Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Klachtencommissie

Klachten of problemen proberen we altijd op de locatie zelf op te lossen. Ze worden besproken met de betrokken medewerker(s) en waar nodig schakelen we ook de mentor van de leerling in. Lukt het niet om de klacht op te lossen, dan vragen we de teamleider of de locatiedirecteur om mee te denken.

Soms lukt het niet om tot een oplossing te komen en is het nodig om de Klachtencommissie in te schakelen. De klachtencommissie:

  • onderzoekt klachten (bijvoorbeeld over ongewenste omgangsvormen);
  • rapporteert aan en adviseert het bevoegd gezag over de te ondernemen stappen.

Klacht indienen

Een klacht kan schriftelijk gemeld worden:

Klachtencommissie
Postbus 112
9200 AC Drachten

Een klacht kan ook worden gemeld bij:

  • de vertrouwenspersoon, die op elke locatie aanwezig is;
  • de bestuurder, bereikbaar via het centrale adres.

Daarnaast is er nog een Landelijke Klachten Commissie (LKC), Postbus 85191, 3508 AD Woerden.

Wilt u bezwaar maken tegen besluiten in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht (bijvoorbeeld bij verwijdering van een leerling), dan kunt u niet bij de klachtencommissie terecht. U kunt uw bezwaar dan indienen bij onze bestuurder de heer drs. P. Schram, Postbus 112, 9200 AC Drachten. 

 Nieuws

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen