Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Vacatures

Het Expertisecentrum Singelland  (ECS) voor VO te Drachten is o.a. voor haar Praktijk Onderwijs per 1 december 2016 op zoek naar een 

ORTHOPEDAGOOG / PSYCHOLOOG (0,6 fte)

Het ECS is opgericht om locaties van Singelland en andere aangesloten scholen in de regio te ondersteunen bij de veranderingen die passend onderwijs van de scholen vraagt. Het uitgangspunt is om scholen te begeleiden bij de ontwikkeling van een expertisemodel naar een professionaliseringsmodel. Het vakmanschap in de klas en op schoolniveau dient daarbij centraal te staan. De leerlingbegeleiding moet gedragen worden door de ‘werkvloer’, waarbij de ‘experts’ dienstbaar moeten zijn aan het handelingsgericht werken, gericht op de ontwikkelingsbehoefte van de leerling en de ondersteuningsbehoefte van de leraar. 

Wat verwachten wij van de orthopedagoog/psycholoog?
• het verrichten van (handelingsgerichte) diagnostiek bij een leerling n.a.v. de hulpverlenings- en/of ondersteuningsvraag op het gebied van leer- en sociaal emotionele problemen en eventueel hieruit voortvloeiende (kortdurende) begeleidingstrajecten;
• vanuit diagnostiek adviseren van de school over een adequate handelingsgericht aanpak;
• inhoudelijk ondersteunen van zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders;
• deskundigheid in het adviseren van een school bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van leerlingenzorg;
• het inbrengen van eigen deskundigheid in het ZAT van de school;
• het contact leggen met externe instanties;
• het opstellen van een OPP voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte en/of coachen van interne zorgfunctionarissen/mentoren bij het opstellen van een OPP;
• het implementeren van handelingsgericht werken;
• het geven van workshops en scholingen aan teams over onderwerpen rondom passend onderwijs en de leerling zorg.

Wat vragen wij? 
• Een afgeronde opleiding orthopedagogiek of psychologie (bij voorkeur GZ psycholoog/ Orthopedagoog Generalist);
• Kennis en werkervaring in het praktijk onderwijs is een pré;
• Brede theoretische en specialistische kennis van (ontwikkelingen op) het vakgebied van leerlingenzorg, handelingsgericht werken en het voortgezet onderwijs en m.n. praktijk onderwijs; 
• uitstekende advies- en begeleidingsvaardigheden; 
• een analytisch denkvermogen; 
• specialistische kennis op het gebied van handelingsgericht werken, didactiek en pedagogische benadering van leerlingen en groepen leerlingen, leerproblemen, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornissen;
• uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden; 
• in staat zijn zelfstandig te opereren binnen gestelde beleidskaders en werkafspraken; 
• het onderschrijven van de uitgangspunten van handelingsgericht werken; 
• in staat zijn tot zelfreflectie. 

Wat bieden wij? 
Een afwisselende en uitdagende functie vanuit het Expertiseteam waarbij je werkzaam bent bij de aangesloten scholen maar tevens deel uit maakt van het Expertisecentrum. De functie is ingedeeld in salarisschaal 11 conform de geldende cao voor voortgezet onderwijs. 
Wij bieden een tijdelijke aanstelling voor de duur van een schooljaar. Bij gebleken geschiktheid wordt de tijdelijke aanstelling omgezet in een contract voor onbepaalde tijd. De aanstelling vindt plaats bij OSG Singelland.

De procedure 
U kunt uw sollicitatie en CV via email richten aan het hoofd van het Expertisecentrum Mw. drs. E. Kortenhorst (e.kortenhorst@singelland.nl). Uw reactie dient uiterlijk maandag 12 september in ons bezit te zijn. Gesprekken zullen plaatsvinden op donderdag 22 september. Inlichtingen kunt u inwinnen bij mw. drs. E. Kortenhorst (06-30288166).

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen