Schoolgids Singelland VHS - page 11

Algemeen
2.12 Singelland stimuleert (top)talent
Singelland heeft een samenwerkingsverband
afgesloten met Topsport Noord Nederland
(TSNN). Het TSNN zet zich in voor een gezonde
ontwikkeling van (top-) sport in al zijn vormen.
In het kader van het project ‘talent op school,
een klas(se) apart’ wil Singelland samen met
TSNN –aangepaste- onderwijsbegeleiding bie-
den aan aankomende topsporters. Richtlijn hier-
bij zal zijn ‘gewoon waar het kan, bijzonder waar
het moet’. De ondersteuning van Singelland
bevindt zich op het terrein van de schoolloop-
baan, b.v. begeleiding bij studie, aanpassing van
het lesrooster of facilitering in geval van stages
of interlandwedstrijden. Meer informatie kunt u
verkrijgen via de locatiedirecteur. Ook leerlin-
gen met andere talenten, b.v. op het gebied van
muziek of toneel, kunnen daarvoor ondersteu-
ning van Singelland krijgen. Deze ondersteu-
ning is vergelijkbaar met die van topsporters.
2.13 Rebound
Wanneer het op school echt verkeerd dreigt
te gaan met een leerling, dan is een mogelijke
oplossing een tijdelijke plaatsing in Rebound. Is
een leerling via het zorgteam aangemeld, dan
Het betreft leerlingen die:
- visueel gehandicapt zijn
- slechthorend of doof zijn
- een spraak- of taalprobleem hebben
- zeer moeilijk lerend zijn
- lichamelijk gehandicapt zijn
- langdurig ziek zijn
- zeer moeilijk opvoedbaar zijn
- een gedragsstoornis hebben (bijv. pdd-nos of Syndroomvan Asperger)
Deze leerlingen hebben, nadat de handicap is vastgesteld, een
indicatie en een rugzak met financiële middelen. Het wettelijk recht
op keuzevrijheid betekent niet, dat leerlingen automatisch toegang
krijgen tot iedere school. De school mag leerlingen weigeren als daar
goede redenen voor zijn aan te geven.
Onze school is bereid om leerlingen met een handicap toe te laten,
maar centraal staat steeds de vraag of wij de voorwaarden kunnen
scheppen om de leerling op een verantwoorde wijze op te vangen
en om de gewenste zorg te bieden. Hiervoor heeft de school een
uitgebreide procedure vastgesteld.
2.11 Grenzen aan de zorg
Onze school streeft ernaar de zorg voor leerlingen, waaronder leerlin-
gen met een handicap, op een verantwoorde wijze gestalte te geven.
Het is belangrijk om te weten waar de grenzen van de zorg liggen die
Singelland haar leerlingen kan bieden. Door onze zorgstructuur kun-
nen we veel kinderen passend onderwijs bieden, maar onze mogelijk-
heden zijn uiteraard niet onuitputtelijk. De volgende uitgangspunten
zijn onder andere bepalend of een leerling toegelaten kan worden tot
deze locatie:
- indien een leerling een handicap heeft die ernstige gedrags-
problemenmet zichmeebrengt, hetgeen zou kunnen leiden tot een
ernstige verstoring van de rust en de veiligheid in de groep;
- indien een leerling een handicap heeft en die een zodanige
verzorging of behandeling vraagt dat daardoor zowel de zorg
en de behandeling voor de betreffende leerling als wel het
onderwijs aande leerlingonvoldoende tot hun recht kunnenkomen;
- indien het onderwijs aan een leerling met een handicap
zodanig beslag legt op de tijd en de aandacht van de leerkracht
dat daardoor tijd en aandacht voor de overige (zorg)leerlingen
in de groep onvoldoende of in het geheel niet kunnen worden aan-
geboden.
11
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...48
Powered by FlippingBook