Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Uitgangspunten ECS

• Expertise op schoolniveau vergroten, samen met de scholen, zodat meer leerlingen in het reguliere onderwijs kunnen worden opgevangen. Wij ondersteunen bij de implementatie van passend onderwijs. 

• Inhoudelijke ondersteuning bij het verlenen van basisondersteuning (preventief) en bij extra ondersteuning. 

• Het expertisecentrum vormt een kenniscentrum dat de kwaliteit en de kwantiteit van de benodigde deskundigheid en expertise voor een goede implementatie van passend onderwijs moet borgen. Samenwerking en uitwisseling van deskundigheid zal de kwaliteit van de leerlingenbegeleiding positief beïnvloeden. 

• Het expertisecentrum heeft een adviserende en ondersteunende functie en een ‘makelaarsrol’ om de vraaggestuurde expertise te leveren, voor zover dat past binnen de gewenste bedrijfsvoering.

• Kwaliteitsbewaking: het monitoren van trends rondom de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen en de ondersteuningsbehoeften van docenten. 

• De expertise is met name afkomstig uit de scholen/ locatie zelf en wordt mede daar ontwikkeld.

• Het ECS ontsluit met de scholen de beschikbare expertise van de ketenpartners, waarbij met name aan de CJG’s en gebiedsteams moet worden gedacht. Hierbij gaat het onder andere om preventieprogramma’s (Kies, Tripple P) voor niet-onderwijsgerelateerde vragen en om integrale vraagverheldering rondom de leerling en zijn omgeving, als basis voor een gemeenschappelijke aanpak (één kind- één plan- één regisseur). 

• Het ECS heeft geen winstoogmerk.

• Het ECS beweegt mee met de ontwikkeling rondom passend onderwijs. Ze anticipeert op ontwikkelingen en dient een duidelijke meerwaarde voor de scholen te hebben. Jaarlijks worden de scholen/locaties gevraagd naar hun ondersteuningsbehoeften, waarbij ook de kwaliteit van de dienstverlening door de medewerker onderwerp van gesprek is.


© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen