de schooldirecteur worden ingeschakeld. U kunt vervolgens de meer formele procedure bewandelen. Dit kan op de volgende manier:
• Commissie van Beroep Eindexamen. Deze commissie behandelt uitsluitend bezwaren die de leerlingen en/of ouders instellen tegen beslissingen met betrekking tot het examen. Adres: Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Klachten kunnen worden ingediend bij de Stichting Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD Utrecht. Telefoon (030) 28 09 590, E-mail: info@ onderwijsgeschillen.nl.
• Bezwaar aantekenen tegen besluiten van de schoolleiding in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) bijvoorbeeld toelating, schorsing en verwijderen van een leerling kunt u doen bij de voorzitter van het College van Bestuur van OSG Singelland, de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten.
• Er kan gebruik gemaakt worden van de zogenaamde Klokkenluidersregeling. Dit is een regeling die het mogelijk maakt dat (vermoedens van) ernstige misstanden worden gemeld bij een onafhankelijke commissie die vervolgens onderzoek gaat instellen. Dit kunt u melden bij: secretariaat Scholengroep Pompeblêd.

Ondersteuning en begeleiding

Singelland biedt leerlingen en hun ouders in samenwerking met verschillende instanties ondersteuning en begeleiding wanneer en waar dat nodig is. 
 

ondersteuning op maat

 

Schoolmaatschappelijk werker 
Er zijn aan school 2 schoolmaatschappelijk werkers verbonden. Leerlingen en ouders kunnen bij deze persoon terecht wanneer er problemen zijn die zich voordoen op school (pesten, onzekerheid etc.) of in de thuissituatie (scheiding, veel ruzies thuis etc.). Leerlingen en ouders kunnen zelf naar de schoolmaatschappelijk werker bellen of e-mailen om een afspraak te maken. De mentor of loopbaancoach kan een leerling aanmelden voor bespreking in het ondersteuningsteam (dit na toestemming van de ouders). 

Singelland biedt leerlingen de mogelijkheid om een schoolmaatschappelijk werker te bezoeken. Zij kunnen daarvoor contact met hen opnemen. Leerlingen worden door middel van bijvoorbeeld posters in de school gewezen op de mogelijkheid een afspraak te maken met de schoolmaatschappelijk werker. Zij kunnen bij deze persoon terecht met problemen die zich voordoen op school of in de thuissituatie. De leerling kan zelf een afspraak maken wanneer hij of zij hier eens over wil praten, zonder dat dit verder aan iemand bekend wordt gemaakt. Ook ouders die zich wellicht zorgen maken over hun kinderen kunnen hierover contact opnemen met een schoolmaatschappelijk werker. De tijden van de spreekuren en bereikbaarheid van de schoolmaatschappelijk werkers zijn bekend bij de administratie van de school. De gesprekken die de maatschappelijk werkers met onze leerlingen voeren zijn vertrouwelijk. Wanneer u zich zorgen maakt over uw kind, kunt u desgewenst contact opnemen met één van de maatschappelijk werkers via de teamleider. 

OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum) 
Wanneer de ondersteuning van de leerling niet meer passend is, waardoor er problemen ontstaan, dan is een tijdelijke plaatsing in het OPDC een mogelijke oplossing. Via een aanmelding bij het ondersteuningsteam kan een leerling verwezen worden naar het OPDC. Het OPDC gaat dan een op maat gemaakt programma opstellen, waardoor terugkeer naar de school weer mogelijk wordt gemaakt. Het doel is altijd: ‘terug naar school’!

Risicosignaleringssysteem Fryslân: VIF – ZiZeo 
De gemeenten in Fryslân werken met partners aan de verbetering van de zorgstructuur voor de jeugd om daarmee snel hulp te kunnen verlenen aan jongeren en ouders die problemen hebben met opvoeden en opgroeien. Belangrijk binnen deze zorgstructuur is een helder (samenwerkings)-proces en een goede geautomatiseerde ondersteuning, in de vorm van een risicosignaleringssysteem. Alle gemeenten hebben besloten om één Fries systeem in te richten, VIF – ZiZeO. Dit systeem moet risicosignalen van professionals uit verschillende organisaties samenbrengen. Op basis van deze signalen kan vervolgens op tijd passende zorg worden gegeven. 

Wat is VIF - ZiZeO?
VIF - ZiZeO is een digitaal risicosignaleringssysteem dat via (beveiligd) internet toegankelijk is met als doel dat professionals uit onderwijs, zorg, buurt, werk en veiligheid elkaar sneller weten te vinden voor het afstemmen van signalen en een gezamenlijke aanpak van de door hen gesignaleerde risicosituatie. 

Samenwerken 
Als alle bij jeugd betrokken partners hun signalen rondom risicojongeren in dit systeem registreren, kan het systeem zijn werk doen en kan er sneller en efficiënter worden samengewerkt om tot een gecoördineerde oplossing voor de jongeren of het gezin te komen. Eén gezin, één plan is het motto. 

Vragen over VIF - ZiZeO? 
Heeft u vragen of opmerkingen? Mail dan naar dhr. drs. A. Visser, manager zorg Singelland VHS via: a.visser@ singelland.nl.

Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland (CJG) 
Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid, wil daar meer over weten of is op zoek naar advies. Dan is het prettig om met iemand te kunnen overleggen. Dat kan met familie of een goede vriend(in), maar ook Carins, de plek voor iedereen die informatie, hulp of begeleiding zoekt bij opvoeden en opgroeien. Bij Carins kan iedereen, (aanstaande) ouders, verzorgers, jongeren en professionals, terecht met vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Geen enkele vraag is raar, hoe klein, onschuldig of ingewikkeld ook. Bijvoorbeeld over slapen, voeding, het niveau van uw kind, pesten, alcohol, school (keuze), relaties, seksualiteit, drugs of andere thema’s. 

Met de School CJG-er een passend antwoord zoeken! 
Bij het CJG ben je op de juiste plek. Wij zorgen ervoor dat je advies krijgt en als je dat wilt, regelen we de juiste ondersteuning. De School CJG-ers zijn er voor vragen van kinderen, ouders en leerkrachten over problemen thuis, rondom het kind of in het gezin. We kijken en denken mee naar wat er aan de hand is en wat er nodig is voor het kind, de ouder(s) of leerkracht om een passend antwoord te vinden. Samen zoeken we antwoorden op kleine en grote vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. De School CJG-ers bieden hulp en zoeken mee naar vervolghulp als dit nodig is. We zijn telefonisch bereikbaar, soms op school aanwezig (aangegeven tijden) en kunnen in overleg ook bij je thuis langskomen.  
  
Meer informatie en contact 
Advies van het CJG is gratis, dus bel, mail of maak een afspraak als je liever langs wilt komen. Op school zijn de contactgegevens van de School CJG-er bekend. Wenst u meer informatie? Kijk op www.carins.nl. 

Vertrouwenspersoon/GGD Fryslân 
Wie een probleem heeft of een klacht wil indienen, kan van de vertrouwenspersoon raad en advies krijgen. Op iedere locatie van Singelland zijn één of meer vertrouwenspersonen. De namen zijn te vinden in het de schoolgidsen van onze scholen. Ook kan Singelland de leerlingen een externe vertrouwenspersoon aanbieden. Onze school is voor de externe vertrouwenspersoon aangesloten bij GGD Fryslân. De vertrouwenspersoon handelt de klacht af volgens een vaste procedure, behandelt alle zaken strikt vertrouwelijk en is geen verantwoording schuldig aan de school. Hierdoor kan een kind en/of ouder/verzorger vrijuit spreken en een klacht voorleggen. De vertrouwenspersoon voor onze scholen is Mw. Marianne Kokshoorn-van Enck, bereikbaar bij GGD Fryslân via telefoonnummer (088) 22 99 855 of via e-mail m.kokshoorn@ggdfryslan.nl

Meer info 
GGD Fryslân heeft folders ontwikkeld: vertrouwenspersoon voor ouders’ en ’vertrouwenspersoon voor jongeren’. Deze folders zijn te downloaden via www.ggdfryslan.nl 

Algemene contactgegevens 
GGD Fryslân, Postbus 612, 8901 BK Leeuwarden, tel. (088) 22 99 222.

Vertrouwensinspecteur 
Landelijk zijn enkele onderwijsinspecteurs aangewezen als vertrouwensinspecteur. Het Meldpunt Vertrouwensinspecteurs is te bereiken via 0900-111 31 11 (lokaal tarief). Zaken als seksueel misbruik, fysiek of psychisch geweld, maar ook discriminatie of extremisme kunnen hier worden gemeld.

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) Friesland 
‘Veilig Thuis’ is er voor advies en hulp rond huiselijk geweld en kindermishandeling. U kunt bij deze instantie terecht als u zelf hulp zoekt of als u zich zorgen maakt over iemand anders: 
- voor informatie en advies; 
- om signalen te bespreken die op kindermishandeling kunnen wijzen; 
- om een vermoeden van kindermishandeling te melden. Meestal vertellen mishandelde kinderen of degene die hen mishandelt niet uit zichzelf over de situatie. Voor hen is het van groot belang dat mensen in hun omgeving de mishandeling opmerken en er iets aan doen. Veilig Thuis geeft advies en informatie over kindermishandeling. Bij een melding doet Veilig Thuis onderzoek, bekijkt of er hulp nodig is en verwijst dan door naar de juiste hulpverlening. Telefoonnummer landelijk: (0800) 2000, telefoonnummer provinciaal: (058) 2333777. Veilig Thuis maakt onderdeel uit van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.   

Kindermishandeling 
Ook kinderen en jongeren mogen bellen voor zichzelf of voor een ander. Meer informatie is te verkrijgen bij Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Postbus 312, 8901 BC Leeuwarden. Tel. (058) 233 37 77, www. regiecentrumbv.nl of mail naar info@regiecentrumbv.nl

Grenzen aan de ondersteuningsmogelijkheden
OSG Singelland geeft de ondersteuning voor leerlingen, waaronder leerlingen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte. Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van deze ondersteuning liggen die Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze ondersteuningsstructuur kunnen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijkheden zijn niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten zijn (onder andere) bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot een locatie: 
• indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedragsproblemen met zich meebrengt, wat zou kunnen leiden tot een ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep; 
• indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg en de behandeling voor de betreffende leerling als het onderwijs aan de leerling onvoldoende tot hun recht kunnen komen; 
• indien het onderwijs aan een leerling met een handicap zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht, dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aangeboden. 

Ongewenste omgangsvormen 
Ongewenst gedrag op school: het kan ook uw kind overkomen. Als school hebben we een klachtenregeling machtsmisbruik. Hieronder vallen klachten over discriminatie, racisme, agressie, geweld, (seksuele) intimidatie en (cyber-) pesten. Het gaat om situaties tussen leerlingen onderling en docent of aan school verbonden personeel. In de klachtenregeling zijn bepalingen opgenomen over contactpersonen, vertrouwenspersonen en de klachtencommissie. De leerling kan terecht bij de mentor, maar ook bij speciale vertrouwenspersonen. Eventueel kan contact worden gezocht met een vertrouwensarts. Het is belangrijk dat er op school een goede sfeer heerst waar iedereen zich veilig, geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Onderwijs bij Singelland

Ons onderwijs
Singelland biedt als scholengemeenschap met zes locaties een goede leerweg voor iedere leerling die de basisschool verlaat. Na de onderbouw in het eerste en tweede leerjaar bestaat ons aanbod uit praktijkonderwijs, vmbo en havo/vwo. In de Internationale Schakel Klassen worden niet-Nederlandstalige (allochtone) leerlingen opgevangen. Mocht blijken dat een leerling beter op zijn plaats is in een ander type onderwijs, dan kan gebruik gemaakt worden van goede afspraken over doorstroming tussen onze scholen. Ons streven is om iedere leerling op de juiste plaats te krijgen. Hiernaast hebben wij ook goede afspraken gemaakt met andere scholen, waarmee regelmatig wordt overlegd.

 

leerwegondersteuningLeerwegondersteuning (lwo)
Leerwegondersteuning is bedoeld voor iedere leerling die problemen ondervindt bij de voortgang van de vmbo opleiding, maar wel in staat is een diploma (of certificaat) te behalen. Om toegelaten te kunnen worden tot het lwo moet de leerling voldoen aan bepaalde criteria. Singelland kent drie vormen van Iwo:
- aparte lesplaats onderwijs op maat (oom) op de VHS in Drachten;
- lesplaatsfunctie basisberoepsgerichte Leerweg (kleine groepen bbl);
- individuele leerlingbegeleiding in de overige leerwegen.

Onderbouw
Onderbouw is het onderwijs voor alle 12- tot circa 15-jarigen. Het is bedoeld om hen een degelijke basisuitrusting mee te geven. Tijdens de onderbouw doen leerlingen kennis, inzicht én vaardigheden op, waarmee zij in hun vervolgstudie en in het maatschappelijk leven uit de voeten kunnen. Een andere doelstelling van de onderbouw is om de school- en beroepskeuze enigszins uit te stellen. Leerlingen worden in een beroepsgerichte en/of theoretische vmbo-, vmbo/havo-, havo/vwo- of gymnasiumklas geplaatst. In het tweede leerjaar van de onderbouw bekijken de docenten van het vmbo samen met de ouder(s)/verzorger(s) en de leerling welk leertraject het beste gevolgd kan worden. Ter ondersteuning van dit proces krijgen de leerlingen lessen Praktische Sector Oriëntatie. Tijdens deze les krijgen zij informatie over leertrajecten binnen en buiten Singelland. 

Na de onderbouw
Leerlingen studeren verder in het vmbo, havo of vwo.
- Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)
Met ingang van het schooljaar 2016-2017 is het vmbo veranderd. Die veranderingen gelden vooral voor de leerlingen basis en kader. Het nieuwe vmbo telt tien beroepsgerichte profielen, waaruit leerlingen kunnen kiezen. De meeste scholen bieden daar maar een beperkt deel van aan. In Surhuisterveen kunnen leerlingen uit vier profielen kiezen; op de VHS kunnen leerlingen uit zeven profielen een keuze maken. De keuze van examenpakketten komt hierdoor deels te vervallen.
De vakken die bij een bepaald profiel horen, liggen voor het grootste deel vast. Ieder profiel kan op verschillende niveaus worden gevolgd. In het vmbo
worden de niveaus leerwegen genoemd. Zo kunnen leerlingen de theoretische leerweg, de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde
leerweg volgen.
- Havo/vwo
De onderbouw bij de havo en het vwo eindigt met het derde leerjaar en gaat over in de bovenbouw. Deze bovenbouw wordt ook wel aangeduid met de term De Tweede Fase. Om de havo en het vwo beter aan te laten sluiten op het hoger onderwijs zijn er in de bovenbouw profielen ingevoerd.

Passend onderwijs
Gelukkig doorlopen de meeste leerlingen hun schoolperiode zonder al te veel problemen. Maar voor leerlingen die toch moeite krijgen met bijvoorbeeld spelling of misschien wat faalangstig worden of problemen ondervinden op het persoonlijke vlak of in de omgang met andere leerlingen – het is tenslotte een kwetsbare leeftijd - zijn daar binnen of via de school mogelijkheden ter ondersteuning voor. Lees meer! (pdf ‘Passend Onderwijs’)

'Singelland biedt gevarieerd, uitdagend en
kwalitatief onderwijs. Onze leerlingen worden
geprikkeld het maximale uit zichzelf te halen'Schoolondersteuningsprofiel
Onze school heeft een zogenaamd schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift bij de invoering van passend onderwijs. Een schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat. De schoolondersteuningsprofielen van alle scholen van het samenwerkingsverband - dat zijn alle scholen voor voortgezet onderwijs in Zuidoost Friesland- tezamen vormen een dekkend aanbod van ondersteuningsvoorzieningen in de regio. Op die manier is er voor alle kinderen een plek om het onderwijs en de ondersteuning te krijgen die zij nodig hebben. Het ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen: - de basisondersteuning: de ondersteuning waarop alle kinderen kunnen rekenen; - de extra ondersteuning: de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school); - de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.

Basisondersteuning
De basisondersteuning bestaat uit de volgende vier domeinen: onderwijs, begeleiding, beleid en organisatie. Onderwijs Singelland is tevreden over het domein ‘onderwijs’. We verwijzen daarbij ook naar het oordeel van de inspectie voor het onderwijs of naar de site van Vensters voor Verantwoording waar objectieve informatie (zoals kengetallen) is te vinden over de kwaliteit van onze school. We zijn trots op onze resultaten maar we jagen geen cijfers na. Kwaliteit is meer dan je kunt meten. Wij bieden een veilige leeromgeving voor onze leerlingen. Op onze school word je echt gekend, maak je deel uit van de school. Een dergelijk persoonlijke en warme sfeer draagt ook bij aan het gevoel van veiligheid en aan het gevoel dat je er toe doet. Wij sluiten op een praktische wijze aan bij de ontwikkeling van de leerling. Dat wil zeggen dat wij rekening houden met de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Als het nodig is bieden wij extra ondersteuning. Wij houden rekening met verschillen tussen kinderen, zowel op het gebied van aanbod, tijd als instructie. Wij analyseren de resultaten van onze leerlingen regelmatig en bespreken deze in de teams. Het gaat daarbij niet alleen om de leerresultaten, maar juist ook over het welbevinden van de leerling. Wij gebruiken hiervoor een samenhangend leerlingvolgsysteem.

Beleid
Wat het domein ‘beleid’ betreft zijn onze procedures vastgelegd en hebben wij een heldere visie op leerlingenbegeleiding. Jaarlijks evalueren wij onze ondersteuning en stellen indien nodig verbeterpunten op.

Organisatie
Ook over de organisatie van onze ondersteuning zijn wij tevreden. De eerste lijn is altijd de mentor. Singelland heeft een eigen expertisecentrum (ECS) op het gebied van zorg en begeleiding. Wij beschikken daarbij over een goed functionerend zorgteam, waarbij de besprekingen met ouders gedeeld worden. Het zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, intern begeleider, jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werker.

Begeleiding
Onze school werkt voor een aantal leerlingen met een zogenaamd ontwikkelingsperspectief. De overdracht van de basisschool naar Singelland is goed op orde evenals de overdracht tussen de leerjaren en de overdracht naar de volgende school. Wij vinden goede contacten met ouders erg belangrijk en vinden dat ouders en school veel voor elkaar kunnen betekenen.

Extra ondersteuning, (-svoorzieningen) en beschikbare deskundigheid
Voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, beschikt onze school over specifieke deskundigheid. Daarnaast kunnen wij een beroep doen op deskundigen van buiten. Wij begeleiden bijvoorbeeld leerlingen met ADHD en leerlingen met een licht autistische stoornis en er is specifieke deskundigheid op het gebied van dyslexie, dyscalculie en begaafdheid. Extern maken wij vooral gebruik van de expertise van het speciaal onderwijs. Zo kunnen ambulante begeleiders worden geraadpleegd bij de begeleiding van leerlingen met wat tot nu toe een rugzakje werd genoemd. Het gaat daarbij niet om een bepaalde diagnose, zoals ADHD, maar om de vraag wat de belemmerende factoren zijn en of de school in staat is om een leerling daarin te begeleiden. De norm is dat ouders en school het er over eens zijn dat de leerling met de begeleiding die de school biedt of kan gaan bieden zijn schoolloopbaan met succes kan volgen. Onze school heeft ook een aantal ondersteuningsvoorzieningen voor groepen kinderen. Op de VHS is dat de schakelklas en de zogenaamde tom groep (teamonderwijs op maat). Op Het Drachtster Lyceum is dat de structuurklas. De structuurklas is er voor leerlingen die behoefte hebben aan een strakkere organisatie en planning. Ook op de andere locaties wordt gewerkt met specifieke groepen.

Ontwikkelagenda
Samengevat is Singelland tevreden over de basisondersteuning en de extra ondersteuning die wij kunnen bieden aan onze leerlingen. Voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit van de basisondersteuning willen wij ons verder bekwamen in het werken met het ontwikkelingsperspectief. We zijn tevreden over de expertise en de kwaliteit van die expertise binnen onze school. Onze orthopedagogen bijvoorbeeld kennen de leerlingen en komen ook in de klas om te kunnen adviseren over wat een leerling nodig heeft om zijn onderwijsloopbaan met succes te kunnen volgen. Wij zijn gericht op het borgen en uitbreiden van die expertise waarbij ook andere scholen gebruik kunnen maken van het Expertise Centrum Singelland. Daarnaast en in samenhang daarmee is de toerusting van onze docenten op het gebied van zorg en begeleiding verankerd in onze professionaliseringsagenda.

Welk onderwijs op welke school?

De VHS biedt:
Onderbouw:
- oom
- vmbo
- vmbo/havo
Bovenbouw:
- theoretische leerweg
- gemengde leerweg met het profiel Dienstverlening en producten
- basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Techniek:
- Bouwen, wonen en interieur
- Produceren, installeren en energie
o Zorg en welzijn
o Horeca, bakkerij en recreatie
o Dienstverlening en producten

Het Drachtster Lyceum biedt:
- havo
- vwo (atheneum en gymnasium)

VO Surhuisterveen biedt:
Onderbouw:
- vmbo
- vmbo tl+/havo
theoretische leerweg bovenbouw:
- theoretische leerweg met de profielen, techniek,
economie, zorg en welzijn en landbouw.
En de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen met de profielen:
o Bouwen, wonen en interieur
o Mobiliteit en transport
o Dienstverlening en producten
o Zorg en welzijn

Singelland Burgum biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo: theoretische leerweg en gemengde leerweg
- havo (in samenwerking met CSG Liudger)

BHS Gorredijk biedt:
Onderbouw:
-vmbo
- havo/vwo
Bovenbouw:
- vmbo
- havo (tot leerjaar 3)

De ISK biedt:
onderwijs voor leerlingen die nog niet genoeg Nederlands spreken om naar het voortgezet onderwijs te kunnen, zoals asielzoekers en immigranten. In de Internationale Schakel Klassen leren zij goed Nederlands, zodat zij daarna naar praktijkonderwijs, vmbo, havo, vwo of mbo kunnen doorstromen.

De Venen biedt:
praktijkonderwijs, bestemd voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. Het doel van dit onderwijs is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op arbeid en/of vervolgonderwijs en maatschappij. Dit gebeurt door middel van aan de praktijk getoetste stages en het kunnen behalen van certificaten en diploma’s. Op deze wijze wordt de leerlingen een reëel perspectief geboden om actief deel te nemen aan de arbeidsmarkt of een vervolg te kiezen binnen het Middelbaar Beroeps Onderwijs.

Het Matrix Lyceum is een school die passend onderwijs biedt voor havo/vwo-leerlingen met een specifieke ondersteuningsbehoefte op het gebied van leren en gedrag. De school bestaat uit een samenwerking tussen Openbare Scholengemeenschap Singelland, locatie Het Drachtster Lyceum en Stichting RENN4, locatie VSO De Zwaai en is gevestigd naast Het Drachtster Lyceum. Er wordt kleinschalig onderwijs op maat geboden aan leerlingen op havo- en vwo-niveau met een specifieke ondersteuningsbehoefte, waarin het regulier onderwijs (nog) niet kan voorzien. De toelatingscommissie van Het Matrix Lyceum beoordeelt aan de hand van het aanmeldingsdossier of de school die ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft om het diploma te halen. De werkwijze en de ontwikkeling van Het Matrix Lyceum sluiten naadloos aan bij de Wet op Passend Onderwijs.

Kwaliteit van het onderwijs
De inspectie bezoekt onze locaties op diverse momenten en met verschillende soorten onderzoeken. Daarnaast kunt u de website www.scholenopdekaart.nl raadplegen. Naast de gegevens die door de inspectie bekend worden gemaakt, biedt deze site belangststellenden de mogelijkheid om extra informatie te verschaffen over de kwaliteit van de school. Zoek op ‘Singelland’ en u treft onze kwaliteitsgegevens aan, inclusief examenuitslagen. De website biedt ook de mogelijkheid om scholen met elkaar te vergelijken.

Openbaar onderwijs
Singelland is een school waar op een actieve manier aandacht wordt gegeven aan levensbeschouwelijke stromingen en vraagstukken. Dit vraagt een open en respectvolle houding van medewerkers en leerlingen.

Fries
Het vak ‘Friese taal en cultuur’ is met één lesuur per week een verplicht schoolvak voor alle leerlingen in de brugklas. In onze tweetalige provincie is het schoolbeleid het vak Fries als tweede taal een volwaardige plaats toe te kennen, in het kader van cultuuroverdracht en als erkenning van de moedertaal van een aanzienlijk deel van onze leerlingenpopulatie. Met niet-Friestalige leerlingen wordt in de les rekening gehouden; de nadruk ligt op cultuuroverdracht, lees- en luistervaardigheid en mondelinge taalbeheersing. In de bovenbouw kan Fries als examenvak worden gekozen.

 

Wij willen graag dat leerlingen zich snel thuis voelen op Singelland

pieter schram

Pieter Schram
Bestuurder
T 0512 58 23 45
@ p.schram@singelland.nl