Overslaan en naar de inhoud gaan

Title
De Venen Organisatie

Organisatie

Directie

Directeur 

Dhr. Ewoud Stadman (e.stadman@singelland.nl)

Schoolcoördinatoren 

- mw. Yke de Boer; maandag, woensdagochtend, donderdag (y.deboer@singelland.nl)

- dhr. William Wissink;  dinsdag, woensdagmiddag, vrijdag (w.wissink@singelland.nl)

Overige functionarissen en docenten vindt u in onze schoolgids


Vertrouwenspersoon

Als een leerling zich niet prettig voelt door wat een andere leerling of medewerker zegt of doet, dan kan hij hierover een persoonlijk gesprek hebben met een vertrouwenspersoon. Op onze school zijn mevrouw Ymie Rispens en de heer Jan Willem Peenstra vertrouwenspersoon. Zij zijn geen hulpverleners, maar praten met de leerling, luisteren en zorgen ervoor dat er contact wordt gelegd met een hulpverlener als dit nodig is. Mevrouw Rispens en meneer Peenstra zoeken zelf ook contact met leerlingen als zij denken dat een leerling behoefte heeft aan een luisterend oor.

Voor meer informatie kijk op pagina 40 en pagina 41 van de schoolgids.


Ondersteuningsteam

De mentor begeleidt het leer- en ontwikkelingsproces van de leerling. Indien nodig kan de mentor daarbij een beroep doen op de expertise van het ondersteuningsteam voor extra zorg of ondersteuning bij de hulpvraag.

Ondersteuningcoördinator:    mw. Jildau. Leistra (j.leistra@singelland.nl)

Maatschappelijk werk:              mw. Marleen Slomp (m.slomp@singelland.nl)

Orthopedagoog:                         mw. Jollie Velders (j.velders@singelland.nl)

Leerlingbegeleiders:                  mw. Marian Bouwman (m.bouwman@singelland.nl)
                                                         mw. Yke de Boer (y.deboer@singelland.nl)

 


Medezeggenschap

Locatieraad

Deze raad bestaat uit 3 personeelsleden en 3 ouders. De locatieraad denkt mee over het beleid op de Venen, draagt ideeën aan en heeft op een aantal punten instemmingsrecht.  De locatieraad komt 6x per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar. Voor meer informatie over de locatieraad en de vergaderdata kunt u contact opnemen met de secretaris mevr. Nicole Hoks (n.hoks@singelland.nl)


Medezeggenschapsraad Singelland (MR)

Onze school kent naast de locatieraad ook een medezeggenschapsraad voor de gehele scholengemeenschap. Hier wordt Singelland-breed beleid besproken en getoetst. De bestuurder heeft bij beleidswijzigingen instemming nodig van de MR

De medezeggenschapsraad wordt gevormd door ouders, personeelsleden en leerlingen van alle locaties van Singelland.

Leerlingenraad

De Venen heeft ook een leerlingenraad. Hierin is vanuit elk leerjaar 1 leerling vertegenwoordigd. De leerlingenraad komt een aantal keer per jaar bijeen onder begeleiding van dhr Tjongol van Engen en dhr Henk Osinga. De leerlingenraad praat mee over veranderingen en komt ook zelf met ideeën om de school beter en leuker te maken.

 

Administratie

Singelland De Venen
De Ring 4, 9202 NW Drachten
Tel. (0512) 51 76 24
E-mail: info.devenen@singelland.nl


- leerlingadministratie:      
  mevr. Jennifer van der Werf
- baliemedewerker:            
  mevr. Ria Kosters
- financiele administratie:  
  dhr. Jan Watze Ten Cate

Aanmelden 2021-2022

Aanmelden kan vanaf dit jaar via ons nieuwe digitale aanmeldformulier tot en met 25 maart 2021.

Aanmelden nieuwe leerling