Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Kwaliteitszorg

Hoe geeft Singelland invulling aan kwaliteitszorg?

Kwaliteitszorg is alles wat binnen de school gedaan wordt om de gewenste kwaliteit te handhaven of te verbeteren. Binnen Singelland werken we met de PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act). Deze cirkel laat zien dat kwaliteitszorg een steeds herhalend proces is van plannen maken, uitvoeren, evalueren en waar mogelijk verbeteren. Het steeds herhalen, laat zien dat de kwaliteit van het onderwijs continu in ontwikkeling blijft. We stellen telkens hogere normen en blijven ons verbeteren. In feite draait alles binnen kwaliteitszorg om het begrip ‘leren’, waarbij de kwaliteit van het leerproces van de leerlingen centraal staat.   


De verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg ligt in de eerste plaats bij de locaties van Singelland. Iedere locatie heeft de beschikking over een kwaliteitszorgsysteem, waarin wordt aangegeven op welke momenten binnen het schooljaar onderzoeken worden gehouden en analyses worden gemaakt. De locatie zorgt ervoor dat deze onderzoeken gedegen worden uitgevoerd, dat de doelstellingen ambitieus genoeg zijn en de evaluatie betrouwbaar is. De centrale dienst biedt ondersteuning en houdt toezicht.

Wat is de winst van kwaliteitszorg? 

Veel medewerkers en directeuren weten dat hun school kwaliteit levert, maar kunnen dat niet aantonen. Singelland vindt het belangrijk dat de bestaande kwaliteit wordt onderbouwd. Daarom zijn er binnen het kwaliteitszorgsysteem normen vastgelegd en maatregelen genomen om de kwaliteit te waarborgen, zodat Singelland in staat is daarover te communiceren. 


De locaties van Singelland voeren regelmatig tevredenheidonderzoeken uit onder leerlingen, docenten en ouders. Door de verschillende betrokkenen te bevragen, ontstaat er een breed beeld van de mate van tevredenheid. Zo levert het kwaliteitszorgsysteem systematisch informatie op over de sterke en zwakke punten van de school. Op grond daarvan worden gerichte verbeteracties ondernomen.

 Nieuws

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen