Zoeken
  Login voor:
  Leerlingen   Personeel   Ouders
Waar staan we voor?

Met hoofd, hart & handen

Het onderwijs op Singelland is zo ingericht, dat elke leerling zijn talenten kan ontwikkelen: met het hoofd, met het hart en met de handen. Op Singelland willen we ook mensen opvoeden tot mensen met ruggengraat: zelfbewuste mensen die keuzes durven maken en kunnen omgaan met teleurstellingen. Maar ook verantwoordelijkheid durven nemen voor de groep waar je deel van uitmaakt, stevig in je schoenen staan, een brede kijk op de wereld hebben, doorzettingsvermogen tonen, kunnen incasseren, staan voor je principes en kritisch durven zijn!

Wij stellen in de organisatie van ons onderwijs drie hoofdthema’s centraal, met als verbindende rode draad ‘talent in ontwikkeling’:

  1. Differentiatie voor de leerling
  2. Profesionele medewerkers
  3. Maatschappelijk opdracht van de school

Differentiatie voor de leerling

Singelland wil onderwijs bieden waarbij elke leerling als unieke persoon kan excelleren binnen zijn of haar kunnen. Wat heeft de leerling specifiek nodig om succesvol te kunnen zijn? Docenten faciliteren het leren op niveau en bieden hierbij maatwerk voor de individuele leerling, maar differentiatie wordt ook binnen een groep aangeboden. Differentiatie heeft betrekking op met name tempo, niveau, leerstijl en interesse van de leerling.

Professionele medewerkers

We streven voortdurend naar verbetering van onze werkwijze, en daarmee: het resultaat van de leerling. Er wordt samengewerkt in een kennisgemeenschap, met nauwe onderlinge samenwerkingsverbanden. Iedere professional neemt verantwoordelijkheid voor zijn individuele taak. Door samenwerking tussen medewerkers wordt professionaliteit steeds opnieuw gedefinieerd.

Maatschappelijke opdracht van de school

Singelland opereert actief in en met de buitenwereld en wil dit in de toekomst voortzetten, kwalitatief versterken en op onderdelen uitbreiden. Hierbij staan drie begrippen centraal: informatief, transparant en participatief. Het gaat daarbij in het bijzonder om de meerwaarde die de inzet van externe belanghebbenden voor Singelland kan hebben.

Singelland heeft een drieledige maatschappelijke opdracht:

  • een substantiële bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen;
  • leerlingen voorbereiden op het wereldburgerschap;
  • leerlingen voorbereiden op de wereld van werk en vervolgstudie.

Daarnaast schenkt Singelland veel aandacht aan samenwerkingsrelaties. Zo maakt Singelland deel uit van Scholengroep Pompeblêd en wordt er intensief samengewerkt met collega-scholen in de regio. Ook wordt er door middel van onderwijskundige projecten nauw samengewerkt met het openbaar primair onderwijs en is er geregeld overleg met scholen voor vervolgonderwijs om ons onderwijs zo goed mogelijk op elkaar te laten aansluiten. Ook met het bedrijfsleven worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld onderwijsaanbod en stages.

 Nieuws

© singelland     sitemap privacy colofon disclaimer hulp op afstand telewerk eduweb Inloggen